Indien und der Westen,India and the West,L’Inde et l’Occident,India y Occidente, Индия и Запад,Η Ινδία και η Δύση

Indien und der Westen
Der Westen hat in der Vergangenheit den Kardinalfehler begangen, in China massiv zu investieren und zugleich Indien vernachlässigt, obwohl Indien eine Demokratie ist, während in China der Totalitarismus herrscht. Normalerweise  sollte Indien ideologisch-politisch zum Westen gehören. Es ist also an der Zeit, Indien für den Westen zu gewinnen (Intensivierung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wissenschaft und der Hochtechnologien, umfangreiche Investitionen in Indien etc.).                                                                                                                                                                  Alles deutet darauf hin, dass Indien sich in der Zukunft zu der dritten Supermacht entwickeln wird. In der Perspektive wird hiermit eine Tripolarität existieren (USA, China, Indien). Siehe auch: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22)
India and the West
In the past, the West has made the cardinal mistake of investing massively in China while neglecting India, even though India is a democracy while totalitarianism reigns in China. Normally, India should belong to the West ideologically-politically. So it is time to win India for the West (intensification of economic and trade relations, cooperation in the fields of science and high technologies, large-scale investments in India, etc.).                                                                                                                                                               Everything indicates that India will become the third superpower in the future. In perspective, a tripolarity will exist with it (USA, China, India). See also: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22).
-L’Inde et l’Occident
Par le passé, l’Occident a commis l’erreur cardinale d’investir massivement en Chine tout en négligeant l’Inde, bien que l’Inde soit une démocratie alors que le totalitarisme règne en Chine. Normalement, l’Inde devrait appartenir à l’Occident sur le plan idéologique et politique. Il est donc temps de gagner l’Inde à l’Occident (intensification des relations économiques et commerciales, coopération dans les domaines de la science et des hautes technologies, investissements importants en Inde, etc.)                                                                                                                                                                Tout laisse à penser que l’Inde deviendra à l’avenir la troisième superpuissance. Dans cette perspective, il existera une tripolarité (Etats-Unis, Chine, Inde). Voir aussi : Panos Terz, Théorie de l’équilibre : histoire, présent, prévisions, ISBN : 978-620-0-44488-2, Sarrebruck 2019. Neuee Zürcher Zeitung (24.11.22)
-India y Occidente
Occidente ha cometido en el pasado el error cardinal de invertir masivamente en China y descuidar la India, a pesar de que ésta es una democracia mientras que en China reina el totalitarismo. Normalmente, India debería pertenecer ideológicamente a Occidente. Así pues, ha llegado el momento de ganar a la India para Occidente (intensificación de las relaciones económicas y comerciales, cooperación en los campos de la ciencia y las altas tecnologías, amplias inversiones en la India, etc.).                                                                                                                                                                  Todo apunta a que India se convertirá en la tercera superpotencia en el futuro. En perspectiva, con esto existirá una tripolaridad (EEUU, China, India). Véase también: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22)
-Индия и Запад
В прошлом Запад совершил кардинальную ошибку, инвестируя огромные средства в Китай и пренебрегая Индией, несмотря на то, что Индия является демократическим государством, в то время как в Китае царит тоталитаризм. Обычно Индия идеологически-политически должна принадлежать Западу. Поэтому настало время завоевать Индию для Запада (интенсификация экономических и торговых отношений, сотрудничество в области науки и высоких технологий, обширные инвестиции в Индию и т.д.).                                                                                                                                                                  Все указывает на то, что в будущем Индия станет третьей сверхдержавой. В перспективе при этом будет существовать триполярность (США, Китай, Индия). См. также: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22)
-Η Ινδία και η Δύση
Η Δύση έχει κάνει το σοβαρό λάθος στο παρελθόν,να επενδύει μαζικά στην Κίνα και να παραμελεί την Ινδία, παρόλο που η Ινδία είναι μία δημοκρατία, ενώ στην Κίνα επικρατεί ο ολοκληρωτισμός. Κανονικά, η Ινδία θα έπρεπε να ανήκει ιδεολογικοπολιτικά στη Δύση. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κερδίσουμε την Ινδία για τη Δύση (εντατικοποίηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και των υψηλών τεχνολογιών, εκτεταμένες επενδύσεις στην Ινδία κ.λπ.).                                                                                                                                                                  Όλα δείχνουν ότι η Ινδία θα γίνει στο μέλλον η τρίτη υπερδύναμη. Στην προοπτική,θα υπάρξει τριπολικότητα (ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία). Βλέπε επίσης: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22).

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>