Υποχρέωση του ΝΑΤΟ να βοηθήσει την Τουρκία στην Βόρεια Συρία;

Υποχρέωση του ΝΑΤΟ να βοηθήσει την Τουρκία στην Βόρεια Συρία;

1.  Τουρκικά στρατεύματα βρίσκονται σε  ξένο έδαφος.

2. Η Τουρκία έχει εισβάλλει παράνομα σε συριακό έδαφος και έτσι έχει διαπράξει το έγκλημα της στρατιωτικής επίθεσης.

3. Η Συρία έχει σύμφωνα με το άρθρο 51 του Καταστατικου Χάρτη του ΟΗΕ το δικαίωμα της αυτοάμυνας.  .

4. Το άρθρο 5 της Συμφωνίας του ΝΑΤΟ από το 1949 εμπεριέχει το casus foederis (περίπτωση συμμαχίας)  που ισχύει μόνον σε περίπτωση επίθεσης κατά ενός μέλους του ΝΑΤΟ εκ μέους ενός άλλου κράτους. Συγκεκριμένα:  «Τα μέλη συμφωνούν, ότι μία επίθεση κατά ενός ή περισσότερων κρατών στην Ευρώπη ή στην Βόρεια Αμερική θα θεωρηθεί ως επίθεση κατά όλων, γι αυτό συμφωνούν , ότι σε περίπτωση μίας τέτοιας επίθεσης κάθε μέλος ως εξάσκηση  του δικαιώματος της προσωπικής και της ομαδικής αυτοάμυνας σύμφωνα με το άρθρο  51του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να βοηθήσει το επιτεθέν μέλος …» .

Περιεχόμενο του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ: «Ουδέν εκ των διαλαμβανομένων εν τω παρόντι Χάρτη θα παρεμποδίζη το φυσικόν δικαίωμα ατομικής νομίμου αμύνης εις περίπτωσιν καθ ́ ήν Μέλος τι των Ηνωμένων Εθνών υποστή επίθεσιν ένοπλον, μέχρις ού το Συμβούλιον Ασφαλείας λάβη τα αναγκαία μέτρα προς διατήρησιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας. Τα υπό των Μελών λαμβανόμενα μέτρα, εν τη ασκήσει του δικαιώματος τούτου νομίμου αμύνης, θα αναφέρωνται αμέσως εις το Συμβούλιον Ασφαλείας και κατ ́ ουδέν θα θίγουν την εξουσίαν και την υποχρέωσιν του Συμβουλίου Ασφαλείας συμφώνως τω παρόντι Χάρτη όπως αναλάβη οποτεδήποτε οίαν δράσιν ήθελε κρίνει αναγκαίαν προς διατήρησιν ή αποκατάστασιν της διεθνούς ειρήνης και ασφαλείας».

Συμπέρασμα: Στην προκείμενη περίπτωση δεν σημειώνεται το casus foederis που  σημαίνει, ότι τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ δεν είναι νομικά υποχρεωμένα να βοηθήσουν στρατιωτικά την Τουρκία.

5. Η Τουρκία  δεν έχει προ της εισβολής στην Συρία ειδοποιήσει τα άλλα μέλητου ΝΑΤΟ, αν και ήταν σύμφωνα με  το καταστατικό του Οργανισμου υποχρεωμένη  να το κάνει αυτό. Εθύς εχ αρχής η τουρκικήκυβέρνηση έχει αποκαλέσει τους Τούρκους στρατιώτες  ήρωες,. Ο τουρκικός τύπος έχει εκφράσει επανειλλημμένα τον ενθουσιασμό του τουρκιού έθνους γι αυτό το μεγάλο «άθλημα». Εχει ερνεθτ επιβεβαιωθεί, ότι ο υπερεθνικισμός οδηγεί συνήθως σε εθνικές κααστροφές.

Hinterlasse eine Antwort

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Du kannst folgende HTML-Tags benutzen: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>