Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei din perspectiva dreptului internațional

Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei din perspectiva dreptului internațional

“Dreptul la război” (jus ad bellum) este o piesă de muzeu cel târziu de la adoptarea Cartei ONU. Acesta face parte din fostul Jus publicum Europaeum (dreptul internațional european). La fel de învechit este și “războiul drept”, un concept inventat de romani (“justum bellum”), deși în sensul Pax Romana. Astăzi, se aplică “Pax Americana”, urmată de “Pax Russica” și, în perspectivă, de “Pax Sinica”. Dreptul internațional, creat după cel de-al Doilea Război Mondial, are ca sarcină principală menținerea păcii mondiale, de aceea este cunoscut sub numele de jus pacis (dreptul păcii). Dreptul internațional (formulare mai precisă: dreptul internațional public) se bazează pe șapte principii fundamentale, care sunt în general considerate ca fiind “principii constituționale” internaționale și care au caracter de jus cogens (peremptoriu) – pe scurt: Interzicerea amenințării și a folosirii forței (cele mai importante obiecte de protecție sunt integritatea teritorială și independența statului), suveranitatea statului, dreptul la autodeterminare al națiunilor, interzicerea amestecului în afacerile interne ale altor state, cooperarea internațională pașnică, soluționarea pașnică a diferendelor și respectarea tratatului pacta sund servanda). .

În dreptul internațional, există doar autoapărare ca răspuns necesar în cazul unui atac (articolul 51 din Carta ONU). Ministrul rus de externe a vorbit despre pericolele pentru Rusia care decurg din dorința Ucrainei de a deveni membră a NATO. În acest context, acesta a menționat termenul de autoapărare. Putin a fost mai specific și a vorbit despre dreptul Rusiei la autoapărare în conformitate cu articolul 51(7) (care nu există) din Carta ONU. În esență, însă, este vorba de o lovitură preventivă, care este strict interzisă de dreptul internațional și, prin urmare, considerată o încălcare a dreptului internațional. De asemenea, a fost purtată ca un “Blitzkrieg” și fără declarația de război necesară. Războiul de agresiune al Rusiei a încălcat în mod flagrant principiile fundamentale ale dreptului internațional menționate mai sus și, în același timp, a răsturnat ordinea de pace din Europa, care a fost creată cu greu și cu greutăți în ultimele decenii. Prin urmare, războiul de agresiune poate fi calificat drept o crimă în sine, după cum subliniază în mod clar “Declarația ONU privind principiile de drept internațional referitoare la relațiile de prietenie și cooperare între state în conformitate cu Carta Națiunilor Unite (Declarația “Relațiilor de prietenie”) din 1970: “”Un război de agresiune constituie o crimă împotriva păcii care atrage răspunderea în temeiul dreptului internațional”. Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale vorbește, de asemenea, fără echivoc despre “crima de agresiune” la articolul 5, litera d).
A se vedea în detaliu:
Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019;
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021;
-(Panos Terz), Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου: Θεωρία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Φιλοσοφία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου Κοινωνιολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Μεθοδολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου,ISBN: 978-620-0-63275-3,

Prof.em, Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., expert în drept internațional.
publ.in: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22).

Rosyjska agresja na Ukrainę w świetle prawa międzynarodowego

Rosyjska agresja na Ukrainę w świetle prawa międzynarodowego

“Prawo do wojny” (jus ad bellum) jest eksponatem muzealnym najpóźniej od czasu Karty Narodów Zjednoczonych. Należy on do dawnego Jus publicum Europaeum (europejskiego prawa międzynarodowego). Równie antyczna jest “wojna sprawiedliwa”, pojęcie ukute przez Rzymian (“justum bellum”), choć w sensie Pax Romana. Dziś obowiązuje “Pax Americana”, następnie “Pax Russica”, a w perspektywie “Pax Sinica”. Prawo międzynarodowe, powstałe po II wojnie światowej, ma za najważniejsze zadanie utrzymanie pokoju na świecie, stąd znane jest jako jus pacis (prawo pokoju). Prawo międzynarodowe (dokładniejsze sformułowanie: prawo międzynarodowe publiczne) opiera się na siedmiu zasadach podstawowych, które na ogół traktowane są jak międzynarodowe “zasady konstytucyjne” i mają jus cogens (peremptoryjny) – charakter (w skrócie: Zakaz groźby i użycia siły (najważniejsze przedmioty ochrony to integralność terytorialna i nieWojna Rosji przeciwko Ukrainie z perspektywy prawa międzynarodowego podległość państwa), suwerenność państwa, prawo do samostanowienia narodów, zakaz ingerencji w sprawy wewnętrzne innych państw, pokojowa współpraca międzynarodowa, pokojowe rozwiązywanie sporów, przestrzeganie traktatów pacta sund servanda).
W prawie międzynarodowym istnieje tylko samoobrona jako konieczna reakcja w przypadku ataku (art. 51 Karty NZ). Rosyjski minister spraw zagranicznych mówił o zagrożeniach dla Rosji wynikających z dążenia Ukrainy do członkostwa w NATO. W tym kontekście wymienił pojęcie samoobrony. Putin był bardziej konkretny i mówił o prawie Rosji do samoobrony na podstawie art. 51 ust. 7 (który nie istnieje) Karty Narodów Zjednoczonych. W istocie jednak jest to uderzenie wyprzedzające (prewencyjne), co jest surowo zabronione przez prawo międzynarodowe i dlatego uważane jest za naruszenie prawa międzynarodowego. Prowadzona była również jako “blitzkrieg” i bez koniecznego wypowiedzenia wojny. Wojna napastnicza Rosji w rażący sposób naruszyła wspomniane wyżej podstawowe zasady prawa międzynarodowego, a jednocześnie obaliła porządek pokojowy w Europie, który z trudem i mozołem tworzono przez ostatnie dziesięciolecia. Dlatego wojnę napastniczą można zakwalifikować jako zbrodnię samą w sobie, co wyraźnie podkreśla ONZ-owska “Deklaracja o zasadach prawa międzynarodowego dotyczących przyjaznych stosunków i współpracy między państwami zgodnie z Kartą Narodów Zjednoczonych (Deklaracja o przyjaznych stosunkach) z 1970 r.: “”Wojna napastnicza stanowi zbrodnię przeciwko pokojowi, która pociąga za sobą odpowiedzialność w świetle prawa międzynarodowego”. Również Rzymski Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego w art. 5 lit. d) mówi jednoznacznie o “zbrodni agresji”.
Zobacz w szczegółach:
-Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019;
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021;
-(Panos Terz), Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Prof .em., Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., ekspert w dziedzinie prawa międzynarodowego.
Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung

A Guerra de Agressão da Rússia contra a Ucrânia sob o ponto de vista do Direito Internacional

A Guerra de Agressão da Rússia contra a Ucrânia sob o ponto de vista do Direito Internacional

O “direito à guerra” (jus ad bellum) tem sido uma peça de museu desde a Carta das Nações Unidas, no máximo. Ela pertence ao antigo Jus publicum Europaeum (direito internacional europeu). Igualmente antiquada é a “guerra justa”, um conceito cunhado pelos romanos (“justum bellum”), embora no sentido da Pax Romana. Hoje, aplica-se a “Pax Americana”, seguida pela “Pax Russica” e, em perspectiva, a “Pax Sinica”. O direito internacional, criado após a Segunda Guerra Mundial, tem como tarefa mais importante a manutenção da paz mundial, por isso é conhecido como jus pacis (lei da paz). O direito internacional (formulação mais precisa: direito internacional público) se baseia em sete princípios fundamentais, que são geralmente considerados como “princípios constitucionais” internacionais e têm jus cogens (peremptório) – caráter (em resumo, em inglês): Proibição da ameaça e uso da força (os objetos mais importantes de proteção são a integridade territorial e independência do Estado), a soberania do Estado, o direito de autodeterminação das nações, a proibição de interferência nos assuntos internos de outros Estados, a cooperação pacífica internacional, a resolução pacífica de disputas e o cumprimento do tratado pacta sund servanda). .
No direito internacional, só existe autodefesa como resposta necessária no caso de um ataque (Artigo 51 da Carta das Nações Unidas). O Ministro das Relações Exteriores russo falou dos perigos para a Rússia decorrentes do desejo da Ucrânia de aderir à OTAN. Neste contexto, ele mencionou o termo autodefesa. Putin foi mais específico e falou do direito de autodefesa da Rússia nos termos do artigo 51(7) (que não existe) da Carta das Nações Unidas. Em essência, no entanto, é uma greve preventiva, que é estritamente proibida pelo direito internacional e, portanto, considerada uma violação do direito internacional. Também foi usada como uma “Blitzkrieg” e sem a necessária declaração de guerra. A guerra de agressão da Rússia violou descaradamente os princípios fundamentais do direito internacional acima mencionados e, ao mesmo tempo, derrubou a ordem de paz na Europa que havia sido criada com dificuldades e dificuldades nas últimas décadas. Portanto, a guerra de agressão pode ser qualificada como um crime em si, como a “Declaração sobre Princípios de Direito Internacional Relativos às Relações Amistosas e à Cooperação entre os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas (“Declaração sobre Relações Amistosas”) de 1970, enfatiza claramente: “Uma guerra de agressão constitui um crime contra a paz que implica responsabilidade sob o direito internacional”. O Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional também fala inequivocamente do “crime de agressão” no Artigo 5, letra d).
Veja em detalhes:
-Panos Terz, A ciência do direito internacional, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Problemas selecionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Prof.em., Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., especialista em direito internacional.
publ. en: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22).

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina dal punto di vista del diritto internazionale

La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina dal punto di vista del diritto internazionale

Il “diritto alla guerra” (jus ad bellum) è un pezzo da museo al più tardi dalla Carta delle Nazioni Unite. Appartiene all’ex Jus publicum Europaeum (diritto internazionale europeo). Altrettanto antiquata è la “guerra giusta”, un concetto coniato dai Romani (“justum bellum”), anche se nel senso della Pax Romana. Oggi vige la “Pax Americana”, seguita dalla “Pax Russica” e, in prospettiva, dalla “Pax Sinica”. Il diritto internazionale, creato dopo la Seconda guerra mondiale, ha come compito principale il mantenimento della pace nel mondo, per cui è noto come jus pacis (diritto della pace). Il diritto internazionale (formulazione più precisa: diritto internazionale pubblico) si basa su sette principi fondamentali, che sono generalmente considerati come “principi costituzionali” internazionali e hanno carattere di jus cogens (perentorio) (in breve: Divieto della minaccia e dell’uso della forza (gli oggetti più importanti della protezione sono l’integrità territoriale e l’indipendenza dello Stato), la sovranità dello Stato, il diritto all’autodeterminazione delle nazioni, il divieto di ingerenza negli affari interni di altri Stati, la cooperazione internazionale pacifica, la risoluzione pacifica delle controversie e il rispetto dei trattati pacta sund servanda). .
Nel diritto internazionale esiste solo l’autodifesa come risposta necessaria in caso di attacco (articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite). Il Ministro degli Esteri russo ha parlato dei pericoli per la Russia derivanti dal desiderio dell’Ucraina di aderire alla NATO. In questo contesto, ha citato il termine “autodifesa”. Putin è stato più specifico e ha parlato del diritto di autodifesa della Russia ai sensi dell’articolo 51(7) (che non esiste) della Carta delle Nazioni Unite. In sostanza, però, si tratta di un attacco preventivo, severamente vietato dal diritto internazionale e quindi considerato una violazione del diritto internazionale. Fu anche condotta come una “guerra lampo” e senza la necessaria dichiarazione di guerra. La guerra di aggressione della Russia ha violato palesemente i suddetti principi fondamentali del diritto internazionale e, allo stesso tempo, ha rovesciato l’ordine di pace in Europa che era stato creato con difficoltà e difficoltà negli ultimi decenni. Pertanto, la guerra di aggressione può essere qualificata come un crimine in sé, come sottolinea chiaramente la “Dichiarazione sui principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite” (Dichiarazione sulle “relazioni amichevoli”) del 1970: “Una guerra di aggressione costituisce un crimine contro la pace che comporta una responsabilità ai sensi del diritto internazionale”. Anche lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale parla inequivocabilmente di “crimine di aggressione” all’articolo 5, lettera d).
Vedere in dettaglio:
-Panos Terz, La scienza del diritto internazionale, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Prof.em., Dr., Dr.sc., Dr.habil., esperto di diritto internazionale.
publ. en: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22).

La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine du point de vue du droit international public

La guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine du point de vue du droit international public

Le “droit à la guerre” (jus ad bellum) est devenu un musée, au moins depuis la Charte des Nations unies. Il fait partie de l’ancien Jus publicum Europaeum (droit international européen). La “guerre juste”, notion forgée par les Romains (“justum bellum”), mais dans le sens de la Pax Romana, est tout aussi désuète. Aujourd’hui, la “Pax Americana” est suivie de la “Pax Russica” et, en perspective, de la “Pax Sinica”. Le droit international public créé après la Seconde Guerre mondiale a pour principale mission de maintenir la paix dans le monde, c’est pourquoi il est connu sous le nom de jus pacis (droit de la paix). Le droit international public (formulation plus précise : droit public international) se fonde sur sept principes fondamentaux, généralement considérés comme des “principes constitutionnels” internationaux et ayant un caractère jus cogens (impératif) (en résumé : L’interdiction de la menace et de l’usage de la force (les principaux objets de protection sont l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’État), la souveraineté de l’État, le droit des nations à disposer d’elles-mêmes, l’interdiction de s’immiscer dans les affaires intérieures d’autres États, la coopération internationale pacifique, le règlement pacifique des différends et le respect des traités pacta sund servanda). .
En droit international, seule la légitime défense existe en tant que réaction nécessaire en cas d’agression (article 51 de la Charte des Nations unies). Le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué les dangers que représente pour la Russie le souhait de l’Ukraine de devenir membre de l’OTAN. Dans ce contexte, il a évoqué la notion d’autodéfense. Poutine a été plus concret et a parlé du droit de légitime défense de la Russie conformément à l’article 51, paragraphe 7 (mais il n’existe pas) de la Charte de l’ONU. Par essence, il s’agit toutefois d’une attaque préventive, qui est toutefois strictement interdite par le droit international et donc considérée comme une violation du droit international. Elle a en outre été menée sous la forme d’une “guerre éclair” et sans la déclaration de guerre nécessaire. La guerre d’agression menée par la Russie a violé de manière flagrante les principes fondamentaux du droit international mentionnés ci-dessus et a en même temps jeté par-dessus bord l’ordre de paix établi avec difficulté en Europe au cours des dernières décennies. C’est pourquoi la guerre d’agression peut être qualifiée de crime en soi, comme le souligne clairement la “Déclaration des principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États, conformément à la Charte des Nations unies (Déclaration sur les “relations amicales”)” de l’ONU de 1970 : “Une guerre d’agression constitue un crime contre la paix, qui entraîne la responsabilité sur la base du droit international”. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale parle lui aussi sans équivoque de “crime d’agression” à l’article 5, lettre d).
Voir en détail :
-Panos Terz, The science of international law, ISBN : 978-620-3-97855-1, Sarrebruck 2021
-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN : 978-620-4-10191-0, Sarrebruck 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13 : 978-620-4-10170-5, Sarrebruck 2021 ;
-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN : 978-620-0-63275-3, Sarrebruck 2022.
Prof.em.Dr., Dr.sc.,Dr.habil., spécialiste du droit international public
publ. en: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22)

Russia’s War of Aggression against Ukraine from the Perspective of International Law

Russia’s War of Aggression against Ukraine from the Perspective of International Law

The “right to war” (jus ad bellum) has been museum-like at least since the UN Charter. It belongs to the former Jus publicum Europaeum (European international law). Equally antiquated is the “just war”, a concept coined by the Romans (“justum bellum”), albeit in the sense of the Pax Romana. Today, the “Pax Americana” applies, followed by the “Pax Russica”, and in perspective, the “Pax Sinica” is added. International law, created after the Second World War, has as its most important task the maintenance of world peace, hence it is known as jus pacis (law of peace). International law (more accurate formulation: public international law) is based on seven fundamental principles, which are generally considered like international “constitutional principles” and have jus cogens (peremptory) – character (in short: Prohibition of the threat and use of force (the most important objects of protection are the territorial integrity and independence of the state), the sovereignty of the state, the right of self-determination of nations, the prohibition of interference in the internal affairs of other states, peaceful international cooperation, peaceful settlement of disputes, and treaty compliance pacta sund servanda). .

In international law, there is only self-defense as a necessary response in case of attack (Article 51 of the UN Charter). The Russian Foreign Minister spoke of dangers to Russia arising from Ukraine’s desire for NATO membership. In this context, he mentioned the term self-defense. Putin was more specific and spoke of Russia’s right of self-defense under Article 51(7) (but there is no such thing) of the UN Charter. In essence, however, it is a preemptive strike (pre-emptive strike), but strictly forbidden under international law and therefore considered a violation of international law. It was also waged as a “blitzkrieg” and without the required declaration of war. Russia’s war of aggression blatantly violated the above-mentioned fundamental principles of international law and, at the same time, overturned the peace order in Europe that had been created with difficulty and hardship over the past decades. Therefore, the war of aggression can be qualified as a crime in itself, as the UN “Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Cooperation among States in Accordance with the Charter of the United Nations (“Friendly Relations” Declaration) of 1970 clearly emphasizes: “”A war of aggression constitutes a crime against peace which entails responsibility on the basis of international law.” The Rome Statute of the International Criminal Court also speaks unequivocally of the ”crime of aggression” in Article 5, letter d).
See in detail:
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Prof.em, Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., international law expert.
publ.in: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22).

Ρωσική επίθεση- Συνέπειες

Ο εγκληματικός πόλεμος του Πούτιν και μερικές ενδιαφέρουσες συνέπειες
1. Ενδυνάμωση του δήθεν ανύπαρκτου ουκρανικού έθνους.
2. Τεράστια αναβάθμιση του ουκρανού προέδρου.
3. Εδραίωση της ενότητας των κρατών της ΕΕ.
4. Εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών του ΝΑΤΟ.
5.Μετατροπή του ΝΑΤΟ σε έναν πραγματικό στρατιωτικό οργανισμό. Σκέψεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ.
6. βούληση να τερματιστεί η εξάρτηση της Δύσης από τις ρωσικές πρώτες ύλες.
7. Για πρώτη φορά η Ρωσία δείχνει τόσο ξεκάθαρα το ιμπεριαλιστικό της πρόσωπο.
8. Τέλος στο μύθο του “ένδοξου ” ρωσικού στρατού.
9. Αποδείχθηκε ξεκάθαρα ότι οι Ρώσοι δεν έχουν κανένα οργανωτικό ταλέντο στον στρατιωτικό τομέα.
10. Ο Πούτιν έχει δείξει ότι είναι ένας βίαιος , μισάνθρωπος, υπερεθνικιστής, εθνοτικός, ιμπεριαλιστής και en peu παρανοϊκός (αποκατάσταση της αυτοκρατορίας!) πολιτικός).
Συμπεράσματα
α) Ως πρώην αξιωματικός της KGB, μπορεί να είναι σε θέση να κατέχει διάφορα τεχνάσματα, αλλά η νοημοσύνη του δεν μπορεί ακριβώς να κριθεί ως ιδιαίτερα ανεπτυγμένη, διαφορετικά θα μπορούσε να προβλέψει τις συνέπειες της εισβολής του στην Ουκρανία αρκετά σωστά.
β) Ήδη τώρα μπορεί να εκτιμηθεί, ότι ο Πούτιν είναι ο μεγάλος ηττημένος αυτής της εγκληματικής περιπέτειας. Σε δημοκρατικά κράτη, ένας τέτοιος πολιτικός θα είχε προ πολλού παραιτηθεί από το αξίωμά του. Στην αυταρχική Ρωσία, και μάλιστα σε ολόκληρη τη ρωσική ιστορία, ένα τέτοιο βήμα αποκλείεται εντελώς.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.4.22), Leipziger Volkszeitung (16.5.22), Focus (13.7.22)

Ουκρανικός αγώνας και ευρωπαϊκή ιστορία

Ο αγώνας των Ουκρανών στο πλαίσιο των απελευθερωτικών αγώνων ενάντια σε ισχυρούς επιτιθέμενους στην ιστορία
Ο ηρωικός αγώνας των γενναίων Ουκρανών έχει επίσης μιαν ιστορική διάσταση, διότι είναι στην ουσία μία αντιπαράθεση μεταξύ του αυταρχικού και οπισθοδρομικού ρωσικού συστήματος διακυβέρνησης πουτινικής, δηλαδή ιμπεριαλιστικής προέλευσης, και του δημοκρατικού και φιλελεύθερου ουκρανικού συστήματος που βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Ο τρόπος με τον οποίο οι Ουκρανοί υπερασπίζονται την ελευθερία τους, την πατρίδα τους και την εθνική τους ταυτότητα απέναντι σε έναν βάναυσο, εγκληματικό και σχεδόν βάρβαρο επιτιθέμενο επιβεβαιώνει πλήρως το ιστορικό γεγονός ότι ακόμη και μικρότεροι λαοί είναι ικανοί να πολεμήσουν ως λέοντες και μερικές φορές να νικήσουν έναν επιτιθέμενο που είναι μόνο αριθμητικά ανώτερος.
Έχει εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον να γνωρίζουμε, ότι ήδη από το 530 π.Χ., η υπερδύναμη της εποχής εκείνης, το Imperium Persicum, υπό τον “Βασιλέα των Βασιλέων” Δαρείο τον Μέγα, ηττήθηκε καταστροφικά από τους Σακούς (Σκύθες) στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας. Μετά από αυτη την εμπειρία ο Δαρείος δεν τόλμησε ξανά να επιτεθεί τους Σκύθες.
Ας σκεφτούμε επίσης τις μεγάλες αμυντικές μάχες των Ελλήνων στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. και στη Σαλαμίνα το 480 π.Χ. εναντίον των ποσοτικά πολύ ανώτερων Περσών. Ειδικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τον Αισχύλο στο δράμα του “Οι Πέρσες”, αντηχούσε το δυνατό πολεμικό τραγούδι των Ελλήνων μαχητών: ” Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿ ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναἰκας, θεῶν τε πατρώων ἔδη, θῆκας τε προγόνων- νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών”(“Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα σας, ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, τους θεούς των πατέρων σας, τους τάφους των προγόνων σας, όπου βρίσκονται τα οστά τους! Τώρα είναι υπέρ πάντων ο αγών”. Αυτή ήταν μια μάχη ιστορικής σημασίας μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και του ανατολικού δεσποτισμού.Τοιουτοτρόπως η μοίρα της Ευρώπης όντως κρίθηκε στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα.
Η ακόλουθη παράφραση από το ποίημα του Φρίντριχ Σίλλερ (Friedrich SChiller) “Der Spaziergang” (Ο περίπατος) δύνααι επίσης να αφιερωθεί στους μαχόμενους και πεσόντες Ουκρανούς ήρωες: “Wanderer, kommst du nach Sparta, dorten verkünde, du habest/ Uns hier liegen sehen, wie das Gesetz es befahlt. ” Επισυνάπτεται το πρωτότυπο με την ορθή μετάφραση: “Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι”, Σιμωνίδης, (ορθή μετάφραση. “Ω ξένος, ενημέρωσε τους Λακεδαιμονίους, ότι βρισκόμαστε εδώ θαμμένοι, υπακούοντας σε διαταγές” Σιμωνίδης). Εννοούσε τους γενναίους 300 πεσόντες Σπαρτιάτες μαχητές του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες.
Αιώνες αργότερα, ακριβώς το 1792, κάτω από παρόμοιες άνισες συνθήκες μάχης, ακούστηκε το τραγούδι της μάχης, ο μετέπειτα γαλλικός εθνικός ύμνος, η περίφημη Μασσαλιώτιδα:
“Allons enfants de la Patrie, /Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,/ L’étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans les campagnes /Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes.
Aux armes, citoyens,Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!”.
(“Εμπρός παιδιά της πατρίδας!/ Η μέρα της δόξας ήρθε.
Εναντίον μας υψώθηκε το αιματηρό λάβαρο της τυραννίας.
Ακούτε στη γη/ το βρυχηθμό των σκληρών πολεμιστών;
Έρχονται στα χέρια σας / Για να σκοτώσουν τους γιους σας, τους συντρόφους σας!
Στα όπλα, πολίτες!/ Σχηματίστε τις γραμμές μάχης σας,
“Εμπρός”.
Αυτό το άσμα πυροδότησε τον πατριωτισμό των Γάλλων και οδήγησε σε έναν επιτυχή αγώνα κατά της ενωμένης ευρωπαϊκής φεουδαρχικής απολυταρχίας. Στην ιστορία υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις μικρών λαών που δέχθηκαν επίθεση από μεγάλες δυνάμεις, που πολέμησαν ηρωικά και νίκησαν. Στην πρόσφατη ιστορία υπήρξαν αρκετά παραδείγματα αυτού του είδους. Η Ιταλία υπό τον Μουσολίνι εισέβαλε στη μικρή και ελάχιστα εξοπλισμένη Ελλάδα με έναν εξαιρετικά σύγχρονο και μεγάλο στρατό και ανακοίνωσε μεγαλοπρεπώς ότι μέσα σε 24 ώρες θα έπινε τον καφέ του στη σκιά της Ακρόπολης. Αυτή η ύπουλη επίθεση, παρόμοια με εκείνη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, κατέληξε με την ολοκληρωτική ήττα της μεγάλης δύναμης της Ιταλίας. Η αντίσταση των Αιθιόπων, που πολεμούσαν ως λέοντες, ήταν εναντίον της Ιταλίας παρόμοια επιτυχής. Στην πιο πρόσφατη ιστορία, είναι γνωστός ο πολύ επιτυχημένος απελευθερωτικός πόλεμος των γενναίων πατριωτών του Βιετνάμ κατά της αποικιοκρατικής δύναμης της Γαλλίας, ο οποίος έληξε το 1954 με την καταστροφική ήττα των Γάλλων στο Ντιεν Μπιεν Φου . Εξίσου τεράστια και ιστορικής διάστασης ήταν το 1975 η ήττα της υπερδύναμης ΗΠΑ στο Βιετνάμ .
Συμπέρασμα: Δεν είναι η στρατιωτική υπεροχή ενός εγκληματικού επιτιθέμενου καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, αλλά το αγωνιστικό φρόνημα και η αγάπη για την ελευθερία ενός έθνους που βασίζεται σε ιδιαίτερα εξελιγμένο πατριωτισμό. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί κανείς να ευχηθεί νίκη στο πολύπαθο και ηρωικά αγωνιζόμενο ουκρανικό έθνος με την υποστήριξη του δημοκρατικά σκεπτόμενου κόσμου. Αλλά ακόμη και σε περίπτωση νίκης του βάρβαρου επιτιθέμενου, δε θα μπορέσει να υποτάξει ένα έθνος άνω των 40 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο τέλος, ο πολιτισμένος κόσμος πάντα κέρδιζε κατά της βαρβαρότητας. Εξαιτίας αυτού του επιθετικού πολέμου, η Ρωσία υπό τον Πούτιν έχει ήδη εγκαταλείψει την πολιτισμένη Ευρώπη.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.3.22), Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (11.3.22), Focus (16.3.22)

Ρωσικός ιμπεριαλισμός

Η αιώνια ιμπεριαλιστική Ρωσία
Είναι τιμητικό και συγκινητικό το γεγονός ότι ο πολύ αξιόλογος κ. Sommer αναφέρεται με πόνο στις εμπειρίες του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχα τη μεγάλη ατυχία να ζήσω τέσσερα χρόνια εμφυλίου πολέμου (δηλαδή συνολικά οκτώ χρόνια πολέμου) μετά τα τέσσερα χρόνια πολέμου, που ήταν χειρότερα από τον παγκόσμιο πόλεμο. Είναι κατανοητό, ότι εγώ ως ειδικός στο διεθνές δημόσιο δίκαιο, παίρνω ξεκάθαρη θέση εναντίον αυτού του αδικαιολόγητουεγκληματικού επιθετικού πολέμου, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με το δικαίωμα αυτοάμυνας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Ταυτόχρονα, αυτό το έγκλημα είναι για μένα ένας λόγος να θεωρώ τώρα τη ρωσική ιστορία διαφορετικά, πιο ρεαλιστικά : 1. Η ρωσική αυτοκρατορία ήταν a priori (ευθύς εξ αρχής) ιμπεριαλιστική και αποικιοκρατική, επειδή πολυάριθμοι λαοί στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία, στην Άπω Ανατολή και στη Σιβηρία κατακτήθηκαν ή αποικίστηκαν, γεγονός που οδήγησε άλλωστε τον Ρώσο Λένιν να χαρακτηρίσει αυτή την τερατώδη αυτοκρατορία ως “φυλακή των λαών”.
2. Η Σοβιετική Ρωσία εισέβαλε στην Πολωνία στις αρχές της δεκαετίας του 1920, στη μικρή Φινλανδία το 1939, αλλά ανεπιτυχώς, και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η πολύπαθη Πολωνία είχε καταληφθεί κατά το ήμισυ από τον Κόκκινο Στρατό. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ΕΣΣΔ έκλεψε ξένα εδάφη (π.χ. τα ιαπωνικά νησιά Kουρίλλες με τη μεγάλη αφθονία ψαριών, τη ρουμανική Μολδαβία, τα ανατολικά εδάφη της Πολωνίας και το Königsberg), σαν να μην είχε αυτή η αυτοκρατορία δικά της εδάφη. Παρέμεινε ακόρεστη και αρπακτική. Υπό τον Πούτιν, αυτή η κλοπή εδαφών συνεχίζεται: Κριμαία, Λουκάνσκ, Ντονέτσκ, ακόμη δύο περιοχές, ίσως και όλη η Ουκρανία, ο δήθεν “αδελφός λαός”.
Μην ξεχνάμε την καταστολή των λαϊκών εξεγέρσεων στην Ανατολική Γερμανία το 1953, στην Ουγγαρία το 1956, την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία το 1968 και στο Αφγανιστάν το 1979.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.3.22), Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.3.22)

Ρωσικός στρατός

Υπερεκτίμηση του ρωσικού στρατού
Στην ιστορία, ο ρωσικός στρατός έχει ως επί το πλείστον υπερεκτιμηθεί. Ορισμένες από τις ήττες αυτού του στρατού θα αναφερθούν παρακάτω: Ο ιαπωνικό-ρωσικός πόλεμος του 1905 έληξε με συντριπτική ήττα του ρωσικού στρατού. Αυτό είχε ιστορική σημασία, διότι ήταν η πρώτη φορά που ένα ασιατικό κράτος κατάφερε να νικήσει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος. Ο επιθετικός πόλεμος της Σοβιετικής Ρωσίας κατά της Πολωνίας από το 1919-1921 έληξε με πολωνική νίκη.Ο επιθετικός πόλεμος της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Φινλανδίας το χειμώνα του 1939 κατέληξε με νίκη της Ρωσίας, αλλά μέσω τεραστίων προσπαθειών της Ρωσίας και με πολυάριθμους νεκρούς (σχεδόν 50% του στρατού, πάνω από 200 χιλιάδες). Η σοβιετική στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν το 1979 κατέληξε το 1989 για την τότε υπερδύναμη ΕΣΣΔ σε ήττα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει αποδειχθεί, ότι τα μικρότερα κράτη που διεξάγουν αμυντικό πόλεμο μπορούν να είναι αρκετά επιτυχημένα. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να υποτεθεί και στην περίπτωση του ηρωικά μαχόμενου ουκρανικού στρατού, ο οποίος άλλωστε διαθέτει εν μέρει σύγχρονα όπλα από τη Δύση. Γνωρίζει πολύ καλά ότι διακυβεύεται η ύπαρξη του ουκρανικού έθνους. Αυτό καθιστά το κίνητρο ιδιαίτερα υψηλό. δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (18.3.22), Süddeutsche Zeitung (22.3.22)

0 Kommentare

Ουκρανία – Ελευθερία

Η Ουκρανία διεξάγει έναν ΑΓΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ενάντια σε μια βάρβαρη επίθεση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Υποτίθεται ότι οι Ουκρανοί πρέπει να υποκύψουν στον βάναυσο απολυταρχικό δικτάτορα της Μόσχας; Πώς ήταν δυνατόν ο ουκρανικός στρατός να πολεμήσει ηρωικά και να καταστρέψει πολυάριθμα άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, έτσι ώστε οι προγραμματισμένες 2-3 ημέρες για την πλήρη κατάκτηση της Ουκρανίας να έχουν εν τω μεταξύ μετατραπεί σε σχεδόν πολλούς μήνες και ο υπερεκτιμημένος “ένδοξος” ρωσικός στρατός να έχει αποσυρθεί από μερικά εδάφη της Ουκρανίας;
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκλονιστική εμπειρία του 1939 (“χειμερινός πόλεμος” κατά της Φινλανδίας) θα μπορούσε να επαναληφθεί, ιδίως από τη στιγμή που όπλα τελευταίας τεχνολογίας διατίθενται τώρα στο γενναίο ουκρανικό στρατό. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί τη γνωστή ρωσική και σοβιετική τακτική της απόλυτης αριθμητικής υπεροχής(ποσότητα αντί ποιότητας). Φαίνεται ότι τα μαθήματα της Φινλανδίας και του Αφγανιστάν δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί. Σε αυτό προστίθεται και η παρανοϊκή απειλή με πυρηνικά όπλα.
Φυσικά, άλλοι παράγοντες όπως ο υγιής πατριωτισμός (σε αντίθεση με τον πρωτόγονο εθνοτικό ρωσικό σωβινισμό) και η θέληση για αυτοσυντήρηση ως έθνος και κράτος παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Σύμφωνα με τον πρώτο ιστορικό της Ευρώπης Θουκυδίδη (“Ο Πελοποννησιακός πόλεμος”: “Ο Πελοποννησιακός πόλεμος”), ο μεγαλύτερος άνδρας της αρχαιότητας Περικλής, στον περίφημο Επιτάφιο συγκρίνοντας την αθηναϊκή δημοκρατία με το αυταρχικό σύστημα της Σπάρτης είπε: είμαστε ελεύθεροι, αγαπάμε την παιδεία, τον πολιτισμό και την τέχνη, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμαστε δειλοί και θηλυπρεπείς, γιατί, όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πολεμάμε καλύτερα από τους Σπαρτιάτες. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποίησε επίσης τη λέξη πολίτης, η οποία στην πραγματικότητα εξακολουθεί να διαπιστώνεται για διάφορους λόγους σπάνια στη ρωσική παράδοση. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των Ρώσων λατρεύει τον ημίθεο Πούτιν σαν κοπάδι αρνιών και εμπιστεύεται απόλυτα τα πρωτόγονα ψέμματά του. Κάτι παρόμοιο, όπως γνωρίζουμε, συνέβη και στην ολοκληρωτική Γερμανία μετά το 1933.
Συμπεράσματα
1. Στην Ουκρανία, λαμβάνει χώρα μια αντιπαράθεση μεταξύ της ρωσικού τύπου απολυταρχίας του Πούτιν και της δυτικής δημοκρατίας.
2. Οι Ουκρανοί ήρωες υπερασπίζονται την πατρίδα τους, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και τις αξίες της Δύσης.
3. Ο εγκληματίας Ρώσος δικτάτορας ζει στον κόσμο των ψευδοϊστορικά προσανατολισμένων φαντασιώσεων περί υπερδύναμης ή πάσχει από αυτοκρατορική παράνοια. Είτε κερδίσει αυτόν τον επιθετικό πόλεμο, ο οποίος είναι αντίθετος με το διεθνές δίκαιο και βαθιά εγκληματικός και επίσης βάρβαρος, είτε όχι, θα μείνει στην ευρωπαϊκή ιστορία ως εγκληματίας πολέμου.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.3.22,1.6.22)

Eiferer und Außenpolitik

Eiferer  und  Außenpolitik
Im Mandarin (Chinesisch) ist der Begriff Menschenrecht bekannt als Interesse und Macht, denn in der chinesischen Tradition sind die Wörter Individuum, Bürger, Menschenrechte, Freiheiten, Gewaltenteilung, Demokratie, Rechtsstaat etc. nicht geläufig. Unsere Politiker kommen einem vor, wie Zeloten (Eiferer), die auf Biegen und Brechen versuchen, Diktatoren und Autokraten Demokratie, Freiheiten und Menschenrechte beizubringen.
Letztere können aber damit nichts anfangen. In wie viel Ländern der Welt herrschen eigentlich liberaldemokratische Grundordnungen? Wenn die Politiker des Westens nicht damit aufhören, die Moralaposteln zu spielen und keine realistisch-pragmatische Sicht
entwickeln, wird sich unser Kultur-und Rechtskreis international isolieren und außerdem den Zugang zu den absolut notwendigen Rohstoffen verlieren. Dies gilt besonders für
Deutschland unter der gegenwärtigen Regierung. BZ (4.12.22)

Russland-Ukraine, Verhandlungen?

Putin sei bereit, über die Ukraine unter der Voraussetzung zu verhandeln, dass sie die Annexion der vier ukrainischen Regionen als russisches Gebiet anerkennt
1. Russland ist der erste Staat, der nach dem Zweiten Weltkrieg es gewagt hat, a) einen anderen Staat brutal und arglistig anzugreifen und teilweise zu besetzen (occupatio bellica) und b) Teile des Staatsgebietes des angegriffenen Staates zu annektieren.
2. Die zivilisierte Menschheit hat auch bei einer Mitwirkung der ehemaligen UdSSR Prinzipien und Normen des Völkerrechts geschaffen, verankert in der UNO-Charta, nach denen der Angriffskrieg ein”Verbrechen” und die Annexion fremder Gebiete ein “Verbrechen gegen die Menschlichkeit” ist. Das heutige Russland hat jedoch die gesamte internationale Rechtsordnung brutal über Bord geworfen und versucht mit aller Gewalt auch mit einer massiven und eklatanten Verletzung des Humanitären Völkerrechts “fait accompli” (“vollendete Tatsachen”zu schaffen. Allerdings aus dem Unrecht erwächst kein Recht (ex injuria non jus oritur”).
3. Ich wiederhole mich, denn in diesem Falle geht es auch um einen gigantischen Zivilisationsbruch seitens Russlands: Die zivilisierte Menschheit ist nicht nur moralisch – ethisch, sondern auch rechtlich, verpflichtet, diese Verbrechen zu vereiteln. Täte sie das nicht, dann läge international ein brandgefährlicher Präzedenzfall mit katastrophalen Folgen vor. Russland würde weiter machen, China würde Taiwan attackieren, Erdoğan würde “eines Nachts” griechische Ägäis-Inseln angreifen und weitere Autokraten könnten auf die Idee kommen, “frühere” Gebiete “zurückzuholen”. Dann aber hätten international die chaotischen Zustände des “bellum omnium contra omnes” (“Kampf aller gegen alle”). Und daran schuld wäre Russland als brutaler Aggressor und gewissenloser Zerstörer der internationalen Rechtsordnung.
Siehe ausführlicher:
-Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019;
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021;
-(Panos Terz), Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021.
Prof.i.R.,Dr,Dr.sc.,Dr.habil., Völkerrecht, Theorie der internationalen Beziehungen, Allgemeine Methodologie der wissenschaftlichen Grundlagenforschung
Berliner Zeitung, Focus (3.12.22)

ΗΠΑ+ΕΕ και Ρωσία-Σύγκριση

Σύγκριση μεταξύ ΗΠΑ+ΕΕ και Ρωσίας
Όπως και να έχει, ο πρώην μικρός αξιωματικός της KGB έχει κάνει εντελώς λάθος υπολογισμούς. Οι υποστηρικτές της Ουκρανίας είναι πολύ ανώτεροι από τη Ρωσία σε κρίσιμους τομείς. Μια σύντομη σύγκριση το καθιστά σαφέστατο: 1.Οι ΕΕ+ΗΠΑ έχουν ένα ΑΕΠ επερίπου 37 τρισεκατομμύρια δολάρια, η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, μόνο περίπου 1,7 τρισεκατομμύριο.
2. Οι ΕΕ+ΗΠΑ έχουν πληθυσμό 771 εκατομμύρια, η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, μόνο 144 εκατομμύρια.
3.Οι ΕΕ+ΗΠΑ είναι επιστημονικά και τεχνολογικά πολύ ανεπτυγμένες, η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, είναι απελπιστικά καθυστερημένη και εξάγει κυρίως πρώτες ύλες σχεδόν ως αναπτυσσόμενη χώρα. Συμπεράσματα: 1. Οι ΕΕ+ΗΠΑ είναι σε θέση να στραγγαλίσουν τη ρωσική οικονομία. 2. Η Ρωσία θα καταρρεύσει όπως ακριβώς η πρώην Σοβιετική Ένωση. Berliner Zeitung, Zeit (5.12.22)

Ζηλωτές και εξωτερική πολιτική

Ζηλωτές στην εξωτερική πολιτική
Στα μανδαρινικά (κινεζικά), ο όρος ανθρώπινα δικαιώματα είναι γνωστός ως “συμφέρον και εξουσία” (sic), επειδή στην κινεζική παράδοση οι λέξεις άτομο, πολίτης, ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, διάκριση των εξουσιών, δημοκρατία, κράτος δικαίου κλπ. δεν είναι οικείες. Οι πολιτικοί μας μοιάζουν με ζηλωτές που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διδάξουν στους δικτάτορες και τους αυταρχικούς τη δημοκρατία, τις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αλλά οι τελευταίοι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα με αυτά. Πόσες χώρες στον κόσμο έχουν πραγματικά φιλελεύθερα δημοκρατικά συστήματα; Εάν οι πολιτικοί της Δύσης δε σταματήσουν να παριστάνουν τους ηθικολόγους και δεν αναπτύξουν μια ρεαλιστική και πραγματιστική θεώρηση των πραγμάτων, το πολιτιστικό και νομικό μας σύστημα θα καταστραφεί.
Ο πολιτισμός και το νομικό μας σύστημα θα απομονωθούν διεθνώς και θα χάσουν επίσης την πρόσβαση στις απολύτως απαραίτητες πρώτες ύλες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη Γερμανία υπό την παρούσα κυβέρνηση.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Berliner ZeitungZ (4.12.22)

Ρώσοι και Τάταροι, Σκληρότητα, Βαρβαρότητα

Ρωσικά εγκλήματα πολέμου και η αρχαϊκή σκληρότητα των Μογγόλων-Τατάρων ως κληρονομιά
Η Ρωσία διαπράττει μαζικά ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ σύμφωνα με τους κανονισμούς της Χάγης για τον χερσαίο πόλεμο (HLKO) και έτσι απομακρύνεται από την κοινότητα των πολιτισμένων εθνών. Οι Σοβιετικοί μιλούσαν με μεγάλη ευκολία για τους “Γερμανούς βαρβάρους” κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι καιρός να μιλήσουμε και για τους “Ρώσους βαρβάρους” λόγω του στον βάναυσου και βάρβαρουπολέμου; Φυσικά, δεν είναι όλοι οι Ρώσοι βάρβαροι, αλλά δημιουργείται η εντύπωση, ότι η μογγολική-ταταρική κληρονομιά (αρχαϊκή σκληρότητα) της “Χρυσoύς Ορδής” έχει ριζώσει βαθιά στο μυαλό των Ρώσων.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Berliner Zeitung(19.11.22)
________________________
Ρωσική βαρβαρότητα
Η αρχή της ευθύνης βάσει του διεθνούς δικαίου εφαρμόζεται στα πολυάριθμα ρωσικά εγκλήματα πολέμου. Ο κτηνώδης και βάρβαρος επιθετικός πόλεμος, ο οποίος είναι αντίθετος προς το διεθνές δίκαιο, και οι προσαρτήσεις, οι οποίες είναι εξίσου αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, συνιστούν από μόνες τους σοβαρό έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό που συνέβη στην Ουκρανία μπορεί δικαίως να χαρακτηριστεί ως το κρεσέντο της ρωσικής ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑΣ.
δημοσ. στα Γερμανικά σε” Berliner Zeitung (11.22.)

Ρωσία και χώρες της Κεντρικής Ασίας

Ο Πούτιν και οι πρώην σοβιετικές “δημοκρατίες”
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αντιμετωπίζει εδώ και εβδομάδες αυξανόμενες επικρίσεις. Τώρα ένας σύμμαχος επιτέθηκε έντονα στον Ρώσο ηγέτη.
Ο πρόεδρος του Τατζικιστάν, Εμομαλί Ραχμόν, άσκησε έντονη κριτική στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής μεταξύ της Κεντρικής Ασίας και της Ρωσίας στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, την Παρασκευή (14 Οκτωβρίου). Αυτό αναφέρθηκε από το newsweek.com. Κατηγόρησε τη Ρωσίαότι δε σέβεται τους συμμάχους της στην Κεντρική Ασία. Ο Πούτιν θα πρέπει να αντιμετωπίζει το Τατζικιστάν με σεβασμό και όχι σαν μια πρώην σοβιετική δημοκρατία, είπε. Ο πρόεδρος της Ρωσίας συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής.
Το Τατζικιστάν βρίσκεται στην Κεντρική Ασία, μεταξύ του Ουζμπεκιστάν και του Κιργιστάν, και ήταν “δημοκρατία” υπό σοβιετικό έλεγχο από το 1929 έως το 1991. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, η χώρα ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991 και από το 1994 κυβερνάται από τον πρόεδρο Εμομαλί Ραχμόν.
Το Τατζικιστάν απαιτεί σεβασμό από τη Ρωσία
Ο Ραχμόν ρώτησε γιατί η χώρα του έπρεπε να “παρακαλέσει” τη Ρωσία να συμμετάσχει στο φόρουμ στο Τατζικιστάν. “Είναι αυτό που αξίζει το Τατζικιστάν, ένας στρατηγικός εταίρος;” δήλωσε ο Rahmon, προσθέτοντας: “Δεν είμαστε 100 έως 200 εκατομμύρια, αλλά θέλουμε να μας σέβονται. Σας ζητώ να μην ακολουθήσετε μια πολιτική απέναντι στις χώρες της Κεντρικής Ασίας σαν να επρόκειτο για την πρώην Σοβιετική Ένωση”.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Frankfurter Rundschau (17.10.2

Ρωσία στον ΟΗΕ

Ο Πούτιν έχει μόνο τέσσερις υποστηρικτές – 143 χώρες ψηφίζουν κατά της Ρωσίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Ωστόσο, η Κίνα, η Ινδία και η Νότια Αφρική, τρεις χώρες που η Δύση θα ήθελε να έχει στο πλευρό της, απείχαν.
Στην επιστήμη του διεθνούς δικαίου, το αποτέλεσμα αυτό ονομάζεται CONSENSUS GENERALIS. Μεταξύ άλλων, εκφράζει το γενικό αίσθημα δικαίου και δικαιοσύνης της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του ΟΗΕ. Η πολιτική, διπλωματική και ηθική σημασία αυτού του αποτελέσματοςτης ψηφοφορίας δεν είναι μόνο άκρως συμβολική, αλλά θα πρέπει επίσης να εκληφθεί ως προειδοποίηση προς την επιθετική Ρωσία να μην το παρακάνει με τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και την περιφρόνηση του Χάρτη του ΟΗΕ.
Το ψήφισμα βασίζεται πλήρως στον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ και ειδικότερα στις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου που απαγορεύουν την απειλή και τη χρήση βίας και την κυρίαρχη ισότητα των κρατών (κυριαρχία, ανεξαρτησία, εδαφική ακεραιότητα, απαραβίαστο των συνόρων κλπ.). Διευκρινίζεται εκ νέου ότι οι προσαρτήσεις ουκρανικών εδαφών είναι νομικά άκυρες εξ αρχής (ab initio, ex tunc, nulles et non avenues) και, ως εκ τούτου, κανένα κράτος δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται εκ νέου ότι η Ρωσία υπό τον αυτοκράτορα Πούτιν εξελίσσεται διαδοχικά σε ένα ιμπεριαλιστικό τέρας και διαχωρίζεται όλο και περισσότερο από τα πολιτισμένα έθνη. Βλέπε περί την έννοια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ εκτενέστερα:
-Panos Terz, Cuestiones teoricas fundamentales del proceso de formacion de las normas internacionales, Con especial analysis de las resoluciones de la ONU, Universidad Santiago de Cali, ISBN: 958-96666-2-0, Cali 1999;
-Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht: Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken, Dezember 2021;
-Panos Terz, Панос Терц: Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021. Prof.i.R., Dr., Dr.sc. Dr.habil., Διεθνές δημόσιο δίκαιο, Θεωρία των διεθνών σχέσεων.
δημοσ. στα Γερμανικά: Stern, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Zeit (14.10.22)

Ρωσία, αιώνια ιμπεριαλιστική

Η αιώνια ιμπεριαλιστική Ρωσία
Είναι τιμητικό και συγκινητικό το γεγονός ότι ο πολύ αξιόλογος κ. Sommer αναφέρεται με πόνο στις εμπειρίες του από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είχα τη μεγάλη ατυχία να ζήσω τέσσερα χρόνια εμφυλίου πολέμου (δηλαδή συνολικά οκτώ χρόνια πολέμου) μετά τα τέσσερα χρόνια πολέμου, που ήταν χειρότερα από τον παγκόσμιο πόλεμο. Είναι κατανοητό, ότι εγώ ως ειδικός στο διεθνές δημόσιο δίκαιο, παίρνω ξεκάθαρη θέση εναντίον αυτού του αδικαιολόγητουεγκληματικού επιθετικού πολέμου, ο οποίος ουδεμία σχέση έχει με το δικαίωμα αυτοάμυνας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Ταυτόχρονα, αυτό το έγκλημα είναι για μένα ένας λόγος να θεωρώ τώρα τη ρωσική ιστορία διαφορετικά, πιο ρεαλιστικά : 1. Η ρωσική αυτοκρατορία ήταν a priori (ευθύς εξ αρχής) ιμπεριαλιστική και αποικιοκρατική, επειδή πολυάριθμοι λαοί στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία, στην Άπω Ανατολή και στη Σιβηρία κατακτήθηκαν ή αποικίστηκαν, γεγονός που οδήγησε άλλωστε τον Ρώσο Λένιν να χαρακτηρίσει αυτή την τερατώδη αυτοκρατορία ως “φυλακή των λαών”.
2. Η Σοβιετική Ρωσία εισέβαλε στην Πολωνία στις αρχές της δεκαετίας του 1920, στη μικρή Φινλανδία το 1939, αλλά ανεπιτυχώς, και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η πολύπαθη Πολωνία είχε καταληφθεί κατά το ήμισυ από τον Κόκκινο Στρατό. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ΕΣΣΔ έκλεψε ξένα εδάφη (π.χ. τα ιαπωνικά νησιά Kουρίλλες με τη μεγάλη αφθονία ψαριών, τη ρουμανική Μολδαβία, τα ανατολικά εδάφη της Πολωνίας και το Königsberg), σαν να μην είχε αυτή η αυτοκρατορία δικά της εδάφη. Παρέμεινε ακόρεστη και αρπακτική. Υπό τον Πούτιν, αυτή η κλοπή εδαφών συνεχίζεται: Κριμαία, Λουκάνσκ, Ντονέτσκ, ακόμη δύο περιοχές, ίσως και όλη η Ουκρανία, ο δήθεν “αδελφός λαός”.
Μην ξεχνάμε την καταστολή των λαϊκών εξεγέρσεων στην Ανατολική Γερμανία το 1953, στην Ουγγαρία το 1956, την εισβολή στην Τσεχοσλοβακία το 1968 και στο Αφγανιστάν το 1979.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.3.22), Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.3.22)

Ουκρανία, αγώνας στο πλαίσιο των απελευθερωτικών αγώνων

Ο αγώνας των Ουκρανών στο πλαίσιο των απελευθερωτικών αγώνων ενάντια σε ισχυρούς επιτιθέμενους στην ιστορία
Ο ηρωικός αγώνας των γενναίων Ουκρανών έχει επίσης μιαν ιστορική διάσταση, διότι είναι στην ουσία μία αντιπαράθεση μεταξύ του αυταρχικού και οπισθοδρομικού ρωσικού συστήματος διακυβέρνησης πουτινικής, δηλαδή ιμπεριαλιστικής προέλευσης, και του δημοκρατικού και φιλελεύθερου ουκρανικού συστήματος που βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης. Ο τρόπος με τον οποίο οι Ουκρανοί υπερασπίζονται την ελευθερία τους, την πατρίδα τους και την εθνική τους ταυτότητα απέναντι σε έναν βάναυσο, εγκληματικό και σχεδόν βάρβαρο επιτιθέμενο επιβεβαιώνει πλήρως το ιστορικό γεγονός ότι ακόμη και μικρότεροι λαοί είναι ικανοί να πολεμήσουν ως λέοντες και μερικές φορές να νικήσουν έναν επιτιθέμενο που είναι μόνο αριθμητικά ανώτερος.
Έχει εξαιρετικό ιστορικό ενδιαφέρον να γνωρίζουμε, ότι ήδη από το 530 π.Χ., η υπερδύναμη της εποχής εκείνης, το Imperium Persicum, υπό τον “Βασιλέα των Βασιλέων” Δαρείο τον Μέγα, ηττήθηκε καταστροφικά από τους Σακούς (Σκύθες) στο έδαφος της σημερινής Ουκρανίας. Μετά από αυτη την εμπειρία ο Δαρείος δεν τόλμησε ξανά να επιτεθεί τους Σκύθες.
Ας σκεφτούμε επίσης τις μεγάλες αμυντικές μάχες των Ελλήνων στον Μαραθώνα το 490 π.Χ. και στη Σαλαμίνα το 480 π.Χ. εναντίον των ποσοτικά πολύ ανώτερων Περσών. Ειδικά στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, σύμφωνα με τον Αισχύλο στο δράμα του “Οι Πέρσες”, αντηχούσε το δυνατό πολεμικό τραγούδι των Ελλήνων μαχητών: ” Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿ ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναἰκας, θεῶν τε πατρώων ἔδη, θῆκας τε προγόνων- νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών”(“Εμπρός παιδιά των Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα σας, ελευθερώστε τα παιδιά, τις γυναίκες, τους θεούς των πατέρων σας, τους τάφους των προγόνων σας, όπου βρίσκονται τα οστά τους! Τώρα είναι υπέρ πάντων ο αγών”. Αυτή ήταν μια μάχη ιστορικής σημασίας μεταξύ της ελληνικής δημοκρατίας και του ανατολικού δεσποτισμού.Τοιουτοτρόπως η μοίρα της Ευρώπης όντως κρίθηκε στο Μαραθώνα και στη Σαλαμίνα.
Η ακόλουθη παράφραση από το ποίημα του Φρίντριχ Σίλλερ (Friedrich SChiller) “Der Spaziergang” (Ο περίπατος) δύνται επίσης να φιερωθεί στους μαχόμενους και πεσόντες Ουκρανούς ήρωες: “Wanderer, kommst du nach Sparta, dorten verkünde, du habest/ Uns hier liegen sehen, wie das Gesetz es befahlt. ” Επισυνάπτεται το πρωτότυπο με την ορθή μετάφραση: “Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι”, Σιμωνίδης, (ορθή μετάφραση. “Ω ξένος, ενημέρωσε τους Λακεδαιμονίους, ότι βρισκόμαστε εδώ θαμμένοι, υπακούοντας σε διαταγές” Σιμωνίδης). Εννοούσε τους γενναίους 300 πεσόντες Σπαρτιάτες μαχητές του Λεωνίδα στις Θερμοπύλες.
Αιώνες αργότερα, ακριβώς το 1792, κάτω από παρόμοιες άνισες συνθήκες μάχης, ακούστηκε το τραγούδι της μάχης, ο μετέπειτα γαλλικός εθνικός ύμνος, η περίφημη Μασσαλιώτιδα:
“Allons enfants de la Patrie, /Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,/ L’étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans les campagnes /Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes.
Aux armes, citoyens,Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!”.
(“Εμπρός παιδιά της πατρίδας!/ Η μέρα της δόξας ήρθε.
Εναντίον μας υψώθηκε το αιματηρό λάβαρο της τυραννίας.
Ακούτε στη γη/ το βρυχηθμό των σκληρών πολεμιστών;
Έρχονται στα χέρια σας / Για να σκοτώσουν τους γιους σας, τους συντρόφους σας!
Στα όπλα, πολίτες!/ Σχηματίστε τις γραμμές μάχης σας,
“Εμπρός”.
Αυτό το άσμα πυροδότησε τον πατριωτισμό των Γάλλων και οδήγησε σε έναν επιτυχή αγώνα κατά της ενωμένης ευρωπαϊκής φεουδαρχικής απολυταρχίας. Στην ιστορία υπάρχουν γνωστές περιπτώσεις μικρών λαών που δέχθηκαν επίθεση από μεγάλες δυνάμεις, που πολέμησαν ηρωικά και νίκησαν. Στην πρόσφατη ιστορία υπήρξαν αρκετά παραδείγματα αυτού του είδους. Η Ιταλία υπό τον Μουσολίνι εισέβαλε στη μικρή και ελάχιστα εξοπλισμένη Ελλάδα με έναν εξαιρετικά σύγχρονο και μεγάλο στρατό και ανακοίνωσε μεγαλοπρεπώς ότι μέσα σε 24 ώρες θα έπινε τον καφέ του στη σκιά της Ακρόπολης. Αυτή η ύπουλη επίθεση, παρόμοια με εκείνη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, κατέληξε με την ολοκληρωτική ήττα της μεγάλης δύναμης της Ιταλίας. Η αντίσταση των Αιθιόπων, που πολεμούσαν ως λέοντες, ήταν εναντίον της Ιταλίας παρόμοια επιτυχής. Στην πιο πρόσφατη ιστορία, είναι γνωστός ο πολύ επιτυχημένος απελευθερωτικός πόλεμος των γενναίων πατριωτών του Βιετνάμ κατά της αποικιοκρατικής δύναμης της Γαλλίας, ο οποίος έληξε το 1954 με την καταστροφική ήττα των Γάλλων στο Ντιεν Μπιεν Φου . Εξίσου τεράστια και ιστορικής διάστασης ήταν το 1975 η ήττα της υπερδύναμης ΗΠΑ στο Βιετνάμ .
Συμπέρασμα: Δεν είναι η στρατιωτική υπεροχή ενός εγκληματικού επιτιθέμενου καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, αλλά το αγωνιστικό φρόνημα και η αγάπη για την ελευθερία ενός έθνους που βασίζεται σε ιδιαίτερα εξελιγμένο πατριωτισμό. Υπό αυτή την έννοια, μπορεί κανείς να ευχηθεί νίκη στο πολύπαθο και ηρωικά αγωνιζόμενο ουκρανικό έθνος με την υποστήριξη του δημοκρατικά σκεπτόμενου κόσμου. Αλλά ακόμη και σε περίπτωση νίκης του βάρβαρου επιτιθέμενου, δε θα μπορέσει να υποτάξει ένα έθνος άνω των 40 εκατομμυρίων ανθρώπων. Στο τέλος, ο πολιτισμένος κόσμος πάντα κέρδιζε κατά της βαρβαρότητας. Εξαιτίας αυτού του επιθετικού πολέμου, η Ρωσία υπό τον Πούτιν έχει ήδη εγκαταλείψει την πολιτισμένη Ευρώπη.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.3.22), Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (11.3.22), Focus (16.3.22)

Ουκρανία-ΑΓΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Η Ουκρανία διεξάγει έναν ΑΓΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ενάντια σε μια βάρβαρη επίθεση που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Υποτίθεται ότι οι Ουκρανοί πρέπει να υποκύψουν στον βάναυσο απολυταρχικό δικτάτορα της Μόσχας; Πώς ήταν δυνατόν ο ουκρανικός στρατός να πολεμήσει ηρωικά και να καταστρέψει πολυάριθμα άρματα μάχης, τεθωρακισμένα οχήματα, αεροπλάνα και ελικόπτερα, έτσι ώστε οι προγραμματισμένες 2-3 ημέρες για την πλήρη κατάκτηση της Ουκρανίας να έχουν εν τω μεταξύ μετατραπεί σε σχεδόνπολλούς μήνες και ο υπερεκτιμημένος “ένδοξος” ρωσικός στρατός να έχει αποσυρθεί από μερικά εδάφη της Ουκρανίας;
Υπάρχουν ενδείξεις ότι η συγκλονιστική εμπειρία του 1939 (“χειμερινός πόλεμος” κατά της Φινλανδίας) θα μπορούσε να επαναληφθεί, ιδίως από τη στιγμή που όπλα τελευταίας τεχνολογίας διατίθενται τώρα στο γενναίο ουκρανικό στρατό. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί τη γνωστή ρωσική και σοβιετική τακτική της απόλυτης αριθμητικής υπεροχής(ποσότητα αντί ποιότητας). Φαίνεται ότι τα μαθήματα της Φινλανδίας και του Αφγανιστάν δεν έχουν ακόμη κατανοηθεί. Σε αυτό προστίθεται και η παρανοϊκή απειλή με πυρηνικά όπλα.
Φυσικά, άλλοι παράγοντες όπως ο υγιής πατριωτισμός (σε αντίθεση με τον πρωτόγονο εθνοτικό ρωσικό σωβινισμό) και η θέληση για αυτοσυντήρηση ως έθνος και κράτος παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Σύμφωνα με τον πρώτο ιστορικό της Ευρώπης Θουκυδίδη (“Ο Πελοποννησιακός πόλεμος”: “Ο Πελοποννησιακός πόλεμος”), ο μεγαλύτερος άνδρας της αρχαιότητας Περικλής, στον περίφημο Επιτάφιο συγκρίνωντας την αθηναϊκή δημοκρατία με το αυταρχικό σύστημα της Σπάρτης είπε: είμαστε ελεύθεροι, αγαπάμε την παιδεία, τον πολιτισμό και την τέχνη, αλλά δεν μπορούμε να θεωρούμαστε δειλοί και θηλυπρεπείς, γιατί, όταν πρόκειται για κάτι τέτοιο, πολεμάμε καλύτερα από τους Σπαρτιάτες. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποίησε επίσης τη λέξη πολίτης, η οποία στην πραγματικότητα εξακολουθεί να διαπιστώνεται για διάφορους λόγους σπάνια στη ρωσική παράδοση. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός, ότι η πλειοψηφία των Ρώσων λατρεύει τον ημίθεο Πούτιν σαν κοπάδι αρνιών και εμπιστεύεται απόλυτα τα πρωτόγονα ψέμματά του. Κάτι παρόμοιο, όπως γνωρίζουμε, συνέβη και στην ολοκληρωτική Γερμανία μετά το 1933.
Συμπεράσματα
1. Στην Ουκρανία, λαμβάνει χώρα μια αντιπαράθεση μεταξύ της ρωσικού τύπου απολυταρχίας του Πούτιν και της δυτικής δημοκρατίας.
2. Οι Ουκρανοί ήρωες υπερασπίζονται την πατρίδα τους, την ΕΘΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ και τις αξίες της Δύσης.
3. Ο εγκληματίας Ρώσος δικτάτορας ζει στον κόσμο των ψευδοϊστορικά προσανατολισμένων φαντασιώσεων περί υπερδύναμης ή πάσχει από αυτοκρατορική παράνοια. Είτε κερδίσει αυτόν τον επιθετικό πόλεμο, ο οποίος είναι αντίθετος με το διεθνές δίκαιο και βαθιά εγκληματικός και επίσης βάρβαρος, είτε όχι, θα μείνει στην ευρωπαϊκή ιστορία ως εγκληματίας πολέμου.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.3.22,1.6.22)
Υπερεκτίμηση του ρωσικού στρατού
Στην ιστορία, ο ρωσικός στρατός έχει ως επί το πλείστον υπερεκτιμηθεί. Ορισμένες από τις ήττες αυτού του στρατού θα αναφερθούν παρακάτω: Ο ιαπωνικό-ρωσικός πόλεμος του 1905 έληξε με συντριπτική ήττα του ρωσικού στρατού. Αυτό είχε ιστορική σημασία, διότι ήταν η πρώτη φορά που ένα ασιατικό κράτος κατάφερε να νικήσει ένα μεγάλο ευρωπαϊκό κράτος. Ο επιθετικός πόλεμος της Σοβιετικής Ρωσίας κατά της Πολωνίας από το 1919-1921 έληξε με πολωνική νίκη. Ο επιθετικός πόλεμος της Σοβιετικής Ένωσης κατά της Φινλανδίας το χειμώνα του 1939 κατέληξε με νίκη της Ρωσίας, αλλά μέσω τεραστίων προσπαθειών της Ρωσίας και με πολυάριθμους νεκρούς (σχεδόν 50% του στρατού, πάνω από 200 χιλιάδες). Η σοβιετική στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν το 1979 κατέληξε το 1989 για την τότε υπερδύναμη ΕΣΣΔ σε ήττα.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχει αποδειχθεί, ότι τα μικρότερα κράτη που διεξάγουν αμυντικό πόλεμο μπορούν να είναι αρκετά επιτυχημένα. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να υποτεθεί και στην περίπτωση του ηρωικά μαχόμενου ουκρανικού στρατού, ο οποίος άλλωστε διαθέτει εν μέρει σύγχρονα όπλα από τη Δύση. Γνωρίζει πολύ καλά ότι διακυβεύεται η ύπαρξη του ουκρανικού έθνους. Αυτό καθιστά το κίνητρο ιδιαίτερα υψηλό. δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (18.3.22), Süddeutsche Zeitung (22.3.22)

Γιουγκοσλαβία- ΝΑΤΟ

Γιουγκοσλαβία- ΝΑΤΟ

Επί πολλά έτη ο ΟΗΕ και η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχουν επικρίνει τα εγκλήματα της γιουγκοσλαβικής κυβέρνησης υπό τον υπερεθνικιστή Μιλόσεβιτς  που έχουν διαπραχθεί εις βάρος των εθνικών μειονοτήτων  και την έχουν καλέσει πολλές φορές να τερματίσει τις εγκληματικές δραστηριότητές της μεταξύ αυτών πρωτίστως τη γενοκτονία.  Δεν μπορώ ποτέ να ξεχάσω την θρασύτατη, αλαζονική, προσβλητική και απολίτιστη αντίδραση των Γιουγκοσλάβων πολιτικών. Ο Μιλόσεβιτς προσέβαλε και γελοιοποίησε στην τηλεόραση π.χ. ακόμη και τον τότε Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, τον διεθνούς φήμης εμπειρογνώμονα του διεθνούς δημοσίου  δικαίου, τον Αιγύπτιο χριστιανικής πίστης Μπούτρος Γκάλι.
Τα εγκλήματα του γιουγκοσλαβικού στρατού συνεχίστηκαν και δεν ήταν δυνατόν να επιτευχθεί η απαραίτητη ομόφωνη απόφαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κυρίως λόγω του ρωσικού βέτο.  Το ΝΑΤΟ δεν είχε άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει μαζική δύναμη. Αυτό ήταν μεν ενάντιο στο διεθνές δίκαιο, αλλά δυστυχώς απαραίτητο.
Σε μια άλλη, πολύ χειρότερη περίπτωση, ο βιετναμέζικος στρατός εισέβαλε και απομάκρυνε το δολοφονικό καθεστώς των Ερυθρών Χμερ, κάτι που ήταν επίσης τυπικά  σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο παράνομο, αλλά συνέβη αφού είχαν  σφαγιαστεί το 30% του πληθυσμού της Καμπότζης. Επομένως, ήταν απολύτως απαραίτητο να σταθμιστούν τα συμφέροντα του λαού και να σωθεί  αυτός με την πραγματική έννοια του όρου.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit (29.3.22)

Ποιοί παράγοντες διαμόρφωσαν τον Πούτιν

Ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν τον Πούτιν;
1. Ο Πούτιν μεγάλωσε σε ένα ολοκληρωτικό κράτος και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να έχει εξελιγμένη δημοκρατική συνείδηση. Ως αποτέλεσμα, η βία έχει απόλυτη προτεραιότητα στο σκεπτικό καθώς και στο γλωσσικό του.
2. Ο Πούτιν ζει και εργάζεται σε μια χώρα που δεν έχει βιώσει την Αναγέννηση, ούτε τον Διαφωτισμό, ούτε την αστική επανάσταση, ούτε την πραγματική διάκριση των εξουσιών, ούτε τα ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε πολιτικές ελευθερίες. Ο ολοκληρωτισμός και ο αυταρχισμός τον έχουν διαμορφώσει τελείως.
3. Η ενασχόληση με το παρελθόν με τη μορφή της τσαρικής αυτοκρατορίας καθώς και της σοβιετικής αυτοκρατορίας οδήγησε σε φαντασιώσεις μεγάλης ισχύος και σε έναν ορισμένο παραλογισμό, ακόμη και σε αυτοκρατορική παράνοια.
4. Η μακροχρόνια διακυβέρνηση στην κορυφή του κράτους έχει σταδιακά εξελιχθεί σε απολυταρχία με κάποια σημάδια δικτατορίας σε τέτοιο βαθμό που πρόσφατα έγιναν εμφανή παρανοϊκά χαρακτηριστικά.
Ως αποτέλεσμα, ο Πούτιν έχει αναπτύξει μια έντονη απομάκρυνση από την πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο ώστε να συγχέει τις φαντασιώσεις του περί την αυτοκρατορία με την πραγματικότητα, ότι η Ρωσία δεν είναι πλέον υπερδύναμη. Ο κτηνώδης, και βάρβαρος επιθετικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας, ο οποίος είναι αντίθετος με το διεθνές δημόσιο δίκαιο δε δύναται να μετατρέψει την οικονομικά αδύναμη Ρωσία σε μίαν υπερδύναμη. Αντιθέτως, η Δύση είναι σε θέση να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία σε τέτοιο βαθμό, ώστε η οικονομία της να στραγγαλιστεί κυριολεκτικά. Η μόνη σωτηρία για αυτή τη χώρα θα ήταν στην πραγματικότητα η απομάκρυνσή του Πούτιν από την ηγεσία της γιγαντιαίας αυτοκρατορίας.
Μόνο η FSB σε συνεργασία με το γενικό επιτελείο του στρατού και τους κορυφαίους ολιγάρχες θα μπορούσε να τον απομακρύνει από την εξουσία. Μετά από αυτό, ίσως ένας άλλος Πούτιν ή μία στρατιωτική χούντα θα μπορούσε για μια μεταβατική περίοδο αναρριχηθεί στην εξουσία.
Ένα πράγμα θα πρέπει να είναι εσαεί σαφές: η Ρωσία δε θα εξελιχθεί ποτέ σε ένα κανονικό, δηλαδή δημοκρατικό συνταγματικό κράτος. Από αυτή την άποψη η Ρωσία θα συνεχίσει να αποτελεί και στο μέλλον μία απειλή για τη Δύση.
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung , Zeit (30.6.22), Focus (4.7.22), Stern (11.7.22, 21.7.22), Zeit (15.7.22), Berliner Zeitung (19.10.22), Neue Zürcher Zeitung (27.10.22)

Πούτιν ως οντολογικό σύστημα

Πούτιν ως οντολογικό σύστημα, προσπάθεια μιας κάπως βαθύτερης ανάλυσης
Πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην περίπτωση του Πούτιν:
α) Τοξική αρρενωπότητα: τζούντοκα, ιππέας, γυμνό στήθος, κολυμβητής, πιλότος κλπ. β) Υπερεκτίμηση της (βάναυσης) βίας, η οποία ήταν πολύ συνηθισμένη στη ρωσική παράδοση.
γ) Έλλειψη διανοητικής ικανότητας να εκτιμήσει σωστά τις συνέπειες των δηλώσεων και των πράξεών του. Παραδείγματος χάριν ο Πούτιν συνέβαλε ακουσίως στην ενίσχυση του “εγκεφαλικά νεκρού” ΝΑΤΟ. Σε μια δημοκρατική χώρα θα είχε εξαφανιστεί προ πολλού.
δ) Εκπαιδευτικός μικρόκοσμος της υπηρεσίας ασφαλείας, δηλαδή εντελώς μονόπλευρη προέλευση.
ε) Φιλοδοξία να κάνει κάτι το υπερπατριωτικό προκειμένου να μείνει στη ρωσική ιστορία ως ηρωική μορφή. Ο Πούτιν “επικοινωνεί” ήδη με την ιστορία, πράγμα επικίνδυνο για ολόκληρη την Ευρώπη.
στ) Υπερεθνικισμός αρχαϊκού τύπου σύμφωνα με το σύνθημα Ρωσία πάνω απ’ όλα.
ζ) Φαντασιώσεις υπερδύναμης με την έννοια της αποκατάστασης του Imperium Sovieticum Supremum με τη μορφή ενός Imperium Russicum Supremum με κάθε μέσο, αν και η Ρωσία είναι μόνο μια μεγάλη δύναμη μεν, αλλά ουδόλως δύναται να συγκριθεί με την υπερδύναμη ΗΠΑ ή με την υπερδύναμη σε statu nascendi (εν γενέσει) Κίνα. Ο πανρωσισμός του θα οδηγήσει κατά συνέπεια τη χώρα στην καταστροφή.
η) Κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς έννομης τάξης (διεθνές δημόσιο δίκαιο). Υπό την σκοπιά της θεωρίας του συστήματος, όλα αυτά τα στοιχεία συνιστούν στο σύνολό τους ένα αντικειμενικό σύστημα, τα στοιχεία του οποίου αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έτσι ώστε το σύνολο του οντολογικού συστήματος να έχει υψηλότερη ποιότητα και ισχυρότερη δυναμική.
Συμπέρασμα: Ο Πούτιν, ήδη ένας εγκληματίας πολέμου, είναι επικίνδυνος όχι μόνο για την ειρήνη στην Ευρώπη, αλλά και για την παγκόσμια ειρήνη. Ως εκ τούτου, είναι καιρός να τον αντιμετωπίσουμε διεθνώς ως παρία. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση των φτωχών ή ανεπαρκώς ανεπτυγμένων χωρών δε θα πρέπει να έχει ουσιαστική σημασία. Η πρώην  Σοβιετική Ένωση είχε επίσης στενές και πολυάριθμες επαφές με υποανάπτυκτες και φτωχές χώρες ή τον “Τρίτο Κόσμο.”
δημοσ. στα Γερμανικά σε: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung , Zeit (30.6.22), Focus (4.7.22), Stern (11.7.22, 21.7.22), Zeit (15.7.22), Berliner Zeitung (19.10.22), Neue Zürcher Zeitung (27.10.22)

Какие факторы сформировали Путина?

Какие факторы сформировали Путина?

1. Путин вырос в тоталитарном государстве и поэтому не может обладать развитым демократическим сознанием. В результате насилие имеет абсолютный приоритет над словом и пониманием.

2. он живет и работает в стране, где нет ни Ренессанса, ни Просвещения, ни гражданской революции, ни реального разделения властей, ни индивидуальных прав человека, ни гражданских свобод. Тоталитаризм и авторитаризм наложили на него свой отпечаток.

3. Озабоченность прошлым в виде царской империи и советской империи привела к фантазиям о великой силе и к определенной иррациональности, даже к имперской паранойе.

4. Многолетнее правление на вершине государства постепенно переросло в автократию с некоторыми признаками диктатуры до такой степени, что в последнее время стали проявляться параноидальные черты.

5.В результате у Путина сформировался сильный отрыв от реальности настолько, что он путает свои имперские фантазии с реальностью, в которой Россия больше не является сверхдержавой. Жестокая, варварская агрессивная война против Украины, противоречащая международному праву, не делает капусту (слабую экономическую державу) толще. Напротив, Запад способен наложить на Россию такие санкции, что экономика будет буквально задушена. Единственным спасением для этой страны на самом деле будет ее удаление с вершины гигантской империи.

6.Только ФСБ в сотрудничестве с генштабом и ведущими олигархами могла отстранить его от власти. После этого к власти придет либо новый Путин, либо, на переходный период, военная хунта. Одно должно быть ясно: Россия никогда не превратится в нормальное, т.е. демократическое конституционное государство. В этом отношении Россия и в будущем будет представлять угрозу для Запада.

Berliner Zeitung, FAZ, Stern, SDZ , Zeit (30.6.22), Focus (4.7.22), Stern (11.7.22n 21.7.22), Zeit (15.7.22), BZ(19.10.22), NZZ (27.10.22)

Путин как онтологическая система, попытка несколько более глубокого анализа

Путин как онтологическая система,  попытка несколько более глубокого анализа

В случае Путина играет роль ряд факторов:

1. Токсичная мужественность: дзюдоист, наездник, обнаженная верхняя часть тела, пловец, летчик и т.д. Переоценка (грубого) насилия, что было очень распространено в русской традиции.

2. Отсутствие интеллектуальных способностей правильно оценивать последствия собственных заявлений и действий. Ноленс, например, способствовал укреплению “безмозглого” НАТО. В демократической стране он давно бы уже был на свободе.

3. Образовательный микрокосм службы безопасности, то есть совершенно одностороннее происхождение. д) Стремление совершить что-то ультрапатриотическое, чтобы войти в историю России как героическая личность. Путин уже “общается” с историей, что опасно для всей Европы.

4. Ультранационализм архаичного типа под девизом “Россия превыше всего”.

5. IMPERIALPARANOIA или сверхдержавные фантазии в смысле восстановления Imperium Sovieticum Supremum в форме Imperium Russicum Supremum с помощью крючка или мошенничества, хотя Россия является лишь великой державой и ни в коем случае не может сравниться со сверхдержавой США или сверхдержавой in statu nascendi Китаем. Его панрусизм приведет страну к катастрофе.

6. Пренебрежение международным правопорядком (международным правом).
С точки зрения теории систем, все эти элементы составляют объективную систему, элементы которой взаимодействуют друг с другом, так что вся онтологическая система обладает большей отдачей и более сильной динамикой.
Вывод: Путин, к настоящему времени военный преступник, представляет перекрестную опасность не только для мира в Европе, но и для мира во всем мире. Поэтому пришло время относиться к нему на международном уровне как к изгою. В этом контексте позиция бедных или недостаточно развитых стран не должна иметь существенного значения. Несостоявшийся Советский Союз также имел тесные и многочисленные контакты со слаборазвитыми и бедными странами или “третьим миром”. Они не были и не являются подходящими богатыми покупателями российского сырья.

Berliner Zeitung, FAZ, Stern, SDZ, Zeit (30.6.22), Focus (4.7.22), Stern (11.7.22n 21.7.22), Zeit (15.7.22), BZ(19.10.22), NZZ (27.10.22), Zeit (12.22)

 

 

Агрессивная война России против Украины

Агрессивная война России против Украины

Даже в агрессивной войне должно соблюдаться международное гуманитарное право (более ранние термины: jus in bello, право войны, законы и обычаи войны). Данный закон в основном основан на Гаагской конвенции о сухопутной войне 1907 года и следующих Женевских конвенциях 1949 года: Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение в действующих армиях на море; Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными; Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Также имеются три дополнительных документа.
HLKO был серьезно нарушен во время Второй мировой войны, в первую очередь нацистской Германией и милитаристской Японией. Кстати, британские ВВС также совершали военные преступления. Красная Армия также частично совершала военные преступления (изнасилования). После Второй мировой войны США массово нарушали международное гуманитарное право в некоторых странах (Северная Корея с бактериологическим оружием и Вьетнам с химическим оружием). Им предшествовала Франция (напалмовые бомбы во Вьетнаме и в Алжире).
Далее будут упомянуты только те положения, о которых идет речь в случае российской агрессивной войны: Ст. 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.
августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 10 июня 1977 года (Защита гражданского населения), пункт 4, лит. c: “Неизбирательные нападения запрещены”. Неизбирательные атаки – это: “применяющие боевые методы или средства, последствия которых не могут быть ограничены, как того требует настоящий Протокол, и которые, следовательно, имеют такой характер, что могут без различия поражать военные цели и гражданских лиц или гражданские объекты”. Это относится к большинству российских ракет, особенно к “гиперзвуковым ракетам”, которые быстры, но не точны. Иногда они отклоняются от реальной цели на 50 и даже более 100 метров. То же самое относится и к обычно неточным бомбардировкам. Пункт 5, буквы a и b: Помимо прочего, неизбирательными считаются следующие виды нападения: “бомбовый налет …, при котором ряд четко разделенных и различимых военных целей, расположенных в городе … рассматривается как единая военная цель, и нападение, в результате которого можно ожидать также жертв среди гражданского населения и жертв среди гражданского населения, которые были бы непропорциональны ожидаемому конкретному и прямому военному преимуществу”. Это происходит ежедневно, что является prima facie. То же самое произошло со стороны российской армии, особенно ВВС, в Грозном в Чечне, а также в Алеппо в Сирии, которые были превращены в руины, причем речь шла не о случайности, а о полном намерении уничтожить. Все указывает на то, что такая же тактика была использована и в Мариуполе. Ст. 27 HLKO: “Во время осады и обстрела должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для защиты зданий, предназначенных для богослужения, искусства, науки и благотворительности, исторических памятников, больниц.
и пункты сбора больных и раненых, должны быть максимально щадящими, при условии, что они не будут одновременно использоваться для военных целей”. Российские ВВС разбомбили исторический мемориал Бабий Яр, где в 1941 году немецкие оккупанты убили 33 000 еврейских женщин, мужчин и детей. Однако это военное преступление противоречит якобы поставленной Россией цели “денацификации” Киева. В Мариуполе российские ВВС разбомбили театр, где нашли убежище сотни людей, в том числе много детей.

Посмотреть подробнее:

-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;
-(Panos Terz), Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.

Berliner Zeitung (23.11.22)

Der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine aus Sicht des Völkerrechts

Der Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine aus Sicht des Völkerrechts

Das “Recht auf Krieg” (jus ad bellum) ist spätestens seit der UN-Charta museal. Es gehört zum früheren Jus publicum Europaeum (Europäisches Völkerrecht). Ebenso antiquiert ist der”gerechte Krieg”, als Begriff geprägt von den Römern (“justum bellum”), allerdings im Sinne der Pax Romana. Heute gilt die “Pax Americana” gefolgt von der „Pax Russica“ und in der Perspektive kommt die „Pax Sinica“ hinzu. Das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Völkerrecht hat als wichtigste Aufgabe die Aufrechterhaltung des Weltfriedens, daher ist es bekannt als jus pacis (Friedensrecht). Das Völkerrecht (genauere Formulierung: Internationales öffentliches Recht) stützt sich auf sieben grundlegende Prinzipien, die im Allgemeinen wie internationale „Verfassungsprinzipien“ betrachtet werden und jus cogens (zwingenden) – Charakter besitzen (in der Kurzfassung: Verbot der Gewaltandrohung und Gewaltanwendung (wichtigste Schutzobjekte sind die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit des Staaten), die Souveränität des Staates, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das Einmischungsverbot in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, die friedliche internationale Zusammenarbeit, die friedliche Streitbeilegung und die Vertragstreue pacta sund servanda)..

Im Völkerrecht gibt es nur die Selbstverteidigung als notwendige Reaktion im Falle eines Angriffs (Artikel 51 der UN-Charta). Der russische Außenminister sprach von Gefahren für Russland, die sich aus dem Wunsch der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft ergäben. In diesem Zusammenhang erwähnte er den Begriff Selbstverteidigung. Putin war konkreter und sprach vom Selbstverteidigungsrecht Russlands gemäß Art. 51 Absatz 7 (den gibt es aber nicht) der UNO-Charta. Dem Wesen nach geht es allerdings um einen Präventivschlag (Vorbeugungsschlag), der jedoch nach Völkerrecht streng verboten und daher als Völkerrechtsverletzung gilt. Er wurde ferner als „Blitzkrieg“ und ohne die erforderliche Kriegserklärung geführt. Der Aggressionskrieg Russlands hat die oben erwähnten grundlegenden Völkerrechtsprinzipien eklatant verletzt und zugleich die in den vergangenen Jahrzehnten mit Mühe und Not geschaffene Friedensordnung in Europa über den Haufen geworfen. Daher kann der Aggressionskrieg an sich als Verbrechen qualifiziert werden, wie die UNO „Deklaration über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen (“Friendly Relations”-Deklaration) von 1970 eindeutig betont: „“Ein Aggressionskrieg stellt ein Verbrechen gegen den Frieden dar, das die Verantwortlichkeit auf Grund des Völkerrechts nach sich zieht“. Auch das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes spricht im Artikel 5, Buchst. d) unmissverständlich vom „Verbrechen der Aggression“.

Siehe ausführlich:

-Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie, Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019.

-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22)

_____________________________

Annexion

Gemäß Völkerrecht bedeutet Annexion die Aneignung fremden Gebietes.
Nach der UNO-Prinzipiendeklaration von 1970 stellt die Annexion ein “Verbrechen gegen die Menschheit” dar. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben nur Israel und Russland das schwerwiegende Verbrechen der Annexion begangen. Es sei daran erinnert, dass ein Staat aus drei Elementen besteht: Herrschaft (Regierung), Bevölkerung und Gebiet.
Von der Annexion ist die kriegerische Besetzung (occupatio bellica) zu unterscheiden. Die USA haben sie häufig praktiziert, aber auch sie ist eine grobe Völkerrechtsverletzung. NZZ (2.5.23)

 

 

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας υπό την σκοπιά του διεθνούς δημοσίου δικαίου

Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας υπό την σκοπιά του διεθνούς δημοσίου δικαίου

Το “δικαίωμα σε πόλεμο” (jus ad bellum) αποτελεί το αργότερο ύστερα από τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ κάτι το μουσειακό,που ανήκει στο πρώην Jus publicum Europaeum (Ευρωπαϊκό διεθνές δίκαιο). Εξίσου παρωχημένος είναι και ο “δίκαιος πόλεμος”, μια έννοια που επινόησαν οι Ρωμαίοι (“justum bellum”) σε συνδυασμό με την Pax Romana (Ρωμαϊκή ειρήνη). Σήμερα, ισχύει η “Pax Americana”, ακολουθούμενη από την “Pax Russica” και, προοπτικά, την “Pax Sinica”.
Το διεθνές δημόσιο  δίκαιο (ακριβέστερη διατύπωση: δημόσιο διεθνές δίκαιο), το οποίο δημιουργήθηκε μετά απο τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχει ως σημαντικότερο καθήκον του τη διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης γι’ αυτό είναι γνωστό ως jus pacis (δίκαιο της ειρήνης). Το διεθνές δίκαιο  βασίζεται σε επτά θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες γενικά θεωρούνται ως διεθνείς “συνταγματικές αρχές” και έχουν jus cogens (επιτακτικό) – χαρακτήρα (εν συντομία: Απαγόρευση της απειλής με και της χρήσης βίας (τα σημαντικότερα αντικείμενα προστασίας είναι η εδαφική ακεραιότητα και η ανεξαρτησία του κράτους), η κυριαρχία του κράτους, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των εθνών, η απαγόρευση της παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, η ειρηνική διεθνής συνεργασία, η ειρηνική επίλυση των διαφορών και η τήρηση των συνθηκών (pacta sund servanta).

Στο διεθνές δίκαιο, υπάρχει μόνον η αυτοάμυνα ως αναγκαία απάντηση σε περίπτωση επίθεσης (άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών). Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών μίλησε για τους κινδύνους που προκύπτουν για τη Ρωσία από την επιθυμία της Ουκρανίας να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε τον όρο αυτοάμυνα. Ο Πούτιν ήταν πιο συγκεκριμένος και μίλησε για το δικαίωμα αυτοάμυνας της Ρωσίας βάσει του άρθρου 51 παράγραφος 7 (o οποίος δεν υπάρχει) του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.
Στην ουσία όμως πρόκειται για προληπτικό χτύπημα, το οποίο απαγορεύεται αυστηρά από το διεθνές δίκαιο και, ως εκ τούτου, θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Διεξήχθη επίσης ως “αιφνιδιαστικός πόλεμος” και χωρίς την απαραίτητη κήρυξη πολέμου.
Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας παραβίασε κατάφωρα τις προαναφερθείσες θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και ταυτόχρονα ανέτρεψε την ειρηνευτική τάξη στην Ευρώπη, η οποία είχε δημιουργηθεί με τεράστιες δυσκολίες και προσπάθειες  τις τελευταίες δεκαετίες.
Ως εκ τούτου, ο επιθετικός πόλεμος μπορεί να χαρακτηριστεί ως έγκλημα από μόνος του, όπως τονίζει σαφώς η “Διακήρυξη του ΟΗΕ περί των αρχών του διεθνούς δικαίου σχετικά με τις φιλικές σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών (“Διακήρυξη των φιλικών σχέσεων”) του 1970: “Ο επιθετικός πόλεμος συνιστά έγκλημα κατά της ειρήνης που συνεπάγεται ευθύνη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο”. Το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου μιλάει επίσης απερίφραστα για  “έγκλημα της επίθεσης” στην παράγραφο 5, στοιχείο δ).
Βλέπε λεπτομεριακά:
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;
-(Panos Terz), Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Καθηγητής πανεπιστημίου. i. R., Dr.,D.sc.,Dr.habil., Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, Θεωρία των διεθνών σχέσεων, Γενική Μεθοδολογία των βασικών επιστημονικών ερευνών
Δημοσ. στα Γερμανικά σε: Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22)

Геноцид з точки зору міжнародного права (Україна,Голодомор)

Геноцид з точки зору міжнародного права (Україна, Голодомор)

Конкретною правовою основою геноциду є “Конвенція про запобігання злочину геноциду і покарання за нього” від 9 грудня 1948 року (набула чинності 12 січня 1951 року). У цьому важливому документі, а точніше у ст. II, цей terminus scientificus міжнародного права чітко окреслений: “У цій Конвенції геноцид означає будь-яку з наведених нижче дій, вчинених з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку; а) вбивство членів такої групи; б) заподіяння серйозних тілесних чи психічних ушкоджень членам такої групи; (c) умисне створення для групи таких умов життя, які розраховані на повне або часткове її фізичне знищення; (d) вжиття заходів, спрямованих на запобігання народженню дітей у такій групі; (e) насильницька передача дітей з однієї групи в іншу групу”.
У ст. III склади злочинів зафіксовані однаково детально: “Караються такі діяння: 1. геноцид; 2. змова з метою вчинення геноциду; 3. пряме і публічне підбурювання до вчинення геноциду; 4. замах на вчинення геноциду; 5. участь у вчиненні геноциду”.
Таким чином, визначення ставить існування геноциду expressis verbis в залежність від НАМІРУ. Чи мав намір Сталін знищити український народ або його частину (“куркулів”, представників інтелігенції)? Все вказує на те, що він хотів покарати саме їх, а отже, мав намір це зробити. Майже те ж саме стосується і дій Сталіна проти частини казахського народу. Зовсім не обов’язково брати до уваги загальний контекст, що державний терор був повсюдним у Радянській Росії того часу. “Чистки” 1930-х років ще раз підтвердили, що Сталін був готовий безжально принести на вівтар “комунізму” десятки тисяч людей. Для заблудлого, вкрай фанатичного і напівцивілізованого злочинця Сталіна такі варварства були дрібницями.
Фактично констатується, що тактика ведення війни (обстріли цивільних об’єктів, цілеспрямоване знищення критичної інфраструктури з катастрофічними наслідками для населення, особливо для людей похилого віку та дітей) російським агресором проти України є не лише тяжким воєнним злочином, але й злочином проти людяності.
Більше того, це особливо варварська форма державного терору. Починаючи приблизно з 1963 року, ООН було розроблено понад 13 міжнародних документів (конвенцій, декларацій) з питань тероризму. Деякі з них з того часу набули чинності. Неодноразово робилися спроби дати точне визначення терміну “терор”. Лише у 2001 році ООН вдалося виробити основні характеристики терміну “терор”: а) застосування серйозного насильства проти цивільного населення, цивільних або державних установ; б) створення атмосфери загального страху. в) Це також має продемонструвати нездатність влади захистити власних громадян. Хоча ООН має на увазі міжнародний терор, як, зокрема, відомий терор “Ісламської держави”, ці характеристики стосуються і застосування ракет проти цивільних об’єктів, головною метою якого є створення загальної атмосфери страху, щоб зламати волю українського народу до боротьби. З огляду на це, Росія в принципі може бути оцінена як терористична держава.
Більше того, у стратегії і тактиці російської армії агресії вже простежуються елементи геноциду.
Якщо коротко: Росія здійснює черговий геноцид проти українців з немислимою жорстокістю, аж до зоофілії. Це породжує морально-етичний обов’язок цивілізованого світу не допустити цього варварства. Дивіться детальніше:
-Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021
-(Panos Terz), Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου,ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022
Professor.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., Міжнародне право, теорія міжнародних відносин, загальна методологія фундаментальних наукових досліджен                              опублікований в:Beliner Zeitung, taz, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung (30.11.22)

ΗΠΑ-Κίνα

ΗΠΑ-Κίνα
1 Οι ΗΠΑ, ως η μοναδική υπερδύναμη του κόσμου, έχουν φυσικά αυτοκρατορικές έως ηγεμονικές αξιώσεις. Αυτό δημιουργεί επιπλοκές με την υπερδύναμη σε statu nascendi Κίνα. Έτσι, αυτή τη στιγμή βιώνουμε μια ανησυχητική έως επικίνδυνη εξέλιξη του κράτους Imperium Americanum Supremum έναντι του Imperium Cinicum Supremum.
2. οι αυτοκρατορίες, όπως δείχνει η ιστορία, δεν είναι αιώνιες. Δηλαδή, η αμερικανική αυτοκρατορία δεν πρόκειται να διαρκέσει για πάντα. Πολλά δείχνουν ότι η κινεζική αυτοκρατορία θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ και θα καταλάβει την πρώτη θέση το αργότερο μετά από 10-15 χρόνια. Είναι προφανές ότι η εξέλιξη αυτή έχει ήδη προκαλέσει μιαν έντονη κρίση ταυτότητας στην αμερικανική αυτοκρατορία. Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ, με βάση φυσικά τα αυτοκρατορικά τους συμφέροντα, προσπαθούν να δημιουργήσουν συμμαχίες εναντίον της Κίνας.
3. Επομένως, οι πιθανές διαφορές ή διαφωνίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας είναι αμερικανικό ζήτημα που δεν θα έπρεπε να επηρεάζει καν τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, εκτός αν πρόκειται για casus foederis σύμφωνα με το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ. In concreto, αυτό σημαίνει ότι μόνο σε περίπτωση επίθεσης της Κίνας κατά των ΗΠΑ μπορεί να προκύψει περίπτωση βοήθειας από τη διάταξη αυτή. Το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν συνάψει διμερείς στρατιωτικές συμφωνίες και συμφωνίες αμοιβαίας βοήθειας με άλλα κράτη, όπως με την Ταϊβάν, αυτό  έχει  σχέση με την περίπτωση βοήθειας του ΝΑΤΟ. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να εμπλακούν σε στρατιωτικές περιπέτειες των ΗΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη λάβει χώρα στο πρόσφατο παρελθόν.
4. Κάθε υπερδύναμη φαντάζεται τον εαυτό της ως ηγεμόνα, οπότε ο ηγεμόνας προσπαθεί φυσικά να επηρεάσει την εξωτερική και στρατιωτική πολιτική των συμμάχων στο πλαίσιο μιας συμμαχίας με βάση τα εγωιστικά συμφέροντα ασφαλείας του. Εξαρτάται τελικά από την αυτοπεποίθηση των συμμάχων, αν συνεχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους κυρίαρχα κράτη ή αν έχουν γίνει υποτελείς και επιτρέπουν να τους κακομεταχειρίζονται ή αν είναι έτοιμοι να ματώσουν για τον ηγεμόνα.                                 Βλέπε λεπτομερεικά:
-Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019,
-Panos Terz,Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020.
Δημοσιεύθηκε στα Γερμανικά σε: Zeit (12.11.22)

Γενοκτονία υπό τη σκοπιά του διεθνούς δημοσίου δικαίου (Ουκρανία, Γκολοντόμορ) )

Η γενοκτονία υπό τη σκοπιά του διεθνούς δημοσίου δικαίου (Ουκρανία, Γκολοντόμορ)

Η συγκεκριμένη νομική βάση της γενοκτονίας είναι η “Σύμβαση για την πρόληψη και την τιμωρία του εγκλήματος της γενοκτονίας” της 9ης Δεκεμβρίου 1948 (τέθηκε σε ισχύ στις 12 Ιανουαρίου 1951). Σε αυτό το σημαντικό έγγραφο, πιο συγκεκριμένα στο άρθρο. II, αυτός ο terminus scientificus του διεθνούς δημοσίου δικαίου είναι επακριβώς περιγεγραμμένο: “Στην παρούσα Σύμβαση, ως γενοκτονία νοείται οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις που διαπράττονται με πρόθεση να καταστραφεί, εν συνόλω ή εν μέρει, μια εθνική, εθνοτική, φυλετική ή θρησκευτική ομάδα ως τέτοια: – α) να θανατωθούν τα μέλη μιας τέτοιας ομάδας,,- β) να προκληθεί σοβαρή σωματική ή ψυχική βλάβη στα μέλη μιας τέτοιας ομάδας, γ) δημιουργούν σκόπιμα τέτοιες συνθήκες ζωής για μια ομάδα που υπολογίζεται ότι θα επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν συνόλω ή εν μέρει,- δ) επιβάλλουν μέτρα που αποσκοπούν στην αποτροπή γεννήσεων εντός μιας τέτοιας ομάδας,- ε) μεταφέρουν με τη βία παιδιά από μια ομάδα σε μια άλλη ομάδα”.
Στην Art. III τα αδικήματα καθορίζονται με την ίδια λεπτομέρεια: “Οι ακόλουθες πράξεις τιμωρούνται: 1. η γενοκτονία, 2. η συνωμοσία για τη διάπραξη γενοκτονίας, 3.η άμεση και δημόσια υποκίνηση για τη διάπραξη γενοκτονίας, 4. η απόπειρα διάπραξης γενοκτονίας, 5. η συμμετοχή σε γενοκτονία”.
Ο ορισμός εξαρτά έτσι την ύπαρξη γενοκτονίας expressis verbis από την ΠΡΟΘΕΣΗ. Είχε ο Στάλιν την πρόθεση να καταστρέψει τον ουκρανικό λαό ή τμήματα αυτού (“κουλάκους”, μέλη της διανόησης); Όλα δείχνουν, ότι ήθελε να τους τιμωρήσει συγκεκριμένα και επομένως υπήρχε πρόθεση να το κάνει αυτό. Σχεδόν το ίδιο ισχύει και για τις ενέργειες του Στάλιν εναντίον τμημάτων του λαού του Καζακστάν. Είναι  απαραίτητο, να ληφθεί υπόψη το συνολικό πλαίσιο, ότι η κρατική τρομοκρατία ήταν πανταχού παρούσα στη Σοβιετική Ρωσία εκείνης της εποχής. Οι “εκκαθαρίσεις” στη δεκαετία του 1930 επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά, ότι ο Στάλιν ήταν έτοιμος να θυσιάσει αδίστακτα δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στο βωμό του “κομμουνισμού”. Για τον διεστραμμένο, άκρως φανατικό και ημιπολιτισμένο εγκληματία Στάλιν, τέτοιες βαρβαρότητες ήταν ψίχουλα.
Διαπιστώνεται, ότι οι πολεμικές τακτικές (μη στρατιωτικοί στόχοι, σκοπίμως καταστροφή κρίσιμων υποδομών με καταστροφικές συνέπειες για τον πληθυσμό, ιδίως για τους ηλικιωμένους και τα παιδιά) του Ρώσου επιδρομέα εναντίον της Ουκρανίας συνιστούν όχι μόνο σοβαρά εγκλήματα πολέμου, αλλά επιπλέον έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Επιπλέον, πρόκειται για μιαν ιδιαίτερα βάρβαρη μορφή κρατικής τρομοκρατίας. Από το 1963 περίπου, περισσότερα από 13 διεθνή ντοκουμέντα (συμβάσεις, διακηρύξεις) περί την τρομοκρατία έχουν συνταχθεί από τον ΟΗΕ. Αρκετά από αυτά έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ. Έχουν γίνει επανειλημμένες προσπάθειες, να οριστεί με ακρίβεια ο όρος τρομοκρατία. Μόλις το 2001 ο ΟΗΕ μπόρεσε να προσδιορίσει τα βασικά χαρακτηριστικά του όρου τρομοκρατία: α) Χρήση βαρειάς βίας κατά αμάχων, πολιτών ή κρατικών θεσμών. β) Δημιουργία κλίματος γενικού φόβου. γ) Σκοπός είναι επίσης για να καταδείξει την ανικανότητα της κυβέρνησης, να προστατεύσει τους πολίτες της. Ενώ ο ΟΗΕ αναφέρεται στη διεθνή τρομοκρατία, όπως η γνωστή τρομοκρατία του “Ισλαμικού Κράτους”, μεταξύ άλλων, τα χαρακτηριστικά αυτά ισχύουν και για τη χρήση πυραύλων εναντίον μη στρατιωτικών αντικειμένων, με κύριο στόχο τη δημιουργία μιας γενικής ατμόσφαιρας φόβου, προκειμένου να καμφθεί η θέληση του ουκρανικού λαού να πολεμήσει. Υπό αυτό το πρίσμα, η Ρωσία μπορεί σε γενικές γραμμές να αξιολογηθεί ως τρομοκρατικό κράτος.
Επιπλέον, στοιχεία γενοκτονίας μπορούν ήδη να εντοπιστούν στη στρατηγική και την τακτική του ρωσικού επιθετικού στρατού.
Εν ολίγοις: η Ρωσία βρίσκεται στη διαδικασία διάπραξης της επόμενης γενοκτονίας εναντίον των Ουκρανών με αφάνταστη βαρβαρότητα. Αυτό δημιουργεί ηθικό καθήκον για τον πολιτισμένο κόσμο, να αποτρέψει αυτή τη βαρβαρότητα. Βλέπε λεπτομερειακά:
-Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021
-Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021
Professor.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, Θεωρία των διεθνών σχέσεων, Γενική Μεθοδολογία των βασικών επιστημονικών ερευνών.
δημ. στα Γερμανικά επίσης σε: Beliner Zeitung, taz, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung (30.11.22)

Völkermord (Genozid) aus Sicht des Völkerrechts (Ukraine, HOLODOMOR)

Völkermord (Genozid) aus Sicht des Völkerrechts (Ukraine, HOLODOMOR)
Konkrete Rechtsgrundlage des Völkermordes ist die „Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes“ vom 9. Dezember 1948 (in Kraft getreten am 12. Januar 1951). In diesem bedeutsamen Dokument, genauer im Art. II wird dieser terminus scientificus des Völkerrechts genau umschrieben: „In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu vernichten; a) Angehörige einer solchen Gruppe zu töten; b) Angehörige einer solchen Gruppe schweren körperlichen oder geistigen Schaden zuzufügen; c) vorsätzlich solche Lebensbedingungen für eine Gruppe zu schaffen, die darauf abzielen, ihre physische Vernichtung ganz oder teilweise herbeizuführen ; d) Maßnahmen zu verhängen, die auf eine Geburtenverhinderung innerhalb einer solchen Gruppe gerichtet sind; e) gewaltsam Kinder aus einer Gruppe in eine andere Gruppe zu überführen“.
Im Art. III werden die Straftatbestände ebenso ausführlich fixiert: “Die folgenden Handlungen sind zu bestrafen: 1. Völkermord, 2. Verschwörung zur Begehung von Völkermord, 3. unmittelbare und öffentliche Anreizung zur Begehung von Völkermord, 4. Versuch, Völkermord zu begehen, 5.Teilnahme am Völkermord.”
Die Definition macht also das Vorliegen des Genozids expressis verbis von der ABSICHT abhängig. Hatte Stalin die Absicht, das ukrainische Volk oder Teile von ihm (“Kulaken”, Angehörige der Intelligenz) zu vernichten? Alles deutet darauf hin, dass er sie gezielt bestrafen wollte und damit lag die Absicht vor, dies zu tun. Fast das Gleiche gilt auch für die Handlungen Stalins gegen Teile des kasachischen Volkes. Es ist ferner erforderlich, den Gesamtzusammenhang zu berücksichtigen, dass eben zu jener Zeit in Sowjetrussland der Staatsterror allgegenwärtig war. Die “Säuberungen” in den 30er- Jahren haben erneut bestätigt, dass Stalin bereit war, auf dem Altar des “Kommunismus” zig Tausende Menschen skrupellos zu opfern. Für den verblendeten, hoch fanatisierten und halb zivilisierten Verbrecher Stalin waren solche Barbareien Peanuts.
Es wird sachlich konstatiert, dass die Kriegstaktik (zivile Objekte, gezielte Zerstörung der kritischen Infrastruktur mit verhängnisvollen Folgen für die Bevölkerung, vor allem für ältere Menschen und für Kinder) des russischen Aggressors gegen die Ukraine stellt nicht nur schwerwiegende Kriegsverbrechen, sondern darüber hinaus auch ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.
Außerdem geht es um eine besonders barbarische Form des Staatsterrors. Etwa seit 1963 sind von der UNO über 13 internationale Dokumente (Konventionen, Erklärungen) über den Terror verfasst worden. Etliche sind inzwischen in Kraft getreten. Es wurde immer wieder versucht, den Begriff Terror genau zu definieren. Erst 201 konnten im Rahmen der UNO die wesentlichen Merkmale des Begriffs Terror erarbeitet werden: a) Anwendung von schwerer Gewalt gegen Zivilisten, zivile oder staatliche Einrichtungen. b) Schaffung eines Klimas der allgemeinen Angst. c) Es soll ferner nachgewiesen werden, dass die Regierung nicht imstande ist, die eigenen Bürger zu schützen. Die UNO meint zwar den internationalen Terror, wie z.B. u.a. den bekannten Terror des “Islamischen Staates”, jedoch diese Merkmale treffen auch auf den Einsatz von Raketen gegen zivile Objekte zu, deren Hauptziel darin besteht, eine allgemeine Atmosphäre der Angst zu schaffen, um den Kampfeswillen des ukrainischen Volkes zu brechen. So gesehen, kann im Prinzip Russland als ein Terrorstaat eingeschätzt werden.
In der Strategie und Taktik der russischen Aggressionsarmee kann man ferner schon genozide Elemente feststellen.
Kurzum: Russland ist dabei, mit unvorstellbarer Brutalität, ja Bestialität, den nächsten Völkermord an den Ukrainern zu begehen. Hieraus ergibt sich für die zivilisierte Welt die moralisch-ethische Pflicht, diese Barbarei zu verhindern. Siehe ausführlich:
-Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021
-Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021
Prof.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., Völkerrecht, Theorie der internationalen Beziehungen, Allgemeine Methodologie der wissenschaftlichen Grundlagenforschung

veröff.in : Beliner Zeitung, taz, Focus, Frankfurter Allgemeine Zeitung (30.11.22), Neue Zürcher Zeitung (2.12.22)

 

 

Россия и русские, Российская ментальность

Россия и русские, Российская ментальность
Анализ с точки зрения истории, политической теории и этнологии
Россия – одна из тех европейских стран, которые не знали ни Возрождения, ни Просвещения (были только начала: Ломоносов), ни буржуазной революции, ни демократии, ни правового государства, ни личности, ни гражданина, ни гражданских свобод, ни прав человека, ни разделения властей. В частности, здесь нет демократических традиций и, как следствие, нет развитого и широко распространенного осознаниядемократии.
Россия пропустила целую эпоху европейской истории. Это исторически обусловленное отставание невозможно восполнить. Таким образом, с точки зрения цивилизации эта гигантская страна принадлежит к Европе лишь в ограниченной степени. Вы можете видеть это на каждом шагу. Это породило сильный комплекс неполноценности по отношению к более развитой Европе, который приходится компенсировать странным и почти нелепым самовосхвалением. Россия одновременно восхищается и ненавидит превосходящий ее Запад.
Уже во второй половине XIX века российские интеллектуалы грубо отвергли ratio (разум) европейского Просвещения. Они выдвинули следующие основные аргументы:
a) Западный образ мышления был неразвит (sic), потому что он полагался исключительно на соотношение и, следовательно, не мог помочь людям найти “правильный путь”. В отличие от Запада, “русская душа” (sic) предстает как мифическое и мистическое явление. Они считали рационалистическое благоразумие западной “болезнью”, а именно чистым благоразумием без мудрости, и в то же время подчеркивали нравственную необходимость, прославленную в известных романах Достоевского, таких как “Человек может быть мудрым, но для мудрого поступка благоразумия недостаточно.” Или: “То, что истинно для нас, чуждо Европе”!Противников Запада называли “славянофилами” (друг славян), среди которых был Петр Кириевский, который указал на огромную разницу между западным и “русским духом” следующим образом: западный дух ведет к индивидуализму (смешение индивидуальности с индивидуализмом) и не помогает человеку понять мир в его совокупности, тогда как “русский дух” (sic), основанный на христианской вере, способен постичь суть вещей в их совокупности Заметно, что такие взгляды больше соответствовали докапиталистическому периоду и фактически почти точно отражали российскую действительность. Их отсталость не может превзойти ничто.
Невероятно то, что таких взглядов в России придерживаются, прежде всего, богословы, а также политологи и некоторые философы. В первую очередь следует упомянуть Александра Гельевича-Дугина, которого принято считать влиятельным советником ведущих политиков, некоторые считают, что он также является советником Путина. Его основные тезисы таковы: а) Ценности Запада, такие как демократия, парламентаризм, свободы, права человека и т.д., не являются универсальными. б) “Российская цивилизация” сформирована православным христианством. в) “Русская цивилизация” превосходит западную. г) Следовательно, России не нужны западные ценности. д) Необходимо создать сакральную империю под руководством России в Евразии, т.е. от Лиссабона до Владивостока (sic).
Россия имела большое историческое несчастье перенять не основные элементы греко-римской культуры, а христианскую культуру Византийской империи (правильнее Восточной Римской империи) и, прежде всего, православную веру. Это породило образ общества и человечества с ярко выраженными средневековыми чертами, в котором мистицизм как неотъемлемый элемент православия играл и продолжает играть важную роль, несмотря на то, что в течение нескольких десятилетий господствовал атеистический режим. 3.
3 Существенными элементами этой концепции общества и человека являются следующие:
На протяжении веков не было возможности сформировать личность, скорее личность была и остается единым целым в массе. Таким образом, отсутствуют такие важные качества личности, как автономия (самоопределение), личная ответственность и воля к принятию решений. Человек привык к тому, что другие, например, до Октябрьской революции “царь-батюшка” или правительство, регулируют все за него. Вскользь следует упомянуть и о коммунистическом тоталитаризме, который в любом случае жестко отвергал свободную личность.
4. Поскольку личность отсутствует, не может возникнуть и не может возникнуть современный гражданин, который обычно начинается с взаимосвязи прав и обязанностей. Но это как раз и есть conditio sine qua non для существования государственного сознания. Однако в качестве компенсации недостатка государственного сознания было создано, особенно при Путине, национальное сознание выше среднего, почти патологическое национальное сознание в смысле панроссийскости.
Таким образом, существовали и существуют идеальные условия для абсолютистских, авторитарных и даже тоталитарных режимов. Поэтому неудивительно, что Путин пользуется явной популярностью у российского народа. По сути, Путин – это “царь-батюшка”. Таким образом, можно утверждать, что Путин является правильным лидером для России. Он полностью соответствует российскому народу. На самом деле, этот народ не может сделать многого с демократией, потому что для них это книга с семью печатями. Поэтому пока что Россией будут править авторитарные правители.
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Βeziehungen, ISBN: 978-620-0-44645-9, 2020;
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;
-(Panos Terz), Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολoγία: Religion, Geschichte, Ethnologie, Kultur, Linguistik, Band 2) Δεύτερος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken 2020. Prof.i.R., Dr.,Dr.sc.,Dr.habil.

Ρωσία και Ρώσοι ή η Ρωσική νοοτροπία

Ρωσία και Ρώσοι ή η Ρωσική νοοτροπία
Μια ανάλυση από τη σκοπιά της ιστορίας, της πολιτικής θεωρίας και της εθνολογίας
Η Ρωσία είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν γνώρισαν ούτε την Αναγέννηση ούτε τον Διαφωτισμό (υπήρχαν μόνο απαρχές: Λομονόσοφ), ούτε την αστική επανάσταση, ούτε τη δημοκρατία, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε το άτομο, ούτε τον πολίτη, ούτε τις ατομικές ελευθερίες, ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ούτε τη διάκριση των εξουσιών. Ειδικότερα, δεν υπάρχει δημοκρατική παράδοση και, κατά συνέπεια, δεν υπάρχει αναπτυγμένη και διαδεδομένη συνείδηση της δημοκρατίας.
Η Ρωσία παρέλειψε μια ολόκληρη εποχή της ευρωπαϊκής ιστορίας. Αυτή η ιστορικά εξαρτημένη υστέρηση δεν μπορεί να αναπληρωθεί. Έτσι, από πλευράς πολιτισμού, η γιγαντιαία αυτή χώρα ανήκει στην Ευρώπη μόνο σε περιορισμένο βαθμό. Μπορείτε να το δείτε από κάθε άποψη. Αυτό έχει οδηγήσει σε ένα ισχυρό σύμπλεγμα κατωτερότητας έναντι της πιο ανεπτυγμένης Ευρώπης, το οποίο πρέπει να αντισταθμιστεί με παράξενη και σχεδόν γελοία αυτοπροβολή. Η Ρωσία ταυτόχρονα θαυμάζει και μισεί την ανώτερη Δύση.
Ήδη από το δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα, οι Ρώσοι διανοούμενοι απέρριπταν κατηγορηματικά τη ratio (λογική) του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. Προβάλλουν τα ακόλουθα κύρια επιχειρήματα:
α) Ο δυτικός τρόπος σκέψης είναι υπανάπτυκτος (sic) επειδή στηρίζεται αποκλειστικά στον ορθολογισμό και κατά συνέπεια δεν μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τον”σωστό δρόμο”. Σε αντίθεση με τη Δύση, η “ρωσική ψυχή” (sic) θα παρουσιαζόταν ως ένα μυθικό και μυστικιστικό φαινόμενο. Θεωρούσαν την ορθολογιστική σύνεση ως μια δυτική “ασθένεια”, δηλαδή καθαρή σύνεση χωρίς σοφία, και ταυτόχρονα τόνιζαν την ηθική αναγκαιότητα, όπως δοξάζεται στα γνωστά μυθιστορήματα του Ντοστογιέφσκι, όπως “Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι σοφός, αλλά για να ενεργήσει σοφά η σύνεση δεν αρκεί”. Ή η φράση: “Αυτό που είναι αληθινό για εμάς, είναι ξένο για την Ευρώπη”!
Οι αντίπαλοι της Δύσης ονομάζονταν “σλαβόφιλοι” (φίλοι των Σλάβων), μεταξύ των οποίων ήταν και ο Πέτρο Κιριέφσκι, ο οποίος επεσήμανε τη μεγάλη διαφορά μεταξύ του δυτικού και του “ρωσικού πνεύματος” ως εξής: το δυτικό πνεύμα οδηγεί στον ατομικισμό (σύγχυση της ατομικότητας με τον ατομικισμό) και δεν βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τον κόσμο στην ολότητά του, ενώ το “ρωσικό πνεύμα” (sic) , βασισμένο στη χριστιανική πίστη, είναι σε θέση να συλλάβει την ουσία των πραγμάτων στην ολότητά τους!
Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι απόψεις αυτές αντιστοιχούσαν περισσότερο στην προκαπιταλιστική περίοδο και στην πραγματικότητα αντανακλούσαν σχεδόν πιστά τη ρωσική πραγματικότητα. Η καθυστέρησή τους δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τίποτα.
Το αδιανόητο είναι ότι τέτοιες απόψεις υποστηρίζονται στη Ρωσία κυρίως από θεολόγους, αλλά και από πολιτικούς επιστήμονες και ορισμένους φιλοσόφους. Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αναφερθεί ο Αλεξάντερ Γκελίεβιτς – Ντούγκιν, ο οποίος θεωρείται γενικά ως σύμβουλος με επιρροή σε κορυφαίους πολιτικούς, ενώ ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι επίσης σύμβουλος του Πούτιν. Οι βασικές θέσεις του είναι οι εξής: α) Οι αξίες της Δύσης, όπως η δημοκρατία, ο κοινοβουλευτισμός, οι ελευθερίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα κ.λ.π. δεν είναι οικουμενικές. β) Ο “ρωσικός πολιτισμός” διαμορφώνεται από τον ορθόδοξο χριστιανισμό. γ) Ο “ρωσικός πολιτισμός” είναι ανώτερος από τον δυτικό πολιτισμό. δ) Κατά συνέπεια, η Ρωσία δεν χρειάζεται τις δυτικές αξίες. ε) Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ιερή αυτοκρατορία υπό την ηγεσία της Ρωσίας στην Ευρασία, δηλαδή από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ (sic).
Η Ρωσία είχε τη μεγάλη ιστορική ατυχία να μην έχει υιοθετήσει βασικά στοιχεία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, αλλά τον χριστιανικό πολιτισμό της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (ορθότερα της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) και κυρίως την ορθόδοξη πίστη. Αυτό δημιούργησε μια κοινωνική και ανθρώπινη εικόνα με έντονα μεσαιωνικά χαρακτηριστικά, όπου ο μυστικισμός ως βασικό στοιχείο της Ορθοδοξίας έπαιξε και συνεχίζει να παίζει σημαντικό ρόλο, παρά το γεγονός ότι για αρκετές δεκαετίες επικράτησε ένα άθεο καθεστώς.
3. Τα βασικά στοιχεία αυτής της αντίληψης για την κοινωνία και τον άνθρωπο είναι τα εξής:
Για αιώνες δεν μπορούσε να διαμορφωθεί κανένα άτομο, αλλά το άτομο ήταν και είναι ένα μέσα στη μάζα. Έτσι, απουσιάζουν οι βασικές ιδιότητες του ατόμου, όπως η αυτονομία (αυτοδιάθεση), η προσωπική ευθύνη και η βούληση για λήψη αποφάσεων. Το άτομο έχει συνηθίσει σε άλλους, π.χ. πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση τον “Πατέρα Τσάρο” ή την κυβέρνηση, να ρυθμίζουν τα πάντα γι’ αυτό. Παρεμπιπτόντως, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ο κομμουνιστικός ολοκληρωτισμός, ο οποίος ούτως ή άλλως απέρριπτε αυστηρά το ελεύθερο άτομο.
4 Επειδή λείπει το άτομο, δεν θα μπορούσε και δεν μπορεί να προκύψει ένας σύγχρονος πολίτης, ο οποίος κανονικά ξεκινά από τη διασύνδεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Αυτό όμως είναι ακριβώς η conditio sine qua non για την ύπαρξη μιας κρατικής συνείδησης. Ωστόσο, ως αντιστάθμισμα για την έλλειψη κρατικής συνείδησης, έχει δημιουργηθεί, ιδίως υπό τον Πούτιν, μια υπέρεξελιγμένη, σχεδόν παθολογική εθνική συνείδηση με την έννοια του πανρωσισμού.
Έτσι, υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για απολυταρχικά, αυταρχικά και ακόμη και ολοκληρωτικά καθεστώτα. Δεν είναι επομένως περίεργο που ο Πούτιν είναι φανερά δημοφιλής στον ρωσικό λαό. Στην ουσία, ο Πούτιν είναι ο “πατέρας τσάρος”. Συνεπώς, μπορεί να δηλωθεί ότι ο Πούτιν είναι ο κατάλληλος ηγέτης για τη Ρωσία. Ανταποκρίνεται πλήρως στον ρωσικό λαό. Στην πραγματικότητα, αυτός ο λαός δε δύναται να εννοήσει τη δημοκρατία, επειδή γι’ αυτόν η δημοκρατία είναι ένα βιβλίο με επτά σφραγίδες. Προς το παρόν, λοιπόν, η Ρωσία θα κυβερνάται από αυταρχικούς ηγέτες.
Από: -Panos Terz, Διεθνές Δίκαιο και Διεθνείς σχέσεις, ISBN: 978-620-0-44645-9, 2020- -Panos Terz, Панос Терц, Отдельные προβλήματα διεθνούς δικαίου, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021
- (Panos Terz) Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολoγία: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία, Δεύτερος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken 2020 (εδώ πιο λεπτομερώς ).

Αρχαία επαναστατική παράδοση στην Κίνα

Αρχαία επαναστατική παράδοση στην Κϊνα
α ) Οι Κινέζοι έχουν μίαν υπεραναπτυγμένη ιστορική εθνική συνείδηση, η οποία αφορά μία συνεχή ιστορία πολιτισμού τεσσάρων χιλιάδων ετών. Σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας οι Κινέζοι είναι οι πρώτοι, οι οποίοι ανέπτυξαν μία πειστική θεωρητική βάση του δικαιώματος της εξέγερσης ( „Γκε- Μινγκ “).
Στο „Βιβλίο της Ιστορίας („Σουντσινγκ“, 84 π.Χ.) προειδοποιεί ο εργαζόμενος λαός τον Αυτοκράτορα, ότι ο „Ουρανός“ αγαπά το λαό, γι αυτό ο Αυτοκράτοραςπρέπει να κάνει αυτό που επιθυμεί ο „Oυρανός“, διαφορετικά θα τιμωρηθεί.
Ο φιλόσοφος Μöng-Ds ( Μένκιος ) δημιούργησε τη θεωρία της „αφαίρεσης“ της εντολής του „ Ουρανού“ από τον Αυτοκράτορα, σε περίπτωση που αυτός καταδυναστεύει το λαό.
Δύο φορές ( 84 και 184 μ.Χ. ) έλαβαν χώραν επαναστάσεις των κινέζων αγροτών αναφέροντας ως δικαιολογία την καταπάτηση της «Εντολής του Ουρανού“ ( „Κοινωνική Συνθήκη“α λα Κίνα) από τον Αυτοκράτορα, τον οποίο στη δεύτερη επανάσταση έχουν εκθρονήσει ( τέλος της δυναστείας Χαν ).
β ) Χωρίς τέτοιες δικαιολογίες ξεσηκώθηκαν οι Κινέζοι υπό την καθοδήγηση του Μάο Τσε Τουνγκ και έθεσαν τις βάσεις για τη σημερινή Κίνα.
γ ) Η Κίνα εξελίσσεται σε υπερδύναμη και κατέχει από οικονομική άποψη παγκοσμίως τη δεύτερη θέση μεν, αλλά ο λαός και ιδίως οι αγρότες ζουν πολύ φτωχικά, ενώ παράλληλα η Κίνα έχει τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους του κόσμου !
Αυτό σημαίνει όξυνση των ταξικών αντιθέσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο μέλλον νομοτελειακά σε αγώνες.
δ) Η αυξάνουσα μεσαία τάξη απαιτεί ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία κατέχουν ήδη από δεκαετίες οι Κινέζοι στην Ταϊβάνη και στο Χονγκ Κονγκ (κατείχαν).
ε ) Το διαδίκτυο διευκολύνει κοινωνικά και πολιτικά κινήματα . Η κινεζική κυβέρνηση φοβάται τώρα πρωτίστως πολιτικά κινήματα, γι αυτό ελέγχει το διαδίκτυο αυστηρότατα.
Γκε Μινγκ ( Δικαίωμα της εξέγερσης )
Προ περίπου 4 χιλιάδων ετών έχει το „Βιβλίο της ιστορίας“ (Shudshing) αναφέρει, ότι ο Αυτοκράτορας δέον να συμπεριφέρεται καλά στον λαό, γιατί ο ουρανός τον προστατεύει ( φυσικό δίκαιο, ius naturalis ). Τον 3ο αι. π.Χ ο φιλόσοφος Möng-ds (Μένκιος) δημιούργησε την κινεζική θεωρία του „Συμβολαίου της εξουσίας “, το οποίο αναφέρει το Γκε-Μινγκ („Αφαίρεση της εντολής του Ουρανού „ από τον Αυτοκράτορα) !
Ήδη 260 έτη αργότερα έκανε ο λαός στηριζόμενος στο συμβόλαιο αυτό επανάσταση και έρριξε τον τυραννικό Αυτοκράτορα.
Ο ειδικός για τη Θεωρία του κράτους Χαν Φέι –Τσε ( 2ος αι. π. Χ.) υπουργός των εσωτερικών, γνωστός ως ο κινεζικός Δράκων, έχει τονίσει στα συγγράματά του περί εξουσίας, ότι οι υπήκοοι είναι κακοί , γι αυτό η κυβέρνηση να μή τους έχει εμπιστοσύνη. Το μόνον που τους αξίζει είναι αυστηροί και τιμωρητικοί νόμοι.
Αυτός έχει ιδρύσει την πρώτη κρατική ασφάλεια του κόσμου. Πέραν τούτου διέταξε να θάψουν ζωντανούς 600 διανοούμενους ( σχεδόν όλους τους φιλόσοφους ), γιατί „φλυαρούσαν“ πολύ και αναστάτωναν τον κόσμο κάτω από τον ουρανό !
Η στάση της σημερινής κινεζικής κυβέρνησης έναντι των διανοουμένων δεν είναι λοιπόν ούτε κάτι το καινούργιο ούτε τόσο παράλογη, έχει τουναντίον μεγάλη παράδοση. Οι Κινέζοι ηγέτες φοβούνται στην πραγματικότητα τον λαό.
Μελλοντικά κινήματα
Ενώ στις χώρες με χριστιανορθόδοξη παράδοση η Εικόνα του Ανθρώπου είναι στενά συνυφασμένη με τη Δευτέρα Παρουσία και την αιωνιότητα , η Εικόνα του Ανθρώπου του Κονφουκιανισμού είναι πραγματιστική, μια που οι Κινέζοι είναι ιστορικά τελείως αθεϊστές. Τους ενδιαφέρει αποκλειστικά η επίγεια ζωή hic et nunc. Αυτή η εικόνα υπάρχει εδώ και 2500 χρόνια και είναι η βάση της ζωής όλων των Κινέζων.
Οι Κινέζοι έχουν κάνει στην μακρά ιστορία τους μερικές δυναμικές κοινωνικές επαναστάσεις. Μπορούν εύκολα να διαπιστώσουν, ότι η διαφορά μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών αυξάνει συνεχώς. Εκτός τούτου βλέπουν , ότι οι Ταϊβανέζοι (ζουν) και οι Κινέζοι στο Χονγκ Κονγκ ζούσαν σε ένα φιλελεύθερο καθεστώς και έχουν ένα πολύ ανώτερο βιοτικό επίπεδο. Είναι λοιπόν αυτονόητο να απαιτούν και αυτοί καλύτερες βιοτικές συνθήκες και ελευθερίες.
Η ανώτατη ηγεσία δεν μπορεί αιωνίως να παίζει τον ρόλο του αυτοκράτορα. Βαθμιαία πρέπει να δώσει στον λαό ελευθερίες που σημαίνει ότι θα μειωθεί η επιρροή του κόμματος, το οποίο λέγεται μεν κομμουνιστικό, αλλά στην πραγματικότητα ουδεμία σχέση έχει με τα κομμουνιστικά ιδεώδη που προσπάθησε να πραγματοποιήσει ο Μάο Τσε Τουνγκ. Σε γενικές γραμμές πρόκειται για ένα ολοκληρωτικό και άκρως αυταρχικό πολιτικό σύστημα.
-Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen: Eine universalhistorische und komparative Betrachtung, ISBN: 978-620-0-27129-7, Saarbrücken 2019, 223 S.(Vollständiger Titel: Menschen- und Gesellschaftsbilder sowie Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellungen in den Schriftdokumenten der alten Hochkulturen, Eine komparative philosophiehistorische Untersuchung);
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020.
επίσης σε: Berliner Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Stern (28.11.22)

Κονφουκιανισμός

Κονφουκιανισμός
Η Κίνα ανήκει στον Κύκλο Πολιτισμού του Κονφουκιανισμού, ο οποίος διαφέρει κατά πολύ από τον Δυτικό Κύκλο Πολιτισμού.
Ο Κονφουκιανισμός είναι κοσμοθεωρία καθώς και θεωρία της κοινωνίας και του κράτους και γενική βάση της καθημερινής ζωής των Κινέζων και άλλων λαών της Απω Ανατολής (Ιαπωνία, Κορέα, Βιετνάμ κτλ.) και της Εικόνας του Ανθρώπου, όπως την έχει διαμορφώσει ο Κονφουκιανισμός στα παρελθόντα δυόμισι χιλιάδες έτη χωρίς διακοπές.
Τα καθοριστικά χαρακτηριστικά του Κονφουκιανισμού είναι τα ακόλουθα:
1. Αρμονία (Σταθερότητα) στην κοινωνία και στο κράτος.
Όποιος ενεργεί εναντίον της σταθερότητας πρέπει να τιμωρείται παραδειγματικά. Υπάρχει ένα παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο 600 φιλόσοφοι της αρχαίας Κίνας έχουν θαυτεί ζωντανοί, γιατί διατάραξαν μέσω των αντιλήψεών τους “την Αρμονία κάτω από τον ουρανό”.
2. Ιεραρχίες στο κράτος, στην κοινωνία και στην οικογένεια.
Στις παρελθούσες εποχές ο Αυτοκράτορας ήταν η υψίστη αρχή, τώρα είναι το Πολιτικό Γραφείο του “Κομμουνιστικού Κόμματος”. Στην οικογένεια ο γηραιότερος είναι το πιό αξιοσέβαστο πρόσωπο.
3. Στην κινεζική παράδοση το άτομο είναι άγνωστο και ανεπιθύμητο, ενώ στη Δύση κοινωνία και κράτος βασίζονται στο άτομο. Η οικογένεια, η κοινωνία και το κράτος έχουν έναντι αυτού απόλυτη προτεραιότητα.
4. Επομένως δεν υφίσταται και ο πολίτης με τα υποκειμενικά του ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά η καινοτομεία (Δημιουργικότητα) προϋποθέτει το ΑΤΟΜΟ με ελευθερία της βούλησης και των επιλογών, η γενικά υποκειμενικά βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και βασικές ελευθερίες.
Η προσπάθεια ενός Κινέζου να πραγματοποιήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα θεωρείται από τις κρατικές αρχές ως αδιάντροπη πρόκληση και τιμωρείται αυστηρότατα.
Στην Κίνα επικρατεί μία τελείως διαφορετική άποψη περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δη η αντικειμενική. Αυτό σημαίνει, ότι το κράτος έχει την απόλυτη δυνατότητα να παραχωρεί δικαιώματα και , αν το κρίνει σωστό, πάλι να τα αφαιρεί.Τα διακαιώματα των Κινέζων έχουν αντικειμενικό χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει, ότι το κράτος δίνει και όποτε θέλει πέρνει πίσω τα δικαιώματα.
Έτσι γίνεται κατανοητό, γιατί η κινεζική κυβέρνηση αντιδρά σε κριτική της Δύσης πολύ εκνευρισμένα, ενίοτε και με οργή. Γενικά η Κίνα δεν είναι διατεθειμένη να αναγνωρίσει τη δυτική κοσμοθεωρία και τον τρόπο ζωής της Δύσης.
5. Η Εργατικότητα είναι μία από τις πιό υψηλές αρχές του Κονφουκιανισμού. Αυτή είναι η κυρία βάση της προόδου της Κίνας.
6. Η Ανταγωνιστικότητα δεν είναι μόνον ως κανόνας στην κοινωνία γνωστή, αλλά και εφαρμόζεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα.
7. Η Πειθαρχία και η Αυτοπειθαρχία ανήκουν στις προσδιοριστικές βάσεις του Κονφουκιανισμού.
Η Ιαπωνία αναγκάσθηκε ύστερα από την ολοσχερή και οδυνηρή ήττα να παραλάβει στοιχεία του Δυτικού Κύκλου Πολιτισμού (π.χ. τον παρλαμενταρισμό (κοινοβουλευτισμό), τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές ελευθερίες του πολίτου δημιουργώντας  ένα κράμα με τη δική της παράδοση. Περίπου το ίδιο έχει συντελεσθεί αλλά οικειοθελώς στη Νότια Κορέα. Και το Βιετνάμ αρχίζει βαθμιαία και πολύ προσεκτικά να μεταλλάσσεται.
-Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen: Eine universalhistorische und komparative Betrachtung, ISBN: 978-620-0-27129-7, Saarbrücken 2019, 223 S.(Vollständiger Titel: Menschen- und Gesellschaftsbilder sowie Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellungen in den Schriftdokumenten der alten Hochkulturen, Eine komparative philosophiehistorische Untersuchung);
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020.
Δημ. επίσης σε:Berliner Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Stern (28.11.22)

 

Imagen afgana del hombre y la sociedad (elementos esenciales)

Imagen afgana del hombre y la sociedad (elementos esenciales)
1. Prevalecen las estructuras económicas, sociales y de pensamiento arcaicas.
2. Prevalece la típica irracionalidad oriental-islámica.
3. En Afganistán se ha desarrollado una forma de islamismo especialmente atrasada.
ElIslam se ha establecido con un teocentrismo absoluto (Alá es establecido en el centro).
4. La maldad irrestricta y el patriarcado altamente tóxico como base de la sociedad y el estado. El hombre lo es todo, la mujer no es nada.
5. Por supuesto, no hay democracia, ni individuo ni ciudadano, ni derechos humanos ni libertades fundamentales.
6. Opresión de las mujeres de tipo medieval. La mujer es la
propiedad personal del hombre. 7. el “honor” del hombre es
omnipotente.
8. Intolerancia asesina mezclada con fanatismo primitivo y mortal hacia otras religiones.
9. Lo peor de todo es el uso de la violencia brutal como medio normal de hacer valer los intereses y las opiniones.
10. Sólo los afganos con educacion consiguen integrarse en Occidente.
P.D. Tuve alumnos afganos durante mucho tiempo. Eran inteligentes y trabajadores. Casi todos ellos fueron asesinados por los talibanes.
Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020; auch in: Berliner Zeitung (29.11.22)

L’immagine afghana dell’uomo e della società (elementi essenziali)

L’immagine afghana dell’uomo e della società (elementi essenziali)
1. Prevalgono strutture economiche, sociali e di pensiero arcaiche.
2. Prevale l’irrazionalità tipicamente orientale-islamica.
3. In Afghanistan si è sviluppata una forma di Islam particolarmente arretrata. L’Islam si è affermato con un teocentrismo assoluto (Allah è il centro).
4.Un patriarcato vizioso e altamente tossico senza limiti come base della società e dello Stato. L’uomo è tutto, la donna è niente.
5. Naturalmente, nessuna democrazia, nessun individuo e nessun cittadino, nessun diritto umano e nessuna libertà fondamentale.
6. Oppressione medievale delle donne. La donna è il
proprietà personale dell’uomo.
7. l’”onore” dell’uomo è onnipotente.
8. Intolleranza omicida mista a fanatismo primitivo e mortale verso le altre religioni.
9. La cosa peggiore è l’uso della violenza brutale come mezzo normale per affermare interessi e opinioni.
10. Solo gli afghani istruiti riescono a integrarsi in Occidente.
P.S. Ho avuto studenti afghani per molto tempo. Erano intelligenti e laboriosi. Quasi tutti sono stati uccisi dai Talebani.
Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020; auch in: Berliner Zeitung (29.11.22)

Афганский образ человека и общества (основные элементы)

Афганский образ человека и общества (основные элементы)
1. преобладают архаичные экономические, социальные и мыслительные структуры.
2. преобладает типичная восточно-исламская иррациональность.
3. в Афганистане развилась особо отсталая форма ислама.
Ислам утвердился с абсолютным теоцентризмом (Аллах – центр). установленный.
4. неограниченный порочный и высокотоксичный патриархат как основа общества и государства. Мужчина – все, женщина – ничто.
5. конечно, никакой демократии, никакой личности и никакого гражданина, никаких прав человека и никаких основных свобод.
6. угнетение женщин в средневековом стиле. Женщина – это личная собственность человека.
7. “Честь” человека – это всемогущий.
8. убийственная нетерпимость, смешанная с примитивным и смертоносным фанатизмом по отношению к другим религиям.
9. самое худшее – использование грубого насилия как нормального средства отстаивания интересов и мнений.
10. Только образованным афганцам удается интегрироваться на Западе.
P.S. У меня очень долгое время были афганские студенты. Они были умными и трудолюбивыми. Почти все они были убиты талибами.
Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020; Berliner Zeitung (29.11.22)

Αφγανική εικόνα του ανθρώπου και της κοινωνίας (βασικά στοιχεία)

Αφγανική εικόνα του ανθρώπου και της κοινωνίας (βασικά στοιχεία)
1. Επικρατούν αρχαϊκές οικονομικές, κοινωνικές και νοητικές δομές.
2. Eπικρατεί ο τυπικός ανατολικός-ισλαμικός ανορθολογισμός.
3. Στο Αφγανιστάν έχει αναπτυχθεί μια ιδιαιτέρως καθυστερημένη μορφή του Ισλάμ. Το Ισλάμ έχει καθιερωθεί με έναν απόλυτο θεοκεντρισμό (ο Αλλάχ εστιάζεται στο κέντρο).
4.Απεριόριστα κακή και άκρως τοξική πατριαρχία ως βάση της κοινωνίας και του κράτους. Ο άνδρας είναι τα πάντα, η γυναίκα είναι τίποτα.
5. Φυσικά, καμία δημοκρατία, κανένα άτομο και κανένας πολίτης, κανένα ανθρώπινο δικαίωμα και καμία θεμελιώδης ελευθερία.
6. Μεσαιωνική καταπίεση των γυναικών. Η γυναίκα είναι η
προσωπική ιδιοκτησία του άνδρα.
7. Η “τιμή” του άνδρα είναι πανίσχυρη.
8. Δολοφονική μισαλλοδοξία αναμεμειγμένη με πρωτόγονο και θανατηφόρο φανατισμό απέναντι σε άλλες θρησκείες.
9. Το χειρότερο όλων, είναι η χρήση ωμής βίας ως κανονικό μέσο διεκδίκησης συμφερόντων και απόψεων.
10. Μόνο οι μορφωμένοι Αφγανοί καταφέρνουν να ενσωματωθούν στη Δύση.
Υ.Γ. Είχα Αφγανούς μαθητές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν έξυπνοι και εργατικοί. Σχεδόν όλοι τους δολοφονήθηκαν από τους Ταλιμπάν.
Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020; επίσης σε: Berliner Zeitung (29.11.22)

Conception afghane de l’homme et de la société (éléments essentiels)

Conception afghane de l’homme et de la société (éléments essentiels)
1) Les structures économiques, sociales et mentales sont archaïques.
2) l’irrationalité typiquement orientale et islamique prédomine.
3) En Afghanistan, une forme particulièrement arriérée de l’islam s’est développée. Islam avec un théocentrisme absolu (Allah est au centre).
s’est établi.
4) Un patriarcat malveillant et hautement toxique sans restriction comme base de la société et de l’État. L’homme est tout, la femme n’est rien.
5) Bien sûr, pas de démocratie, pas d’individu ni de citoyen, pas de droits de l’homme ni de libertés fondamentales.
6) Oppression médiévale des femmes. La femme est la
propriété personnelle de l’homme.
7) L’”honneur” de l’homme est omnipotent.
8) Intolérance meurtrière, mêlée à un fanatisme primitif et mortel à l’égard des autres religions.
9) Le pire: l’utilisation de la force brutale comme moyen normal d’imposer ses intérêts et ses opinions.
10) Seuls les Afghans éduqués parviennent à s’intégrer en Occident.
P.S. J’ai eu des étudiants afghans pendant très longtemps. Ils étaient intelligents et travailleurs. Presque tous ont été assassinés par les talibans.
Voir plus en détail: Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020; Berliner Zeitung (29.11.22)

Afghan conception of man and society

Afghan conception of man and society (essential elements)
1) archaic economic, social and thought structures prevail.
2) The typical oriental-Islamic irrationality prevails.
3) a particularly backward form of Islam has developed in Afghanistan.
Islam with an absolute theocentrism (Allah is the center of attention) has
established.
4) unrestricted evil and highly toxic patriarchy as the basis of society and the state. Man is everything, woman is nothing.
5) of course no democracy, no individual and no citoyen, no human rights and no basic freedoms.
6) medieval-like oppression of women. The woman is the
personal property of the man. 7. the “honor” of the man is
omnipotent.
8) murderous intolerance mixed with primitive and deadly fanaticism towards other religions.
9) worst of all, the use of brutal violence as a normal means of asserting interests and opinions.
10) only educated Afghans succeed in integrating in the West.
P.S. I had Afghan students for a very long time. They were intelligent and hardworking. Almost all of them were murdered by the Taliban. Berliner Zeitung (29.11.22)

Αξίες και συμφέροντα στις διεθνείς σχέσεις

Σχέση μεταξύ αξιών και συμφερόντων στις διεθνείς σχέσεις
Η γενική βάση της στάσης των κυρίαρχων κρατών στα προβλήματα των διεθνών σχέσεων είναι τα νόμιμα συμφέροντά τους στην πολυπλοκότητά τους (παράλληλα, κοινά, διασταυρούμενα, ζωτικής σημασίας κλπ.). Εδώ αναφέρεται η γνώμη του μεγάλου φιλόσοφου Χέγκελ (Hegel): Τα συμφέροντα καθορίζουν τις ενέργειες των ανθρώπων και των λαών. Κάτι το παρόμοιο είχε καταδείξει ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Επίκουρος ήδη προ 2.400 ετών. Η συγκεκριμένη νομική βάση
αυτών των σχέσεων είναι οι επτά θεμελιώδεις
αρχές του διεθνούς δημοσίου δικαίου, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Αυτές με τη σειρά τους εμπεριέχουν ήδη σημαντικά ηθικά και δεοντολογικά στοιχεία. Δηλαδή,
α) οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών δεν βασίζονται σε γενικές αρχές (π.χ. εξωτερική πολιτική “βασισμένη σε αξίες” ή “βασισμένη σε κανόνες”), κάτι που αποτελεί κατά τη γνώμη μου στην εξωτερική πολιτική μιαν επικίνδυνη χίμαιρα ).
β) Λόγω της ύπαρξης εντελώς διαφορετικών πολιτισμικών και νομικών κύκλων σε διεθνές επίπεδο υφίστανται όχι μόνο διαφορετικές, αλλά και αντικρουόμενες αξίες, π.χ. περί τη δημοκρατία, το σύστημα διακυβέρνησης, το τη διάκριση των εξουσιών, τη νομική θέση των γυναικών, τη σχέση κράτους και εκκλησίας κλπ.
Επομένως, είναι απαράδεκτο, η Δύση να προσπαθεί, με κάθε τρόπο, να επιβάλει τις αξίες της σε άλλους λαούς. Αντίθετα, στο διεθνές δημόσιο δίκαιο ισχύει η Αρχή της απαγόρευσης της ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών, εκτός εάν υπάρχουν μαζικές, συστηματικές και κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των πολιτών καθώς και η γενοκτονία. Σε μια τέτοια περίπτωση, το ζήτημα δεν είναι εσωτερικό, αλλά ΔΙΕΘΝΕΣ.
γ) Μεταξύ κρατών με διαφορετικό πολιτισμικό και νομικό υπόβαθρο ισχύει η νέα Ειρηνική Συνύπαρξη και in concreto κυρίως οι ήδη αναφερθείσες επτά θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δημοσίου δικαίου που εμπεριέχονται ήδη στο Χάρτη του ΟΗΕ. Σε αυτές ανήκει και η Αρχή της ειρηνικής
διεθνούς συνεργασίας. Υπάρχει λόγος, να διερωτηθούμε δικαιολογημένα διατί ο Γερμανός Ομοσπονδιακός Καγκελάριος και η Υπουργός Εξωτερικών δεν χρησιμοποιούν τη φράση “αρχές του διεθνούς δικαίου”.
Δεν έχουν συμβούλους ειδικούς επί του διεθνούς δημοσίου δικαίου;
Δείτε πιο λεπτομερειακά:
-Panos Terz, Interessentheorie, Eine Abhandlung im Koordinatensystem von Philosophie, Epistemologie, Völkerrechtssoziologie und Theorie der
internationalen Beziehungen, In : Papel Politico , No. 1, Vol. 14, 2009, pp. 223-274, Universidad Pontificia JAVERIANA, Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales;
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020;
-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021;
-Панос Терц, Международное договорное право,
ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021.
Professor.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil.,
Völkerrecht, Theorie der internationalen Beziehungen, Allgemeine
Methodologie der wissenschaftlichen Grundlagenforschung
Δημοσιευθέν επίσης σε: Zeit, Süddeutsche Zeitung (29.11.22)
Prof.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil.,
Διεθνές Δημόσιο Δίκαιο, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων, Γενική
Μεθοδολογία των βασικών επιστημονικών ερευνών

Relación entre valores e intereses en las relaciones internacionales

Relación entre valores e intereses en las relaciones internacionales
La base general de la actitud de los Estados soberanos ante los problemas de relaciones internacionales son sus intereses legítimos en la complejidad (paralelo, común, intersección, vital, etc.). Es recordar a Hegel: Los intereses determinan las acciones de las personas y pueblos. Algo parecido demostró el antiguo filósofo griego Epikouro algo similar hace 2.400 años.
El derecho concreto base de estas relaciones son los siete fundamentos principios del derecho internacional, consagrados en la Carta de la ONU. A su vez, aportan
un mínimo de elementos morales y éticos. Es decir,
a) Las relaciones internacionales entre los Estados no se basan en general principios (por ejemplo, política exterior “basada en valores” o “basada en normas”).
La política exterior “basada en reglas” es una quimera peligrosa en mi opinión).
b) Debido a la existencia de ámbitos culturales y jurídicos muy diferentes, hay no sólo diferentes, sino también contradictorias valores, por ejemplo, sobre la democracia, el sistema de gobierno, la separación de sistema de gobierno, la separación de poderes, el estatuto jurídico de la mujer, la relación entre el Estado y la Iglesia, etc.
Por tanto, es inadmisible que Occidente intente, por las buenas o por las malas, para imponer sus valores a otros pueblos. Más bien, en el principios del intergubernamentalismo internacional, la se aplica el principio de prohibición de injerencia en los asuntos internos de otros Estados, a menos que se produzcan violaciones masivas, sistemáticas y graves de los derechos humanos.
y las libertades fundamentales así como el genocidio están involucrados. En este caso, la cuestión no es interna sino INTERNACIONAL.
c) Entre Estados de diferentes orígenes culturales y jurídicos la nueva Convivencia Pacífica y en concreto principalmente la ya los siete principios fundamentales del derecho internacional ya mencionados en la Carta de la ONU.
Principios del derecho internacional, entre ellos el principio de la paz la cooperación internacional. A veces se puede justificar que el Canciller Federal alemán y el Ministro de Asuntos Exteriores no utilizan la expresión “principios del derecho internacional”¿ No tienen asesores en derecho internacional¿
Vea con más detalle:
-Panos Terz, Interessentheorie, Eine Abhandlung im Koordinatensystem von Philosophie, Epistemologie, Völkerrechtssoziologie und Theorie der
internationalen Beziehungen, In : Papel Politico , No. 1, Vol. 14, 2009, pp. 223-274, Universidad Pontificia JAVERIANA, Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales;
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020;
-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021;
-Панос Терц, Международное договорное право,
ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021.
Professor.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil.,
Völkerrecht, Theorie der internationalen Beziehungen, Allgemeine
Methodologie der wissenschaftlichen Grundlagenforschung
Δημοσιευθέν επίσης σε: Zeit, Süddeutsche Zeitung (29.11.22)
Prof.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil.,
¿No tienen asesores en derecho internacional?
Véase con más detalle:-Panos Terz, Teoría de los intereses, un tratado en el sistema de coordenadas de la filosofía, la epistemología, la sociología del derecho internacional y la teoría de las relaciones internacionales.
relaciones internacionales, En : Papel Politico , No. 1, Vol. 14, 2009, pp. 223-274, Universidad Pontificia JAVERIANA, Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales;
-Panos Terz, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, Ciencia Popular, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020;
-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021;
-Панос Терц, Международное договорное право,
ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021.
Profesor.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil.,
Derecho Internacional, Teoría de las Relaciones Internacionales, General Metodología general de la investigaciónes científicas básicas,
publc. tambien en: Zeit, Süddeutsche Zeitung (29.11.22).

Relation entre les valeurs et les intérêts dans les relations internationales

Relation entre les valeurs et les intérêts dans les relations internationales
L’attitude des États souverains face aux problèmes des relations internationales est fondée sur leurs intérêts légitimes dans leur complexité (parallèles, communs, croisés, vitaux, etc.). Il convient de
rappelons Hegel : Les intérêts déterminent l’action des hommes et des les peuples. Le philosophe grec de l’Antiquité Epikouros a démontré quelque chose de similaire déjà il y a 2.400 ans. Lefondement juridique concret fondement de ces relations sont les sept principes fondamentaux principes du droit international, ancrés dans la Charte des Nations unies. Ils apportent à leur tour expriment un minimum d’éléments moraux et éthiques. C’est-à-dire ,
a) les relations internationales entre États ne se fondent pas sur des principes moraux généraux (par exemple, la politique étrangère “fondée sur des valeurs” ou
politique étrangère “basée sur des règles”, à mon avis une dangereuse chimère).
b) en raison de l’existence de cultures et de droits très différents, il existe des non seulement des valeurs différentes, mais aussi des valeurs opposées valeurs fondamentales, par exemple en ce qui concerne la démocratie, le système de pouvoir, la séparation des pouvoirs, le statut juridique de la femme, les relations entre l’État et l’Église, etc.
C’est pourquoi il est inadmissible que l’Occident tente à tout prix d’imposer ses valeurs à d’autres pays, d’imposer ses valeurs à d’autres peuples. Au contraire, dans les principes internationaux interétatiques le principe fondamental
principe d’interdiction d’ingérence dans les affaires intérieures d’autres pays.
États, à moins qu’il n’y ait des violations massives, systématiques et de graves violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le génocide. Dans un tel cas, il ne s’agit pas d’affaires internes, mais d’affaires INTERNATIONALES.
c) entre les Etats de cultures et de droits différents, la nouvelle coexistence pacifique s’applique.
nouvelle coexistence pacifique et, in concreto, en premier lieu, les principes déjà sept principes fondamentaux du droit international public fixés dans la Charte de l’ONU.
Principes du droit international, dont celui de la coopération pacifique internationale. On peut parfois s’étonner à juste titre s’étonner que le chancelier fédéral allemand et la ministre des Affaires étrangères ministre des Affaires étrangères ne prononcent pas l’expression principes du droit international.
N’ont-ils pas de conseillers en droit international ?
Voir pour plus de détails:
-Panos Terz, Interessentheorie, Eine Abhandlung im Koordinatensystem von Philosophie, Epistemologie, Völkerrechtssoziologie und Theorie der
internationalen Beziehungen, in : Papel Politico , No. 1, Vol. 14, 2009, pp. 223-274, Universidad Pontificia JAVERIANA, Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacionales;
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020;
-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021;
-Панос Терц, Международное договорное право,
ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021.
Professeur retraité, docteur, docteur en sciences, docteur habilité,
Droit international public, Théorie des relations internationales, Méthodologie général de la recherche scientifique fondamentale
publ. aussi en: Zeit, Süddeutsche Zeitung (29.11.22)

Separatist aspirations, a consideration of international law and constitutional law

Separatist aspirations, a consideration of international law and constitutional law
Every nation has the right to self-determination, which is enshrined in the fundamental principle of the same name in international law or the UN Charter. Generally, the realisation of this right takes place through the establishment of a separate state on an ethnic or religious basis (Pakistan, India, Bagladesh).
2. in the case of federal states, the realization of this right tends to take place on the basis of a) the broadest possible autonomy (economic, regional – constitutional, administrative, judicial, etc.) of the ethnic group or national minority or b) within the framework of the basic human rights and freedoms guaranteed in the central constitution).
Only in the case of massive, systematic and gross violations of human rights and fundamental freedoms on the part of the central government could be accepted as grounds for separation.
From the perspective of constitutional law, the central constitution applies without restriction to the entire people of the state and guarantees the unity of the polity. Under certain circumstances, however, a contradiction could arise between the right of self-determination of the people and specifically the already enforced right of self-determination and the sovereignty of the state, which, incidentally, is also fixed in the UN Charter as the sovereign equality of states and is a fundamental principle of international law. The resolution of this contradiction could take place between the central state on the one hand and the constituent state on the other by mutual agreement on the basis of a treaty, or the central state could also release the constituent state from the federation.
Under international law, it is customary for the entire people of the state to decide on secession. Consequently, the central government of Spain draws attention to this fact vis-à-vis the separatists in Catalonia. The British government is also right to do the same vis-à-vis the Scottish regional government. Conclusion: Regardless of how the Scots or the Catalans decide with their referendums, the result is not binding on the U.K. as a whole, but the political significance should not be underestimated. 5.
5 A unilateral declaration of separation could solve the above-mentioned contradiction, but this would possibly lead to a war of separation. It is hardly likely that the Scots and the Catalans would take such a risk. Kosovo – Separation
The Kosovars long enjoyed the widest possible autonomy, including their Albanian language throughout the school system. Miloshevitz abolished it, violating their rights as an ethnic group. The subsequent oppression and crimes against them, up to and including genocide, justified their aspirations to fight, even armed, for the creation of an independent state. It is generally accepted that the massive, systematic and serious violation of the rights of an ethnic group can lead to separation. See in detail: Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019; Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021;Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021, Prof.i.R., Dr.,Dr.sc.,Dr.habil., International Law, Theory of International Relations, General Methodology of Basic Scientific Research. Berliner Zeitung (23.11.22)

Российские военные преступления на Украине

Российские военные преступления на Украине
Даже в агрессивной войне должно соблюдаться международное гуманитарное право (более ранние термины: jus in bello, право войны, законы и обычаи войны). Данный закон в основном основан на Гаагской конвенции о сухопутной войне 1907 года и следующих Женевских конвенциях 1949 года: Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц,потерпевших кораблекрушение в действующих армиях на море; Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными; Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Также имеются три дополнительных документа.
HLKO был серьезно нарушен во время Второй мировой войны, в первую очередь нацистской Германией и милитаристской Японией. Кстати, британские ВВС также совершали военные преступления. Красная Армия также частично совершала военные преступления (изнасилования). После Второй мировой войны США массово нарушали международное гуманитарное право в некоторых странах (Северная Корея с бактериологическим оружием и Вьетнам с химическим оружием). Им предшествовала Франция (напалмовые бомбы во Вьетнаме и в Алжире).
Далее будут упомянуты только те положения, о которых идет речь в случае российской агрессивной войны: Ст. 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.
августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 10 июня 1977 года (Защита гражданского населения), пункт 4, лит. c: “Неизбирательные нападения запрещены”. Неизбирательные атаки – это: “применяющие боевые методы или средства, последствия которых не могут быть ограничены, как того требует настоящий Протокол, и которые, следовательно, имеют такой характер, что могут без различия поражать военные цели и гражданских лиц или гражданские объекты”. Это относится к большинству российских ракет, особенно к “гиперзвуковым ракетам”, которые быстры, но не точны. Иногда они отклоняются от реальной цели на 50 и даже более 100 метров. То же самое относится и к обычно неточным бомбардировкам. Пункт 5, буквы a и b: Помимо прочего, неизбирательными считаются следующие виды нападения: “бомбовый налет …, при котором ряд четко разделенных и различимых военных целей, расположенных в городе … рассматривается как единая военная цель, и нападение, в результате которого можно ожидать также жертв среди гражданского населения и жертв среди гражданского населения, которые были бы непропорциональны ожидаемому конкретному и прямому военному преимуществу”. Это происходит ежедневно, что является prima facie. То же самое произошло со стороны российской армии, особенно ВВС, в Грозном в Чечне, а также в Алеппо в Сирии, которые были превращены в руины, причем речь шла не о случайности, а о полном намерении уничтожить. Все указывает на то, что такая же тактика была использована и в Мариуполе. Ст. 27 HLKO: “Во время осады и обстрела должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для защиты зданий, предназначенных для богослужения, искусства, науки и благотворительности, исторических памятников, больниц.
и пункты сбора больных и раненых, должны быть максимально щадящими, при условии, что они не будут одновременно использоваться для военных целей”. Российские ВВС разбомбили исторический мемориал Бабий Яр, где в 1941 году немецкие оккупанты убили 33 000 еврейских женщин, мужчин и детей. Однако это военное преступление противоречит якобы поставленной Россией цели “денацификации” Киева. В Мариуполе российские ВВС разбомбили театр, где нашли убежище сотни людей, в том числе много детей. Были многочисленные жертвы.
Berliner Zeitung (23.11.22), Stern (7.3.23)

Λατινοαμερικανική Νοοτροπία

Λατινοαμερικάνικη νοοτροπία, κύρια χαρακτηριστικά, μια συστηματική θεώρηση
Για την καλύτερη κατανόηση των λαών της Λατινικής Αμερικής, είναι απαραίτητο να φωτιστεί το ιστορικό, εθνολογικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο που εκφράζει μια σειρά από κοινά σημεία σε όλη τη Λατινική Αμερική:
1. Αυτά τα τεράστια εδάφη κατακτήθηκαν με μεγάλη βιαιότητα από τους Ισπανούς Conquistadores (κατακτητές) και κυριολεκτικά εκμεταλλεύτηκαν επί αιώνες.
2. οι γυναίκες των ιθαγενώνπληθυσμών βιάστηκαν μαζικά (ακόμη και σήμερα ο βιασμός θεωρείται peccadillo), δημιουργώντας έναν μικτό πληθυσμό. Σε αυτό προστέθηκαν οι Αφρικανοί σκλάβοι, οι οποίοι επίσης αναμείχθηκαν με τους ιθαγενείς, τους λευκούς και τους mestizos. Έτσι, στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, εκτός από τους ιθαγενείς, τους λευκούς και τους Αφρικανούς εκπροσώπους, μπορούμε να βρούμε μιγάδες, mestizos (μείγμα ιθαγενών και λευκών), μιγάδες (μείγμα λευκών και Αφρικανών) και διάφορες προσμίξεις μεταξύ των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια των τελευταίων αιώνων.
Στην ανεπίσημη, αλλά πραγματική κοινωνική πυραμίδα, οι λευκοί βρίσκονται στην κορυφή, ακολουθούμενοι από τους μιγάδες, μετά από τους mestizos και στην τελευταία θέση οι απόγονοι των ιθαγενών. Μόνο στο Μεξικό οι mestizos κατατάσσονται πάνω από τους Αφρικανούς. Από αυτή την κοινωνική πυραμίδα μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, από εθνολογική άποψη, η κοινωνία είναι διαιρεμένη εδώ και αιώνες.
Υπάρχει ένας άλλος διαχωρισμός που είναι ακόμη μεγαλύτερος και πιο καταστροφικός: μεταξύ της πλειοψηφίας των φτωχών ανθρώπων, ιδίως των campesinos (αγροτών), από τη μία πλευρά, και της ολιγαρχίας, που αποτελείται κυρίως από latifundistas (μεγαλογαιοκτήμονες), μεγαλοεμπόρους, ανώτερους δημόσιους υπαλλήλους και αξιωματούχους, και σε ανεπτυγμένες χώρες όπως η Βραζιλία, βιομηχάνους, από την άλλη. Η μεσαία τάξη είναι σχετικά αδύναμη ή και ανύπαρκτη. Κατά τα άλλα προσπαθεί να ενταχθεί στην ολιγαρχία.
4. Τα εδάφη της Λατινικής Αμερικής δεν αποικίστηκαν ακριβώς από τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία και Πορτογαλία), οι οποίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. En passant, θα πρέπει να αναφερθεί ότι και οι δύο χώρες κυβερνήθηκαν από δικτατορίες για δεκαετίες. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική ενίοτε αποικίστηκε από τις ευρωπαϊκές ελίτ, οι οποίες μάλιστα δημιούργησαν τη σημερινή υπερδύναμη, τις ΗΠΑ.
5. Η καθολική εκδοχή του χριστιανισμού επιβλήθηκε με τη βία στους αυτόχθονες πληθυσμούς, αλλά βασικές ηθικές αρχές όπως η αγάπη για την εργασία και η αρχή της επίτευξης δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες στον καθολικισμό. Ακριβώς αυτές οι ηθικές και θρησκευτικές αρχές αποτελούν τη σταθερή γενική βάση για την ταχεία ανάπτυξη των ΗΠΑ, οι οποίες λειτουργούν ως μαγνήτης για τους Λατινοαμερικανούς.
6. Οι λαοί της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν βιώσει την Αναγέννηση και τον Διαφωτισμό (ατομική, ελεύθερη, λογική και κυρίως κριτική σκέψη, απελευθέρωση από τις θρησκευτικές δεισιδαιμονίες) και κυρίως την αστική επανάσταση με τα κοσμοϊστορικά επιτεύγματά της, όπως ο citoyen (πολίτης), η δημοκρατία, το σύγχρονο κράτος, οι ελευθερίες των πολιτών και τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η κρατική συνείδηση και η νομική συνείδηση των πολιτών.
Οι Λατινοαμερικανοί απελευθερώθηκαν από την ισπανική αποικιοκρατία σε έναν καθαρά εθνικό αγώνα για ανεξαρτησία υπό την ηγεσία του Βενεζολανό Σιμόν Μπολίβαρ (σημειώστε το πλήρες όνομα : Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco) που ονομαζόταν σε όλη τη Λατινική Αμερική “El Libertador” (“Ο Απελευθερωτής”), ήταν, παρεμπιπτόντως, μεγαλογαιοκτήμονας και ιδεολογικά υποστηρικτής της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά η προτίμησή του ήταν κυρίως στον τεκτονισμό, δηλαδή αφηρημένη δικαιοσύνη, όχι συγκεκριμένη κοινωνική δικαιοσύνη. Τα ανεξάρτητα κράτη που προέκυψαν πριν από περίπου διακόσια χρόνια αντέγραψαν επιμελώς το γαλλικό σύνταγμα και τους νόμους, αλλά δεν υπήρχε η παραμικρή πολιτική, κοινωνική και, κυρίως, οικονομική βάση γι’ αυτό. Εν ολίγοις, η βάση δεν αντιστοιχούσε στην εποικοδόμημα. Το αδιανόητο είναι ότι αυτές οι χώρες έχουν τα πιο εκτενή συντάγματα στον κόσμο, τα οποία όμως δεν υλοποιούνται.
7. Δεν είναι επομένως τυχαίο ότι οι περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν έχουν σωστά λειτουργικά κράτη και δικαστήρια και, στο σύνολό τους, δεν έχουν αναπτυγμένη δημοκρατία. Κυβερνώνται από δικτάτορες ή από αυταρχικά καθεστώτα. Η διαφθορά είναι ένα “γενετικό ελάττωμα” στο DNA αυτών των κρατικών δομών.
8. Υπό τις προαναφερθείσες συνθήκες στην πολυπλοκότητά τους, έχει προκύψει ένα ιδιόμορφο βασικό πρότυπο συμπεριφοράς (νοοτροπία), το οποίο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Αίσθημα προ της λογικής, κάτι το διεθνώς γνωστό ως “surrealismo latinoamericano” (“λατινοαμερικανικός συναισθηματισμός”), δηλαδή έντονη σύγχυση των ευσεβών ονείρων με την πραγματικότητα. Αυτό εκφράζεται εύστοχα στο μιούζικαλ “Evita”: “Son ilusiones νo son soluciones” : “είναι ψευδαισθήσεις, δεν είναι επιλύσεις”.
β) Πολλά λόγια και λίγες πράξεις, επειδή τα λόγια θεωρούνται σχεδόν αυτοσκοπός.
γ) Έλλειψη πειθαρχίας και αυτοπειθαρχίας, σύγχυση της ελευθερίας με την αναρχία.
δ) Απολαμβάνοντας τη ζωή και, αν είναι δυνατόν, με ελάχιστη εργασία και μηδαμινή προσπάθεια. Υπενθυμίζεται ότι μετά από λίγα μόλις χρόνια “σοσιαλισμού”, ο Φιντέλ Κάστρο αισθάνθηκε υποχρεωμένος να ψηφίσει νόμο περί την καταναγκαστική εργασία.
ε) Ανεπαρκώς ανεπτυγμένες ιδιότητες, όπως οργανωτικό ταλέντο, συστηματικότητα, μεθοδολογία, δυναμικότητα,αποτελεσματικότητα, βούληση, υπομονή και, πάνω απ’ όλα, επιμονή.
στ) Έλλειψη δημόσιου πνεύματος και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία. Οι άλλοι κατηγορούνται για τις δικές τους αποτυχίες.
ζ) Υποανάπτυκτο αίσθημα δικαιοσύνης, αλλά υπερεξελιγμένο “αίσθημα δικαιοσύνης”, το οποίο αυτονοήτως ερμηνεύεται εξαιρετικά υποκειμενικά και σχεδόν βολονταριστικά.
Αλλά όταν οι Λατινοαμερικανοί σπουδάζουν σε χώρες με προτεσταντική παράδοση, προσαρμόζονται εκεί και είναι σε θέση να αποδώσουν άριστα. Είχαμε εξαιρετικές εμπειρίες από αυτή την άποψη.
Αυτή η νοοτροπία μπορεί να είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο οι Λατινοαμερικανοί ήταν, και ίσως εξακολουθούν να είναι, εύκολη λεία για τους πραγματιστές και δυναμικούς Βορειοαμερικανούς εδώ και δεκαετίες.
9. Μέχρι τον πρόεδρο Κλίντον, οι ΗΠΑ θεωρούσαν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής ως προαύλιο και σφαίρα επιρροής (π.χ. Δόγμα Μονρόε). Οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες οργάνωναν πραξικοπήματα (“επαναστάσεις”), εναντίον δυσάρεστων κυβερνήσεων και ακόμη και κατά τη διάρκεια εσωτερικών συγκρούσεων η αμερικανική κυβέρνηση ζητούσε βοήθεια από τους “εξεγερμένους” και στη συνέχεια έθετε τους “πεζοναύτες” εν κινήσει.
10. Στις περισσότερες χώρες της Λατινικής Αμερικής, οι στρατιωτικοί ηγέτες συχνά κυβερνούσαν, ανέβαιναν πραξικοπηματικά στην εξουσία, αλλά δεν ήταν ούτε πρόθυμοι ούτε ικανοί να λύσουν τα πολυάριθμα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Διαφορετικά, οι αριστεροί λαϊκιστές εναλλάσσονται με τους δεξιούς λαϊκιστές, οι οποίοι έχουν κάποια κοινά στοιχεία: Surrealismo latinoamaricano, αδυναμία συμβολής στην επίλυση προβλημάτων και έλλειψη ικανότητας σωστής οργάνωσης της οικονομίας.
Prof.i.R., Dr., Dr.sc., Dr.habil, Panos Terz, Leipzig, Cali, Prof. Dr. Eduardo Pastrtana, Cali, Bogota, Dr. Mario Arroyave, Cali, Frankfurt
Αναδημοσίευση απο: Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020,
Zeit (8.6.20, 5.7.21), Berliner Zeitung (8.8.22), Neue Zürcher Zeitung (23.11.22)

Indien und der Westen,India and the West,L’Inde et l’Occident,India y Occidente, Индия и Запад,Η Ινδία και η Δύση

Indien und der Westen
Der Westen hat in der Vergangenheit den Kardinalfehler begangen, in China massiv zu investieren und zugleich Indien vernachlässigt, obwohl Indien eine Demokratie ist, während in China der Totalitarismus herrscht. Normalerweise  sollte Indien ideologisch-politisch zum Westen gehören. Es ist also an der Zeit, Indien für den Westen zu gewinnen (Intensivierung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, Zusammenarbeit auf den Gebieten der Wissenschaft und der Hochtechnologien, umfangreiche Investitionen in Indien etc.).                                                                                                                                                                  Alles deutet darauf hin, dass Indien sich in der Zukunft zu der dritten Supermacht entwickeln wird. In der Perspektive wird hiermit eine Tripolarität existieren (USA, China, Indien). Siehe auch: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22)
India and the West
In the past, the West has made the cardinal mistake of investing massively in China while neglecting India, even though India is a democracy while totalitarianism reigns in China. Normally, India should belong to the West ideologically-politically. So it is time to win India for the West (intensification of economic and trade relations, cooperation in the fields of science and high technologies, large-scale investments in India, etc.).                                                                                                                                                               Everything indicates that India will become the third superpower in the future. In perspective, a tripolarity will exist with it (USA, China, India). See also: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22).
-L’Inde et l’Occident
Par le passé, l’Occident a commis l’erreur cardinale d’investir massivement en Chine tout en négligeant l’Inde, bien que l’Inde soit une démocratie alors que le totalitarisme règne en Chine. Normalement, l’Inde devrait appartenir à l’Occident sur le plan idéologique et politique. Il est donc temps de gagner l’Inde à l’Occident (intensification des relations économiques et commerciales, coopération dans les domaines de la science et des hautes technologies, investissements importants en Inde, etc.)                                                                                                                                                                Tout laisse à penser que l’Inde deviendra à l’avenir la troisième superpuissance. Dans cette perspective, il existera une tripolarité (Etats-Unis, Chine, Inde). Voir aussi : Panos Terz, Théorie de l’équilibre : histoire, présent, prévisions, ISBN : 978-620-0-44488-2, Sarrebruck 2019. Neuee Zürcher Zeitung (24.11.22)
-India y Occidente
Occidente ha cometido en el pasado el error cardinal de invertir masivamente en China y descuidar la India, a pesar de que ésta es una democracia mientras que en China reina el totalitarismo. Normalmente, India debería pertenecer ideológicamente a Occidente. Así pues, ha llegado el momento de ganar a la India para Occidente (intensificación de las relaciones económicas y comerciales, cooperación en los campos de la ciencia y las altas tecnologías, amplias inversiones en la India, etc.).                                                                                                                                                                  Todo apunta a que India se convertirá en la tercera superpotencia en el futuro. En perspectiva, con esto existirá una tripolaridad (EEUU, China, India). Véase también: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22)
-Индия и Запад
В прошлом Запад совершил кардинальную ошибку, инвестируя огромные средства в Китай и пренебрегая Индией, несмотря на то, что Индия является демократическим государством, в то время как в Китае царит тоталитаризм. Обычно Индия идеологически-политически должна принадлежать Западу. Поэтому настало время завоевать Индию для Запада (интенсификация экономических и торговых отношений, сотрудничество в области науки и высоких технологий, обширные инвестиции в Индию и т.д.).                                                                                                                                                                  Все указывает на то, что в будущем Индия станет третьей сверхдержавой. В перспективе при этом будет существовать триполярность (США, Китай, Индия). См. также: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22)
-Η Ινδία και η Δύση
Η Δύση έχει κάνει το σοβαρό λάθος στο παρελθόν,να επενδύει μαζικά στην Κίνα και να παραμελεί την Ινδία, παρόλο που η Ινδία είναι μία δημοκρατία, ενώ στην Κίνα επικρατεί ο ολοκληρωτισμός. Κανονικά, η Ινδία θα έπρεπε να ανήκει ιδεολογικοπολιτικά στη Δύση. Ήρθε λοιπόν η ώρα να κερδίσουμε την Ινδία για τη Δύση (εντατικοποίηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, συνεργασία στους τομείς της επιστήμης και των υψηλών τεχνολογιών, εκτεταμένες επενδύσεις στην Ινδία κ.λπ.).                                                                                                                                                                  Όλα δείχνουν ότι η Ινδία θα γίνει στο μέλλον η τρίτη υπερδύναμη. Στην προοπτική,θα υπάρξει τριπολικότητα (ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία). Βλέπε επίσης: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019. Neue Zürcher Zeitung (24.11.22).

Российские военные преступления


 • Даже в агрессивной войне должно соблюдаться международное гуманитарное право (более ранние термины: jus in bello, право войны, законы и обычаи войны). Данный закон в основном основан на Гаагской конвенции о сухопутной войне 1907 года и следующих Женевских конвенциях 1949 года: Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение в действующих армиях на море; Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными; Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Также имеются три дополнительных документа.
  HLKO был серьезно нарушен во время Второй мировой войны, в первую очередь нацистской Германией и милитаристской Японией. Кстати, британские ВВС также совершали военные преступления. Красная Армия также частично совершала военные преступления (изнасилования). После Второй мировой войны США массово нарушали международное гуманитарное право в некоторых странах (Северная Корея с бактериологическим оружием и Вьетнам с химическим оружием). Им предшествовала Франция (напалмовые бомбы во Вьетнаме и в Алжире).
  Далее будут упомянуты только те положения, о которых идет речь в случае российской агрессивной войны: Ст. 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.
  августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 10 июня 1977 года (Защита гражданского населения), пункт 4, лит. c: “Неизбирательные нападения запрещены”. Неизбирательные атаки – это: “применяющие боевые методы или средства, последствия которых не могут быть ограничены, как того требует настоящий Протокол, и которые, следовательно, имеют такой характер, что могут без различия поражать военные цели и гражданских лиц или гражданские объекты”. Это относится к большинству российских ракет, особенно к “гиперзвуковым ракетам”, которые быстры, но не точны. Иногда они отклоняются от реальной цели на 50 и даже более 100 метров. То же самое относится и к обычно неточным бомбардировкам. Пункт 5, буквы a и b: Помимо прочего, неизбирательными считаются следующие виды нападения: “бомбовый налет …, при котором ряд четко разделенных и различимых военных целей, расположенных в городе … рассматривается как единая военная цель, и нападение, в результате которого можно ожидать также жертв среди гражданского населения и жертв среди гражданского населения, которые были бы непропорциональны ожидаемому конкретному и прямому военному преимуществу”. Это происходит ежедневно, что является prima facie. То же самое произошло со стороны российской армии, особенно ВВС, в Грозном в Чечне, а также в Алеппо в Сирии, которые были превращены в руины, причем речь шла не о случайности, а о полном намерении уничтожить. Все указывает на то, что такая же тактика была использована и в Мариуполе. Ст. 27 HLKO: “Во время осады и обстрела должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для защиты зданий, предназначенных для богослужения, искусства, науки и благотворительности, исторических памятников, больниц.
  и пункты сбора больных и раненых, должны быть максимально щадящими, при условии, что они не будут одновременно использоваться для военных целей”. Российские ВВС разбомбили исторический мемориал Бабий Яр, где в 1941 году немецкие оккупанты убили 33 000 еврейских женщин, мужчин и детей. Однако это военное преступление противоречит якобы поставленной Россией цели “денацификации” Киева. В Мариуполе российские ВВС разбомбили театр, где нашли убежище сотни людей, в том числе много детей. Были многочисленные жертвы. смотреть подробно:
 • -Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021
 • -Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021; -Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021
 • -Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
  Prof .i. R., Dr.,D.sc.,Dr.habil., Völkerrechtler

  Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22, 23.11.22)), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22)

Mentalidade Latino Americana

Mentalidade Latino Americana, Principais Características,

Uma Visão Sistemática

A fim de melhor compreender os povos latino-americanos, é essencial iluminar o quadro histórico, etnológico, económico, social e político que exprime uma série de pontos comuns em toda a América Latina:
1. estes vastos territórios foram conquistados com grande brutalidade pelos conquistadores espanhóis e literalmente explorados durante séculos.
2. as mulheres dos povos indígenas foram violadas em massa (ainda hoje a violação é considerada um peccadillo), criando uma população mista. A isto se juntaram os escravos africanos, que também se misturaram com os indígenas, os brancos e os mestiços. Assim, na maioria dos países da América Latina, além dos representantes indígenas, brancos e africanos, podemos encontrar mestiços (uma mistura de indígenas e brancos), mulatos (uma mistura de brancos e africanos) e várias misturas entre os diferentes grupos populacionais, o que tem vindo a acontecer gradualmente ao longo dos últimos séculos.
Na pirâmide social não oficial mas real, os brancos estão no topo, seguidos pelos mulatos, depois pelos mestiços e em último lugar os descendentes dos povos indígenas. Só no México é que os mestiços estão acima dos africanos. A partir desta pirâmide social, pode concluir-se que, etnologicamente falando, a sociedade tem estado dividida há séculos.
Há outra divisão ainda maior e mais devastadora: entre a maioria dos pobres, especialmente os camponeses, por um lado, e a oligarquia, constituída principalmente por latifundistas (grandes proprietários de terras), grossistas, funcionários públicos superiores e oficiais, e em países desenvolvidos como o Brasil, industriais, por outro. A classe média é relativamente fraca, ou mesmo inexistente. Eles estão a tentar juntar-se à oligarquia.
4. os territórios da América Latina não foram exactamente colonizados pelos países europeus mais desenvolvidos (Espanha e Portugal), que ainda enfrentam grandes problemas económicos e sociais. En passant, deve ser mencionado que ambos os países foram governados por ditaduras durante décadas. Em contraste, a América do Norte foi por vezes colonizada por elites europeias, o que deu mesmo origem à actual superpotência, os EUA. 5.
5 A versão católica do cristianismo foi imposta à força aos povos indígenas, mas os princípios éticos fundamentais como o amor ao trabalho e o princípio da realização não estão particularmente difundidos no catolicismo. São precisamente estes princípios éticos e religiosos que constituem a sólida base geral para o rápido desenvolvimento dos EUA, que actuam como um íman para os latino-americanos.
6. os povos latino-americanos não experimentaram um renascimento e esclarecimento (o indivíduo, o pensamento livre, lógico e sobretudo crítico, a libertação da superstição religiosa) e sobretudo uma revolução burguesa com as suas conquistas históricas mundiais tais como o citoyen, a democracia, o Estado moderno, as liberdades dos cidadãos e os direitos humanos básicos, o Estado de direito, a consciência de Estado e a consciência legal dos cidadãos.
Os latino-americanos libertaram-se do domínio colonial espanhol numa pura luta nacional pela independência sob a liderança do venezuelano Simon Bolivar (note-se o nome completo: Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Ponte Palacios y Blanco) chamado em toda a América Latina “El Libertador” (“O Libertador”), era, por acaso, um Latifundista e ideologicamente um apoiante da Revolução Francesa, mas a sua preferência era principalmente pela Maçonaria, ou seja, pela Maçonaria. justiça abstracta, não justiça social concreta. Os Estados independentes que emergiram há cerca de duzentos anos copiaram diligentemente a constituição e as leis francesas, mas não havia a mínima base política, social e, sobretudo, económica para tal. Em suma, a base não correspondia à superestrutura. O inconcebível é que estes países tenham as constituições mais completas do mundo, mas não podem ser eficazes.
7 Não é portanto por acaso que a maioria dos países latino-americanos não têm Estados e tribunais em bom funcionamento e, de um modo geral, nenhuma democracia desenvolvida; são governados por ditadores ou por regimes autoritários. A corrupção é um “defeito de nascença” no ADN destas estruturas estatais.
8. Sob as condições acima mencionadas na sua complexidade, surgiu um peculiar padrão básico de comportamento (mentalidade), que tem as seguintes características
a) Emotio before Ratio, também conhecido internacionalmente como surrealismo latinoamericano, ou seja, forte confusão de sonhos desejosos com a realidade. Isto está adequadamente expresso no musical “Evita”: “Son ilusiones No son soluciones” : “You are illusions, you are not solutions”. b) Muitas palavras e poucos actos, porque as palavras são quase consideradas um fim em si mesmas. c) Falta de disciplina e autodisciplina, confundindo liberdade com anarquia. d) Desfrutar da vida e, se possível, com pouco trabalho e o mínimo esforço. É preciso lembrar que após apenas alguns anos de “socialismo”, Fidel Castro sentiu-se obrigado a aprovar uma lei do trabalho forçado. e) Qualidades insuficientemente desenvolvidas, tais como talento organizacional, sistematização, metodologia, dinamismo, determinação, força de vontade, paciência e, sobretudo, perseverança. f) Falta de espírito público e de responsabilidade para com a sociedade. Outros são culpados pelos seus próprios fracassos. g) Um sentido de justiça subdesenvolvido, mas um sentido de justiça acima da média, que é, evidentemente, interpretado de forma extremamente subjectiva e quase voluntarista.
Mas quando os latino-americanos estudam em países com uma tradição protestante, adaptam-se lá e são capazes de ter um desempenho excelente. Tivemos grandes experiências a este respeito.Esta mentalidade pode ser a principal razão pela qual os latino-americanos foram, e talvez ainda sejam, presas fáceis para os pragmáticos e dinâmicos norte-americanos durante décadas.
9. Até ao Presidente Clinton, os EUA consideravam os países da América Latina como um quintal e uma esfera de influência (por exemplo, a Doutrina Monroe). Os serviços secretos americanos organizaram golpes (“revoluções”), contra governos desagradáveis e mesmo durante os conflitos internos, o governo americano foi solicitado a ajuda dos “rebeldes” e depois pôs os pescoços de couro em marcha.
10 Na maioria dos países da América Latina, os líderes militares governaram muitas vezes, couberam ao poder, mas não estavam dispostos nem eram capazes de resolver os problemas socioeconómicos. Caso contrário, os populistas de esquerda alternam com os populistas de direita, que têm algumas coisas em comum: Surrealismo latinoamaricano, incapacidade de contribuir para a resolução de problemas, incapacidade de organizar correctamente a economia.
Prof.Dr., Dr.sc., Dr.habil, Panos Terz, Leipzig, Prof. Dr. Eduardo Pastrtana, Bogotá, Dr. Mario Arroyave, Frankfurt.
Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020
Zeit (8.6.20, 5.7.21), Berliner Zeitung (8.8.22), Neue Zürcher Zeitung (23.11.22)

 

 

Wirtschaftsbeziehungen mit China und das Völkerrecht

Wirtschafts- und Handelsbeziehungen mit China aus Sicht des Völkerrechts

Prämisse meiner meiner Position ist die Beachtung der Tatsache, dass es gegenwärtig unterschiedliche Kulturkreise mit ebenso unterschiedlichen, teilweise entgegengesetzten Gesellschafts- und Menschenbildern, gibt.

Genannt seien hier nur der Kulturkreis des Westens (Anthropozentrismus, Individuum, Bürger, Demokratie, Menschenrechte und Grundfreiheiten, Gleichberechtigung der Geschlechter, Rechtsstaat, Gewaltenteilung) und der konfuzianisch-kommunistische Kulturkreis (kein Individuum, kein Citoyen, Priorität der Gesellschaft vor dem Einzelnen und des Staates vor dem Untertan, Priorität der Familie gegenüber dem Einzelnen, nicht Individual- sondern objektive Rechte und Freiheiten, keine Demokratie, keine Gewaltenteilung, starke totalitaristische Tendenzen) erwähnt.

In den Beziehungen der zu diesen Kulturkreisen gehörenden Staaten zueinander gilt die internationale Rechtsordnung und zwar das völkerrechtliche grundlegende Prinzip der friedlichen internationalen Zusammenarbeit unter Beachtung der gegenseitigen Interessen, speziell des gegenseitigen Vorteils. Natürlich können die Staaten, sich auf internationale Menschenrechtskonventionen berufend, schwerwiegende Verletzungen dieser Rechte anprangern.
Dabei ist es nicht unbedingt nötig, die Wirtschafts- und die Handelsbeziehungen mit eigenen Wertvorstellungen, also mit Ideologien zu belasten, weil eben für sie andere Kriterien gelten. Es gibt zahlreiche Beispiele dieser pragmatischen Art.
Es drängt sich ohnehin die Frage auf, wie viel Staaten denn international als echt demokratisch zu betrachten sind.                                                                                 Siehe ausführlich: Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019; Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme, ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Lehrbuch, Saarbrücken 2021; Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings, ISBN: ‎978-620-4-10172-9, Saarbrücken 2021.  Zeit, BZ, FAZ, NZZ, WZ (4.11.22)

____________________________

Volksrepublik Eingriffe in die globale Ordnung, gegen das Völkerrecht

Unter Partei- und Staatschef Xi Jinping tritt China immer selbstbewusster als Weltmacht auf. Bislang weniger beachtet ist dabei, dass Alleinherrscher Xi seine wachsende Macht mit Recht und Gesetz sichert. Was im Inland längst Praxis ist, soll künftig auch im Ausland gelten. Diese Woche hat der Ständige Ausschuss des Nationalen Volkskongresses ein Gesetz zu Chinas Außenbeziehungen erlassen. Und das betrifft uns alle.

Das neue Gesetz ist deshalb so brisant, weil die Volksrepublik darin ihren Anspruch auf eine Rolle als Weltmacht formuliert und die Umgestaltung der globalen Ordnung definiert. Trotz wohltönender Formulierungen werden die harten Prioritäten der Führung schnell deutlich: Gleich an erster Stelle steht für die Kommunistische Partei (KP) der Schutz der eigenen Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen, die künftig noch aktiver auch im Ausland vertreten werden sollen.

Dabei wird deutlich: Die KP sichert sich eindeutig die Führungsrolle über auswärtige Beziehungen aller Art, stellt die eigene Staatsverfassung über das Völkerrecht und propagiert seine Lesart der Menschenrechte. Diese gelten nach chinesischer Auslegung nicht uneingeschränkt universell, sondern sollten von jedem Land selbst interpretiert werden. Focus (1.7.23)

 

Kaliningrad, Transit

Transitbeschränkungen durch Litauen
Die Transitbeschränkungen sind angesichts des Angriffskrieges gegen die Ukraine weder nötig, noch klug. Cui bono? Es ist daher anzunehmen, dass sie wieder rückgängig gemacht werden. Andererseits sind die üblichen plumpen Drohungen Russlands hochriskant, denn für Litauen gilt der casus foederis (Beistandsfall), verankert im Art. 5 des NATO-Vertrages. Russlands “ruhmreiche” Armee kann sich ein weiteres militärisches Abenteuer nicht leisten, denn die NATO insgesamt stellt die stärkste Militär-Allianz in der Geschichte dar. Dennoch sind die Imperialparanoia sowie die fehlende Selbsterkenntnis Putins als prägendes Merkmal aller Autokraten/Diktatoren nicht zu unterschätzen, denn Putin „kommuniziert“ schon lange mit der Geschichte. Leipziger Volkszeitung, NZZ(22.6.22)
___________________________________________________
Königsberg-Kaliningrad, auch Raubland
Stalin hat nach dem Zweiten Weltkrieg Königsberg und Umgebung mit der Begründung beansprucht, es handelt sich um “urslawisches” Gebiet. Die gleiche Methode wendet Putin an, indem er alle früheren “russischen Gebiete”, darunter auch die Ukraine (wörtlich) “zurück holen” will. Wie eh und je IMPERIALISTISCHES Russland. Zeit, Wiener Zeitung (24.6.22)
Stalin hat übe alle territorialen Verschiebungen (Kurilen-Inseln, Moldawien, Königsberg, Galizien, Ost-Karelien) mit Zustimmung der westlichen Alliierten (bei Ost-Karelien anders) entschieden. Aus ihrer Sicht ging es um eine EINMALIGE Strafe für den Krieg, den Völkermord und die zahlreichen Kriegsverbrechen. Die Polen meinten danach, a) es ginge bei den „deutschen Ostgebieten“) um ursprünglich polnisches Land und b) um die Kompensation für ehemalige polnische Ostgebiete, welche von der Sowjetunion annektiert wurden. Zu a) sagte ich (ethnisch kein Deutscher) Anfang der 80er Jahre auf einer Konferenz in Poznan zu den polnischen Kollegen, dass vor der slawischen Völkerwanderung in diesen Gebieten GERMANISCHE Stämme lebten! Das Gespräch wurde abrupt beendet. Wiener Zeitung (24.6.22)
_______________________

Separation von einem Staat, Beispiele von Luhansk und Donetzk, Cherson und Saporischja

Separation von einem Staat, Beispiele von Luhansk, Donetzk, Cherson und Saporischja

1. Das Separationsproblem liegt im Schnittpunkt von Völkerrecht und Staatsrecht. Es betrifft ethnische, religiöse oder sprachliche Minderheiten.
a) Dabei ist die tatsächlich vorhandene Minderheit von der staatsrechtlich in der Verfassung anerkannten Minderheit zu unterscheiden.
b) Das Völkerrecht, genauer der „Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ vom 19. Dezember 1966, Artikel 27 schützt folgendermaßen die Minderheiten: “In Staaten mit ethnischen, religiösen oder sprachlichen Minderheiten darf Angehörigen solcher Minderheiten nicht das Recht vorenthalten werden, gemeinsam mit anderen Angehörigen ihrer Gruppe ihr eigenes kulturelles Leben zu pflegen, ihre eigene Religion zu bekennen und auszuüben oder sich ihrer eigenen Sprache zu bedien“.

Nach dem Ersten Weltkrieg hat der Minderheitenschutz versagt, schuld daran waren die Irredenta -Politik des faschistischen Italiens und die Politik „Heim ins Reich“ des nationalsozialistischen Deutschland. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind einige wichtige Dokumente nur in Europa verabschiedet worden, die den Minderheitenschutz geregelt haben, wie das Kopenhagener Abschlussdokument der KSZE über „Die menschliche Dimension“ von 1990, die Europäische Konvention für den Schutz von Minderheiten von 1991 und die   Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen, um die wichtigsten zu nennen. Die wichtigsten Gruppenrechte (der Begriff hat sich durchgesetzt) sind im Großen und Ganzen die folgenden: eigene kulturelle Autonomie, eigene lokale Verwaltung, Verwendung der Muttersprache, Schulunterricht auch in der Muttersprache etc. Eine weitestgehende Autonomie könnte m.E. auch die Wirtschaft und die Ressourcen erfassen.
Es ist nicht Absicht dieses kurzen Kommentars, auf die komplizierten Ereignisse in Kiew 2014 und kurz danach einzugehen. Aber aus Sicht des Völkerrechts war das Verbot der russischen Sprache in der Ost-Ukraine sowie der griechischen Sprache in Mariupol nicht erlaubt. Dieses ist allerdings wieder zurückgenommen worden. Es wäre von Anfang an einwandfrei völkerrechtsgemäß gewesen, entsprechend dem Minsker Abkommen 2 der russisch sprechenden Minderheit in der Ost-Ukraine eine weitestgehende Autonomie zu gewähren. Es entspricht der historischen Wahrheit, dass ultranationalistische Kräfte aus der West-Ukraine strikt dagegen waren. Andererseits ging es den separatistischen Kräften nicht unbedingt um die Autonomie im Rahmen der ukrainischen Staatlichkeit, sondern um die Vereinigung mit Russland.

2. Das Separationsproblem befindet sich ferner im Koordinationspunkt von zwei grundlegenden Völkerrechtsprinzipien und zwar der souveränen Gleichheit der Staaten (Souveränität) und des Selbstbestimmungsrechts der Völker oder der Nationen. Dem Wesen nach stützt sich die Souveränität des Staates auf das Selbstbestimmungsrecht des Staatsvolkes oder der Nation. Hieraus folgt, dass die Minderheiten nicht Träger des Selbstbestimmungsrechts sind. Daher ist eine Gegenüberstellung beider Völkerrechtsprinzipien nicht möglich. Dies gilt auch für die polyethnischen Staaten. Als Beispiel seien die Katalanen in Spanien erwähnt, die zwar über eine weitestgehende Autonomie verfügen, jedoch aus ökonomischen Gründen (die reichste Region Spaniens) unbedingt eine Separation und in Verbindung damit einen eigenen Staat anstreben. Das Gleiche gilt auch für die Schotten, die ebenfalls eine weitestgehende Autonomie besitzen, aber gleich nach der Entdeckung von Erdölquellen vor der Küste Schottlands mit Vehemenz versucht haben, mittels von Referenden einen eigenen Staat zu gründen. Beide Nationen haben in ihren Bestrebungen als Prämisse ihr Selbstbestimmungsrecht und übersehen die Souveränität des jeweiligen Staates, denn über die Separation entscheidet das gesamte Staatsvolk bzw. die zentrale Regierung und nicht die Regionalregierung. Allerdings im Falle des Zusammenbruchs der ehemaligen UdSSR ist die Separation auf ethnischer Basis friedlich verlaufen, wobei es auch die international einmalige dreifache Separation gab: die Ukraine von der UdSSR, Moldawien von der Ukraine und Transnistrien von Moldawien.
3. Völkerrechtlich gäbe es eine andere Möglichkeit: Liegt eine systematische, schwerwiegende und massive Verletzung der Rechte einer Minderheit, dann kann sie als ultima Ratio zu der Separation schreiten. Ist die zentrale Regierung nicht bereit, dies zu akzeptieren, dann kommt es unweigerlich zu einem Separationskrieg. In beiden Fällen liegen sowie in der „Republik Biafra“ (Nigeria 1967, Entdeckung reicher Erdölquellen) und in der “Unabhängigen Republik Katanga (Kongo 1960, reiche Kupfervorkommen) lagen die Voraussetzungen für eine Separation nicht unbedingt vor. Kein Staat war bereit, diese kurzlebigen staatsähnlichen Gebilde diplomatisch anzuerkennen. Auch im Falle von Luhansk und Donetsk lag ein Jahr nach der “Euromaidan-Revolution“ ( nach der Politologie Volksaufstand, kein “Putsch”, da keine militärische Machtübernahme) vom Februar 2014, d.h. zum Beginn des Aufstandes in der Ost-Ukraine keine systematische, schwerwiegende und massive Verletzung der Rechte der russischen Minderheit, geschweige denn ein Völkermord gegen sie vor. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass im Februar 2014 Russland völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat.

Inzwischen liegt es prima facie vor, dass Russland seit Jahren alle früheren russischen Gebiete wie der „heilige“ Zar Peter der Große “zurückholen” will. Putin in seiner Rede vor Vertretern seiner Jugendorganisation zum 350. Geburtstag des Zaren Peter im Juni 2022: „Er hat nichts genommen, sondern er hat das Land zurückgeholt. Ja, er holte das Land zurück und stärkte es. Genau das hat er getan. Offensichtlich sind jetzt wir an der Reihe, das Land zurückzuholen und zu stärken“. Welch eine Anmaßung, denn Putin spielt sich fast wie der zweite Zar Peter auf. Deutlicher geht es mit seinen Imperialphantasien nicht. Aber es handelt sich um völkerrechtswidrige Annexionen. Dies gilt insbesondere für die Ukraine. Dabei stellt die Separation den ersten Schritt für die Annexion dar. Etwas Ähnliches ist auch in Cherson und in Schaporisja geschehen: occupatio bellica (kriegerische Besetzung)-„Volksabstimmung“ ( unter den Bedingungen der Besatzung ist die Durchführung von”Volksabstimmungen”streng verboten)-Separation – Annnexion. D.h., es geht nicht unbedingt um die Schaffung unabhängiger Staaten, sondern vorübergehend um staatsähnliche Gebilde, um sie danach zu annektieren.
Bei einer Friedensregelung wäre eine Sonderregelung für die Luhansk, Donetsk, Cherson und Saporiscja durchaus möglich und absolut erforderlich. . Die ursprüngliche „Anerkennung“ dieser künstlichen staatsähnlichen Gebilde seitens Russlands besitzt nach Völkerrecht keine konstitutive Wirkung. Die “Vereinigung” mit Russland widerspricht zutiefst dem Völkerrecht. Übrigens der Kasachische Präsident Tokajew hat, völkerrechtlich einwandfrei argumentierend, das Souveränitätsprinzip unterstrichen und sich weigerte, die „unabhängigen Staaten“ Luhansk und Donetzk diplomatisch anzuerkennen auch mit der Begründung, dass wenn das so weiter ginge, wir in der Welt 500-600 Staaten haben würden. Hauptziel Putins ist jedoch die Annexion, die allerdings etwa im Sinne eines Friedens-Diktats Russlands tunlichst ausgeschlossen werden sollte.
Kurzum: Putin geht es um ein Imperium magnum russicum novum (Neues russisches Großimperium)und damit um das dritte russische Reich nach dem Zarenimperium und dem zusammengebrochenen kommunistischen Imperium.

Siehe ausführlich:

-P. Marchand, Atlas géopolitique de la Russie,  le grand retour sur la scène internationale, Paris 2015.
-M. Eltchaninoff, In Putins Kopf, Logik und Willkür eines Autokraten (Übers. aus dem Französischen), Stuttgart 2022.
-A. Kappeler, Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall, München 1993.

-A. Kappeler,  Ungleiche Brüder: Russen und Ukrainer vom Mittelalter bis zur Gegenwart, München 2017.

-M. Wynnyckyj, S. Plokhy, A. Umland, Ukraine’s Maidan, Russia’s War: A Chronicle and Analysis of the Revolution of Dignity (Ukrainian Voices, Vol.1), Columbia University Press,2019.                                                                                                   -Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019.                                                                                                   -Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021.

Berliner Zeitung (13.7.22),21.9.22, 7.7.23

«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι άλλων»

„Aien aristeuein kai hypeirochon emmenai allon“,

«Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι άλλων»

„Sei ausgezeichnet, sei besser als die anderen“

(Homer, Ilias, Z, 208, L,784)

Dieses Zitat ist mindestens 2.800 Jahre alt. Übersetzung: „ Immer ausgezeichnet sein und den anderen überlegen bleiben“. Hierbei handelt es sich um das erste Schriftdokument, in dem der Gedanke des fairen Wettstreits zum Ausdruck kommt. Der Mensch soll versuchen,stets erfolgreich und bessre zu sein als seine Mitmenschen. Es geht ferner um eine ständige Vervollkommnung und um Dynamik bei der Persönlichkeitsentwicklung. Gerade solche Gedanken und ihre Realisierung haben Europa und die USA (Westen) so groß gemacht. Für mich ist dieser Spruch immer wissenschaftlicher Leitstern und zugleich Energiequelle gewesen. So habe ich es fertig gebracht, von der ersten Klasse in der Volksschule über das Gymnasium und vor allem an der Universität mit Abstand der Beste zu sein.

 

Ukraine, Russische Propaganda – Verschwörungsmythen. Russischer Nationalismus, Ukraine Historisches

Teilmobilisierung“
Die jungen Soldaten werden auf dem unzeitgemäßen und völlig unnötigen Altar der IMPERIALPARANOIA Putins geopfert. Und das im 21.Jh. in einem Gebiet, das zwei Weltkriege erlebt hat. Das bestätigt den zutiefst verbrecherischen Charakter der putinschen Doktrin von der “russischen Welt.” Vor ihm hat es im vergangenen Jahrhundert mindestens zwei „Staatsmänner“gegeben, die ähnlich rassistisch dachten und handelten, jedoch keines natürlichen Todes gestorben sind. Solche Verbrechen dürfen niemals ungesühnt bleiben. Zeit, FAZ, Stern, taz (24.9.22)
____________________________________________________________
Die heutige russische Armee
gehört nicht unbedingt zu den modernsten Armeen der Welt. Als Kriterien gelten nicht nur die Raketen, sondern in erster Linie die moderne Bewaffnung, die Kommandostrukturen, die Koordinierung (chaotisch)die Generalität (eher rückständig sowjetisch”, die Strategie und die Taktik (schwerbeweglich, überholt) und die Kriegsdoktrin. So erklärt sich die nicht gerade hochintelligente Drohung mit dem Einsatz von Atom-Waffen. Focus (4.10.22)
_____________________________________________________________

Russen-Napoleon- „Goldene Horde“

So war es mit Napoleon nicht. Seine Armee, damals die modernste Europas, war schon siegreich. Nicht vergessen, dass der Zar den Brand der Stadt befohlen hat. Die spätere Niederlage hatte mit anderen Faktoren (Entfernung von Frankreich, “Russischer Winter”, Ermüdungserscheinungen zu tun. Es sei ferner an die Niederlage der russischen Fürstentümer , beigebracht von den Mongolen. Danach waren die Sieger als Mongolo-Tataren (“Goldene Horde”) über250 Jahre lang als grausame Eroberer in Russland. Sie haben die russische Mentalität erheblich beeinflusst ( Archaische Gewalt, Grausamkeit).BZ (5.10.22)
_________________________________________________________________
Wiederholte russische Drohungen mit dem Einsatz von Atom-Waffen
Somit hat sich dieses rückständige Staatsgebilde unter Putin zu einem Imperium russicum magnum barbaricum entwickelt. Wenn das so weiter geht, wäre es sogar angebracht, von einem Imperium magnum russorum barbarorum zu sprechen. Russland hat sich schon längst vom zivilisierten Europa verabschiedet. Es ist nicht zu übersehen, dass die Relikte aus der Zeit der tatarischen”Goldenen Horde” haben sich gewaltig reaktiviert. Nunmehr herrscht in diesem Land die “asiatische Despotie”. Hieraus ergeben sich große Gefahren für die gesamte Menschheit. NZZ (5.10.22)
___________________________________________________________________
Putins wiederholte Drohungen mit Atom-Waffen
Putin leidet zwar an IMPERIALPARANOIA, ein Selbstmörder ist er jedoch keinesfalls. Er wendet gekonnt die überholten, plumpen und primitiven Methoden des KGB (FSB) an. Die Katze lässt eben das Mausen nicht. Zugleich wird erneut bestätigt, dass Russland und insbesondere seine politische “Elite” erhebliche Zivilisationsdefizite aufzuweisenhaben. BZ, Focus.FAZ (26.9.22)

____________________________________________________________________

Politische Entwicklungen und Stimmen zum Krieg, Kreml verlangt Aufhebung von Sanktionen gegen Freigabe von Getreide
_______________________________________________________
Dieses Junktim ist völlig unethisch, infam und höchst niederträchtig, denn es geht in erster Linie um das ukrainische Getreide, das wegen der Blockade der ukrainischen Häfe durch russische Kriegschiffe nicht exportiert werden kann. Von einem Kriegstreiber und Kriegsverbrecher könnte man nichts anderes erwarten.
Übrigens bereits in der Bronzezeit haben die Hellenen aus der „Schwarzen Erde“ (nach Herodot der Name für die heutige Ukraine) Weizen, Holz und Leder importiert. Dort lebten der Reihe nach Kimmerier, Skythen (beides Indoeuropäer iranischer Provenienz bei beiden gab es Amazonen) und später Sauromaten. Die Hellenen exportierten Wein, feine Stoffe und Goldschmuck. Focus (26.5.22)
_________________________________
Staat – Nation – Ethnische Minderheit
In Europa entstanden zuerst die Nationen, die sich Nationalstaaten schufen. In Afrika und in einigen arabischen Ländern sind zuerst Staaten gegründet worden, die sich auf Stämme stützen und sukzessive sich Nationen herausbilden. In Europa existiert das Nationalbewusstsein als Basis des Staatsbewusstseins. Im Subsaharischen Afrika und in einigen arabischen Staaten hingegen besteht das Stammesbewusstsein.
Ein Staat stützt sich auf eine oder auf zwei Nationen. Neben ihnen existieren ethnische Minderheiten, die völkerrechtlich geschützt sind. Dieser Schutz wiederum setzt die Anerkennung als ethnische Minderheit in der Verfassung voraus.
Was die Ukraine betrifft, habe ich bereits 2014 einen Beitrag in der Zeitung Die Zeit veröffentlicht, in der die Gewährung einer weitestgehenden Autonomie an die Russen im Lukansk und Donetsk dringend empfohlen worden ist. Aber ultranationalistische Kräfte in der West-Ukraine haben dies leider verhindert. Taz (9.6.22)
__________________________________________

Die folgenden Texte stammen nicht von mir.

(ARD, Tagesschau, Hintergrund

Krieg in der Ukraine Die häufigsten Verschwörungsmythen Stand: 17.05.2022 16:13 Uhr

Den russische Aggression gegen die Ukraine begleiten Behauptungen, Verschwörungsmythen und Desinformation, die als Rechtfertigung dienen. Die bekanntesten Aussagen – und Fakten dazu.

Gemeinsam ist allen Aussagen, dass sie seit Jahren von der russischen Regierung, Russlands Staatsmedien und Auslandssendern verbreitet werden – ob als aggressiv formulierte Vorwürfe oder als vermeintliche Fakten.

“Die Ukraine ist kein souveräner Staat”

Die Ukraine erklärte am 24. August 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion – eine Entscheidung, die am 1. Dezember 1991 durch ein landesweites Referendum bestätigt wurde. Alle Regionen der Ukraine stimmten für die Unabhängigkeit, auch das Gebiet Donezk mit 85 Prozent sowie die überwiegend von ethnischen Russen bewohnte Krim mit 54 Prozent. Tags darauf erkannten die ersten Staaten, unter ihnen Russland, die Ukraine als souveränen Staat an. Die Sowjetunion hörte am 26. Dezember 1991 offiziell auf, als Staat zu existieren.

Die Ukraine ist daher ein souveräner Staat. Völkerrechtlich bedeutet das, dass sie sowohl innerhalb ihres Staatsgebiets als auch in den internationalen Beziehungen über sich selbst bestimmen kann. Eine “Registrierung der Grenzen” bei den Vereinten Nationen (UN) ist dafür – anders, als in Bezug auf die Ukraine kolportiert wird – keine Voraussetzung. Dort ist die Ukraine sogar Gründungsmitglied.

“Die Krim gehört zu Russland, nicht zur Ukraine …”

Zur Gründungszeit der Sowjetunion war die Krim eine Autonome Sowjetsozialistische Republik. Während des stalinistischen Terrors und des Zweiten Weltkriegs wurde der tatarische Teil der Bevölkerung systematisch entrechtet und deportiert – die dadurch hergestellte demographische Veränderung auf der Krim lieferte die Grundlage, auf der 1945 der Oberste Sowjet der UdSSR und die Führung der Teilrepublik Russische SSR die Halbinsel zu einem Verwaltungsbezirk der Russischen SSR herabstuften. 1954 wurde die Krim per Dekret der Ukrainischen SSR zugeschlagen – ein Vorgang, der häufig als eine “Schenkung” Nikita Chruschtschows kolportiert wird.

2014 besetzten russische Kämpfer ohne Abzeichen militärische Stützpunkte sowie das Lokalparlament auf der Krim und erzwangen durch eine “Sondersitzung” einen Regierungswechsel und ein Referendum über den Status der Halbinsel. Als es am 16. März stattfand, hatten die staatlichen Strukturen der Ukraine die Kontrolle über die Krim verloren: die Halbinsel war militärisch besetzt, statt ukrainischen und internationalen Medien waren dort nur noch staatliche russische Nachrichtenprogramme zu empfangen. Internationale Wahlbeobachter gehen daher davon aus, dass die Abstimmung nicht frei stattgefunden hat. Binnen weniger Tage wurde die Krim von der Russischen Föderation annektiert, die sie seitdem als ihr Staatsgebiet ansieht. Die meisten Staaten und Staatengemeinschaften stufen die Annexion als völkerrechtswidrig ein und haben sie verurteilt, unter anderem in einer UN-Resolution.

“Die NATO hat Russland versprochen, sich niemals nach Osten zu erweitern.”

Russlands Präsident Wladimir Putin behauptet seit Jahren, westliche Partner hätten Moskau entsprechende Zusicherungen gemacht. Gegenstand dieser Behauptung sind häufig Gespräche im Februar 1990 zwischen Michail Gorbatschow und dem damaligen US-Außenminister James Baker. Der Inhalt dieser Gespräche ist in einem Memorandum festgehalten, das aber nicht den Rechtsstatus eines Vertrags oder einer verbindlichen Vereinbarung besitzt. Eine enthaltene mündliche Aussage zur US-Militärpräsenz in Westdeutschland, dass “sich die gegenwärtige Militärhoheit der NATO nicht ein Zoll in östlicher Richtung ausdehnen wird”, bezog sich auf das Gebiet der damaligen DDR – wie Gorbatschow selbst in einem ZDF-Interview bestätigte. Auch mit entsprechenden Aussagen des damaligen NATO-Generalsekretärs Manfred Wörner war das Gebiet der DDR gemeint.

An eine NATO-Mitgliedschaft von Staaten des damals noch bestehenden Warschauer Pakts, zu dem die DDR gehörte, war 1990 nicht zu denken. Nach dem Ende der Sowjetunion und des Warschauer Pakts wurde sogar über eine Mitgliedschaft Russlands in der NATO diskutiert. Auch Putin sprach nach seiner Wahl zum Präsidenten 2001 noch von Verhandlungen zur Aufnahme in die NATO. Es blieb jedoch bei der 1997 beschlossenen NATO-Russland-Grundakte als Basis der gemeinsamen Beziehungen. Nach dem Prinzip der freien Bündniswahl, auf das die NATO sich beruft, können souveräne Staaten sich selbst um die Aufnahme in ein Militärbündnis bemühen. Die ersten Beitrittsgespräche mit Staaten Ost- und Nordeuropas begannen in den 1990er-Jahren.

“Die NATO/die USA ist am Krieg in der Ukraine schuld.”

Der Nordatlantikpakt mit seinen derzeit 30 Mitgliedsstaaten hat Russland weder militärisch angegriffen noch mit einer Aggression gedroht – anders als die russische Führung gegenüber der NATO. Die Ukraine ist kein Mitgliedsstaat und erfüllte aus NATO-Sicht vor Beginn ihres Verteidigungskrieges nicht einmal die Kriterien für ein NATO-Beitrittsverfahren, das der Ukraine und Georgien beim NATO-Gipfel 2008 generell in Aussicht gestellt worden war.

Zur Einordnung des Narrativs, die NATO habe Russland seit den 1990er-Jahren “eingekreist”, hilft ein Blick auf die Landkarte: Russland ist der größte Flächenstaat der Erde, seine Landgrenzen sind 20.000 Kilometer lang. Die gemeinsame Grenze mit NATO-Staaten umfasst insgesamt knapp 1200 Kilometer – verteilt auf Estland, Lettland und Litauen, die arktische Grenze zu Norwegen und die Grenze der Exklave Kaliningrad. Sollte Finnland der NATO beitreten – wobei es sich erklärtermaßen um eine Reaktion auf Russlands Ukraine-Überfall handelt – ließe dies die gemeinsame Grenze um 1340 Kilometer anwachsen. Die neun anderen Staaten, an die Russland grenzt, sind keine NATO-Mitglieder. Unter ihnen sind die Nuklearmächte China und Nordkorea.

“In der Ukraine sind Faschisten/Nationalsozialisten an der Macht.”

Während der Massenproteste im Winter 2013/2014, die in der Ukraine “Revolution der Würde” genannt werden und einen Regierungswechsel auslösten, bildeten prominente Köpfe als Sprecher der verschiedenen Protest-Fraktionen den “Maidan-Rat”. Zu diesem Gremium, das unter anderem eine Vereinbarung mit dem vorherigen Machthaber Wiktor Janukowytsch unterzeichnete, gehörte neben dem heutigen Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko und dem späteren Ministerpräsidenten Arsenij Jazenjuk auch Oleh Tjahnybok von der nationalistischen Partei “Swoboda” an, der durch ethnonationalistische und antisemitische Positionen aufgefallen war. Auch einige Bürgerwehren, die sich nach brutaler Polizeigewalt und Entführungen von Protestteilnehmern durch den staatlichen Sicherheitsapprat formiert hatten, speisten sich teils aus nationalistisch bis rechtsextrem denkenden und gewaltbereiten Kräften, etwa der Gruppierung “Rechter Sektor”, die teils von den diplomatisch agierenden Fraktionen der Euromaidan-Bewegung nicht eingehegt werden konnten.

 

Die russische Staatspropaganda überhöhte den Einfluss rechter Bewegungen in der Ukraine und stellte die Übergangsregierung wie auch alle nachfolgenden Regierungen der Ukraine als “Faschisten” oder “Nazis” dar. Bei den Parlamentswahlen 2014 und 2019 kam jedoch etwa die “Swoboda”-Partei um Tjahnybok auf weniger als fünf Prozent; gleiches gilt für den “Rechten Sektor”. Auch bei den Präsidentschaftswahlen fanden rechte Kandidaten bislang keine überproportionale Aufmerksamkeit.

Ursprünglich von Rechtsnationalisten gebildete Freiwilligeneinheiten, etwa das Asow-Bataillon, unterstützten zu Beginn des Krieges in der Ukraine 2014 die militärisch noch schwachen Streitkräfte und wurden teils dem Innenministerium unterstellt. Zumindest das oft als Beleg für eine angebliche Naziherrschaft in der Ukraine angeführte Asow-Regiment hat sich von den rechtsextremen Inhalten inzwischen gelöst. Im Asow-Stahlwerk von Mariupol verschanzte Kämpfer des Regiments kritisieren häufig und unverhohlen die ukrainische Regierung und klagen, von ihr im Stich gelassen zu werden

“Donezk und Luhansk haben sich selbst zu Volksrepubliken erklärt, Russland hat auf die dortigen Machthaber keinen Einfluss.”

Unruhen im Osten der Ukraine, die nach der Maidan-Revolution 2014 ausbrachen, gingen nicht auf eine breite Autonomiebewegung innerhalb der Gesellschaft, sondern auf die Schwäche der Kiewer Übergangsregierung, von Russland gesteuerte Rädelsführer und lokale Eliten zurück, die von Verbindungen nach Russland persönlich profitierten. Die selbsterklärten Separatistengebiete, die Teile der Verwaltungsbezirke Donezk und Luhansk umfassen, konnten nur durch russische Militärhilfe der ukrainischen “Anti-Terror-Operation” zur Wiederherstellung territorialer Integrität standhalten.

Jahrelangen Bekundungen der russischen Führung, auf die Machthaber im Donbass keinen Einfluss zu haben, stehen Beweise wie dort stationiertes russisches Militärgerät, gefundene Pässe russischer Kämpfer, ein sprachlicher Lapsus von Außenminister Sergej Lawrow (“Ich habe viel Kritik gelesen und gehört daran, dass wir uns in den Kampf im Donbass und in Syrien involviert haben”, sagte er 2017) sowie ein Urteil eines russischen Gerichts Ende 2021 in Rostow am Don, wonach es bei der Versorgung russischer Einheiten im Donbass mit Lebensmitteln zu Korruption gekommen war. Am 21. Februar erkannte die russische Führung die selbsternannten “Volksrepubliken” völkerrechtswidrig als unabhängig an.

“Russen droht in der Ukraine der Tod – der Kreml hat einen Genozid verhindert.”

Vor Russlands Anerkennung der selbsternannten “Volksrepubliken” Donezk und Luhansk behaupteten russische Staatsmedien, die ukrainische Regierung verübe dort einen Völkermord (Genozid) an russischen Menschen. Den Tatsachen halten diese Behauptungen jedoch in mehrerer Hinsicht nicht stand.

Zum einen prägte der Kreml in den vergangenen Jahren ein stark politisiertes Verständnis von Russentum, das nicht auf Staatsbürgerschaft beschränkt ist: Als “russisch” werden vom Kreml etwa auch Russlanddeutsche oder russische Muttersprachler aus anderen Staaten vereinnahmt – unabhängig davon, wie diese ihre eigene Identität verorten. In diesen Kontext ist auch der Putin-Text “Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern” vom Sommer 2021 einzuordnen, die aus Historiker-Expertise keinen Bestand haben.

 Die vom Kreml verwendeten Zuschreibungen von “Nationalität” sind diffus, sagt Russland-Experte Schmid im Interview.

In der Ukraine, insbesondere im Süden und Osten des Landes, leben viele Menschen, deren Muttersprache Russisch ist – sie sind ukrainische Staatsbürger und begreifen sich selbst als Ukrainer. Dass viele Bewohner der Separatistengebiete inzwischen russische Staatsbürger sind, liegt daran, dass Russland dort seit einigen Jahren durch vereinfachte Schnellverfahren Pässe an die Menschen ausgibt – für diese ist es die einzige Möglichkeit auf ein international gültiges Ausweisdokument, denn die von parastaatlichen Strukturen ausgegebenen Pässe der sogenannten “Volksrepublik Donezk” und “Volksrepublik Luhansk” werden weltweit nicht anerkannt. Russland wirft der Ukraine mithin vor, sie begehe Völkermord in einem Gebiet, über das sie seit Jahren keine Kontrolle hat – dabei bleibt offen, wie dies bewerkstelligt werde.

Zum anderen ist der politische Vorwurf eines Genozids nicht deckungsgleich mit dem völkerrechtlichen Begriff: Juristisch fallen darunter (etwa laut UN-Völkermordkonvention) Handlungen, die darauf abzielen, eine nationale, ethnische, religiöse Gruppe zu zerstören – etwa durch Tötungen, erzwungene Geburtenkontrolle oder die schwere körperliche oder mentale Schädigung an den Zugehörigen der betroffenen Gruppe. Theoretisch kann der Tatbestand also auch erfüllt sein, wenn nicht oder nicht in großer Zahl Menschen ermordet werden. Der Kreml hat seine Genozid-Vorwürfe gegen die ukrainische Regierung jedoch nie konkretisiert oder Belege für Taten präsentiert. Eine angebliche Unterdrückung der russischen Sprache im Land, die der Kreml aus Gesetzen zur Förderung des Ukrainischen als Verkehrssprache ableitet, oder eine etwaige negative Einstellung in der Bevölkerung gegenüber dem Nachbarstaat allein sind noch keine Völkermord-Merkmale. Weder die OSZE noch die Vereinten Nationen sehen derzeit Hinweise auf einen Genozid an Russen in der Ukraine.

“Russland geht bei seinen Kampfhandlungen in der Ukraine mit Präzision vor, Zivilisten und zivile Infrastruktur sind davon nicht betroffen.”

Schon wenige Wochen nach Beginn des russischen Angriffs auf die gesamte Ukraine häuften sich Berichte über Angriffe auf zivile Ziele: Ein Raketeneinschlag in einem Kindergarten in Stanyzja Luhanska, ein beschossener Bus voller Zivilisten bei Sumy, die Bombardierung des Charkiwer Stadtzentrums. In von Russland zunächst okkupierten und später verwüstet zurückgelassenen Städten wie Butscha und Irpin sind Verbrechen an der Zivilbevölkerung in so großem Ausmaß dokumentiert, dass internationale Organisationen und etliche Staaten von Kriegsverbrechen sprechen. Immer wieder werden – etwa im Umland Mariupols und Kiews – Massengräber entdeckt, die in den vergangenen Wochen entstanden sein müssen; zu den Opfern des russischen Vorgehens zählen Überlebende des Holocaust und des Zweiten Weltkrieges. Staatliche und private Forensiker klären derzeit in Ermittlungen, ob es sich bei den jeweiligen einzelnen Fällen um Kollateralschäden oder vorsätzliche Kriegsverbrechen handelt.

Einige Völkerrechtsexperten gehen angesichts der Gräueltaten in den Städten um Kiew sowie das Vorgehen der russischen Streitkräfte in Mariupol davon aus, dass die Kriterien für einen Völkermord an den Ukrainern erfüllt sein könnten. Die Feststellung dieses Tatbestands obliegt dem Internationalen Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag.

“Die Ukraine ist selbst schuld, dass es keinen Frieden mit Russland gibt.”

Russland hat am 24. Februar eine Invasion der Ukraine begonnen, die erklärtermaßen auf die Beseitigung der ukrainischen Regierung und der Staatlichkeit des Landes in seiner heutigen Form abzielt. Die Ukraine setzt sich mit ihren Streitkräften, die durch Waffenlieferungen und Expertise aus NATO-Staaten unterstützt werden, militärisch zur Wehr.

Schon vor dem Angriffskrieg, der etwa im Römischen Statut völkerrechtlich geächtet ist, ergingen sich russische Staatsmedien in Erwägungen über eine mögliche Aufteilung der Ukraine in einzelne, Russland eingemeindete oder pseudo-abhängige kremlhörige Landesteile hin. Immer wieder drohen russische Politiker mit einem Nuklearschlag und machen deutlich, dass sie mit ihren Drohungen nicht mehr zwischen der Ukraine, der NATO, der EU oder anderen Akteuren unterscheiden. Die Aggression durch verbale Drohungen, Missachtung diplomatischer Konventionen und völkerrechtswidrige Militäraktionen liegt also auf russischer Seite.

“Die Ukraine war kurz davor, sich Atomwaffen zu besorgen.”

Für diese Behauptung hat Russland keine stichhaltigen Belege vorgelegt. Die Ukraine verpflichtete sich 1994 im Memorandum von Budapest zur Abgabe der auf ihrem Territorium stationierten Atomwaffen – im Gegenzug für Sicherheitsgarantien. Dieses Abkommen brach Russland 2014 mit der Annexion der Krim und dem Krieg in der Ostukraine.

Die USA, andere Staaten und insbesondere die Bundesrepublik verweigerten der Ukraine lange Zeit den Wunsch nach Waffenlieferungen. Erst unter US-Präsident Donald Trump erhielt die Ukraine die ersten Panzerabwehrraketen vom Typ “Javelin”. Diese Politik änderte sich erst mit der Aggression Russlands gegen die Ukraine. Aber auch seitdem wurden nur bestimmte Waffentypen an die Ukraine geliefert, die maßgeblich der Verteidigung dienen.)

Bemerkung: Der Beitrag stammt nicht von mir.

____________________________________________________________________________________________

Erstes Programm, Tagesschau

Russischer Nationalismus Putins fragile “russische Welt” , Inzterview, Stand: 23.02.2022 06:30 Uhr

Ulrich Schmid ist Prorektor Außenbeziehungen und Professor für Kultur und Gesellschaft Russlands an der Universität St. Gallen. Er forscht unter anderem zu Politik und Medien in Russland sowie Nationalismus in Osteuropa. Als freier Mitarbeiter publiziert er im Feuilleton der “Neuen Zürcher Zeitung”.

Der Kreml rechtfertigt den Militäreinsatz im Donbass mit angeblich bedrohten “Russen”, die dort leben. Doch Putins Begriff, wer und was russisch ist, sei “wissenschaftlich unhaltbar”, sagt Russland-Experte Schmid.

tagesschau.de: In der russischen Sprache gibt es zwei Begriffe für die Nationalität. Wann wird welcher Begriff genutzt – und von wem?

Ulrich Schmid: “Russkij”, auf Deutsch “russisch”, bezeichnet die russische Kultur, die russische Sprache, und “rossijskij” bezieht sich auf den offiziellen Staatsnamen und bezeichnet alles, was zum Staat (“Rossija”), zur Föderation gehört. Auf Deutsch kann man das mit “russländisch” übersetzen. Umgangssprachlich dominiert in Russland die Verwendung von “russkij” – sobald man von “rossijskij” spricht, erhält alles Gesagte eine offizielle Konnotation.

tagesschau.de: Seit einigen Jahren prägt Russlands Präsident Wladimir Putin den Begriff der “Russkij mir”, also einer russischen Welt. Was stellt er sich darunter vor? Und wer gehört dazu?

Schmid: Das hat mit der Vorstellung Russlands als einer einzigartigen Zivilisation zu tun. Moskau hat Samuel P. Huntingtons These vom “Kampf der Kulturen” freudig aufgenommen und in eine politische Handlungsanweisung abgeändert: Ja, es gibt verschiedene Zivilisationen, und ja, sie sollen aufeinanderprallen.

Dieses Selbstbewusstsein, eine eigene, nicht-westliche Zivilisation zu sein, hat zur Ausbildung entsprechender Institutionen geführt. Und die wichtigste Institution ist die Stiftung “Russkij mir”, die seit 2007 besteht und zeigen soll, dass die russische Kultur weit über das Territorium der Russländischen Föderation ausgreift und identitätsstiftend wirkt.

tagesschau.de: Ist das eine Vorstellung, die Putin selbst geprägt hat oder hat er sie nur übernommen und gefördert?

Schmid: Solche Vorstellungen gibt es schon seit dem 19. Jahrhundert: Die sogenannten Slawophilen sprachen zu dieser Zeit immer wieder von einer russischen Zivilisation. Dieser Diskurs trat in der Sowjetunion dann in den Hintergrund, weil man die politische Identität nicht national, sondern sozial definieren wollte. Man propagierte einen Sowjetpatriotismus, der den Stolz auf die Zugehörigkeit zur russischen oder ukrainischen Nation mit einem sozialen Klassenbewusstsein als Arbeiter oder Bauer ersetzen sollte.

Solschenizyns “Dreifaltigkeit” der Nationen

tagesschau.de: Zu Zeiten der Sowjetunion gab es die Idee der “druschba narodow”, der Völkerfreundschaft. Warum ist denn für Putin die Freundschaft zwischen verschiedenen Völkern als Bindeglied nicht gut genug; warum beharrt er darauf, dass Russen, Belarusen und Ukrainer ein Volk seien?

Schmid: Die Völkerfreundschaft bezieht sich eigentlich nicht in erster Linie auf das Verhältnis von Russen und Ukrainern, sondern galt als Verbindung ganz verschiedener Gruppen im Vielvölkerstaat Sowjetunion. Lenin setzte nach der Oktoberrevolution alles daran, ein positives Gegenbild zum Zarenreich zu schaffen. Aus kommunistischer Sicht war das Zarenreich ein Völkergefängnis und die junge Sowjetunion ein Nationalitätenparadies.

1990 flog dann auseinander, was nicht zusammengehörte. Das sowjetische Nationalitätenprogramm war gescheitert. Das entscheidende Konzept, worauf sich Putin in seinem Aufsatz “Über die historische Einheit von Russen und Ukrainern” bezieht, ist die angebliche “Dreieinigkeit” der ostslawischen Völker, also der Russen, Ukrainer und Belarusen. Die religiöse Metaphorik ist natürlich bewusst gewählt. Putin führt hier die konservative Denktradition von Alexander Solschenizyn weiter, der diese ostslawische “Dreifaltigkeit” immer wieder beschworen hat.

tagesschau.de: Welche Wendung hat das Nationalverständnis in Russland in der “Ära Putin”, also seit 2000 genommen? Insbesondere seit den 2010er-Jahren rückten ja Pläne zur “patriotischen Erziehung” und zu einer russischen Interpretation der Geschichte, etwa durch die “Russländische militär-historische Gesellschaft”, in den Vordergrund.

Schmid: Hier muss man zwischen Anspruch und Realität unterscheiden. Der Anspruch war tatsächlich, dass man einen russländischen Patriotismus schafft, der auf einem russischen Kulturkern beruht. Dieses Projekt ist aber gescheitert: 2016 hatte Putin sogar ein Gesetz “über die russländische Nation” vorgeschlagen, das aber am Einspruch der nicht-russischen Teilrepubliken in der Russländischen Föderation scheiterte, allen voran Tatarstan und Dagestan. Sie haben sich gewehrt, weil sie ihre eigenen Kulturtraditionen gegen eine russisch-orthodoxe Dominanz verteidigen wollten.

Nächster Schritt: Eingemeindung der “Volksrepubliken”?

tagesschau.de: In Putins Rede haben wir gesehen, wie er einer anderen Nation – der Ukraine – erst die Staatlichkeit abspricht und sie dann zwei selbsternannten “Volksrepubliken” zuerkennt. Wie bewerten Sie diese Rede gemessen an Putins Verständnis, was zu “Russkij mir” gehört?

Schmid: Gestern hob er die Tradition eines einheitlichen, historischen Russlands hervor. Auch das ist eine Sprechblase, die der Kreml immer wieder bemüht: Russland verfügt über eine tausendjährige Geschichte – und die schließt natürlich auch das erste ostslawische Staatsgebilde, die Kyjiwer Rus, mit ein.

Dass er nun auch die selbsternannten “Volksrepubliken” Donezk und Luhansk als Staaten anerkennt, folgt dem Muster von Südossetien und Abchasien nach dem Georgienkrieg von 2008 – und ich vermute, der nächste Schritt, den wir sehen werden, wird die Eingliederung von Donezk und Luhansk als neue Föderationssubjekte in die Russländische Föderation sein.

tagesschau.de: Die von Moskau unterstützten Machthaber im Donbass werden dort nicht als Separatisten, sondern als “Volksmilizen” bezeichnet; in den vergangenen Wochen und Tagen lanciert Moskau massiv die Falschmeldung eines angeblichen Genozids, eines Völkermordes im Donbass, der im Gange sei. Welches Volk ist da gemeint?

Schmid: Das Argument eines angeblichen Genozids kommt nicht nur in Falschmeldungen vor, sondern auch in Putins Rede: Er hat explizit den Begriff “Genozid” verwendet und auf die Lage der “Russen” im ukrainischen Donbass bezogen. Schon bei der Annexion der Krim 2014 bemühte der Kreml das Genozid-Argument: Man habe eingreifen müssen, um ein Blutvergießen zu verhindern. Putin qualifiziert die russischsprachigen Bewohner des Donbass als “ethnische Russen”, die angeblich aufgrund ihrer Sprache oder Kultur vom ukrainischen Staat verfolgt werden. Das ist wissenschaftlich unhaltbar.

tagesschau.de: Wie will Putin begründen, dass auch diese beiden kleinen Territorien zu Russland gehören sollen?

Schmid: Putin hat immer wieder darauf hingewiesen, dass es angeblich Millionen von “ethnischen Russen” in der Ukraine gebe, die von einer Rückkehr in den Schoß der Heimat träumen. Als Beispiel für die Schieflage einer solchen Argumentation verweise ich auf meine eigene Situation: Man könnte ja auch mich als ethnischen Deutschen in der Schweiz bezeichnen – aber das würde natürlich meine staatsbürgerliche Identität als Schweizer völlig verfehlen. Genauso kurzsichtig und verfehlt ist es, russischsprachige Bürger der Ukraine als ethnische Russen zu bezeichnen.

“Putins größte Angst”: Der Zerfall Russlands

tagesschau.de: Putin selbst leitet also sein Verständnis von Nationalität nicht trennscharf von ganz unterschiedlichen Merkmalen her: der Religion und Kultur, dem historischen Territorium Russlands, der Sprache. In der Ostukraine wiederum wird eine Zugehörigkeit der Menschen zu Russland an ihrem Pass festgemacht. Warum so diffus – und warum ist es Putin wichtig, zwei “Volksrepubliken” als souveräne Staaten anzuerkennen, wenn in seinen Augen doch am Ende alles russisch ist?

Schmid: Hier kann man einen schönen Vergleich zu Deutschland ziehen: Deutschland hat ja auch erst funktioniert, als es wirklich zu einer Föderation geworden ist. In der Zwischenkriegszeit war Deutschland preußisch dominiert – ähnlich wie in Russland heute die Russen, “russkie” dominieren. Aber anders als in Deutschland gibt es in der Russländischen Föderation Föderationssubjekte auf ganz unterschiedlichen Ebenenen, von Städten mit föderaler Bedeutung wie etwa Moskau oder Sewastopol über autonome Gebiete bis hin zu Teilrepubliken. Das Ganze ist ein relativ fragiles Gebilde – Putins größte Angst besteht darin, dass mit der Russländischen Föderation genau das passieren könnte, was mit der Sowjetunion geschehen ist: nämlich, dass sie auseinanderfällt.

Und gerade weil die Identifikation zwischen Russen und Russländern schwankt, kann der Pass ein Bindeglied sein, das mit einer staatsbürgerlichen Identität verbunden wird – ähnlich wie das entscheidende Symbol, das die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg zusammenhielt, die D-Mark war. Ich kann mir vorstellen, dass der russische Pass eine vergleichbare Funktion übernehmen soll.

tagesschau.de: Woher kommt Putins scheinbare Obsession mit der Ukraine und den Menschen, die dort leben, wie er sie seit 2014 pflegt?

Schmid: Diese Obsession hat schon viel früher begonnen, und zwar auf dem NATO-Gipfel in Bukarest 2008, als die NATO in einer unglücklichen Formulierung ohne Zeithorizont gesagt hat: die Ukraine und Georgien werden NATO-Mitglieder sein.

Seitdem setzt Putin alles daran, die Ukraine in den Einflussbereich der Russländischen Föderation zurückzuholen. Ein tiefer Rückschlag war für ihn der Euromaidan 2014. Die Situation, die wir damals gesehen haben – die Annexion der Krim und die verdeckte Aggression Russlands im Donbass – ist nur die zweitbeste Option für Russland. Eigentlich hatte Russland für die Ukraine den Platz als Eckpfeiler in der 2015 gegründeten Eurasischen Wirtschaftsunion vorgesehen. Damit ist es natürlich vorbei.

Putin scheint auch völlig den Kontakt zur ukrainischen Realität verloren zu haben. Er hat in den letzten Jahren immer wieder einmal angedeutet, dass es vielleicht Zeit sei für eine russisch-ukrainische Versöhnung und Annäherung. Ich denke, das wird nicht eine Frage von Jahren, sondern Generationen sein.

_________________________________________________________________________________________

Folgender Text stammt nicht von mir:

Warum Kreml-Propaganda in Deutschland fruchtet
Von Sarah Platz, 12.11.2022, 10:21 Uhr, ntv
Auf einigen Protesten gegen die Energiepolitik und Inflation fordern die Demonstranten auch “Frieden mit Russland”. Russische Verschwörungsmythen stoßen in Deutschland auf immer mehr Anklang, zeigt eine Studie. Autorin Pia Lamberty ist nicht überrascht: Jahrelange Propaganda trifft in der Krise auf fruchtbaren Boden. Moskau verfolge damit ein Ziel – dem es bereits näher kommt.
“Plump gesagt: Die Russen nehmen den Nazis die Waffen weg”, behauptet die deutsch-russische Influencerin Alina Lipp in einem Internetvideo, das sie im russisch besetzten Donbass in der Ukraine zeigt. Der Youtube-Star Sergey Filbert gibt sich in einem ZDF-Interview sicher, dass “der Westen Russland provoziert hat”. Auf seinen Kanälen geht es thematisch unter anderem um Bill Gates, der “die Population reduzieren” wolle und die USA, die dafür in geheimen Biowaffenlaboren in der Ukraine forschen.
Seit April drastisch gestiegen Immer mehr Deutsche glauben Russlands Verschwörungsmythen
Es sind absurde Theorien. Russische Propaganda, die sich mit jedem Kriegstag, mit den Bildern aus Butscha und Irpin, mit dem Beschuss ukrainischer Schulen und Kliniken und Putins Scheinreferenden selbst entlarvt. Sollte man jedenfalls meinen. Denn genau diese pro-russischen Verschwörungsmythen verfangen sich seit Kriegsbeginn immer besser in Deutschland, wie eine repräsentative Umfrage des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (CEMAS) zeigt. So waren im April noch 12 Prozent der Befragten der Meinung, Russland sei wegen Provokationen der NATO zum Angriff gegen die Ukraine gezwungen gewesen. Nun sind es bereits 19 Prozent. Fast genauso viele glauben, dass Putin “gegen eine globale Elite” vorgehe, “die im Hintergrund die Fäden zieht”. Wie kommt das?
“Die russische Propaganda ist jahrelang eingesickert”, sagt Pia Lamberty, eine der Autorinnen der CEMAS-Studie zu ntv.de. Die Sozialpsychologin beschäftigt sich seit Jahren mit der Verbreitung von Verschwörungsmythen. Die pro-russische und antiamerikanische Haltung dieser Szene habe sie schon bei den Montagsmahnwachen 2014 beobachtet. “Seitdem haben sie sich verfestigt.”
Russlands Propaganda-Helfer
Behilflich ist Moskau dabei ein riesiges Netzwerk: Influencer wie Lipp oder Filbert füttern ihre Hunderttausenden Follower auf Youtube und Telegram und anderen Plattformen täglich mit antiwestlichen Inhalten. Ähnlich sieht es auf den Social Media-Kanälen russischer Botschaften aus – etwa wenn sie Großbritannien bezichtigen, gemeinsam mit der Ukraine einen Terroranschlag auf Sewastopol verübt zu haben. Auch die mediale Urquelle russischer Propaganda in Deutschland, der Sender RT Deutsch, verbreitet ihre Inhalte trotz Verbot weiter. Die Kreml-Mythen schaffen es bis in den Bundestag – vor allem durch Äußerungen von AfD-Politikern. So stellte der Abgeordnete Eugen Schmidt Deutschland in russischen Medien mehrfach als Unrechtsstaat dar, in dem Andersdenkenden durch die “die regierende Elite” Zensur und körperliche Gewalt droht, wie die ARD berichtete. Pia Lamberty ist Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie, Sozialpsychologin und Buchautorin zum Schwerpunkt Verschwörungsnarrative und Antisemitismus.
Pia Lamberty ist Geschäftsführerin beim Center für Monitoring, Analyse und Strategie, Sozialpsychologin und Buchautorin zum Schwerpunkt Verschwörungsnarrative und Antisemitismus.”All dies fällt seit einigen Monaten auf besonders fruchtbaren Boden”, erklärt Lamberty. Deutschland kämpft mit der Energiekrise und Inflation – die steigenden Preise sind für viele nur schwer zu stemmen. “Wenn Menschen das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, können Verschwörungserzählungen wie eine Lösung wirken”, sagt die Expertin. “Denn sie geben einfache, vermeintliche Erklärungen für komplexe Zusammenhänge in der Welt.”
Der Studie nach folgen besonders viele Menschen in Ostdeutschland diesem Weg. So glaubt dort fast jeder Dritte daran, Russland habe wegen der NATO keine andere Wahl als den Angriffskrieg gehabt. Im Westen sind es mit 16 Prozent nur knapp halb so viele. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der These, die Ukraine hätte keine eigenen Gebietsansprüche. Die Gründe dafür seien vielfältig, sagt Lamberty. Eine Rolle spiele sicherlich der in vielen ostdeutschen Regionen stärker ausgeprägte Antiamerikanismus.
Unsicherheiten könnten zudem gerade im Osten durch böse Erinnerungen an wirtschaftliche Brüche und Massenarbeitslosigkeit entstehen. Rein ökonomisch sei Ostdeutschland zwar nicht stärker von der Krise betroffen, erklärt Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) der dpa. “Aber das sagt natürlich nichts über deren Empfindungen aus.”
Verschwörungsmythen auf Energie-Protesten
Diesen Unmut drücken viele Menschen, vor allem in Ostdeutschland, seit einigen Wochen in Protesten gegen die Energiepolitik der Regierung aus. Auffällig dabei: Egal ob in Bautzen, Dresden, Chemnitz oder Leipzig, viele der Demonstranten schwenken Russlandfahnen. Immer wieder wird das Ende der Russland-Sanktionen und ein Stopp der Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert. “Deutschland darf nicht weiter Marionette amerikanischer Interessen sein und einen mörderischen Stellvertreterkrieg bedienen” zitiert der Deutschlandfunk eine Demonstrantin in Leipzig.
Für Sozialpsychologin Lamberty ist das nicht überraschend. “Wir haben schon in der Pandemie gesehen, dass der Glaube an Verschwörungserzählungen und die Protestbereitschaft in Bezug auf Corona-Maßnahmen zusammenhingen.” Aus den Querdenker-Demos und Spaziergängen sei nun ein gewisser Kern einfach zu Energieprotesten und Widerstand gegen die Russland-Sanktionen gewechselt. Wer bei Corona an Verschwörungen glaubte, erklärt Lamberty, “glaubt auch leichter an pro-russische Propaganda”.
Ein Beispiel sind die “Freien Sachsen”. Die Kleinstpartei steckte häufig hinter den Anti-Corona-Demos und spielt inzwischen auch bei der Mobilisierung für die Energieproteste eine wichtige Rolle. In ihrem Telegram-Channel bewirbt die Gruppe nicht nur jede Woche sogenannte Montagsspaziergänge in dutzenden Städten, sondern auch die bevorstehende Veranstaltung “Ami go gome – Großdemonstration gegen Besatzer”. Die Gruppe wurde als rechtsextrem eingestuft und wird vom Verfassungsschutz beobachtet – offenbar nicht unüblich bei den Protesten. Das heiße natürlich nicht, “dass jeder, der gegen Energiepreise demonstriert, Rechtsextremist oder Verschwörungsideologe ist”, betont Lamberty. So könne man auch in Teilen der linken Szene eine Verharmlosung von Russlands Krieg in der Ukraine beobachten. Allerdings “gibt es durchaus ein stabiles, antidemokratisches bis rechtsextremes Milieu, das die Proteste initiiert oder versucht, für sich zu nutzen”, sagt die Expertin.
Attacken auf Flüchtlingsheime
Das birgt Gefahren. Radikale Gruppen setzen Verschwörungsmythen oft ein, um ihre Anhänger politisch zu lenken. Lamberty erinnert an eine Desinformationskampagne aus dem Frühling, wonach ukrainische Geflüchtete einen jungen Russen ermordet hätten. Die Geschichte stellte sich zwar schnell als falsch heraus, “neue Feindbilder sind aber bereits entstanden”, erklärt die Expertin. Dies werde weiter befeuert, wenn Politiker die pro-russischen Mythen normalisieren, wie etwa der Sozialtourismus-Vorwurf des Unionsvorsitzenden Friedrich Merz. Zwar wisse man noch nicht, welche Folgen das genau habe, fügt Lamberty hinzu. Aber empirisch gebe es durchaus einen Zusammenhang zwischen dem Glauben an Verschwörungserzählungen und Gewalt sowie Abwertung von Menschen in Form von Antisemitismus, Rassismus oder Hass auf Geflüchtete. “Und wir sehen ja bereits vermehrt Attacken gegen ukrainische Geflüchtete.”
Immer wieder fallen vermeintliche Energie-Proteste durch Beleidigungen von Ukrainern auf – zuletzt beschimpfte ein Demonstrant einen Geflüchteten als Nazi. Im niedersächsischen Sehnde, bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern, in Bautzen und bei Leipzig kam es innerhalb weniger Wochen zu Anschlägen auf Flüchtlingsheime, in denen Ukrainerinnen und Ukrainer lebten und leben sollten. Ein Unbekannter beschmierte eine Unterkunft in Rostock mit einem Hakenkreuz. Insgesamt sind Anschläge auf Flüchtlingsheime dieses Jahr wieder gestiegen, wie das Bundesinnenministerium jüngst berichtete. Seit Januar wurden 65 Angriffe gezählt – fast so viele wie im gesamten Jahr 2021.
All dies kommt den Zielen russischer Propaganda und Desinformation zugute. Im Kern ginge darum, “die Gesellschaft zu destabilisieren und das Vertrauen in die Regierung zu erschüttern”, heißt es in der Studie. Lamberty fasst den Ernst der Lage so zusammen: “Russische Verschwörungsmythen sind nicht mehr nur ein Informationsproblem, sondern ein Demokratieproblem.”
Quelle: ntv.de

 

 

Bücherliste, Februar 2022

Panos Terz, Neueste Bücher von 2018- Februar 2022, sämtliche Texte waren schon längst vorbereitet, wurden gründlich überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. In der DDR wurde die Veröffentlichung nicht zugelassen und nach der Wende verlangten die Verlage im Voraus für jedes Buch15-20 000 DM bzw. Euro. Ein hochmoderner Verlag zur Förderung der Wissenschaft hat  zufällig einige von mir in international renommierten Fachzeitschriften veröffentlichte Spezialbeiträge im Internet gelesen und wollte mit mir kooperieren. Er trägt übrigens sämtliche Kosten.

Neueste  Bücher

1. Panos Terz, Vertragsrecht internationaler Organisationen: Entstehung der Konvention von 1986, ISBN: 978-620-0-27201-0, Lehrbuch, Saarbrücken 2019, 290 S.

2. Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen: Eine universalhistorische und komparative Betrachtung, ISBN: 978-620-0-27129-7, Saarbrücken 2019, 223 S.(Vollständiger Titel: Menschen- und Gesellschaftsbilder sowie Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellungen in den Schriftdokumenten der alten Hochkulturen, Eine komparative philosophiehistorische Untersuchung)

3. Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019, 253 S.

4. Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021.

5. Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.

6. Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021.

7. Panos Terz, La ciencia del derecho internacional, ISBN: 978-620-3-97856-8, Saarbrücken 2021.

8. Panos Terz, La scienza del diritto internazionale, ISBN: 978-620-3-97858-2, Saarbrücken 2021.

9. Panos Terz, A ciência do direito internacional, ISBN: 978-620-3-97859-9, Saarbrücken 2021.

10. Panos Terz, Панос Терц: Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021.

11. Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020.

12. Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme, ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Lehrbuch, Saarbrücken 2021, 200 S.

13. Panos Terz, International contract law: Special problems, ISBN: 978-620-4-10709-7‎, Saarbrücken 2021, 286 S.

14. Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •ISBN: ‎ 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021, Französisch

15. Panos Terz, Derecho contractual internacional, ISBN: 978-620-4-10710-3, Saarbrücken 2021.

16. Panos Terz, Diritto internazionale dei contratti, Problemi speciali, ISBN: 978-6204107127, Saarbrücken 2021.

17. Panos Terz, Direito Contratual Internacional, Problemas especiais, •ISBN: ‎978-620-4-10713-4, Saarbrücken 2021.

18. Panos Terz, Панос Терц, Международное договорное право, ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021.

19. Panos Terz, Ausgewählte Probleme des Völkerrechts, Gesammelte Schriften,ISBN: 978-620-0-44679-4, Saarbrücken 2021, 286 S.

20. Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings, ISBN: ‎978-620-4-10172-9, Saarbrücken 2021.

21. Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021.

22. Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021.

23. Panos Terz, Problemi selezionati di diritto internazionale, Scritti raccolti,ISBN: ‎ 978-620-4-10173-6, Saarbrücken 2021.

24. Panos Terz, Problemas selecionados de direito internacional, Escritos recolhidos, ISBN: ‎ 978-620-4-10193-4, Saarbrücken 2021.

25. Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021.

26. Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019.

27. Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht: Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken, Dezember 2021.

28. Panos Terz, Theory of norm formation in international law: Norms of international law, political norms, moral norms, ISBN: 978-6204378848, Saarbrücken 2022.

29. Panos Terz, Théorie de la formation des normes en droit international public: Normes de droit international, normes politiques, normes morales, ISBN: 978-6204378916, Saarbrücken 2022.

30. Panos Terz, Teoría de la elaboración de normas en el derecho internacional: Normas de derecho internacional, normas políticas, normas morales,  ISBN 978-6204378855, Saarbrücken 2022.

31. Panos Terz, Teoria della costruzione di norme nel diritto internazionale: Norme di diritto internazionale, norme politiche, norme morali, ISBN:  978-6204378893, Saarbrücken 2022.

32. Panos Terz, Teoria da construção de normas no direito internacional: Normas de direito internacional, normas políticas, normas morais, ISBN: 978-6204379005, Saarbrücken 2022.

33. Panos Terz, Панос Терц,Теория нормотворчества в международном праве,Saarbrücken 2022.

34. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου: Θεωρία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Φιλοσοφία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου Κοινωνιολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Μεθοδολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου (Wissenschaft von Völkerrecht…), ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022, 150 S.(σελ.), Griechisch

35. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Φιλοσοφία, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτολογία, Πρώτος Τόμος (Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Philosophie, Völkerrecht, Internationale Beziehungen, Erster Band ), ISBN: 978-620-0-61337-0, Saarbrücken 2020, 289 S. (σελ.), Griechisch.

36. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολoγία, Δεύτερος Τόμος Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Religion, Geschichte, Ethnologie, Kultur, Linguistik, Zweiter Band) , ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken 2020, 284 S. (σελ.), Griechisch.

Ältere Bücher

37. Panos Terz, Cuestiones teoricas fundamentales del proceso de formacion de las normas internacionales, Con especial analysis de las resoluciones de la ONU, Universidad Santiago de Cali, ISBN: 958-96666-2-0, Cali 1999, 271 p. (S.).

38. Panos  Terz, Die Normbildungstheorie (Eine völkerrechtsphilosophische, völkerrechtssoziologische und völkerrrechtstheoretische Studie)
A Szegedi József Attila Tudományegyetem Államès Jogtudományi Kara (Universität Szeged), Szeged 1985
.

39. Panos Terz(Edit.), Normbildungstheorie im Völkerrecht – Gerechtigkeit – neue internationale Wirtschaftsordnung. Materialien des ersten und zweiten Leipziger Symposiums vom 24. bis 26. September 1986 und vom 08. bis 09. Oktober 1987. Gebundene Ausgabe, Leipzig 1988.

Für dieses  Jahr (2022) ist  ein sehr lange vorbereitetes Buch mit dem Titel „Gerechtigkeit im Völkerrecht in der Zeit der Globalisierung und das naturrechtliche Jus resistendi (Widerstandsrecht)“ vorgesehen.

Des Weiteren liegen 69 Fachbeiträge in Zeitschriften von Universitäten und Akademien der Wissenschaften in mehreren Ländern und Sprachen, sowie 62 wissenschaftliche Gutachten bzw. Expertisen und Positionspapiere zu Völkerrechtsfragen (UNO – Kodifikations – Projekte)  für die UNO und für Staaten (Friedensverträge, Grenzverträge) vor.

Außerdem sind über 1000 populärwissenschaftliche Beiträge zu Fragen des Völkerrechts, der Internationalen Beziehungen, der Geschichte, der Politologie, der Philosophie und der Ethnologie in führenden Zeitungen in Deutschland, in Griechenland, in Österreich und in der Schweiz veröffentlicht worden. Dies wird intensiv fortgesetzt.

Stand: Februar 2022

___________________________________________________________________________

Panos Terz, Neueste Bücher von 2018- Februar 2022, sämtliche Texte waren schon längst vorbereitet, wurden gründlich überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. In der DDR wurde die Veröffentlichung nicht zugelassen und nach der Wende verlangten die Verlage im Voraus für jedes Buch15-20 000 DM bzw. Euro. Ein hochmoderner Verlag zur Förderung der Wissenschaft hat  zufällig einige von mir in international renommierten Fachzeitschriften veröffentlichte Spezialbeiträge im Internet gelesen und wollte mit mir kooperieren. Er trägt übrigens sämtliche Kosten.Neueste  Bücher:1. Panos Terz, Vertragsrecht internationaler Organisationen: Entstehung der Konvention von 1986, ISBN: 978-620-0-27201-0, Lehrbuch, Saarbrücken 2019, 290 S.;2. Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen: Eine universalhistorische und komparative Betrachtung, ISBN: 978-620-0-27129-7, Saarbrücken 2019, 223 S.(Vollständiger Titel: Menschen- und Gesellschaftsbilder sowie Rechts- und Gerechtigkeitsvorstellungen in den Schriftdokumenten der alten Hochkulturen, Eine komparative philosophiehistorische Untersuchung);3. Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019, 253 S.; 4. Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021, 161 S.;5. Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021;6. Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021;7. Panos Terz, La ciencia del derecho internacional, ISBN: 978-620-3-97856-8, Saarbrücken 2021;8. Panos Terz, La scienza del diritto internazionale, ISBN: 978-620-3-97858-2, Saarbrücken 2021;9. Panos Terz, A ciência do direito internacional, ISBN: 978-620-3-97859-9, Saarbrücken 2021; 10. Panos Terz, Панос Терц: Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021;11. Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020,107 S.;12. Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme, ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Lehrbuch, Saarbrücken 2021, 200 S.;13. Panos Terz, International contract law: Special problems, ISBN: 978-620-4-10709-7‎, Saarbrücken 2021, 286 S.;14. Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •ISBN: ‎ 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021;15. Panos Terz, Derecho contractual internacional, ISBN: 978-620-4-10710-3, Saarbrücken 2021;16. Panos Terz, Diritto internazionale dei contratti, Problemi speciali, ISBN: 978-6204107127, Saarbrücken 2021;17. Panos Terz, Direito Contratual Internacional, Problemas especiais, •ISBN: ‎978-620-4-10713-4, Saarbrücken 2021;18. Panos Terz, Панос Терц, Международное договорное право, ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021;19. Panos Terz, Ausgewählte Probleme des Völkerrechts, Gesammelte Schriften,ISBN: 978-620-0-44679-4, Saarbrücken 2021, 286 S.;20. Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings, ISBN: ‎978-620-4-10172-9, Saarbrücken 2021;21. Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021;22. Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021;23. Panos Terz, Problemi selezionati di diritto internazionale, Scritti raccolti,ISBN: ‎ 978-620-4-10173-6, Saarbrücken 2021;24. Panos Terz, Problemas selecionados de direito internacional, Escritos recolhidos, ISBN: ‎ 978-620-4-10193-4, Saarbrücken 2021;25. Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;26. Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019, 95 S.;27. Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht: Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken, Dezember 2021, 117 S.;28. Panos Terz, Theory of norm formation in international law: Norms of international law, political norms, moral norms, ISBN: 978-6204378848, Saarbrücken 2022;29. Panos Terz, Théorie de la formation des normes en droit international public: Normes de droit international, normes politiques, normes morales, ISBN: 978-6204378916, Saarbrücken 2022;30. Panos Terz, Teoría de la elaboración de normas en el derecho internacional: Normas de derecho internacional, normas políticas, normas morales,  ISBN 978-6204378855, Saarbrücken 2022; 31. Panos Terz, Teoria della costruzione di norme nel diritto internazionale: Norme di diritto internazionale, norme politiche, norme morali, ISBN:  978-6204378893, Saarbrücken 2022;32. Panos Terz, Teoria da construção de normas no direito internacional: Normas de direito internacional, normas políticas, normas morais, ISBN: 978-6204379005, Saarbrücken 2022;33. Panos Terz, Панос Терц,Теория нормотворчества в международном праве,Saarbrücken 2022;34. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου: Θεωρία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Φιλοσοφία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου Κοινωνιολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Μεθοδολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου (Wissenschaft von Völkerrecht…), ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022, 150 S.(σελ.), Griechisch;35. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Φιλοσοφία, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτολογία, Πρώτος Τόμος (Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Philosophie, Völkerrecht, Internationale Beziehungen, Erster Band ), ISBN: 978-620-0-61337-0, Saarbrücken 2020, 289 S. (σελ.);36. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολoγία, Δεύτερος Τόμος Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Religion, Geschichte, Ethnologie, Kultur, Linguistik, Zweiter Band) , ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken 2020, 284 S. (σελ.).Ältere Bücher:37. Panos Terz, Cuestiones teoricas fundamentales del proceso de formacion de las normas internacionales, Con especial analysis de las resoluciones de la ONU, Universidad Santiago de Cali, ISBN: 958-96666-2-0, Cali 1999, 271 p. (S.);38. Panos  Terz, Die Normbildungstheorie (Eine völkerrechtsphilosophische, völkerrechtssoziologische und völkerrrechtstheoretische Studie)
A Szegedi József Attila Tudományegyetem Államès Jogtudományi Kara (Universität Szeged), Szeged 1985;
39. Panos Terz(Edit.), Normbildungstheorie im Völkerrecht – Gerechtigkeit – neue internationale Wirtschaftsordnung. Materialien des ersten und zweiten Leipziger Symposiums vom 24. bis 26. September 1986 und vom 08. bis 09. Oktober 1987. Gebundene Ausgabe, Leipzig 1988.Für dieses  Jahr (2022) ist  ein sehr lange vorbereitetes Buch mit dem Titel „Gerechtigkeit im Völkerrecht in der Zeit der Globalisierung und das naturrechtliche Jus resistendi (Widerstandsrecht)“ vorgesehen. Des Weiteren liegen 69 Fachbeiträge in Zeitschriften von Universitäten und Akademien der Wissenschaften in mehreren Ländern und Sprachen, sowie 62 wissenschaftliche Gutachten bzw. Expertisen und Positionspapiere zu Völkerrechtsfragen (UNO – Kodifikations – Projekte)  für die UNO und für Staaten (Friedensverträge, Grenzverträge) vor.Außerdem sind über 1000 populärwissenschaftliche Beiträge zu Fragen des Völkerrechts, der Internationalen Beziehungen, der Geschichte, der Politologie, der Philosophie und der Ethnologie in führenden Zeitungen in Deutschland, in Griechenland, in Österreich und in der Schweiz veröffentlicht worden. Dies wird intensiv fortgesetzt.Stand: Februar 2022

 

 

 

BruttoInlandsProdukt, Bruttoinlandsprodukt pro Person, Nobelpreisträger

Angaben nach: Internationales Währungsfonds, Spezialorganisation der UNO

 

1.BruttoInlandsProdukt (BIP) in Bill. Dollar 2023

USA: 25.464; China: 18.100; EU: 15. 810 Bill. (Dollar); Japan: 4.234  ; Deutschland: 4. 074;  (KALIFORNIEN: 3.6); Indien: 3. 386; U.K.: 3.071 ; Frankreich: 2.784; RUSSLAND: 2.215; Kanada: 2.140  (TEXAS: 1.985); Italien: 2. 012; Brasilien: 1.927; Australien: 1.702; Süd-Korea: 1.665; Mexico: 1.414; Spanien: 1. 401; Indonesien: 1.319; Saudi-Arabien: 1.108;  Holland: 1.013 Mrd.; Türkei: 905 Mrd.; Schweiz: 805 Polen: 680 Mrd.; Nigeria: 440 Mrd.; Süd-Afrika: 419 Mrd.; Ägypten: 404; Iran: 382 Mrd.; Finnland: 297; Pakistan: 263 Mrd.; Griechenland: 214 Mrd.

Dabei sollte das BIP mit der Gesamtbevölkerung in Verhältnis setzen (z.B. USA mit 335 und China mit 1.4 Mrd. Einwohner. Ergebnis des Vergleichs: China ist ein armes Land.)

2.G7- Staaten in Bill. Dollar 2022/23,  ca. 37. 10% der Weltbevölkerung; 44% der Wirtschaftsleistung.

BIP pro Kopf in tausend Dollar 2021

USA: 70.248; Kanada: 55.085; Deutschland: 51.203; U.K.: 46.510; France: 43.658; Japan: 39.312; Italien: 35. 657.

3.BRICS: 27,6 in Bill. Dollar 2022/23. 42% der Weltbevölkerung (3,2 Mrd. Menschen); 26%der Wirtschaftsleistung

China: 19,4; Indien: 3,7; Brasilien: 2,1; Russland: 2,1; Süd-Afrika:  O,4

-BIP pro Kopf in tausend Dollar 2021

China: 12.556; RUSSLAND: 12.194; Brasilien: 7.507; Süd-Afrika: 7.050; Indien: 2.256.

3a) Geplante BRICS-Staaten: Saudi-Arabien: BIP in Mrd. Dollar: 833; BIP pro Kopf: in tausend Dollar: 23.185; Argentinien: BIP:487; pro Kopf: 10. 636; Vereinigte Arabische Emirate: BIP: 4415; pro Kopf:51.305; Ägypten: 475; pro Kopf: 4.140; Iran: BIP:359; pro Kopf:4. 091: Äthiopien: BIP: 111; pro Kopf: 925. Alle Angaben sind vom Internationalen Währungsfonds für 2021.

4. Reichste Länder der Welt, BIP pro Kopf in tausend Dollar 2021/22

Luxemburg: 127. 579; Norwegen: 106.328; Irland: 103:175; Schweiz: 92.371; Katar: 84. 424; Singapur: 82. 807; Island: 73. 998; USA: 70. 248; Australien: 60,443; Niederlande: 57. 765; Schweden: 55. 689; Kanada: 55.085; Israel: 54.710; Finnland: 53.654;  Österreich: 52.264; Vereinigte Arabische Emirate: 51. 305. Dänemark: 51. 08; Deutschland:51.20.

5.Andere Länder, BIP pro Kopf in tausend Dollar 2021

Süd-Korea: 34.997; Taiwan: 32.643; Estland: 27.943; Tschechien: 26.821; Litauen: 23.723; Saudi-Arabien: 23.185; Slowakei: 21.591; Lettland: 21.148; Hellas: 20. 192; Ungarn: 18. 728; Polen: 18; Rumänien: 14. 858; Bulgarien: 12.221; Argentinien: 10. 636; Mexiko: 10. 045; Türkei: 9. 661; Indonesien: 4.332; Ägypten: 3,698; Nigeria: 2.065;  Kenya: 1.054.

-Israel und arabische Länder 2021/22

Israel: BIP: 525 Mrd.,pro Kopf: 54.336 Dol.; Palästina: BIP: 18 Mrd., pro kopf:3,66; Jord.: BIP: 44 Mrd., pro Kopf: 4.103; Syrien: BIP: 11.08, pro Kopf: 533; Libanon:23.13 Mrd.,pro Kopf:4. 113; Ägypten: 404 Mrd., pro Kopf: 3,698; Iran: 348, pro Kopf:4,091; Türkei: 720 Mrd., pro Kopf: 9,661; Pakistan:348 Mrd., pro  Kopf: 6.500, Bevölkerung: 232 Mill.

6.Nobelpreise: Zum Vergleich (Stand: 5..10.23): Westen: 711+Japan25 = 736 (USA: ca. 380; Großbritannien: ca: 173; Deutschland: 86; Frankreich: 67; Japan: 25; Österreich:23; Italien: 20; Kanada: 20; Israel:16; UNGARN: 10); Russland +UdSSR+heutiges Russland: 26 ( unfassbar); CHINA: 2, außerdem noch ein Taiwanese und ein in China geborener Wissenschaftler.

Vergleich Israel-Arabische Länder: Israel: 9 Nobelpreise (ohne die drei Friedensnobel); Syrien,Libanon, Palästina,Irak,Ägypten: 1 Ägypter.

Die Dritte Revolution der Produktivkräfte in der Menschheitsgeschichte (die erste vor 11 tausend Jahren im Vorderen Orient: Landwirtschaft; die zweite im 18.Jh. in England: Industrierevolution) findet hinsichtlich der Erfindungen/Entwicklungen in den USA statt: Internet, Computer, Künstliche Intelligenz etc.).

7. a)Welthandel, Währungen87%in Dollar; 6% in Euro; 4,2% in Yuan. Es ist kaum möglich sein, dass die  BRICS eine einheitlicheWährung schaffen wollen bzw.können.

b) Internationaler Banktransfer (BIS): 90% in Dollar. Russland wurde vom BIS ausgeschlossen.

Leipziger Volkszeitung (16.5.22, 3.6.22), Berliner Zeitung (18.5.22, 15.8.23), Zeit (30.4.22), iefimerida (16.11.22), Neue Zürcher Zeitung (5.5.22, 17.8.23), Leipziger Volkszeitung (16.5.22, 3.6.22), Berliner Zeitung (18.5.22, 15.8.23), Zeit (30.4.22)

___________________________________________________

Putin und der “Untergang” der Wirtschaft des Westens

Nachdem Putin sich selbst zum Historiker erhoben hat, um Aggressionen und Annexionen pseudohistorisch begründen zu können,  glaubt er auch den höchst komplizierten Makrokosmos der Ökonomie beherrschen zu können und vergisst dabei, die hoffnungslose Lage der russischen Wirtschaft.

1. Bald wird der Milliardenstrom seitens der EU-Länder für den Kauf von russischen Rohstoffen versiegen. Nichts und niemand können diesen gewaltigen Einnahme -Ausfall ersetzen. ES ist darauf hinzuweisen, dass Russland fast wie die Entwicklungsländer in erster Linie Einnahmen durch den Export von Rohstoffen erzielt.

2. Da Putin schon längst wirklichkeitsfremd geworden ist, wäre ein Vergleich BIP in Billionen Dollar  2020 höchst interessant und aufschlussreich: USA: 20, 92; China: 14, 72; EU: 14, 45; Japan: 5, 065; Deutschland: 3, 806; U.K.: 2, 603; Indien: 2, 622; Frankreich: 2, 603; Italien: 1, 884; Kanada: 1, 643; Südkorea: 1,631; Russland: 1, 483 (sic).

3. Die Hochrüstung war der eigentliche Grund für den Zusammenbruch der „mächtigen“ UdSSR. Dies wird sich auch bei dem viel schwächeren Russland wiederholen.

4. Es ist also damit zu rechnen, dass das Herrschaftssystem Putins (DIKTATUR, schwache Wirtschaft etc.) den Wettbewerb mit dem übermächtigen liberaldemokratischen, ökonomisch superstarken und hochtechnologischen haushoch überlegenen Westen verlieren wird.  Berliner Zeitung, NZZ (18.5.22)

Israel und arabische Länder 2021/22

Israel: BIP: 525 Mrd.,pro Kopf: 54.336 Dol.; Palästina: BIP: 18 Mrd., pro kopf:3,66; Jord.: BIP: 44 Mrd., pro Kopf: 4.103; Syrien: BIP: 11.08, pro Kopf: 533; Ägypten: 404 Mrd., pro Kopf: 3,698; Iran: 348, pro Kopf:4,091; Türkei: 720 Mrd., pro Kopf: 9,661; Pakistan:348 Mrd., pro  Kopf: 6.500, Bevölkerung : 232 Mill.

 

Russische Aggression gegen die Ukraine, Völkerrechtliche Gesamteinschätzung, Kriegsverbrechen,Zerstörung von Staudämmen, Putins Krieg, Eurasien, Kaliningrad

Kriegs-Experten: Russland täuscht Verhandlungsbereitschaft vor (BZ-Artikel)
______________________________________________
Natürlich trickst Putin, denn seine Grund-Denkstruktur wurde vom KGB geprägt: lügen, irreführen, tricksen, einschüchtern etc. Die Verlogenheit war ohnehin ein sozial-politisches Grundprinzip der ehemaligen UdSSR, das konsequent im putinistischen Russland mit einigen Elementen des Stalinismus fortgesetzt wird. Siehe sehr ausführlich: -M. Eltchaninoff, InPutins Kopf, Logik und Willkür eines Autokraten (Übers. aus dem Französischen), Stuttgart 2022. -M. Gessen, Der Mann ohne Gesicht, Wladimir Putin – Eine Enthüllung, München 2013.M. -C. Beltonn, Putins Netz, Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste, Hamburg 2022. -H. Blanc, KGB Connexion, Le système Poutine, Montevideo 2004. A. Politkowskaja, In Putins Russland, Köln 2005. -A. Soldatow, I. Borogan, The New Nobility, The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB, New York 2010. -M. Thumann, Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, München 2023. -S.Courtois / G. Ackerman (Hrsg.), J. Pinnow / J. Hagestedt (Übers.), Schwarzbuch Putin, München 2023.
Ich empfehle den fanatischen Anhängern Putins in Deutschland, die sich nicht gerade durch hohe Intelligenz und große Bildung auszeichnen und sich vorwiegend auf die primitive, verlogene und plumpe russische Propaganda stützen, hin und wieder Bücher zu lesen, um u.a. ihren Verstand zu schärfen, um die Welt besser verstehen und außerdem in den social medias logisch argumentieren zu können. Berliner Zeitung (27.5.23)
_________________________________
Russland reagiert auf den ukrainischen Angriff auf ein russisches Militärobjekt mit zehn Angriffen auf zivile ukrainische Objekte
Das ist eine massive Verletzung des zivilisierten Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit. Aber für Russland sind zivilisierte Grundsätze ein
Buch mit sieben Siegeln. Für dieses Staatsgebilde gilt nur die brutale
Gewalt,ein Erbe der mongolotatarischen Herrschaft der “Goldenen
Horde.”Siehe sehr ausführlich Ch. J. Halperin, Russia and the Golden
Horde, The Mongol Impact on Medieval Russian History, Bloomington 1985.
-B. Spuler, Die Goldene Horde, Die Mongolen in Rußland 1223–1502, Wiesbaden 1965. NZZ, Focus (26.9.23)
____________________________________
 Russische Barbaren
Der Abschuss von Raketen gegen ukrainische Städte über die Feiertage zeigt eindeutig, dass es keine Übertreibung ist, das gegenwärtige Russland unter Putin als UNZIVILISIERT und BARBARISCH zu bezeichnen. Jene Politiker und Militärs, die dafür verantwortlich sind, könnte man als Barbaren, als Söhne von Barbaren, als Enkelsöhne von Barbaren, als Urenkelsöhne von Barbaren und insgesamt als Nachfahren von Barbaren qualifizieren. Daher hat das zivilisierte Europa die heilige Pflicht, die Ukraine vor den russischen Barbaren auch mit offensiven Waffen zu unterstützen (Panzer, Flugzeuge, Schiffe) damit sie sich wirksam verteidigen kann, denn es geht letzten Endes auch um die Rettung der europäischen Zivilisation vor diesen verabscheuungswürdigen BARBAREN.
-Обстріл ракетами українських мез перебільшеніст у святкові дні наочно демонструє, що нинішню Росію під керівництвом Путіна бня можна назвати НЕЦИВІЛІЗОВАНОЮ і варварською. Відповідальних за це політиків і військових можна кваліфікувати як варварів, синів варварів, онуків варварів, правнуків варварів і взагалі нащадків варварів. Тому цивілізована Європа має святий обов’язок ефективно захистити Україну від російських варварів, у тому числі й наступальними засобами (танками, літаками, кораблями), бо, зрештою, йдеться також про порятунок європейської цивілізації від цих підлих БАРВАРІВ (Ukrainisch).
-The launching of missiles against Ukrainian cities over the holidays clearly shows that it is no exaggeration to call the current Russia under Putin UNCIVILIZED and BARBARIAN. Those politicians and military responsible for this could be qualified as Baebarians, sons of barbarians, grandsons of barbarians, great-grandsons of barbarians and overall descendants of barbarians. Therefore, civilized Europe has the sacred duty to effectively defend Ukraine from the Russian barbarians, even with offensive (tanks, planes, ships), because in the end it is also about saving European civilization from these despicable BARBARIANS (Englisch).
-Le lancement de missiles contre des villes ukrainiennes pendant les fêtes montre clairement qu’il n’est pas exagéré de qualifier la Russie actuelle de Poutine d’INCIVILISÉE et de BARBARE. Les politiciens et les militaires qui en sont responsables pourraient être qualifiés de barbares, de fils de barbares, de petits-fils de barbares, d’arrière-petits-fils de barbares et, globalement, de descendants de barbares. C’est pourquoi l’Europe civilisée a le devoir sacré de défendre efficacement l’Ukraine contre les barbares russes, y compris par des moyens offensifs (chars, avions, bateaux), car il s’agit en fin de compte de sauver la civilisation européenne de ces barbares abjects (Französisch).
-Η εκτόξευση πυραύλων εναντίον ουκρανικών πόλεων κατά τη διάρκεια των εορτών δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν είναι υπερβολή να αποκαλείται η σημερινή Ρωσία υπό τον Πούτιν ΑΠΟΛΙΤΙΣΤΗ και ΒΑΡΒΑΡΙΚΗ. Αυτοί οι πολιτικοί και στρατιωτικοί που ευθύνονται γι’ αυτό θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως Βάρβαροι, γιοι βαρβάρων, εγγόνια βαρβάρων, δισέγγονοι βαρβάρων και συνολικά απόγονοι βαρβάρων. Ως εκ τούτου, η πολιτισμένη Ευρώπη έχει ιερό καθήκον να υπερασπιστεί αποτελεσματικά την Ουκρανία έναντι των Ρώσων βαρβάρων, και με επιθετικά οπλικά συστήματα (άρματα μάχης, αεροπλάνα, πλοία), διότι τελικά πρόκειται και για τη διάσωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού από αυτούς τους επαίσχυντους ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ (Griechisch).
-Обстрел украинских городов ракетами в праздничные дни ясно показывает, что нынешнюю Россию при Путине без преувеличения можно назвать НЕЦИВИЛИЗОВАННОЙ и БАРБАРИЙСКОЙ. Политики и военные, ответственные за это, могут быть названы баебарами, сыновьями варваров, внуками варваров, правнуками варваров и вообще потомками варваров. Поэтому цивилизованная Европа имеет священный долг эффективно защищать Украину от российских варваров, в том числе и наступательными средствами (танки, самолеты, корабли), потому что в конечном итоге речь идет о спасении европейской цивилизации от этих подлых БАРБАРИЙЦЕВ (Russisch).
-El lanzamiento de misiles contra ciudades ucranianas durante las vacaciones demuestra claramente que no es exagerado calificar de INCIVILIZADA y BARBARIA a la Rusia actual bajo Putin. Los políticos y militares responsables podrían calificarse de bárbaros, hijos de bárbaros, nietos de bárbaros, bisnietos de bárbaros y, en conjunto, descendientes de bárbaros. Por lo tanto, la Europa civilizada tiene el sagrado deber de defender eficazmente a Ucrania de los bárbaros rusos, también con medios ofensivos (tanques, aviones, barcos), porque al final se trata también de salvar a la civilización europea de estos despreciables BARBARIOS (Spanisch).
-Il lancio di missili contro le città ucraine durante le festività dimostra chiaramente che non è esagerato definire l’attuale Russia sotto Putin INCIVILE e BARBARICA. I politici e i militari responsabili di tutto ciò potrebbero essere qualificati come barbari, figli di barbari, nipoti di barbari, pronipoti di barbari e complessivamente discendenti di barbari. Pertanto, l’Europa civile ha il sacrosanto dovere di difendere efficacemente l’Ucraina dai barbari russi, anche con mezzi offensivi (carri armati, aerei, navi), perché alla fine si tratta anche di salvare la civiltà europea da questi spregevoli BARBARI (Italienisch).
Berliner Zeitung 30.12.22)
____________________________________
“Volksabstimmungen” in russisch besetzten ukrainischen Regionen
“ex injuria non jus oritur (aus dem Unrecht erwächst kein Recht). Es handelt sich um einen” der allgemeinen Rechtsgrundsätze der zivilisierten Nationen” (Artikel 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofes von Den Haag). Die folgende Frage ist berechtigt: Gehört Russland unter Putin auch zu den zivilisierten Nationen? Zeit,. NZZ , FAZ(28.9.22)
_______________________________________________________________
Annexion fremder Gebiete, Israel, Russland
Auch nicht richtig, jedoch Israel annektiert Gebiete, die zu der palästinensischen Autonomie-Behörde gehören, d.h. diese Gebiete sind nicht unbedingt als zu einem STAAT gehörend zu betrachten. Dennoch auch in diesem Falle liegt eine Verletzung des Völkerrechts vor. Die von Russland annektierten Gebiete sind hingegen integraler Bestandteil des STAATES Ukraine, die ein vollsouveräner Staat, und noch dazu UNO-Mitglied (gehört zu den Gründern der UNO!) ist. Kurzum: Das Völkerrecht schützt die Souveränität und die TERRITORIALE INTEGRITÄT bereits bestehender Staaten. Somit verletzt Russland das Völkerrecht schwerwiegend. Derartiges geschieht nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal. Hierdurch entfern sich Russland vom zivilisierten Europa immer mehr. Offenkundig ist das tatarische (“Goldene Horde”) Herrschaftserbe besonders zäh. BZ, Focus, FAZ, Zeit (30.9.22)
_____________________________________________________________________
Es gibt einige „Allgemeine Rechtsprinzipien anerkannt durch die
zivilisierten Nationen“ („General principles of law recognized by civilized nations”, “Principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées » (Artikel 38 des Statuts des Internationalen Gerichtshofes von Den Haag, eines Hauptorgans der UNO) wie z.B. “ex injuria non jus oritur” (“aus dem Unrecht erwächst kein Recht”). Daher widerspricht die Taktik des Aggressors Russland “fait accompli” (“vollendeteTatsachen zu schaffen”), sowohl den „Allgemeinen Rechtsprinzipien“ als auch mehreren grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts, wie z.B. (in der Kurzform) Gewaltandrohungs- und
Gewaltanwendungsverbot, Souveräne Gleichheit der Staaten
(Souveränität,TERRITORIALE INTEGRITÄT etc.).
Dies wird in der UNO Prinzipien-Deklaration von 1970, die eine authentische (höchst offizielle, verbindliche) Interpretation der UNO-Charta unmissverständlich klargestellt: Annexionen stellen “ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit” dar und daher
kein Staat darf sie anerkennen. Aber gegenwärtig erlebt die Menschheit seitens Russlands einen ZIVILISATIONSBRUCH nach dem anderen. Zugleich entsteht in diesem Zusammenhang die durchaus berechtigte Frage, ob Russland unter Putin immer noch als ein zivilisiertes Land zu betrachten ist. Siehe ausführlicher:
-Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken
2019;
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken
2021;
-Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021.
-Panos Terz, La ciencia del derecho internacional, ISBN: 978-620-3-97856-8, Saarbrücken 2021;
-Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4- 10170-5, Saarbrücken 2021.
Veröff. in: Berliner Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Süddeutsche Zeitung (2022), BZ (15.11.22, 15.2.23)
_____________________________________________________________________________________________
Königsberg-Kaliningrad, auch Raubland
Stalin hat nach dem Zweiten Weltkrieg Königsberg und Umgebung mit der Begründung beansprucht, es handelt sich um “urslawisches” Gebiet. Die gleiche Methode wendet Putin an, indem er alle früheren “russischen Gebiete”, darunter auch die Ukraine (wörtlich) “zurückholen” will. Wie eh und je IMPERIALISTISCHES Russland. Zeit, Wiener Zeitung (24.6.22)
Stalin hat übe alle territorialen Verschiebungen (Kurilen-Inseln, Moldawien, Königsberg, Galizien, Ost-Karelien) mit Zustimmung der westlichen Alliierten (bei Ost-Karelien anders) entschieden. Aus ihrer Sicht ging es um eine EINMALIGE Strafe für den Krieg, den Völkermord und die zahlreichen Kriegsverbrechen. Die Polen meinten danach, a) es ginge bei den „deutschen Ostgebieten“) um ursprünglich polnisches Land und b) um die Kompensation für ehemalige polnische Ostgebiete, welche von der Sowjetunion annektiert wurden. Zu a) sagte ich (ethnisch kein Deutscher) Anfang der 80er-Jahre auf einer Konferenz in Poznan zu den polnischen Kollegen, dass vor der slawischen Völkerwanderung in diesen Gebieten GERMANISCHE Stämme lebten! Das Gespräch wurde abrupt beendet. Wiener Zeitung (24.6.22)
_______________________
Grundsätzliches zum Kriegsverlauf:

1. Die Würfel sind noch nicht gefallen. Es sei daran erinnert, dass im Zweiten Weltkrieg die Wehrmacht ca. 25 kl. vor Moskau lag, und Stalingrad fast vollständig erobert wurde. Dennoch ist das Blatt zugunsten der Roten Armee gewendet worden.

2. Die ukrainische Nation, der Existenz vom Kriegstreiber und Kriegsverbrecher Putin Zweifel gezogen wird (welch eine Anmaßung) kämpft heroisch um ihre Identität und ihre staatliche Existenz  und verteidigt heroisch ihre „heilige Erde“.  Die russische Armee hingegen kämpft für die Realisierung der paranoiden Imperialphantasien des Autokraten/Diktators Putin.

3. Russland ist nicht die damalige Supermacht Sowjetunion und die sowjetische Armee.  Die jetzige russische Armee ist gewaltig  überschätzt  worden. Die russische Generalität hat nach Einschätzung von Spezialisten aus mehreren Ländern große strategische und militärische Fehler begangen. Sie hat eben keine Kriegserfahrung.

4. Die ukrainische Armee ist, verglichen mit der russischen Arme, schlecht bewaffnet, aber inzwischen treffen teilweise überlegene Waffen aus westlichen Ländern ein. Sie könnten die ohnehin starke Kampfmoral der tapferen Ukrainer weiter erhöhen und eine Wende im Schlachtfeld herbeiführen.

5. Insgesamt hart die idealisierte russische Armee versagt, denn der Autokrat Putin, der kein Militär  ist, hat sich total verrechnet: Aus den zwei- bis drei Tagen des “Sieges“ sind nunmehr vier Monate geworden, jedoch die „ruhmreiche“ russische Armee befindet sich immer noch fast ausschließlich in Gebieten, die von ethnischen Russen bewohnt sind.

6. Die russische Besatzungsarmee begeht massenweise Kriegsverbrechen, die den Ukrainern vor Augen führen, dass es sich um einen barbarischen Vernichtungskrieg handelt. Dies trägt dazu bei, dass ukrainischen Kämpfer  noch heroischer und verbissener kämpfen.

7. Die Bekanntmachung der europäischen Perspektive mit ihren Verlockungen kann zur weiteren Erhöhung der Kampfbereitschaft der Ukrainer beitragen. NZZ, BZ, Stern (1.7.22)

__________________________________

„Eurasien“

Der Begriff  „Eurasien“ ist bereits im 19. Jh. von russischen ultranationalistischen  Historikern geprägt worden und erlebt seitens der russischen Führung mit folgender Bedeutung eine Renaissance: a)Enger Begriff: Zusammenschluss aller Länder und Völker  der ehemaligen Sowjetunion unter der Führung Russlands. b) Breiter Begriff: Zusammenschluss aller Länder und Völker von Lissabon bis Wladiwostok natürlich unter der Führung Russlands (Medwedew).  Es wird dabei die vollständige Entfernung der USA aus Europa vorausgesetzt und angestrebt. Die Übernahme des autokratischen russischen Herrschaftssystems wird als  selbstverständlich betrachtet.  Dies ist der Grund, dass man von der IMPERIALPARANOIA Putins spricht.  NZZ (1.7.22)

____________________________

Kein Friedensdiktat Russlands

Das imperialistische Grundverhaltensmuster widerspricht dem Völkerrecht, denn gemäß
der bereits erwähnten UNO-Prinzipien Deklaration von 1970, welche die UNO-Charta
authentisch (bindend) interpretiert, stellt klar: „Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht
zum Gegenstand der Aneignung durch einen anderen Staat als Ergebnis der Androhung
oder Anwendung von Gewalt gemacht werden“. Hierzu gehört auch der Rechtssatz: „ex
injuria non jus oritur“:“Aus dem Unrecht entsteht kein Recht“. Daher ist es
selbstverständlich und völkerrechtsgemäß, wenn die Ukraine auf einer Friedenskonferenz
den völkerrechtswidrigen Landraub durch Russland nicht anerkennen wird. Kurzum, die
Ukraine hat das Recht, eigene von Russland annektierte Territorium zu befreien. Russland
ist berüchtigt für die Annexion fremder Gebiete.
Ein Staat, das Kulturgüter zerstört, barbarisch handelt und damit das Humanitäre
Völkerrecht (Jus in bello) eklatant verletzt, ist in der UNESCO fehl am Platze.
____________________________
Komplexe Problematik, Waffenlieferung, Problemlösung
Der Aggressor will die Imperialparanoia Putins in die Tat umsetzen, die Ukraine vernichten und das KGB – Herrschaftssystem auf dieses Gebiet ausdehnen. Natürlich wird Putin nicht bei der Ukraine bleiben.Es werden schon andere Staaten folgen. Es dürfte selbstverständlich sein, dass die Freunde der leidgeprüften Ukraine ihr die erforderlichen Waffensysteme zur Verfügung stellen werden, um die Ukraine von der völkerrechtswidrigen occupatio bellica (kriegerische Besetzung) zu befreien, d.h. die Aggressionsarmee Russlands zurückzudrängen. Dabei geht es nicht darum, Russland zu „besiegen“, denn die ukrainische Armee darf die Grenze zu Russland keinesfalls überschreiten.

Es bleiben allerdings zwei wesentliche Probleme, die es zu regeln gilt:
a)Die Ukraine muss Lukansk und Donetsk eine weitestgehende Autonomie gewähren. Es ist übrigens zu kritisieren, dass die ukrainische Regierung unter dem Druck ultranationalistischer Kräfte stehend, nicht bereit war, die Autonomiefrage nach Völkerrecht und nach dem Minsker Abkommen zu regeln.
b)Eine Befreiung der Krim wird praktisch kaum möglich sein. Es ist her damit zu rechnen, dass die Ukraine nolens wolens auf die Krim verzichten wird, obwohl dies dem Völkerrecht nicht entsprechen würde. Die Formulierung des ukrainischen Präsidenten über die “Rückeroberung“ der Krim ist daher nicht ganz verständlich und stellt ohnehin eine Chimäre dar. Völkerrechtler
Siehe ausführlich: Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020; Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021; Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021; Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021.
taz, focus (14.6.22), BZ (5.7.22)
____________________________________
Putin hat nur noch vier Unterstützer – bei Abstimmung in der UN-Generalversammlung stimmen 143 Staaten gegen Russland. Allerdings enthalten sich mit China, Indien und Südafrika auch drei Länder, die der Westen gerne auf seine Seite gezogen hätte.
In der Wissenschaft des Völkerrechts wird dieses Ergebnis als CONSENSUS GENERALIS bezeichnet. Er bringt u.a. das allgemeine Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden der übergroßen Mehrheit der UNO-Mitglieder zum Ausdruck. Die politische, diplomatische und ethisch-moralische Bedeutung dieses Abstimmungsergebnisses hat nicht nur einen hohen Symbolchasrakter, sondern ist darüber hinaus eine Warnung an das aggressive Russland zu verstehen, es mit den Völkerrechtsverletzungen und der Verachtung der UNO-Charta nicht zu übertreiben.
Die Resolution stützt sich vollauf auf die UNO-Charta und insbesondere auf die grundlegenden Völkerrechtsprinzipien Verbot der Androhung und Anwendung von Gewalt und Souveräne Gleichheit der Staaten (Souveränität, Unabhängigkeit, territoriale Integrität, Unantastbarkeit der Grenzen etc.). Es wird erneut klargestellt, dass die Annexionen ukrainischen Territoriums von Anfang an (ab initio, ex tunc, nulles et non avenues) rechtsungültig sind und daher kein Staat sie anerkennen darf. Zugleich wird erneut bestätigt, dass das Russland unter dem Autokraten Putin sich sukzessive zu einem imperialistischen Monster entwickelt und sich immer weiter von den zivilisierten Nationen entfernt. Siehe zu der Bedeutung der Resolutionen der UNO-Generalversammlung:
-Panos Terz, Cuestiones teoricas fundamentales del proceso de formacion de las normas internacionales, Con especial analysis de las resoluciones de la ONU, Universidad Santiago de Cali, ISBN: 958-96666-2-0, Cali 1999;
-Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht: Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken, Dezember 2021;
-Panos Terz, Панос Терц: Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021;
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021. Prof.i.R., Dr., Dr.sc. Dr.habil., Völkerrecht, Theorie der internationalen Beziehungen
vreröffentlicht in: Stern, FAZ, NZZ, Zeit (14.10.22)
____________________________________________________
NATO-Fehler als Grund für die russische Aggression?
Bestimmte Fehler der NATO sind beim besten Willen kein Grund, einen barbarischen, brutalen und vor allem VÖLKERRECHTSWIDRIGEN Krieg vom Zaune zu brechen und hierdurch den Krieg zum Mittel der eigenen Interessendurchsetzung zu machen. Das ist auch ein ZIVILISATIONSBRUCH. Möglicherweise hat das Russland unter dem Autokraten Putin gewaltige Probleme mit der menschlichen Zivilisation. Dies gilt auch für jene, die nicht das Opfer der Aggression, sondern den entmenschten Aggressor unterstützen.
Es wird erneut bestätigt, dass die Demokratie a la USA nicht unbedingt das Gelbe vom Ei ist. Ferner erleben wir eine Perversion der Individualität der Bürgerrechte (“Recht” auf Waffenbesitz. Dies ist die Perversion in Perfektion. Berliner Zeitung (28.5.22)
_____________________________

Gleiches erfolgte bereits in Lukansk und in Donetsk bereits im April 2019.

Das Verhalten Russlands (Ausstellung von Pässen) ist eine völkerrechtswidrige Provokation, die man früher als  casus belli bezeichnete. Erst die Verleihung der russischen Staatsbürgerschaft und  unter  günstigen Bedingungen Heim ins Reich a la Russe, d. h. auf diesem Wege die Annexion der Ost-Ukraine und von Cherson und Saporischschja mit der vorwiegend russisch sprechenden Bevölkerung vorbereiten.

Jeder Staat besteht aus drei Elementen (Aristoteles, Jellinek) : Regierung, Bevölkerung, Territorium. Alle drei müssen vorliegen, damit ein Staat in den internationalen Beziehungen existieren kann.

Aus der Beziehung zwischen dem Staat und der Bevölkerung ergibt sich die Personalhoheit, auf die sich die Staatsbürgerschaft als Rechtsverhältnis  zwischen ihnen  stützt. Aus der Staatsbürgerschaft leiten sich  Rechte und Pflichten für beide Seiten ab: Der Bürger hat vor allem die Treuepflicht gegenüber dem Staat, und der Staat hat insbesondere die Schutzpflicht  gegenüber seinen Staatsbürgern.  Jedoch durch das Verhalten Russlands wird das Rechtsverhältnis zwischen dem ukrainischen Staat und seinen in den oben genannten Gebieten lebenden Staatsbürgern erheblich gestört.

Aus dem Territorium leiten sich die Gebietshoheit  und  aus ihr die Rechtshoheit ab. Allerdings  durch die völkerrechtswidrige direkte militärische Intervention Russlands in der

Der ukrainische Staat  daran gehindert, seine Gebiets- und Rechtshoheit in diesen Teil seines Staatsgebietes durchzusetzen.

Zusammenfassung: Russland verletzt die Gebiets- sowie die Personalhoheit der Ukraine, gefährdet erheblich die Existenz des ukrainischen Staates und verstößt auch hierdurch schwerwiegend gegen das Völkerrecht und damit auch gegen allgemein anerkannte Normen der Zivilisation.  Somit handelt Russland ebenso barbarisch und unterstreicht die Tatsache, die Gemeinschaft der zivilisierten Nationen bereits verlassen zu haben. Daher ist es durchaus gerechtfertigt, in den internationalen Beziehungen aus diesem Staat einen Paria zu machen.

Die Zeit, Müchner Merkur (24.4.19),  (25.4.19), Berliner Zeitung (29.4.19, 26.5.22), LVZ  (29.4.19), FAZ  (29.4.19), NZZ  (4.5.19)

_______________________

Russland bombardiert nach Lust und Laune ukrainische Städte
und setzt damit seine Barbareien fort. Warum sollte eigentlich, die Ukraine nicht das Recht haben, ebenso russische Städte zu bombardieren, damit diese Verbrecherbande merkt, was Leid und Zerstörungen bedeuten? Woher nimmt sich das militaristische und imperialistische Russland das Recht, sich wie ein Raubtier zu verhalten? Frankfurter Allgemeine Zeitung (16.5.23)
________________________________________
Drohnen über Moskau, Russland droht mit “Vergeltung” !
Die russische Dreistigkeit ist grenzenlos. Erst die Aggression, dann die teilweise Annexion, Fortsetzung der terroristischen Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte und zugleich dem Opfer verbieten, sich zu wehren. Hier liegt eine einmalige Mischung von Skrupellosigkeit, Dreistigkeit, Brutalität, Grausamkeit und Barbarei vor.
Das ist das Spiegelbild eines in zivilisatorischer Hinsicht zurückgebliebenen unddaher brandgefährlichen Staatsgebildes. Das mongolotatarisce Erbe hat offenkundig tiefe Wurzeln geschlagen.
Siehe sehr ausführlich einige hochinteressante und aufschlussreiche Bücher, die für die Anhänger des brutalen und paranoiden russischen Aggressors böhmische Dörfer sind:
-Ch.J. Halperin, Charles J., Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. Indiana University Press 1987.
-B. Spuler, Die Goldene Horde, Die Mongolen in Rußland 1223–1502, Wiesbaden 1965.
_____________________
Wofür kämpfen die Ukrainer und die Russen?
Zu den Ukrainern passt eher der Spruch der im 19.Jh. gegen das osmanische Joch kämpfenden Neugriechen: “Freiheit oder Tod” (“Ελευθερία ή Θάνατος”: Eleftheria i Thanatos”). Die Russen opfern sich hingegen für die Imperial-Paranoia des halbzivilisierten Autokrators bzw. Diktators und Verbrechers Putin. Focus (19.4.22)
Krieg ist nicht gleich Krieg
Der Unterschied liegt im Folgenden: a) In Europa haben zwei Weltkriege stattgefunden, aber nach dem Zweiten Weltkrieg herrschte fast 80 Jahre lang Friede. b) Bei beiden Weltkriegen wurden auf dem Gebiet der Ukraine sehr hohe Zerstörungen verursacht. c) Russland hat einen brutalen, verbrecherischen und extrem völkerrechtswidrigen Krieg vom Zaune gebrochen. d) Die Ukraine führt einen Selbstverteidigungskrieg (Artikel 51 der UNO – Charta). Ihr geht es um die ethnische Identität und die staatliche Unabhängigkeit. Zeit (12.4.22), Stern (25.5.22), BZ (2.12.22)
Drohnen über Moskau, Russland droht mit “Vergeltung” !
Die russische Dreistigkeit ist grenzenlos. Erst die Aggression, dann die teilweise Annexion, Fortsetzung der terroristischen Raketen- und Drohnenangriffe auf ukrainische Städte und zugleich dem Opfer verbieten, sich zu wehren. Hier liegt eine einmalige Mischung von Skrupellosigkeit, Dreistigkeit, Brutalität, Grausamkeit und Barbarei vor.
Das ist das Spiegelbild eines in zivilisatorischer Hinsicht zurückgebliebenen unddaher brandgefährlichen Staatsgebildes. Das mongolotatarisce Erbe hat offenkundig tiefe Wurzeln geschlagen.
Siehe sehr ausführlich einige hochinteressante und aufschlussreiche Bücher, die für die Anhänger des brutalen und paranoiden russischen Aggressors böhmische Dörfer sind:
-Ch.J. Halperin, Charles J., Russia and the Golden Horde: The Mongol Impact on Medieval Russian History. Indiana University Press 1987.
-B. Spuler, Die Goldene Horde, Die Mongolen in Rußland 1223–1502, Wiesbaden 1965.
-G. Dornblüth, Th. Franke, Jenseits von Putin: Russlands toxische Gesellschaft, Brzezia Laka 2023. Berliner Zeitung (31.5.23)
________________________________________________________
Primitive und plumpe russische Propaganda
Es ist unbestritten, dass die russische Propaganda sich wie eh und je durch eine unvorstellbare PRIMITIVITÄT und PLUMPHEIT auszeichnet. Sie scheint aber, bei den russischen Untertanen, die immer noch nicht das Niveau des europäischen Citoyen erreicht haben, besonders erfolgreich zu sein. Das macht sie besonders gefährlich. Neue Zürcher Zeitung (12.4.22)
__________________________________

Russischer Landraub auf Kosten der Ukraine

Nach der UNO-Prinzipien-Deklaration von 1970 stellt die Annexion fremden Gebietes ein „Verbrechen gegen die Menschheit“ dar, denn das Territorium gehört zusammen mit der Regierung (Herrschaft) und die Bevölkerung zu den konstitutiven Elementen eines Staates überhaupt. Deswegen stellt diese Deklaration eindeutig klar: Annexionen dürfen von keinem Staat anerkannt werden. Infolgedessen sind russische Bemühungen, fait accompli (vollendete Tatsachen) zu schaffen, völkerrechtswidrig und VERBRECHERISCH.
Es gibt dabei einen weiteren Aspekt, der ebenso konstitutiver Bestandteil der russischen Politik seit der Zarenzeit und der UdSSR ist: LANDRAUB fremder Gebiete. Putin hat neuerdings nicht umsonst ausgerechnet Stalin anerkennend erwähnt, weil er die Sowjetunion durch die Annexion zusätzlicher Gebiete vergrößert hat ! Zeit (28.4.22), Leipziger Volkszeitung (26.5.22), Focus (15.6.22)
_____________________________________________
Metamorphose des Diplomaten Lawrow
zu einem plumpen und primitiven Propagandisten
Normalerweise kämpft ein Diplomat mit einem Florett, der plumpe Lawrow bevorzugt jedoch nach der wohlbekannten russischen Art das Schlachtbeil. NZZ (4.4.22)
_________________________________
Lawrow fordert die Beendigung der Sanktionen und betont die Bereitschaft Russlands, mit der Ukraine zu verhandeln.
____________________
Wie ein Unschuldslamm der Lügner und Heuchler. Die russische Seite stellt barbarischerweise nur Ultimaten und parallel versucht verbrecherisch fait accommpli (vollendete Tatsachen) zu schaffen: Annexion ukrainischen Gebietes. Das stellt aber nach Völkerrecht ein “Verbrechen gegen die Menschheit” dar.
Die Sanktionen des Westens haben bereits eine verheerende Wirkung, zumal Russland wirtschaftlich schwach ist. Zum Vergleich das BIP in Billionen Dollar: USA: 20,94; EU:14.15; Japan: 5,065, und Russland: 1,483 etwas mehr als Spanien: 1,208 !!!!! Dies ist die Realität. Das primitive Aufgeblasene ist mehr für die einfach Gestrickten und die Vollidioten, Opfer der plumpen russischen Propaganda.
Der Imperialwahn Putins verhindert ernsthafte Verhandlungen, die nach der Verhandlungstheorie Kompromisse voraussetzen. Russland operiert nur mit Ultimaten. Diese Methode erinnert stark an jener Hitlers.
SDZ (30.4.22)
_______________________________
Russisch-Ukrainischer Kirchenstreit
1. Russland und die Ukraine gehören zu den europäischen Staaten sui generis, weil sie genauso wie andere Staaten Osteuropas und des gesamten Balkan mit orthodoxer Tradition weder die Renaissance, noch die Aufklärung, noch die bürgerliche Revolution, noch den bürgerlichen Staat, noch eine funktionierende Demokratie hatten. So betrachtet, sind sie in erster Linie in geographischer Hinsicht Teil Europas. Kurzum, sie sind in politischer Hinsicht zurückgebliebene Staaten, deren Zukunft sehr ungewiss ist.
2. Für diesen Zustand gibt es mehrere Gründe, aber der wichtigste ist in der extrem negativen Haltung der orthodoxen Kirche zu den welthistorischen Europäischen Aufklärung zu suchen. Das Welt-, Gesellschafts- und Menschenbild der Orthodoxie ist theozentristisch und nicht anthropozentristisch orientiert, wodurch die Herausbildung des selbstbewussten Individuums und des staatstragenden Bürgers massiv verhindert worden ist.
3. Dennoch ist die identitätsstiftende und identitätssichernde Rolle der Orthodoxie bei der Ethnogenese in Ost- und in Südosteuropa nicht zu unterschätzen. Sowohl allgemein, als auch konkret vermittels der Autokephalie der jeweiligen Nationalkirche konnte eine eigene nationale Identität geschaffen werden. Genau so war es bei den Balkan-Völkern im 19. und im 20 Jh. So ist es normal, dass die ukrainische Kirche sich von der russischen Kirche trennt und mit der Hilfe des Ökumenischen Patriarchats der Orthodoxie Autokephalie im Sinne einer Nationalkirche erlangt. Hierdurch wird die eigene nationale Identität wesentlich gestärkt. Es ist nunmehr zu einer Spaltung der ukrainischen Orthodoxie gekommen. Es sei en passant darauf verwiesen, dass die Russische Kirche bereits im 16. Jh. mit Zustimmung des Ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel die Autokephalie erlangt hat.
4. Aber dadurch werden vitale Wirtschaftsinteressen der russischen orthodoxen Kirche als auch allgemein des Imperium Russicum direkt berührt. Beide Kirchen befinden sich nunmehr in einem unchristlichen feindlichen Zustand genauso wie im Allgemeinen Russland und die Ukraine.
5. Zugleich kann die russische Kirche ihre jahrhundertealten Träume über die Erlangung der Führung der gesamten Orthodoxie und die Verwandlung Moskaus zu ihrem Zentrum endgültig begraben. Wer sich mit dem Ökumenischen Patriarchat streitet, zieht letzten Endes den Kürzeren. Zeit (22.4.22)
_______________________________________________
Putin will den ukrainischen Staat beseitigen und die ukrainische Nation auslöschen
Putin hat häufig betont. dass a) es keine ukrainische Nation gäbe, b) die Ukraine sei kein richtiger Staat, c) “Klein-Russland” (Ukraine) sei immer ein Teil, Russlands gewesen d) das Ukrainische sei keine selbstständige Sprache, sondern ein Dialekt des Russischen, e) Kiew sei die “Mutter” aller russischen Städte etc. Lawrow hat ferner unterstrichen: Es geht nicht nur um den Donbass, sondern um die ganze Ukraine. SDZ (22.4.22)
___________________________________

“Präventivschlag”

“Rede” Putins auf der Siegesfeier in Moskau am 9.5.22): Es habe sich hinsichtlich der Ukraine um einen “Erstschlag” und “Präventivschlag” als Antwort auf die “Aggression” der NATO und der Ukraine gehandelt !!!
Folgendes ist im Völkerrecht klar wie das Amen in der Kirche: Der Präventivkrieg oder Vorbeugungsschlag oder Blitzkrieg stellt eine Verletzung des Völkerrechts dar. Das Völkerrecht kennt nur“ im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen das natürliche Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung“, verankert im Artikel 51 der UN-Charta. Die willkürliche und extrem extensive Verwendung und Interpretation des Begriffs „Aggression“ durch Putin hat jedoch mit der Festlegung „im Falle eines bewaffneten Angriffs“ inhaltlich absolut nichts zu tun.
Schlussfolgerung: Russland ist in höchstem Masse ein Aggressorstaat und verletzt eklatant, massiv und brutal das Völkerrecht, was die völkerrechtliche Verantwortlichkeit nach sich zieht: Reparationen und Aufgabe der besetzten ukrainischen Gebiete. Auf alle Fälle darf durch die Duldung eines völkerrechtswidrigen Zustandes kein Präzedenzfall geschaffen werden. Zeit, FAZ, Focus, NZZ (9.5.22), NZZ (10.5.23)
_________________________________________
Nach dem Grundsatz der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit sollen die Reparationsforderungen der Ukraine Gegenstand des künftigen Friedensvertrages sein. Das ist international üblich. Ansonsten ist mit einem gewaltigen Marshallplan des Westens zu rechnen. Zeit (21.5.22)
Angriffskrieg, Schäden und Reparationen
Wer völkerrechtswidrig handelt, wird nach dem Grundsatz der VÖLKERRECHTLICHEN Verantwortlichkeit eben zur Verantwortung gezogen: z.B. Reparationen. Das ist völkerrechtsgemäß und gerecht. Suum cuique tribuere. FAZ (9.5.22)

__________________________________________

Wird Deutschland durch die Waffenlieferung und die Ausbildung ukrainischer Soldaten zur Kriegspartei?

(Gutachten sieht Ausbildung ukrainischer Soldaten als Kriegsbeteiligung, Soldaten aus der Ukraine werden auch auf deutschen US-Stützpunkten geschult. Experten sagen, dies könne man als Kriegseintritt werten. Die Bundesregierung widerspricht.)

_______________________

Das Gutachten ist offenkundig nicht von der richtigen Prämisse ausgegangen: Anbei der richtige Ausgangspunkt:

Art. 2 Ziffer 4 der UN-Charta: Verbot von Gewaltandrohung und Gewaltanwendung; Art. 51der UNO -Charta über das individuelle und kollektive Recht auf Selbstverteidigung (hieraus ergibt sich die Rechtmäßigkeit der Waffenlieferung und auch der Ausbildung); UNO-Aggressionsdefinition von 1974: Russland ist eindeutig der Aggressor, der das Völkerrecht in vollem Umfang verletzt,  infolgedessen handelt jeder Staat völkerrechtsgemäß, der dem Opfer auch militärische Unterstützung gewährt; aus der Haager Landkriegsordnung (HLK) von 1907, Art. 1-3 ergibt sich, dass die Teilnahme von offiziellen Kampfeinheiten als Kriegseintritt gilt; ferner das V. Übereinkommen betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Landkrieges zur HLKO, aus der die Schlussfolgerung abgeleitet werden kann, das Deutschland sich nicht neutral verhält, jedoch dies ist nicht völkerrechtswidrig.

Schlussfolgerung: Die Ausbildung von ukrainischen Soldaten in Deutschland kann nicht als Kriegseintritt Deutschlands  qualifiziert werden.Vökerrechtler

Siehe ausführlicher: Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021; Panos Terz, Панос Терц: Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021,

Zeit (2.5.22), Frankfurter Allgemeine Zeitung, Stern (5.5.22),Focus (26.7.22)

__________________________________________________

Gegen den Brief von Alice Schwarzer u.a

Wie wurden Deutschland, Japan und Italien  besiegt? Wie erfolgte die Befreiung der zahlreichen  Völker vom jahrhundertealten unmenschlichen Kolonialismus etc. ? Sollen sich etwa die Ukrainer den Ultimaten und dem Diktat des brutalen russischen Imperialismus beugen? Die Verteidigung der Freiheit und der  Demokratie vor ihren Todfeinden fordern ihren Preis. Deswegen ist die NATO gegründet worden. Zeit (4.5.22), LVZ (23.6.22)

___________________________________

Lieber schlichten, als Waffen liefern?
Nach Völkerrecht, Diplomatie und Schlichtungsrecht wird die Verhandlungsbereitschaft der Streitparteien vorausgesetzt. Hier geht es aber um eine brutale völkerrechtswidrige Aggression. Putin pfeift auf das Völkerrecht und die Diplomatie. Deswegen ist die militärische Hilfe ein Gebot der Stunde. SDZ (6.5.22), taz (17.5.22)

________________________________________________

Waffenlieferung an die Ukraine: Offener Brief
Intellektuelle um den Publizisten Ralf Fücks plädieren für die kontinuierliche Lieferung von Waffen an die Ukraine – nachdem eine Gruppe um Alice Schwarzer davor gewarnt hatte.
___________________________________________
Das imperialistische Russland ist der brutale Aggressor und handelt damit völkerrechtswidrig. Die Ukraine hingegen ist das Opfer der Aggression und macht von ihrem Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung Gebrauch. Zu der kollektiven Komponente des Selbstverteidigungsrechts gehört selbstverständlich auch die Unterstützung mit Waffen. Unter diesen Umständen ist daher der wirklichkeitsfremde Pazifismus völlig fehl am Platze.
Aus Sicht des Völkerrechts unterstütze ich die Unterzeichner des Briefes, weil sie Realismus und echte Solidarität mit dem leidgeprüften ukrainischen Volk an den Tag legen. Prof.i.R.,Dr.,Dr.sc.,Dr.habil, Völkerrechtler. Zeit (4.5.22), taz (17.5.22), LVZ (23.6.22)
______________________________________________
Bedeutet die Waffenlieferung, dass Deutschland Kriegsteilnehmer wird?
Nach dem jus in bello (Kriegsrecht, humanitäres Völkerrecht) setzt die Charakterisierung als Kriegspartei die Entsendung von Kompattanten (Kämpfer) voraus. Die Entsendung von Waffen hingegen ist völkerrechtlich legitimiert (Art.51 der UNO-Charta: “natürliches Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung). Beachten Sie, dass in diesem Falle eine völkerrechtswidrige Aggression seitens Russlands vorliegt. Eine Gleichsetzung ist jedoch ungerecht, inhuman und völlig falsch. Betreiben Sie etwa russische Propaganda? Im Westen gibt es wieder”nützliche Idioten” (Stalin). SDZ (30.4.22)
___________________________________
Notwendige einleitende Worte
Es gibt weitere Aspekte, die absichtlich ausgeklammert worden sind. Hierbei handelt es sich jedoch um drei andere Wissenschaftsgebiete und zwar um Theorie der internationalen Beziehungen (Interessen, Macht, Geostrategische Komponente,  Einflusssphären) und die Politologie (politisches Herrschaftssystem Putins,  europäische Ultralinke und Kommunisten sowie Ultraorthodoxe als Putin-Freunde, Übergang zum autoritären System mit starken Diktatur-Elementen, nova klasa, Oligarchen etc.) sowie um die Ethnologie (Herkunft, Grund Verhaltensmuster, Rolle der Orthodoxen Kirche). Es ist vorgesehen, hierzu drei größere Beiträge zu veröffentlichen. Nach ca. vier bis fünf Jahren werden diese unterschiedlichen Themenstellungen und Sichtweisen zusammengefasst und als Buch erscheinen. Ich stehe schon mit einem Verlag in Verbindung.  Insgesamt ist  jedoch eins sonnenklar: Russland hat den Rubikon überschritten und einen brutalen, barbarischen und extrem völkerrechtswidrigen vom Zaune gebrochen. Allerdings hinsichtlich der Kriege und der Kriegsverbrechen sind  unzweifelhaft die USA Weltmeister. Diesbezüglich habe ich mich in meinen neuesten Büchern unmissverständlich positioniert.
Allerdings bestimmte Fehler der NATO sind beim besten Willen kein Grund, einen barbarischen, brutalen und vor allem VÖLKERRECHTSWIDRIGEN Krieg zu entfachen und hierdurch den Krieg zum Mittel der eigenen Interessendurchsetzung zu machen. Das ist auch ein ZIVILISATIONSBRUCH. Möglicherweise hat das Russland unter dem Autokraten Putin gewaltige Probleme mit der menschlichen Zivilisation. Dies gilt auch für jene, die nicht das Opfer der Aggression, sondern den entmenschten Aggressor unterstützen.

Eine völkerrechtliche Gesamteinschätzung des Aggressionskrieges Russlands gegen die Ukraine, Kriegsverbrechen
1. Das “Recht auf Krieg” (jus ad bellum) ist spätestens seit der UN-Charta museal. Es gehört zum früheren Jus publicum Europaeum (Europäisches Völkerrecht). Ebenso antiquiert ist der”gerechte Krieg”, als Begriff geprägt von den Römern (“justum bellum”), allerdings im Sinne der Pax Romana. Heute gilt die “Pax Americana” gefolgt von der „Pax Russica“ und in der Perspektive kommt die „Pax Sinica“ hinzu. Das nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Völkerrecht hat als wichtigste Aufgabe die Aufrechterhaltung des Weltfriedens, daher ist es bekannt als jus pacis (Friedensrecht). Das Völkerrecht (genauere Formulierung: Internationales öffentliches Recht) stützt sich auf sieben grundlegende Prinzipien, die im Allgemeinen wie internationale „Verfassungsprinzipien“ betrachtet werden und jus cogens (zwingenden) – Charakter besitzen (in der Kurzfassung: Verbot der Gewaltandrohung und Gewaltanwendung (wichtigste Schutzobjekte sind die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit des Staaten), die Souveränität des Staates, das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, das Einmischungsverbot in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten, die friedliche internationale Zusammenarbeit, die friedliche Streitbeilegung und die Vertragstreue.

Im Völkerrecht gibt es nur die Selbstverteidigung als notwendige Reaktion im Falle eines Angriffs (Artikel 51 der UN-Charta). Der russische Außenminister sprach von Gefahren für Russland, die sich aus dem Wunsch der Ukraine nach einer NATO-Mitgliedschaft ergäben. In diesem Zusammenhang erwähnte er den Begriff Selbstverteidigung. Putin war konkreter und sprach vom Selbstverteidigungsrecht Russlands gemäß Art. 51 Absatz 7 (den gibt es aber nicht) der UNO-Charta. Dem Wesen nach geht es allerdings um einen Präventivschlag (Vorbeugungsschlag), der jedoch nach Völkerrecht streng verboten und daher als Völkerrechtsverletzung gilt. Er wurde ferner als „Blitzkrieg“ und ohne die erforderliche Kriegserklärung geführt. Der Aggressionskrieg Russlands hat die oben erwähnten grundlegenden Völkerrechtsprinzipien eklatant verletzt und zugleich die in den vergangenen Jahrzehnten mit Mühe und Not geschaffene Friedensordnung in Europa über den Haufen geworfen. Daher kann der Aggressionskrieg an sich als Verbrechen qualifiziert werden, wie die UNO „Deklaration über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen (“Friendly Relations”-Deklaration) von 1970 eindeutig betont: „“Ein Aggressionskrieg stellt ein Verbrechen gegen den Frieden dar, das die Verantwortlichkeit auf Grund des Völkerrechts nach sich zieht“.Auch das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofes spricht im Artikel 5, Buchst. d) unmissverständlich vom „Verbrechen der Aggression“. Die Annexion wiederum ist nach Völkerrecht ein “Verbrechen gegen die Menschheit”, weil sie “die Interessen der gesamten Menschheit” berührt. Deswegen darf sie niemals akzeptiert werden. Russland hat somit nicht nur das Völkerrecht schwer verletzt, sondern auch einen Zivilisationsbruch begangen.

2. Auch bei einem Aggressionskrieg muss das Humanitäre Völkerrecht (frühere Bezeichnungen: jus in bello, Kriegsrecht, Gesetze und Gebräuche des Krieges) beachtet werden. Dieses Recht stützt sich in erster Linie auf die Haager Landkriegsordnung (HLKO) von 1907 und die folgenden Genfer Abkommen von 1949: Genfer Abkommen (I) zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der bewaffneten Kräfte im Felde; Genfer Abkommen (II) zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der bewaffneten Kräfte zur See; Genfer Abkommen (III) über die Behandlung der Kriegsgefangenen; Genfer Abkommen (IV) vom über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten. Es gibt außerdem drei Zusatzdokumente.
Die HLKO wurde während des Zweiten Weltkrieges in erster Linie vom nationalsozialistischen Deutschland und vom militaristischen Japan schwerwiegend verletzt. Auch die englische Luftwaffe hat übrigens Kriegsverbrechen begangen. Die Rote Armee hat partiell ebenso Kriegsverbrechen verübt (Vergewaltigungen). Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die USA in einigen Ländern (Nord-Korea durch bakteriologische Waffen und Vietnam durch chemische Waffen) gegen das humanitäre Völkerrecht massiv verstoßen. Ihnen ging Frankreich (Napalm-Bomben in Vietnam und in Algerien) voraus.

Folgend sollen nur die für den Fall des russischen Aggressionskrieges in Frage kommenden Bestimmungen erwähnt werden:
Art. 51 vom Ergänzungsprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12.
August 1949 über den Schutz von Opfern internationaler bewaffneter Konflikte (Protokoll I) vom 10. Juni 1977 (Schutz der Zivilbevölkerung), Ziff.4, Buchst. c: „Unterschiedslos geführte Angriffe sind verboten“. Unterschiedslos geführte Angriffe sind: „solche, bei denen Kampfmethoden oder Kampfmittel angewandt werden, deren Auswirkungen nicht so begrenzt werden können, wie es dieses Protokoll fordert und die folglich solcher Art sind, dass sie militärische Ziele und Zivilpersonen oder zivile Objekte ohne Unterscheidung treffen können“. Dies gilt für die meisten russischen Raketen, insbesondere für die „Hyperschallraketen“, die zwar schnell, aber nicht genau sind. Sie weichen mitunter vom eigentlichen Ziel von 50 bis sogar über 100 Meter. Gleiches gilt auch für die in der Regel ungenauen Bombardements. Ziff.5, Buchst. a und b: Unter anderem sind folgende Angriffsarten als unterschiedslos zu betrachten: „ein Bombenangriff …, bei dem eine Anzahl deutlich getrennter und zu unterscheidender militärischer Ziele, die sich in einer Stadt…,befinden, als ein einziges militärisches Ziel behandelt werden und ein Angriff, von dem erwartet werden kann, dass er auch Verluste unter der Zivilbevölkerung und Verwundungen von Zivilpersonen, zur Folge hat, die in keinem Verhältnis zu dem erwarteten konkreten und direkten militärischen Vorteil stehen würden“. Dies geschieht tagtäglich, was prima facie vorliegt. Gleiches geschah seitens der russischen Armee vor allem der Luftwaffe im tschetschenischen Grosny sowie im syrischen Aleppo, die in Schutt und Asche gelegt wurden, wobei bei ihnen es nicht um Zufälle, sondern um eine totale Vernichtungsabsicht ging. Alles deutet darauf hin, dass die gleiche Taktik in Mariupol angewandt worden ist. Art. 27 der HLKO: „Bei Belagerungen und Beschießungen sollen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die dem Gottesdienste, der Kunst, der Wissenschaft und der Wohltätigkeit gewidmeten Gebäude, die historischen Denkmäler, die Hospitäler
und Sammelplätze für Kranke und Verwundete so viel wie möglich zu schonen, vorausgesetzt, dass sie nicht gleichzeitig zu einem militärischen Zwecke Verwendung finden.“ Die russische Luftwaffe hat das historische Denkmal Babyn Jar bombardiert, wo die Deutschen Besatzer 1941 33.000 jüdische Frauen, Männer und Kinder ermordeten. Dieses Kriegsverbrechen widerspricht aber dem angeblichen Ziel Russlands, Kiew zu „entnazifizieren“. In Mariupol hat die russische Luftwaffe ausgerechnet das Theater bombardiert, wo Hunderte von Menschen, darunter viele Kinder Zuflucht gefunden haben. Es gab zahlreiche Tote.

Ausblick: Nach der HLKO ist es möglich, einen Waffenstillstand zu vereinbaren (Art.36-37), was jedoch nicht Beendigung des Kriegszustandes bedeutet, welcher normalerweise dem möglichen Abschluss eines Friedensvertrages voraus geht. Der Friedensvertrag regelt im Wesentlichen zwei Hauptfragen: Grenzen und Reparationen. Die Realität aber hat gezeigt, dass Russland nicht bereit ist, bereits erfolgte Annexionen durch einen Friedensvertrag endgültig zu regeln. Dies gilt insbesondere für die nach dem Zweiten Weltkrieg annektierten japanischen Kurilen Inseln, die u. a. über einen großen Fischreichtum verfügen. Hiervon ausgehend, kann die Schlussfolgerung abgeleitet werden, dass Russland den wohlbekannten russischen Landhunger bzw. Landraub fortsetzend, auf die eroberten ukrainischen Gebiete Donbass (Luhansk et Donetsk) und Cherson nicht verzichten wird. Dieses imperialistische Grundverhaltensmuster widerspricht dem Völkerrecht, denn gemäß der bereits erwähnten UNO-Prinzipien Deklaration von 1970, welche die UNO-Charta authentisch (bindend) interpretiert, stellt klar: „Das Hoheitsgebiet eines Staates darf nicht zum Gegenstand der Aneignung durch einen anderen Staat als Ergebnis der Androhung oder Anwendung von Gewalt gemacht werden“. Hierzu gehört auch der Rechtssatz: „ex injuria non jus oritur“:“Aus dem Unrecht entsteht kein Recht“. Hierzu gehört auch der Rechtssatz: „ex injuria non jus oritur“:“Aus dem Unrecht entsteht kein Recht“. Daher ist es selbstverständlich und völkerrechtsgemäß, wenn die Ukraine auf einer Friedenskonferenz den völkerrechtswidrigen Landraub durch Russland nicht anerkennen wird. Kurzum, die Ukraine hat das Recht, das eigene von Russland annektierte Territorium zu befreien.

Siehe ausführlich:

-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021

-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021; -Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021

-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021;

-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022.
Prof .i. R., Dr.,D.sc.,Dr.habil., Völkerrechtler

Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Wiener Zeitung (20.4.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 27.6.22, 13.7.22), FAZ (4.6.22), Zeit (15.7.22), Süddeutsche Zeitung (11.8.22), Stern (9.12.22, 7.3.23)

_____________________________________________________

Die Zerstörung von Staudämmen gehört nach Völkerrecht und genauer nach dem Humanitären Völkerrecht (früher als jus bellum, Gebräuche und Gesetze des Krieges oder einfach als Kriegsrecht bekannt) zu den schwersten Kriegsverbrechen. Folgend erwähne ich die konkrete Völkerrechtsbestimmung: Zusatzprotokoll
zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949
über den Schutz der Opfer internationaler bewaffneter Konflikte
(Protokoll I)
Angenommenin Genf am 8. Juni 1977
Von der Bundesversammlung genehmigt am 9. Oktober 19811
Schweizerische Ratifikationsurkunde hinterlegt am 17. Februar 1982
In Kraft getreten für die Schweiz am 17. August 1982
“Art. 56 Schutz von Anlagen und Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten
1. Anlagen oder Einrichtungen, die gefährliche Kräfte enthalten, nämlich Staudämme, Deiche und Kernkraftwerke, dürfen auch dann nicht angegriffen werden, wenn
sie militärische Ziele darstellen, sofern ein solcher Angriff gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann.
Andere militärische Ziele, die sich an diesen Anlagen oder Einrichtungen oder in deren Nähe befinden, dürfen nicht angegriffen werden, wenn ein solcher Angriff
gefährliche Kräfte freisetzen und dadurch schwere Verluste unter der Zivilbevölkerung verursachen kann.
2. Der in Absatz 1 vorgesehene besondere Schutz vor Angriffen endet
a) bei Staudämmen oder Deichen nur dann, wenn sie zu anderen als ihren gewöhnlichen Zwecken und zur regelmässigen, bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegshandlungen benutzt werden und wenn ein solcher Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden;
b) bei Kernkraftwerken nur dann, wenn sie elektrischen Strom zur regelmässigen, bedeutenden und unmittelbaren Unterstützung von Kriegshandlungen liefern und wenn ein solcher Angriff das einzige praktisch mögliche Mittel ist, um diese Unterstützung zu beenden;”
NZZ, Zeit,Stern, Focus (6.6.23)
___________________________________________________

Даже в агрессивной войне должно соблюдаться международное гуманитарное право (более ранние термины: jus in bello, право войны, законы и обычаи войны). Данный закон в основном основан на Гаагской конвенции о сухопутной войне 1907 года и следующих Женевских конвенциях 1949 года: Женевская конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях; Женевская конвенция (II) об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение в действующих армиях на море; Женевская конвенция (III) об обращении с военнопленными; Женевская конвенция (IV) о защите гражданского населения во время войны. Также имеются три дополнительных документа.
HLKO был серьезно нарушен во время Второй мировой войны, в первую очередь нацистской Германией и милитаристской Японией. Кстати, британские ВВС также совершали военные преступления. Красная Армия также частично совершала военные преступления (изнасилования). После Второй мировой войны США массово нарушали международное гуманитарное право в некоторых странах (Северная Корея с бактериологическим оружием и Вьетнам с химическим оружием). Им предшествовала Франция (напалмовые бомбы во Вьетнаме и в Алжире).
Далее будут упомянуты только те положения, о которых идет речь в случае российской агрессивной войны: Ст. 51 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12.
августа 1949 года о защите жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) от 10 июня 1977 года (Защита гражданского населения), пункт 4, лит. c: “Неизбирательные нападения запрещены”. Неизбирательные атаки – это: “применяющие боевые методы или средства, последствия которых не могут быть ограничены, как того требует настоящий Протокол, и которые, следовательно, имеют такой характер, что могут без различия поражать военные цели и гражданских лиц или гражданские объекты”. Это относится к большинству российских ракет, особенно к “гиперзвуковым ракетам”, которые быстры, но не точны. Иногда они отклоняются от реальной цели на 50 и даже более 100 метров. То же самое относится и к обычно неточным бомбардировкам. Пункт 5, буквы a и b: Помимо прочего, неизбирательными считаются следующие виды нападения: “бомбовый налет …, при котором ряд четко разделенных и различимых военных целей, расположенных в городе … рассматривается как единая военная цель, и нападение, в результате которого можно ожидать также жертв среди гражданского населения и жертв среди гражданского населения, которые были бы непропорциональны ожидаемому конкретному и прямому военному преимуществу”. Это происходит ежедневно, что является prima facie. То же самое произошло со стороны российской армии, особенно ВВС, в Грозном в Чечне, а также в Алеппо в Сирии, которые были превращены в руины, причем речь шла не о случайности, а о полном намерении уничтожить. Все указывает на то, что такая же тактика была использована и в Мариуполе. Ст. 27 HLKO: “Во время осады и обстрела должны быть приняты все необходимые меры предосторожности для защиты зданий, предназначенных для богослужения, искусства, науки и благотворительности, исторических памятников, больниц.
и пункты сбора больных и раненых, должны быть максимально щадящими, при условии, что они не будут одновременно использоваться для военных целей”. Российские ВВС разбомбили исторический мемориал Бабий Яр, где в 1941 году немецкие оккупанты убили 33 000 еврейских женщин, мужчин и детей. Однако это военное преступление противоречит якобы поставленной Россией цели “денацификации” Киева. В Мариуполе российские ВВС разбомбили театр, где нашли убежище сотни людей, в том числе много детей. Были многочисленные жертвы. Berliner Zeitung (23.11.22), Stern (7.3.23)

_____________________________________________________________

Ukrainische Kriegsgefangene in Russland
Für die Gefangenen gilt das Humanitäre Völkerrecht und speziell das „Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen“. Es ist dennoch darauf hinzuweisen, dass Russland einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine führt, wodurch das gesamte Völkerrecht, darunter besonders auch das Humanitäre Völkerrecht eklatant verletzt wird. Es gibt daher Befürchtungen, dass der Aggressor möglicherweise das o.g. Abkommen nicht respektieren wird. Zu nennen ist in erster Linie Artikel 3: „Im Falle eines bewaffneten Konflikts, der keinen internationalen Charakter aufweist und der auf dem Gebiet einer der Hohen Vertragsparteien entsteht, ist jede der am Konflikt beteiligten Parteien gehalten, wenigstens die folgenden Bestimmungen anzuwenden:
1. Personen, die nicht direkt an den Feindseligkeiten teilnehmen, einschließlich der Mitglieder der bewaffneten Streitkräfte, welche die Waffen gestreckt haben, und der Personen, die infolge Krankheit, Verwundung, Gefangennahme oder irgendeiner anderen Ursache außer Kampf gesetzt wurden, sollen unter allen Umständen mit Menschlichkeit behandelt werden, ohne jede Benachteiligung aus Gründen der Rasse, der Farbe, der Religion oder des Glaubens, Geschlechts, der Geburt oder des Vermögens oder aus irgendeinem ähnlichen Grunde.
Zu diesem Zwecke sind und bleiben in Bezug auf die oben erwähnten Personen jederzeit und jeden Orts verboten:
a. Angriffe auf Leib und Leben, namentlich Mord jeglicher Art, Verstümmelung, grausame Behandlung und Folterung;
b. die Gefangennahme von Geiseln;
c. Beeinträchtigung der persönlichen Würde, namentlich erniedrigende und entwürdigende Behandlung;
d. Verurteilungen und Hinrichtungen ohne vorhergehendes Urteil eines ordnungsmässig bestellten Gerichtes, das die von den zivilisierten Völkern als unerlässlich anerkannten Rechtsgarantien bietet.
2. Die Verwundeten und Kranken sollen geborgen und gepflegt werden.Eine unparteiische humanitäre Organisation, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, kann den am Konflikt beteiligten Parteien ihre Dienste anbieten“.                 Wiener Zeitung (19.5.22)
_________________________________________________________________________________________
Michael Pedersen

Putins Kriege zur Wiederherstellung der alten Sowjetunion!
1991–1992: Militärisches Eingreifen in den Georgisch-Südossetischen Krieg
1992: Konflikt im Distrikt Ost – Prigorodny in Nordossetien
1992: Militärintervention in den Transnistrien-Konflikt: Von moldauischer Seite wird der Vorwurf erhoben, dass sich Russland mit seiner 14. Armee aktiv an den Kriegshandlungen beteiligt habe.
1992–1997: Militäreingriff in den Bürgerkrieg in Tadschikistan
1992–1993: Unterstützung abchasischer Freischärler im Georgisch-Abchasischen Krieg
1994–1996: Erster Tschetschenienkrieg
1999–2009: Zweiter Tschetschenienkrieg
1999: Dagestankrieg
1999–2003: Vorstoß nach Priština, danach Teilnahme an der KFOR-Mission im Kosovo
21. Jahrhundert Bearbeiten
Seit 2006: Teilnahme an der Operation Active Endeavour im Mittelmeer
2008: Militäreinsatz im Kaukasuskrieg auf der Seite südossetischer Rebellen
seit 2009: Kampf gegen das Kaukasus-Emirat, das sich seit 2015 als Teil des IS versteht
2014: Invasion und nachfolgende Annexion der Krim
Seit 2014: Militärische Unterstützung der prorussischen Kräfte im Krieg in der Ostukraine (von Russland abgestritten)
seit 2020: Truppen in Bergkarabach, Aserbaidschan
seit 2022: Truppen in Kasachstan
seit 2022: Vernichtungskrieg gegen die Ukraine . Quelle: FAZ (29.4.22)
________________________________
Bombardierung Odessas
Wer die Perle des Schwarzen Meeres mit Raketen angreift, ist ein Barbar. Putin hat ohne Zweifel ein schwerwiegendes Zivilisationsproblem.
Kurzum: Das Imperium magnum russorum barbarorum schlägt erbarmungslos zu. Wir erleben ohne Übertreibung einen regelrechten Rückfall in die Barbarei. Zeit (4.5.22), Wiener Zeitung (11.5.22)
_____________________________
Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?
1. Der Sprecher Putins Peskow hat mindestens zweimal klargestellt, dass Russland den von den”chinesischen Freunden” unterbreiteten Vorschlag in erster Linie wegen der Verwendung der Begriffe Souveränität und territoriale Integrität nicht annehmen kann.
2. Sowohl er als auch Lawrow haben betont, dass Verhandlungen nur unter der Voraussetzung stattfinden können, dass die Ukraine die russischen BEDINGUNGEN, d.h., diegeschaffenen Tatsachen akzeptiert (Anerkennung der Annexionen ukrainischen Gebietes.
3. Es ist russischerseits häufig klargestellt worden, dass die “Spezialoperation”fortgesetzt wird, bis alle Ziele erreicht worden sind. Kurzum: Russland verletzt brutal das Völkerrecht und verlangt allen Ernstes von der Ukraine, dies zu akzeptieren. Das wäre jedoch ein FRIEDENS- DIKTAT, was aus Sicht des Völkerrechts VERBOTEN ist. Putin hat offenkundig die Zeiten verwechselt und glaubt, wie ein siegreicher Imperator aus vergangenen Zeiten auftreten zu können. BZ (12.5.23)

Völkerrecht und Krieg, Globalisierung und Krieg

Völkerrecht und Krieg

In I. Kants  Zeit galt das “Jus Publicum Europaeum” (“Europäisches Völkerrecht”) dessen wichtigstes Prinzip und höchster Ausdruck staatlicher Souveränität das “Jus ad bellum” (“Recht auf Krieg”) war. Jedoch spätestens seit 1945 gilt als Ausdruck einer höheren Zivilisationsstufe der Menschheit das neue Völkerrecht, das als Jus pacis (Recht des Friedens) bekannt ist. Daher allein das Führen eines Krieges ist verboten, wird als VERBRECHEN gewertet und stellt eindeutig einen Zivilisationsbruch dar.  Das Besondere des jetzigen Aggressionskrieges besteht darin, dass er im Kontinent der zwei Weltkriege von Zaune gebrochen worden ist. Das leidgeprüfte ukrainische Volk hat bekanntlich bereits zwei Weltkriege erlebt. Dieses Verbrechen wird  einzig und allein von Russland unter Putin begangen. Zeit (29.3.22.)

________________________________

Globalisierung und Kriege

Die Globalisierung stellt systemtheoretisch betrachtet, ein System  dar, dessen Elemente wirtschaftlicher und politischer Natur sich gegenseitig so beeinflussen, das ein militärischer Konflikt zwischen den Hauptakteuren so gut wie ausgeschlossen ist. Daran ändert die Aggression Russlands gegen die Ukraine nichts, obschon es zur Systemstörungen kommt. Ein militärischer Konflikt zwischen der NATO und Russland  würde zur Zerstörung  des Gesamtsystems  der Globalisierung führen. Zeit (29.3.22)

Jugoslawien- NATO

Jugoslawien- NATO

Jahrelang  haben die UNO und die Menschenrechtskommission  die jugolslawische Regierung unter dem Ultranationalisten Miloschewitz wegen des begangenen VÖLKERMORDES kritisiert und zig mal aufgefordert, die verbrecherischen Aktivitäten einzustellen. Ich kann die dreiste, arrogante, beleidigende  und unzivilisierte Reaktion der jugoslawischen Politiker darauf nie vergessen. Miloschewitz hat sogar im Fernsehen den damaligen UNO-Generalsekretär, den international bekannten Völkerrechtler, den Ägypter christlichen Glaubens Boutros Ghali beleidigt und lächerlich gemacht. Die Verbrechen der jugoslawischen Armee wurden fortgesetzt, und es war nicht möglich, im UNO-Sicherheitsrat den notwendigen einstimmigen Beschluss zu fassen, und zwar in erster Linie wegen des russischen Veto-Rechts.  Der NATO ist nichts weiter übrig geblieben als massive Gewalt anzuwenden. Sie war zwar völkerrechtswidrig, aber leider notwendig. In einem anderen, viel schlimmeren Fall, marschierte die vietnamesische Armee ein und beseitige das mörderische Regime der Roten Khmer formaljuristisch auch völkerrechtswidrig, aber es geschah dies, nachdem 30% der kambodschanischen Bevölkerung hingeschlachtet worden sind. Es war also eine Güterabwägung absolut notwendig und im wahrsten Sinne des rettend. Zeit (29.3.22), 24.4.23)

UNO-Resolutionen

Russland-Ukraine-Krieg: UN-Vollversammlung verurteilt russischen Einmarsch mit großer Mehrheit, Die Mehrheit der Länder in der UN fordert ein Ende des Krieges in der Ukraine. 35 Staaten enthielten sich, fünf lehnten den Beschluss ab,Vereinte Nationen – 141 UN-Staaten stimmen für Resolution, Zeit 3.3.22

_______________________________________________

Die Resolutionen der UN – Generalversammlung besitzen als Ausdruck der allgemeinen politischen und ethischen Übereinstimmung nicht nur eine politische und moralische Autorität und Wirkung, sondern auch politische oder moralische Verpflichtungen. Staaten, die bestimmten Resolutionen ihre Zustimmung gegeben haben, sind politisch und moralisch verpflichtet, alles in ihrer Kraft stehende zu tun, um die Resolutionen auch zu realisieren. Auf alle Fälle dürfen sie nicht gegen derartige Resolutionen handeln.

Auf einer hohen Abstraktionsebene betrachtet, besteht die allgemeine Bedeutung der UN-Resolutionen vor allem im Folgenden: 1. Sie zeigen mit Nachdruck die Trends in den internationalen Beziehungen. Dies geschieht meistens lange, bevor konkrete Konventionen ausgearbeitet worden sind. 2. Als gewichtiges Element der internationalen Staatenpraxis üben sie unter Umständen Einfluss auf die Gestaltung der internationalen Beziehungen aus. Die Resolutionen stellen ferner eine Widerspiegelung der internationalen Realitätdar und sind Ausdruck des Ausgleichs und realistischerweise auch der Gegensätze von Staatsinteressen auf höchster Ebene. 4. Sie sind konkreter Ausdruck der Position der UN – Mitglieder zu bestimmten Fragen der internationalen Beziehungen. 5. Sie bringen außerdem, wenn sie einstimmig oder mit großer Mehrheit angenommen worden sind, die allgemeine Überzeugung und in gewisser Hinsicht ein internationales Rechtsbewusstsein zum Ausdruck. 6. Sie sind größtenteils ein nicht zu unterschätzendes Instrument der Zusammenarbeit zwischen allen Staaten. 7. Als Ausdruck von Übereinstimmung schaffen sie bei den Partnern bestimmte Erwartungshaltungen. Dies ist vor allem bei jenen Resolutionen der Fall, die durch consensus oder einstimmig verabschiedet worden sind. 8. Die Resolutionen vermögen wohl, Verhaltensvorschriften und damit politische und moralische Verhaltensnormen zu begründen.9. Durch die Resolutionen kann unter Umständen die internationale öffentliche Meinung mobilisiert werden bzw. es ist auch möglich, gegenüber bestimmten Staaten leichten Druck auszuüben. 10. Ihre politische Bedeutung und internationale moralische Autorität sind Grund dafür, dass die Staaten es mit allen Mitteln vermeiden, sich den Resolutionen entgegenzustellen.

Siehe ausführlicher:

-Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht: Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken 2021

-Panos Terz, Theory of norm formation in international law: Norms of international law, political norms, moral norms, ISBN: 978-6204378848, Saarbrücken 2022

-Panos Terz, Théorie de la formation des normes en droit international public: Normes de droit international, normes politiques, normes morales, ISBN: 978-6204378916, Saarbrücken 2022

-Panos Terz, Панос Терц,Теория нормотворчества в международном праве,Saarbrücken 2022.

Neueste: Frankfurter Allgemeine Zeitung (24.2.23), BZ (16.8.23)

 

Russlands Aggressionskrieg gegen die Ukraine, Imperialistisches Russland, Orthodoxe Kirche,Russische Propaganda, Russische Annexionen,Heim ins Reich, Friedensverhandlungen?

Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland?
1. Der Sprecher Putins Peskow hat mindestens zweimal klargestellt, dass Russland den von den”chinesischen Freunden” unterbreiteten Vorschlag in erster Linie wegen der Verwendung der Begriffe Souveränität und territoriale Integrität nicht annehmen kann.
2. Sowohl er als auch Lawrow haben betont, dass Verhandlungen nur unter der Voraussetzung stattfinden können, dass die Ukraine die russischen BEDINGUNGEN, d.h., diegeschaffenen Tatsachen akzeptiert (Anerkennung der Annexionen ukrainischen Gebietes.
3. Es ist russischerseits häufig klargestellt worden, dass die “Spezialoperation”fortgesetzt wird, bis alle Ziele erreicht worden sind. Kurzum: Russland verletzt brutal das Völkerrecht und verlangt allen Ernstes von der Ukraine, dies zu akzeptieren. Das wäre jedoch ein FRIEDENS- DIKTAT, was aus Sicht des Völkerrechts VERBOTEN ist. Putin hat offenkundig die Zeiten verwechselt und glaubt, wie ein siegreicher Imperator aus vergangenen Zeiten auftreten zu können.
BZ (12.5.23)
___________________________
Bringt der russische Aggressor irgendetwas für die Ukrainer außer Zerstörung und Elend?
Die Römer brachten ZIIVILISATION zu den germanischen Barbaren, die jedoch im 5.Jh. darauf gepfiffen haben und wieder in die Barbarei zurück gefallen sind. Napoleon bracht die neuesten Errungenschaften der französischen Revolution, das Code Napoleon und eine geballte Ladung von Kultur zu den rückständigen Neugermanen. Die Engländer brachten zu den Indern die neuesten Errungenschafen der Industrierevolution und später auch den Parlamentarismus. Die Niederländer gaben den Eingeborenen nichts, denn sie dachten nur an den Profit. Den USA ging s immer um die Rohstoffe, haben relativ feste staatliche Strukturen zerstört und zahlreiche Kriegsverbrechen begangen. Die Russen behaupten, es gäbe keine ukrainische Nation und die Ukraine sei kein richtiger Staat. Putin dachte, innerhalb von zwei-drei Tagen in Kiew erobern zu können und dass die Ukrainer ihn mit Brot, Salz und Blumen empfangen würden.
Kurzum: Russland ist der Eroberer, Zerstörer und Feind, währen die EU die große Sehnsucht des ukrainischen Volkes ist: Freiheit, Demokratie, Sicherheit, Wohlstand, Rechts- und Sozialstaat. In Russland hingegen herrscht der Putinismus: eine hochtoxische Synthese von Autokratie, Unterdrückung der Opposition im Rahmen einer Neuauflage des KGB-Staates, von Imperialparanoia in Verbindung mit Aggressivität nach Außen, von hoch gezüchtetem, fast infantilem Patriotismus-Ultranationalismus und von der rückwärtsgewandten Orthodoxen Kirche. Das wollen die Ukrainer bestimmt nicht. Berliner Zeitung (22.6.22)
____________________________
Der russische Landraub seit eh und je

Russland verhält sich in den internationalen  Beziehungen wie ein Raubtier. Seit der Zarenzeit betreibt dieses eigentlich imperialistische Land Landraub: Kolonisierung Sibiriens, Eroberung Mittel-Asiens und des Kaukasus, Annexion chinesischer Gebiete, nach dem Zweiten Weltkrieg Raub der japanischen Kurileninseln, Moldawiens von Rumänien, Kaliningrad (Geburtsstadt von I. Kant) von Deutschland, Galizien von Polen, Annexion der baltischen Staaten, Raub Ostkareliens von Finnland, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion de facto Annexion von Südossetien von Georgien und jetzt de facto Annexion von Lukansk und Donetsk.

Vor einiger Zeit haben russische Kriegsschiffe in der Arktis die russische Staatsflagge gesenkt und zugleich haben sie Anspruch auf den größten Teil der Arktis  erhoben, statt eine internationale Regelung abzuwarten, denn es gibt ja auch anderen Staaten  mit berechtigten Ansprüchen. Frankfurter Allgemeine Zeitung (20.6.22)

_______________________________________________

Der Diktator Stalin wollte 1939/1940 ganz Finnland erobern und griff das kleine Land an,
das sich heldenhaft verteidigen konnte und viele Niederlagen der Roten Armee zugefügt
ha.Der "Oberkommandierende" Stalin als Pseudomilitär hat total versagt und übergab
einem General das Kommando, letzten Endes die finnische Armee zum Teil so besiegen
konnte, das durch den Friedensvertrag Sowjetrussland Ost-Karelien annektiert hat (über
300 t.Finnen haben ihre Heimat verlassen müssen), jedoch ansonsten Finnland als
unabhängiger Staat gerettet worden ist.
Dies bestätigt den imperialistischen Charakter auch Sowjetrusslands, das seit der
Zarenzeit bis zur Gegenwart einen unersättlichen Landhunger besitzt und bei jeder
Gelegenheit Landraub sogar auf Kosten kleiner Länder betreibt. Das erleben wir auch jetzt
gegenüber der Ukraine. Stern (18.6.22)
_____________________________________
Kasachstan, keine Anerkennung
Der kasachische Präsident Tokajew hat durchwegs VÖLKERRECHLICH
argumentiert,denn er hat es studiert. Am Interessantesten sind seine Ausführungen über das Verhältnis der beiden grundlegenden Völkerrechtsprinzipien und zwar der staatlichen Souveränität und des Selbstbestimmungsrechts der Völker zueinanter. Tokajew hat den Vorrang der Souveränität unterstrichen.Er meinte, sonst würden wir auf der Welt bis zu 600 Staaten haben.Davon ausgehend,hat er betont, dass Kasachstan die beiden „Volksrepubliken“ Donetsk und Lukansk nicht als unabhängige Staaten anerkennen wird.
Das ist ohne Übertreibung eine Ohrfeige für Putin. Zugleich hat sich Tokajew für den
Internationalen Handel und gegen die Wirtschaftsisolation ausgesprochen. Auch dies ist gegen die Auffassung Putins.
Die Weigerung, einen hohen russischen Orden anzunehmen, ist ein Beweis für seine
Selbstachtung und für sein entwickeltes Selbstbewusstsein.
Vor einigen Wochen hat eTokajew die Bereitschaft seines Landes erklärt, mit dem Westen umfangreiche Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu unterhalten. Das ist noch ein Schlag ins Kontor Putins. Stern (18.6.22)
____________________________________
“Anerkennung” von Lukansk, Donetsk, Süd-Ossetien, Abhasien etc. durch Russland
Es liegt eine Verletzung des grundlegenden Prinzips des Einmischnungsverbots in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten vor. Es fällt doch auf, dass nur Russland solche “Anerkennungen” ausspricht. Übrigens die Anerkennung bezieht sich auf die Staaten als Völkerrechtssubjekte (Träger von Rechten und Pflichten). Russlands Argument lautet, es ginge um die Realisierung des Selbstbestimmungsrechts. Die Position Russlands in der Vergangenheit war aber eine andere und zwar eine völkerrechtsgemäße: Gegen die Anerkennung der “Regierung” von Biafra(Nigeria) und von Katanga (Kongo). Die Multis haben unter Berufung auf das “Selbstbestimmungsrecht” die Sezession organisiert. Ihnen ging es in Biafra um riesige Erdölfelder und in Katanga um Kupfervorkommen. Aber mit den Katalanen in Spanien und den Schotten in Großbritannien klappt es nicht. Nur Russland wendet Tricks an (z.B. in Süd-Ossetien, Abhasien (beides Gebiete Georgiens), Lukansk, Donetsk und bald Cherson und Odessa). Diese Praktiken sind zutiefst völkerrechtswidrig. Berliner Zeitung (27.5.22), Stern (11.8.22)
_________________________
Baerbock: Die Ukraine wird den Krieg gewinnen. Scholz: Russland darf nicht siegen. Bei beiden konstatieren wir eindimensionales Denken
___________________________
Weder Russland, noch die Ukraine können den Krieg gewinnen. Es wird eher zu einer militärischen Patt – Situation kommen. Die eigentlichen Gewinner werden die USA und China sein. Das schwache Russland wird ökonomisch am Boden liegen, während der gesamte Westen im Rahmen eines gigantischen Marshall-Plans die Ukraine wieder aufbauen wird und sie zum Schaufenster des Westens gegenüber der russischen Bevölkerung machen. Hierdurch könnte die Erosion des autoritären Herrschaftssystems in Russland beginnen. Neue Zürcher Zeitung (3.6.22)
_______________________________________________

Separation möglich ? Katalanen, Schotten, Lukansk und Donetsk

Auch die Katalanen wollen nicht unbedingt zu Spanien, die Schotten nicht zum U.K. und die Kurden nicht zu der Türkei gehören. Versuchen sie es mit Gewalt, dann gibt es einen Krieg. Die Ukraine hat tatsächlich einen großen Fehler gemacht: Keine Gewährung einer weitestgehenden Autonomie. Natürlich wurden die Aufständischen in Lukansk und Donetsk insgeheim mit SCHWEREN Waffen, Offizieren und “Freiwilligen” von Russland massiv unterstützt. Das ist nach Völkerrecht EINMISCHUNG. Völkerrechtlich und staatsrechtlich betrachtet, sind diese Gebiete Bestandteil des ukrainischen Staates. Daher ist eine Annexion durch Russland, auch eine indirekte, ausgeschlossen. Die UdSSR war übrigens sehr richtig gegen die Sezession von Biafra in Nigeria und von Katanga in Kongo. berliner Zeitung (8.6.22), Stern (11.8.22)
__________________________________________

Die Ukraine führt einen FREIHEITSKAMPF

gegen eine brutale, barbarische und völkerrechtswidrige Aggression. Sollen sich etwa die Ukrainer dem brutalen Autokraten von Moskau beugen und sich vergewaltigen lassen? Wie war es möglich, dass die ukrainische Armee  heroisch kämpft und zahlreiche Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und Hubschrauber zerstört hat, so dass aus den vorgesehenen 2-3 Tagen für die vollständige Eroberung der Ukraine inzwischen fast drei Monate geworden sind, und die maßlos überschätzte “ruhmreiche” russische Armee aus der Nordukraine zurück gezogen hat?

Einiges deutet darauf hin, dass die niederschmetternde Erfahrung  von 1939 („Winterkrieg“ gegen Finnland) sich wiederholen könnte, zumal jetzt modernste Waffen der tapferen ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt werden. Putin wendet die wohlbekannte russische und sowjetische Taktik (Masse statt Klasse) der absoluten zahlenmäßigen Überlegenheit an. Man hat die finnische und die afghanische Lektion, wie es scheint, immer noch nicht begriffen. Hinzu kommt noch die paranoide Drohung mit Atomwaffen.

Natürlich spielen weitere Faktoren wie die Motivation, der gesunde Patriotismus (im Unterschied dazu der primitive völkische russische Chauvinismus) und der Selbsterhaltungswille als Nation und Staat eine entscheidende Rolle.

Nach dem ersten Historiker Europas Thukydides („Der Peloponnesische Krieg“: „Ο Πελοποννησιακός πόλεμος»)  soll der größter Mann der Antike Perikles  in seiner berühmten Grabrede („Epitaphios“:„Επιτάφιος») , die Athener Demokratie mit dem eher autoritären System Spartas vergleichend , sinngemäß gesagt haben : wir sind frei, lieben die Bildung, die Kultur und die Kunst, aber man kann uns nicht als feige und verweichlicht betrachten, denn, wenn es darauf ankommt, kämpfen wir besser als die Spartaner. In diesem Zusammenhang verwendete er auch das Wort Polites (Bürger), der  tatsächlich in der russischen Tradition und Gegenwart aus verschiedenen Gründen immer noch selten anzutreffen ist. So verwundert es nicht, dass die Mehrheit der Russen wie eine Hammelherde den Halbgott Putin anbetet und seinen primitiven Lügen absolutes Vertrauen schenkt. Etwas Ähnliches gab es bekanntlich  nach 1933 auch in dem totalitären Deutschland.

Schlussfolgerungen: 1. In der Ukraine erfolgt eine Auseinandersetzung zwischen der  Putinschen Autokratie russischer Provenienz  und der westlichen Demokratie. 2. Die ukrainischen Heroen verteidigen ihr Vaterland, ihre NATIONALE IDENTITÄT sowie die Werte des Westens.3. Der verbrecherische russische Autokrat lebt in der Welt der pseudohistorisch ausgerichteten Supermachtphantasien bzw. leidet an Imperialparanoia. Ob er diesen völkerrechtswidrigen und zutiefst verbrecherischen und auch barbarischen Aggressionskrieg  gewinnt oder nicht, wird er in die europäische Geschichte als verbrecherischer Aggressor und Kriegsverbrecher eingehen. Er hat schon jetzt verloren.   Zeit, FAZ, Focus, NZZ, Stern, SDZ, WZ (8.3.22),                      Wiener Zeitung (1.6.22)

_____________________________________________________________________________________________

( Russische Propaganda

Von Jonas Mueller-Töwe,  Putins Kriegsbotschafter

Alle reden über Melnyk – aber niemand über diesen Mann       18.05.2022 , t-online, Nachrichten Deutschland

Die Kritik am ukrainischen Botschafter in Deutschland ist groß. Das ist auch deshalb irritierend, weil sich niemand über die Propaganda des russischen Chef-Diplomaten in Berlin empört.

Sergei Netschajew gilt als Mann guter Manieren, als studierter Germanist, der Fragen höflich beantwortet. Der russische Botschafter in Berlin wird deswegen seit Jahren gern von deutschen Medien befragt, wenn es um die großen Fragen deutsch-russischer Beziehungen geht. Er veröffentlicht Gastbeiträge und Kommentare. In früheren Jahren begleiteten ihn gern bundesdeutsche Politiker, wenn er ausgesprochen würdevoll am “Tag des Sieges” gen Ehrenmal in Berlin schritt, um des Endes des Zweiten Weltkriegs zu gedenken.

Kritik an Melnyk, Schweigen zu Netschajew

Doch die Zeiten haben sich geändert, nun für alle sichtbar. Der Staat, für den er auf deutschem Boden als Diplomat akkreditiert ist, überzieht die Ukraine mit einem Angriffskrieg, erschütternden Kriegsverbrechen und greift damit auch die europäische Friedensordnung an. Kein Tag vergeht, an dem die Propagandamedien des Kremls nicht auch Europa mit Aggression drohen – bis hin zu nuklearen Erstschlägen. Vielleicht sind die Interviews deswegen zuletzt etwas seltener geworden.

Seitdem steht nicht etwa Netschajew in der Kritik, sondern der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk. Manch deutscher Politiker insbesondere von SPD und Linken hält ihn für untragbar und würde ihn am liebsten vor die Tür setzen.

Mit deutlichen Forderungen nach Waffen und klaren Worten zur Verantwortung deutscher Parteien für die prekäre Sicherheitslage in Europa sorgt er für Unruhe, während der russische Botschafter den stillen Auftritt pflegt und dabei auf wenig Kritik stößt. Dabei hat er regelmäßig viel zu sagen.

“Wir planen keine Offensive”

Anfang Januar legte er beispielsweise im Interview mit n-tv Wert auf die Feststellung, dass 100.000 russische Soldaten ja gar nicht an der ukrainischen Grenze zusammengezogen seien, “sondern 300 bis 400 Kilometer davon entfernt”. Russland habe “dem ukrainischen Volk nie gedroht”. Der Fragesteller gestehe den baltischen Staaten “das Recht auf irgendwelche Garantien zu”, dabei brauche vielmehr Russland Garantien. Ein geplanter Angriffskrieg wäre dieser Deutung zufolge eine ja beinahe böswillige Unterstellung.

Einen Tag vor Beginn der Invasion bezichtigte er den Westen eines “Informationsterrorismus”, weil Politik und Öffentlichkeit den Beschwichtigungen aus dem Kreml nicht so recht Glauben schenkten. “Der Befehl an die Kommandeure, ihre Truppen – die eigentlich auf unserem Territorium stehen – in die Kasernen zurückzuverlegen, ist klar”, sagte Netschajew der “Stuttgarter Zeitung”. Schließlich stehe es “schwarz auf weiß” in den Vorschlägen an USA und Nato: “Wir wollen keinen Krieg, wir planen keine Offensive.”

Wenige Stunden nach Veröffentlichung rollten russische Panzer über die Grenze und schlugen Raketen in der Ukraine ein und zeigten, wie wenig wert die Worte des Botschafters sind.

Desinformation aus der Botschaft

Doch das wollte Netschajew offenkundig nicht so recht dazu bewegen einzugestehen, dass er monatelang die Unwahrheit über die russischen Kriegspläne sagte – schließlich hatte er schon im vergangenen Jahr den Truppenabzug versprochen. Verständlich: Aus seiner Sicht ist es gar kein Krieg, sondern eine “militärische Sonderoperation”, wie er Ende März in einem Kommentar auf der Seite der Russischen Botschaft klarmachte.

Im “westlichen Informationsraum” herrsche bezüglich der Sachlage “de facto ein Medientotalitarismus”. In amerikanischen Laboren in der Ukraine habe “man schwerpunktmäßig die Besonderheiten der slawischen Gentypen [erforscht], um selektive biologische Waffen zu entwickeln”. Diese Kriegsbegründung war leider eine gänzlich andere als die, die Russlands Präsident Wladimir Putin bei Angriffsbeginn in seiner Fernsehansprache darlegte.

Damals sagte Putin, er wolle den “Völkermord” in den umkämpften Ostgebieten der Ukraine beenden – der fand allerdings nie statt, wie Zahlen der OSZE schon damals zeigten. Als Beweis angeführte Massengräber entpuppten sich schnell als mehrere Jahre alte Gräber für Soldaten aus der Hochzeit der Kampfhandlungen.

Putin sprach der Ukraine damals in seiner Rede außerdem Staatlichkeit und Souveränität ab und gab als Kriegsziele die angebliche “Denazifizierung” und “Entmilitarisierung” des Staats aus. Angebliche Biolabore tauchten erst Wochen später in der Propaganda des Kremls auf. Und schnell griff Netschajew zu, um sie als Kriegsgrund anzuführen.

Schuld am Angriffskrieg? Die Europäische Union

Unwahrheit und Desinformation aus der Feder eines angesehenen Diplomaten? Aus Sicht der Botschaft sicher nicht. Die bestritt nämlich in einer öffentlichen Einlassung, dass die Botschaft sich in innere Angelegenheiten der Bundesrepublik einmische und an “der Verbreitung von Desinformation und Propaganda beteiligt” sei. Die Rechnung hatte sie ohne ihr Außenministerium gemacht, dessen Erklärung sie wenige Tage vorher verbreitete.

Darin schieben die Diplomaten der Europäischen Union die Schuld am Angriffskrieg zu, den Russland auf ukrainischem Boden führt. Sie sei durch ihre anschließende Unterstützung der Ukraine “zu einem militarisierten und aggressiven Instrument der äußeren Expansion” entartet und setze einen jahrhundertealten “Drang nach Osten” um. “So realisiert man im Westen sein Ansinnen, uneingeschränkt und global über alle zu dominieren, die man für genetisch unterlegen hält.”

Die Massaker von Butscha? “Eine Inszenierung”

Dass Netschajew selbst die Positionen seines Ministeriums offenbar uneingeschränkt mitträgt, machte er wenig später hinsichtlich der mittlerweile gut dokumentierten Kriegsverbrechen russischer Truppen im verwüsteten Butscha deutlich. Dort ermordeten Soldaten offenbar systematisch Zivilisten. Der “Märkischen Oderzeitung” gab der Botschafter ein Interview, in dem er behauptete, die Gräueltaten an Zivilisten seien gestellt. Das entspricht der offiziellen Linie des Kremls. Wohlgemerkt: Es geht um rund 1.000 Menschen, die nachweislich vorher im Ort und seiner Umgebung gelebt haben. Die “BBC” hat zuletzt einige der Tatorte aufgesucht und mit Zeugen gesprochen. Es finden sich Blutspuren und Einschusslöcher. Ermordete wurden von Familie und Nachbarn identifiziert. Einwohner schildern Erschießungen auf offener Straße. Massengräber wurden entdeckt.

“Als unsere Soldaten am 30. März 2022 aus Butscha abgezogen sind, gab es diese Leichen dort noch nicht”, zitierte die Zeitung Netschajew dazu. “Und wir haben Zeugen, die sagen, dass alles erst einen Tag später inszeniert worden ist.” Die Leichen seien “extra hergeholt” worden. “Wir gehen davon aus, dass dies eine Inszenierung war.”

Es sind womöglich Sätze wie diese, die die “Märkische Oderzeitung” veranlassten, dem Interview eine redaktionelle Anmerkung voranzustellen: “Wir halten es für geboten, die russische Seite mit Fragen und offenkundigen Fakten zu konfrontieren, wohl wissend, dass die Antworten zu großen Teilen russische Propaganda wiedergeben und nach übereinstimmenden Erkenntnissen internationaler Beobachter nicht der Wahrheit entsprechen.”

Sprich: Botschafter Netschajew täuscht die deutsche Öffentlichkeit seit Monaten über den Angriffskrieg und die von Russland begangenen Kriegsverbrechen. Der öffentliche Aufschrei darüber hält sich bislang in Grenzen. Zu sehr waren deutsche Politiker und Intellektuelle offenbar darüber erschrocken, dass ein ukrainischer Botschafter deutliche Worte findet.)

_______________________________________________________________________________________________

Putins verbrecherischer Krieg und einige interessante Folgen

a)Festigung der angeblich nicht existierenden ukrainischen Nation. b) Gewaltige Aufwertung des ukrainischen Präsidenten. c) Festigung der Einheit der EU-Staaten. d) Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den NATO-Staaten. e) Wandlung der NATO in eine richtige militärische Organisation. f) Überlegungen bei Schweden und Finnland, der NATO beizutreten. g) Wille, die Abhängigkeit des Westens von den russischen Rohstoffen zu beenden. h) Russland zeigt zum ersten Mal so deutlich seine imperialistische Fratze. h) Beendigung des Mythos der “ruhmreichen ” russischen Armee. j) Es ist deutlich gezeigt worden, dass die Russen auf militärischem Gebiet über kein Organisationstalent verfügen. i) Putin hat sich als ein brutaler , menschenfeindlicher, ultranationalistischer, völkischer, imperialer und en peu paranoider (Widerherstellung des Imperiums !) Politiker gezeigt).

Schlussfolgerungen : a) Als ehemaliger KGB –Offizier mag er, verschiedene Tricks zu beherrschen, aber seine Intelligenz kann nicht gerade als hochentwickelt bewertet werden, sonst hätte er die Folgen seines Überfalls auf die Ukraine einigermaßen richtig voraussehen können. b)Schon jetzt kann eingeschätzt werden, dass Putin der große Verlierer dieses verbrecherischen Abenteuers ist. In demokratischen Staaten hätte ein solcher Politiker schon längst sein Amt zur Verfügung gestellt. Im autoritären Russland  und überhaupt in der gesamten russischen Geschichte ist ein solcher Schritt völlig ausgeschlossen.

Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung  (8.4.22), Leipziger Volkszeitung (16.5.22), Focus (13.7.22)

_______________________________________________________

Heroischer Kampf der Ukrainer

Wie war es möglich, dass die ukrainische Armee zahlreiche Panzer, gepanzerte Fahrzeuge, Flugzeuge und Hubschrauber zerstört hat, so dass aus den vorgesehenen 2-3 Tagen für die vollständige Eroberung der Ukraine mehrere Wochen geworden sind, und die maßlos überschätzte “ruhmreiche” russische Armee aus der Nordukraine zurück gezogen hat?
Einiges deutet darauf hin, dass die niederschmetternde Erfahrung  von 1939 („Winterkrieg“ gegen Finnland) sich wiederholen könnte, zumal jetzt modernste Waffen der tapferen ukrainischen Armee zur Verfügung gestellt werden. Putin wendet die wohlbekannte russische und sowjetische Taktik (Masse statt Klasse) der absoluten zahlenmäßigen Überlegenheit an. Man hat die finnische und die afghanische Lektion, wie es scheint, immer noch nicht begriffen. Hinzu kommt noch die paranoide Drohung mit Atomwaffen.
Natürlich spielen weitere Faktoren wie die Motivation, der gesunde Patriotismus (im Unterschied dazu der primitive völkische russische Chauvinismus) und der Selbsterhaltungswille als Nation und Staat eine entscheidende Rolle. Zeit, Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung,, Focus, Stern, Wiener Zeitung,
Süddeutsche Zeitung (7.4.22), Focus (26.5.22)
_________________________________________________________

Wer trägt Verantwortung für den Aggressionskrieg Russlands gegen die Ukraine?

Klarstellung: Verantwortung trägt, wer handelt, d.h. in diesem Falle einen völkerrechtswidrigen, brutalen und verbrecherischen Aggressionskrieg vom Zaune bricht. Zwischen einigen Fehlern der NATO und diesem Krieg gibt es keinen ursächlichen, d.h. keinen LOGISCHEN Zusammenhang. Außerhalb der Logik und des Völkerrechts wachsen und gedeihen  Verschwörungsmythen.

Wenn wir nicht aufpassen, landen wir bei der primitiven russischen Propaganda. Zeit (29.3.22)

_________________________________

(Osteuropa-Historiker Baberowski “Die russische Armee ist ein Gefängnis”, ntv, 7.4.22

_____________________________

Das Massaker von Butscha schockiert, doch Experten wie der Osteuropa-Historiker Jörg Baberowski sind weniger überrascht. Im Interview erklärt er, welche Probleme der russischen Armee zu solchen Gräueltaten beitragen. Der Professor der Berliner Humboldt-Uni gehört zu den besten Kennern der Materie. Er ist einer der führenden Experten für Stalinismus. Seine Studie “Verbrannte Erde” wurde mit dem Preis der Leipziger Buchmesse ausgezeichnet. Die Bundeszentrale für politische Bildung verlegt seine Schrift “Der Rote Terror”.

„Es scheint belegt zu sein, dass russische Soldaten für dieses Massaker die Verantwortung tragen, wenngleich die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Aber wir wissen nicht, ob es einen zentralen Befehl gab, diese Menschen zu töten, oder ob das Massaker von den Soldaten aus eigenem Antrieb verübt wurde. Es ist wahr, dass in den Armeen der demokratischen Staaten solche Massaker jetzt nicht denkbar wären….

Wo man den Raum öffnet für die Gewalt, und wo Soldaten das Gefühl haben, es sei erlaubt, was sie tun, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es zu Gräueltaten kommt. Davor sind auch Armeen demokratischer Staaten nicht geschützt…..

Die Soldaten wurden nur unzureichend verpflegt, hatten keine Unterkunft und mussten sich dem Beschuss der ukrainischen Armee aussetzen. Die Soldaten ernährten sich nicht nur aus dem Dorf, sondern beraubten und vergewaltigten auch seine Bewohner. Die militärische Disziplin ließ sich unter diesen Umständen offenbar nicht mehr erzwingen. Nach allem, was wir wissen, sind auch tschetschenische Söldner in diesem Ort gewesen, die für ihre Brutalität gefürchtet werden. Aber wir wissen nicht, ob es einen Befehl gegeben hat, zu plündern und Bewohner des Dorfes zu töten….

Es erinnert mich weniger an den Stalinismus als an die Kultur der Gewalt, die in den russischen Streitkräften weit verbreitet ist. An die Rücksichtslosigkeit, mit der Menschen und Material geopfert werden, an die völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der eigenen Soldaten. Erschütternd ist der Glaube daran, dass sich diese Unmenschlichkeit am Ende auszahlen wird…

Die Kriege in Tschetschenien verliefen nach dem gleichen Muster. Am Ende hat die russische Armee die Hauptstadt Grosny dem Erdboden gleichgemacht, es kam zu Vergewaltigungen, Massakern und Misshandlungen. Die Gewalt speist sich aus der eigenen Erniedrigung. Soldaten, die gedemütigt werden, geraten in Versuchung, ihre eigenen Erfahrungen so zu verarbeiten, dass sie andere Menschen demütigen. Das ist leider ein Kontinuum in der russischen Gewaltgeschichte. Die russische Armee ist ein Gefängnis. Mich wundert es nicht, dass es zu solcher Verrohung kommt.

Es gibt in Russland keine Aufklärung über die Stalin-Ära. In der Sowjetunion wurden Stalins Verbrechen totgeschwiegen. Auch später war das kein Thema. Heute preisen die meisten Russen Stalin nicht wegen seiner Grausamkeit, sondern wegen des Sieges im Zweiten Weltkrieg und weil er der Schöpfer und Bewahrer eines großen Imperiums war. Wenn man das verstanden hat, dann versteht man vielleicht auch, warum ein Tyrann wie Stalin im heutigen Russland in solch hohem Ansehen steht….

Kann Putin über diesen Krieg stürzen?

Wenn er den Krieg verliert, dann wird ihm auch in den eigenen Reihen die Rechnung präsentiert werden. Bislang ist es so, dass die Gefolgsleute sich um ihn scharen, weil auch sie stürzen würden, wenn Putin stürzt. Weil sie sich an Verbrechen beteiligt, weil sie Geld genommen haben, weil sie korrupt sind. Die Krise arbeitet also für den Machthaber. Wenn er diesen Krieg wirklich verliert, werden selbst die Freunde versuchen, das sinkende Schiff zu verlassen. Aber noch ist der Krieg für ihn nicht verloren. Wenn er am Ende den Donbass und die Krim behält, dann kann er das zu Hause als Sieg verkaufen.

Mit Jörg Baberowski sprach Volker Petersen)

______________________________________________

Der Kampf der Ukrainer im Rahmen von Befreiungskämpfen gegen mächtige Aggressoren in der Geschichte

Der heroische Kampf der tapferen Ukrainer weist auch eine historische Dimension auf, denn es handelt sich dem Wesen nach um eine Auseinandersetzung  zwischen dem autoritären und rückständigen russischen Herrschaftssystem putinscher, d.h. imperialistischer Provenienz,  und dem demokratischen und freiheitlich-liberalen ukrainischen System im Entstehungsprozess. Die Art und Weise, wie die Ukrainer ihre Freiheit, ihr Vaterland und ihre nationale Identität  gegen  einen brutalen, verbrecherischen und fast barbarischen Aggressor verteidigen, bestätigen vollauf die historische Tatsache, dass  sogar kleinere Völker imstande sind, gegen einen nur  zahlenmäßig  überlegenen Aggressor  wie Löwen zu kämpfen und mitunter auch zu siegen.

Es ist von höchstem historischen Interesse zu wissen, dass bereits 530 v. Chr. die Supermacht jener Zeit, das Imperium Persicum, unter dem „König der Könige“ Dareios dem Großen, ausgerechnet auf dem Territorium der heutigen Ukraine von den Saken (Skythen) vernichtend geschlagen worden ist.  Danach hat er es nie wieder gewagt, die Skythen anzugreifen.

Man denke auch   an die großen Verteidigungskämpfe  der Hellenen  von  Marathon 490 v.Chr. und von  Salamis 480 v. Chr. gegen die quantitativ haushoch überlegenen  Perser. Speziell in der Seeschlacht von  Salamis erscholl nach Aischylos in seinem Drama „Die Perser“ der mächtige Schlachtgesang der hellenischen Kämpfer: ” Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿ ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναἰκας, θεῶν τε πατρώων ἔδη, θῆκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών” („Vorwärts Söhne der Griechen, befreit  Euer Vaterland, befreit  die Kinder, die Frauen, die Götter Euerer Väter, die Gräber Euerer Vorfahren, wo ihre Gebeine liegen! Jetzt steht über allem der Kampf“. Das war ein Kampf von historischer Bedeutung zwischen der hellenischen Demokratie und der orientalischen Despotie. In Marathon und in Salamis ist wahrhaftig das Schicksal Europas entschieden worden.

Den kämpfenden und gefallenen Ukrainischen Heroen ist ferner die folgende  Paraphrase aus Friedrich Schillers Gedicht „Der Spaziergang“ gewidmet : „Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest/ Uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.“Anbei das Original mit der richtigen Übersetzung: „Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι»,  Σιμωνίδες, (richtige Übersetzung.„Ω Fremder, teile den Lakedaimoniern mit, dass wir hier begraben liegen, den  Befehlen gehorchend“  Simonides). Er meinte die tapferen 300 gefallenen spartanischen Kämpfer des Leonidas in den Thermopylen.

Jahrhunderte später, genau 1792 unter ähnlich ungleichen Kampfbedingungen erklang der mächtige Schlachtgesang, die spätere französische Nationalhymne, die berühmte Marseillaise:

„Allons enfants de la Patrie, /Le jour de gloire est arrivé!
Contre nous de la tyrannie,/ L’étendard sanglant est levé.
Entendez-vous dans les campagnes /Mugir ces féroces soldats?
Ils viennent jusque dans vos bras Égorger vos fils, vos compagnes.

Aux armes, citoyens,Formez vos bataillons,
Marchons, marchons!“.

(„„Auf, auf Kinder des Vaterlands!/ Der Tag des Ruhmes, der ist da.
Gegen uns wurde der Tyrannei /Blutiges Banner erhoben.

Hört ihr im Land/ Das Brüllen der grausamen Krieger?
Sie kommen bis in eure Arme, /Eure Söhne, Eure Gefährtinnen zu erwürgen!

Zu den Waffen, Bürger!/ Formt Eure Schlachtreihen,
Marschieren wir, marschieren wir!“

 

Dieser Gesang hat den Patriotismus der Franzosen entfacht und führte zu einem erfolgreichen Kampf gegen den vereinten europäischen Feudalabsolutismus. In der Geschichte sind Fälle bekannt, dass von Großmächten angegriffene kleine Völker heroisch gekämpft und gesiegt haben. In der neueren Geschichte gab es etliche Beispiele dieser Art. Italien unter Mussolini hat mit einer hochmodernen und großen Armee das kleine und schlecht bewaffnete Griechenland überfallen und großsprecherisch hat er verkündet,  innerhalb von 24 Stunden seinen Kaffee im Schatten der Akropolis zu trinken. Diese hinterhältige, so ähnlich wie jene Russlands gegen die Ukraine,  Aggression endete mit einer totalen Niederlage der Großmacht Italien. Ähnlich erfolgreich war der Widerstand der wie die Löwen kämpfenden  Äthiopier  ebenfalls gegen Italien. In der Neueren Geschichte ist wohlbekannt der sehr erfolgreiche Befreiungskrieg der tapferen vietnamesischen Patrioten gegen die Kolonialmacht Frankreich, der 1954 in  Dien Bien Fu mit einer katastrophalen Niederlage der Franzosen endete. Ebenso gewaltig und von historischer Dimension  war 1975 die Niederlage der Supermacht USA in Vietnam.

Schlussfolgerung: Nicht die militärische Überlegenheit eines verbrecherischen Aggressors ist für den Ausgang des Kampfes entscheidend sondern die  Kampfmoral und die Freiheitsliebe einer Nation  auf der Basis eines hochentwickelten Patriotismus. In diesem Sinne kann man der leidgeprüften und heroisch kämpfenden ukrainischen Nation mit Unterstützung der demokratisch gesinnten Welt den Sieg wünschen. Aber auch im Falle eines Sieges des barbarischen Aggressors wird er ein Volk von über 40 Millionen Menschen nicht unterjochen können. Die zivilisierte Welt hat letzten Endes immer gegen die Barbarei den Sieg  davon getragen. Durch diesen Aggressionskrieg gehört eigentlich  Russland unter Putin nicht unbedingt zu dem zivilisierten Europa.

Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.3.22), Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (11.3.22), Focus (16.3.22)

__________________________________________

Die Russen unterstützen Putin
In ihrer übergroßen Mehrheit besitzt die russische Bevölkerung kein Demokratiebewusstsein. Hierfür gibt es keine Tradition. Sie gleicht einer Hammelherde, die ihrem Hirten bis zum bitteren Ende folgt. Zeit, WZ, Focus (19.3.22)
_______________________________________________

Ein Leser hat Folgendes geschrieben: Und wenn alles vorbei ist, setzen wir einen riesigen Gedenkstein inmitten der Ruinen, auf dem steht: “Wanderer, kommst du nach Moskau, verkündige dorten, du habest uns hier liegen gesehen, wie Putin es befahl.“______________________________________________

Gewidmet den kämpfenden und gefallenen Ukrainischen HeroenZutreffend diese Paraphrase aus Friedrich Schillers Gedicht „Der Spaziergang“: „Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest/ Uns hier liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl.“Anbei das Original mit der richtigen Übersetzung: „Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις, ὅτι τῇδε κείμεθα τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι»,  Σιμωνίδες, („Ω Fremder, teile den Lakedaimoniern mit, dass wir hier begraben liegen, den  Befehlen gehorchend“  Simonides).

Zum  heroischen Kampf der Ukrainer würde auch der Schlachtgesang der Hellenen in der Salamis passen: „Ὦ παῖδες Ἑλλήνων, ἴτε, ἐλευθεροῦτε πατρίδ᾿ ἐλευθεροῦτε δέ παῖδας, γυναἰκας, θεῶν τε πατρώων ἔδη, θῆκας τε προγόνων· νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών” („Vorwärts Söhne der Hellenen, befreit Euer Vaterland, befreit die Kinder, die Frauen, die Götter Euerer Väter, die Gräber Euerer Vorfahren, wo ihre Gebeine liegen! Jetzt steht über allem der Kampf“).

Durch ihren heldenhaften Kampf gegen einen brutalen und barbarischen Aggressor sind die Ukrainer moralisch dazu berechtigt, die abendländische Tradition des Kampfes für Freiheit, Demokratie und Selbstbestimmung mit zu beanspruchen, während das Russland des Diktators Putin sich  außerhalb des zivilisierten Europas befindet. Der Name Putin wird ein Synonym für Barbarei sein. NZZ (24.3.22)

_______________________________________________________

Grundzüge der russischen Mentalität

Russland gehört zu jenen europäischen Ländern, die weder die Renaissance noch die Aufklärung (es gab nur Ansätze: Lomonosov), noch die bürgerliche Revolution, noch die Demokratie, noch den Rechtsstaat, noch das Individuum, noch den  citoyen  (Bürger), noch die bürgerlichen Freiheiten, noch die Menschenrechte, noch die Gewaltenteilung gekannt haben. Es gibt insbesondere keine demokratische Tradition und als Konsequenz auch   kein entwickeltes und breit verbreitetes Demokratiebewusstsein.

Russland hatte das  große historische Pech, nicht wesentliche Elemente der griechisch-römischen Kultur, sondern die christlich geprägte Kultur des byzantinischen Reiches (korrekter des Oströmischen Reiches) und vor allem den Orthodoxen Glauben übernommen zu haben. Hierdurch ist ein Gesellschafts- und Menschenbild entstanden, das starke mittelalterliche Züge aufweist, wobei die Mystik als essentielles Element der Orthodoxie eine große Rolle spielte  und weiterhin spielt, obwohl  mehrere Jahrzehnte ein atheistisches  Regime herrschte.

Jahrhunderte lang  konnte kein Individuum geformt werden, vielmehr war und ist der Einzelne einer  in der Masse. Somit fehlen die  wesentlichen Eigenschaften des Individuums wie z.B. die Autonomie (Selbstbestimmung), die Eigenverantwortung und  der Entscheidungswille. Der Einzelne hat sich daran gewöhnt, dass andere, z. B. vor der Oktoberrevolution das Väterchen Zar oder die Regierung alles für ihn regeln. En passant sei auch  der  kommunistische Totalitarismus  erwähnt, der das Individuum  ohnehin  fast eliminiert hat. Siehe ausführlich:

-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020

-Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Φιλοσοφία, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτολογία, (Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Philosophie, Völkerrecht, Internationale Beziehungen, Band 1)Πρώτος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61337-0, Saarbrücken 2020

 

Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Stern, Süddeutsche Zeitung (19.3.22)

_________________________________________________________________________________________________________

Völkerrechtsverletzung, Kriegsverbrechen  Russlands

Es ist selbstverständlich, dass der brutale Aggressor nicht nur das allgemeine Völkerrecht in voller Breite (Grundlegende Prinzipien), sondern auch einen besonders wichtigen Zweig des Völkerrechts, das humanitäre Völkerrecht ( jus in bello, früher bekannt auch als Kriegsrecht oder als Gesetze und Gebräuche des Krieges) ,massiv verletzt. Damit wird sich der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag befassen. Zeit, Focus, Stern, SDZ (17.3.22)

_________________________________________________

Überschätzung der russischen Armee

In der Geschichte ist die russische Armee meistens überschätzt worden. Folgend sollen einige Niederlagen dieser Armee erwähnt werden: Der  japanisch-russische Krieg von 1905 endete mit einer vernichtenden Niederlage der russischen Armee. Dies war insofern von historischer Bedeutung, weil zum ersten Mal ein asiatischer Staat einen europäischen Staat nieder ringen konnte. Der Angriffskrieg  Sowjetrusslands gegen Polen  von 1919-1921 endete mit einem Sieg Polens.  Der Angriffskrieg der Sowjetunion gegen Finnland im Winter 1939 endete mit einem finnischen Sieg. Die sowjetische militärische Intervention in Afghanistan von 1979 endete 1989 mit einer Niederlage der damaligen Supermacht UdSSR.

In den meisten Fällen hat sich gezeigt, dass  kleinere Staaten, die einen Verteidigungskrieg führen, durchaus erfolgreich sein können. Theoretisch könnte man dies auch im Falle der heroisch kämpfenden ukrainischen Armee annehmen, die noch dazu  teilweise über moderne Waffen aus dem Westen  verfügt. Sie weiß wohl,  dass es um die Existenz der ukrainischen Nation geht. Hierdurch ist die  Motivation besonders hoch.                                                                                                                                             Zeit, Focus, NNZZ, Stern, WZ (18.3.22), SDZ (22.3.22)

_____________________________________

IGH-Urteil gegen die russischeAggression

Dieses Urteil ist eine Ohrfeige für den brutalen und verbrecherischen Aggressor. Ferner erleben wir in Europa die Rückkehr der Barbarei mit Protagonisten einen ehemaligen  KGB Offizier, der offenkundig von allen guten Geistern verlassen ist und im Paralleluniversum  des Ultranationalismus und der Irrationalität lebt. Zeit, Focus, Zeit (17.3.22)

____________________________________________

Putin und das Dritte russische Reich

Putin bedient sich nach innen sowie nach außen der ANGST, um seine Vision des Dritten  (Zarenreich, Russisch-kommunistisches Reich) russischen Reiches realisieren zu können. Ferner macht  er sich wichtiger und stärker, als er tatsächlich ist. Eine dynamische Reaktion des Westens ohne einen Krieg  zu riskieren, würde ihn daher auf den Boden der Realität bringen.

Übrigens auch ohne Krieg ist die geballte Wirtschaftskraft des Westens imstande, Russland endgültig in die Knie zu zwingen.  Zeit, FAZ, Focus, Stern, SDZ, WZ (16.3.22)

_____________________________

Die Wirtschaft ist entscheidender als die militärischen Abenteuer des neuen Zaren

Der verbrecherischen und barbarischen Hybris des paranoiden Aggressors wird bald die gerechte Nemesis folgen. Man braucht nicht ein Prophet zu sein, um den Zusammenbruch der Wirtschaft (Gesamtwirtschaftskraft lediglich wie Italien) voraus zu sehen. Die geballte vereinigte Kraft der beiden ökonomischen Supermächte EU und USA wird schon die Wirtschaft Russlands strangulieren.

Danach werden soziale Probleme folgen, die zum Aufwachen der größtenteils hypnotisierten Russen führen werden. Sie werden ihn schon zum Teufel jagen, aber die russische Geschichte zeigt, dass der nächste Diktator ante portas steht. Man hat allmählich den Eindruck, dass die „russische Seele“ und die Demokratie (Freiheiten, Menschenrechte, echte Gewaltenteilung) eine contradictio in adjecto darstellen. Zeit, WZ, FAZ, Stern, Focus, NZZ, SDZ (10.3.22)

_____________________________________________

Russland bezeichnet Angriff auf Kinderkrankenhaus als “Fake news”

_________________________________
Es geht um die Bombardierung der Klinik. Das Lügen ist konstitutiver Bestandteil der DNA einer Regierung unter der Führung eines ehemaligen Offiziers der Geheimdienste. Es wurde vor dem Einmarsch kolossal gelogen (nur Militärmanöver, kein Einmarsch etc.), und das Lügen wird fortgesetzt. Die Mentalität der Geheimdienstler ist in Russland omnipotent.
Putin verwandelt Russland in ein Imperium Russicum Magnum Monstruosum et Barbaricum. Zeit, FAZ,Focus,Stern, NZZ (10.3.22)
Zeit (10.3.22)
_______________________________

Kampf zwischen der Demokratie und der Diktatur

Nach dem ersten Historiker Europas Thukydides („Der Peloponnesische Krieg“: „Ο Πελοποννησιακός πόλεμος»)  soll der größter Mann der Antike Perikles  in seiner berühmten Grabrede („Epitaphios“:„Επιτάφιος») , die Athener Demokratie mit dem eher autoritären System Spartas vergleichend , sinngemäß gesagt haben : wir sind frei, lieben die Bildung, die Kultur und die Kunst, aber man kann uns nicht als feige und verweichlicht betrachten, denn, wenn es darauf ankommt, kämpfen wir besser als die Spartaner. In diesem Zusammenhang verwendete er auch das Wort Polites (Bürger), der  tatsächlich in der russischen Tradition und Gegenwart aus verschiedenen Gründen immer noch selten anzutreffen ist. So verwundert es nicht, dass die Mehrheit der Russen wie eine Hammelherde den Halbgott Putin anbetet und seinen primitiven Lügen absolutes Vertrauen schenkt. Etwas Ähnliches gab es bekanntlich  nach 1933 auch in dem totalitären Deutschland.

Schlussfolgerungen: 1. In der Ukraine erfolgt eine Auseinandersetzung zwischen dem Putinschen Totalitarismus und der westlichen Demokratie. 2. Die ukrainischen Heroen verteidigen ihr Vaterland, ihre NATIONALE IDENTITÄT sowie die Werte des Westens.3. Der verbrecherische russische Diktator lebt in der Welt der pseudohistorisch ausgerichteten Supermachtphantasien. Ob er diesen völkerrechtswidrigen und zutiefst verbrecherischen und auch barbarischen Aggressionskrieg  gewinnt oder nicht, wird er in die europäische Geschichte als verbrecherischer Aggressor und Kriegsverbrecher eingehen. Er hat schon jetzt verloren.

Möglicherweise wäre es durchaus zutreffend die Meinung zu vertreten, dass wir in der Ukraine den Kampf zwischen der Zivilisation (Selenskyi) und der Barbarei (Putin), dem Recht und der Gewalt, der Vernunft und der Paranoia erleben.

Zeit, FAZ, Focus, NZZ, Stern, SDZ, WZ (8.3.22), Focus (26.5.22)

_________________________________________

Klarstellung: Die Ukraine verteidigt die Demokratie, die Freiheit, die nationale IDENTITÄT, die Souveränität, die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität. Hierbei handelt es sich um zivilisatorische Errungenschaften. Russland hingegen veletzt die internationale Rechtsordnung und speziell die UNO-Charta und das Völkerrecht und begeht das Verbrechen des Aggressionskrieges. Dies widersprich den elementarsten Normen der Zivilisation. Somit handelt Russland BARBARISCH.                                       Zeit, FAZ, Focus, NZZ, SDZ, Stern, WZ (9.3.22)

__________________________________

Fünf vor acht / Krieg in Europa: Ein zweites Grosny

Eine Kolumne von Theo Sommer
“Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass all die Kriegsängste noch einmal in mir hochsteigen würden, die ich als Junge verspürt habe. Die Erinnerung an lange Nächte bei Fliegeralarm, an den Knall von Bombenexplosionen, an Tod und Zerstörung. Die Bilder der Millionen von Flüchtlingen auch, die nach dem Krieg zu uns strömten und mit denen wir Einheimischen unsere Wohnungen teilen mussten, Küche, Keller, Bad und Boden.”
_________________________________________________________
Das ewig imperialistische Russland
Es ist ehrenwert und rührend, dass der hochgeschätzte Herr Sommer auf seine Erlebnisse aus dem 2. Weltkrieg mit Schmerz hinweist. Ich hatte das große Pech nach den vier Kriegsjahren noch vier Jahre Bürgerkrieg (also insgesamt acht Jahre Krieg)zu erleben, der schlimmer als der Weltkrieg war. Es ist verständlich, dass ich mich dazu noch als Völkerrechtler gegen diesen ungerechtfertigten verbrecherischen Aggressionskrieg (kein Zusammenhang mit dem im Art. 51 der UNO-Charta genau verankerten Selbstverteidigungsrecht) unmissverständlich positioniere.
Zugleich ist dieses Verbrechen für mich Grund, nunmehr die russische Geschichte mit anderen, realistischeren Augen zu sehen: 1. Das russische Reich war a priori imperialistisch und kolonialistisch, denn zahlreiche Völker auf dem Kaukasus, in Mittelasien, im Fernen Osten und in Sibirien wurden erobert bzw. kolonisiert, was immerhin dem Russen Lenin dazu veranlasste, dieses monströse Reich als „Gefängnis der Völker“ zu qualifizieren. 2. Sowjetrussland hat Anfang der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts Polen, 1939 das kleine Finnland, jedoch erfolglos, überfallen, und vor dem Zweiten Weltkrieg das leidgeprüfte Polen ist zur Hälfte von der Roten Armee besetzt worden. 3. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat die UdSSR fremde Territorien geraubt (z.B. die japanischen Kurrillen Inseln mit ihrem großen Fischreichtum, das rumänische Moldawien, polnische Ostgebiete und Königsberg), als hätte dieses Imperium über wenig eigenes Gebiet verfügt. Es ist wie ein Raubtier unersättlich geblieben. Unter Putin wird dieser Gebietsraub fortgesetzt: Krim, Lukansk, Donetsk und bald die ganze Ukraine, das „Brudervolk“.
Nicht zu vergessen sind die Niederschlagung der Volksaufstände 1953 in der DDR, 1956 in Ungarn und der  der Einmarsch 1968 in die Tschechoslowakei und 1979 in Afghanistan. Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung (22.3.22), Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.3.22)
_________________________________________
Der Patriarch der russisch-orthodoxen Kirche rechtfertigt diesen Krieg als Abwehrkampf gegen den Westen, der die Menschen auf den Weg der Sünde führe (FAZ , 8.3.22)
________________________________________________
Der rusisch – orthodoxe Patriarch denkt in Kategorien aus der Zeit vor der Europäischen Aufklärung und huldigt einem theozentrischen Menschenbild, welches das Individuum, den citoyen, die Aufklärung, die Demokratie, die bürgerlichen Freiheiten und die Individualmenschenrecht strikt ablehnt. Bei ihm besitzt die orthodoxe Mystik in Verbindung mit der “russischen Seele ” gegenüber dem common sense und dem Logos absolute Priorität. Die rückwärtsgewandte Orthodoxie ist eben ein konstitutives Element der russischen Identität. Bei Putin überwiegt die imperialistische russische Reichsidee in engster Verbindung mit der „russischen Seele“.
All dies hat schon die Formen einer verbrecherischen Paranoia angenommen. Zeit (8.3.22), NZZ (26.5.22)
____________________________________________________

Die „heiligen“ Väter bekämpfen sich ziemlich unchristlich

 

Man kann  auch bei der rückständigen russischen Orthodoxen Kirchenleitung eine  gewisse Imperialparanoia konstatieren. Der russische Patriarch hat hin und wieder  die Ansicht vertreten, dass die russische Kirche auf Grund der Mehrheit (140 Mill. Gläubige) innerhalb der Orthodoxie in de ganzen Welt die führende Rolle  spielen müsste, z.B. könnte der Sitz der Orthodoxie von Konstantinopel (Istanbul) nach Moskau verlegt werden, und ein russischer Kleriker sollte Ökumenischer Patriarch  aller Orthodoxen Christen sein.

Jedoch die mehr bekannte Reibungsfläche zwischen dem Ökumenischen Patriarchat und dem russischen Patriarchat  liegt in der Anerkennung dar Autokephalie (Eigenständigkeit) der ukrainischen Orthodoxen Kirche gegenüber dem russischen Patriarchat. Dies war aus Sicht der russischen Patriarchen ein unfreundlicher Akt, bei Staaten würde man sogar sagen, ein casus belli. Aber die ukrainische orthodoxe Kirche ist gespalten: Ein Teil ist weiterhin dem russischen Patriarchen unterstellt, ein anderer, der offizielle, strebt die Autokephalie an.

Es sei darauf hingewiesen, dass im 19. Jh. im Rahmen des Befreiungskampfes der Balkanvölker gegen die osmanische Herrschaft alle orthodoxen Kirchen die Autokephalie gegenüber dem Ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel anstrebten und relativ schnell erlangt haben. Dies hat den Prozess der Ethnogenese der Balkanvölker erheblich begünstigt und beschleunigt.

Genauso geht es gegenwärtig in der Ukraine: Eine autokephale Kirche stärkt die  ukrainische Nation, die bekanntlich von Putin nicht akzeptiert wird. Dem schließt sich auch der russische Patriarch, der im Sinne der russischen Imperialparanoia handelt und fast  wie Diener Putins handelt.  NZZ, FAZ (15.6.22)

_____________________________________________

Völkerrechtswidrig, barbarisch, arglistig

Russland begeht eine verbrecherische Aggression. Hierfür gibt es absolut keine Rechtfertigung. Die Berufung auf den Art. 51 der UNO-Charta durch Putin und Lawrow ist völlig willkürlich und falsch ( Art.51: „Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat“).Kurzum, es liegt kein „bewaffneter Angriff“ seitens der Ukraine auf Russland vor, sondern umgekehrt. Hieraus ergibt sich für die Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung oder kann andere Staaten um Unterstützung bitten (Soldaten, WAFFEN). Dieser barbarische Krieg  ist  mit höchster Arglist (zutreffend Herr Sommer) vom Zaune gebrochen worden. Die gesamte internationale Rechtsordnung wird auf sadistische Art und Weise mit Füssen getreten.Es ist daher völlig gerechtfertigt, dass der Westen alles unternimmt, um die russische Wirtschaft zu zertrümmern, wie ein französischer Minister unterstrichen hat.                                             FAZ, Focus, NZZ, Stern, SDZ, WZ (2.3.22)

____________________________

 Sanktionen gegen den Aggressor Russland

Der Westen ist durchaus in der Lage, dem verbrecherischen Aggressor irreparablen Schaden zu zufügen, indem er das Finanzsystem Russlands international zerstört. Das ist entscheidender als die paranoiden Drohungen mit A-Waffen.

Das ist die wichtigste “Waffe” des Westens, denn Russland exportiert in erster Linie Rohstoffe. Werden sein Erdöl und das Gas nicht gekauft, dann gibt es kaum nennenswerte Einnahmen, und die Finanzen brechen zusammen. Zeit, NZZ (2.3.22)

___________________________

Die Drohung mit den A-Waffen

bringt fehlendes Selbstvertrauen, Realitätsverlust, massive Unvernunft und eine unvorstellbar primitive Denkart zum Ausdruck.

Die hochentwickelte Wirtschaftsmacht des Westens (USA+EU) kann locker Russland in die Knie zwingen. Da helfen auch die A-Waffen kaum. Zeit, Focus, Stern, WZ (28.2.22)

___________________________

Es gibt schon einen roten Pfaden hinsichtlich der Brutalität: vom Zaren über den Diktator Stalin zum Kriegstreibenden und paranoiden DIKTATOR Putin. SDZ (2.3.22)

_____________________________________________

Russische Aggression gegen Ukraine

Putin: „In diesem Zusammenhang habe ich gemäß Artikel 51 Absatz 7 der UN-Charta, mit Genehmigung des Föderationsrates und in Übereinstimmung mit den von der Föderationsversammlung ratifizierten Freundschafts- und Beistandsverträgen mit der Donezker Volksrepublik und der Luhansker Volksrepublik beschlossen, eine besondere Militäroperation durchzuführen“.

Putin hat es noch nicht mal für nötig gehalten, die UNO-Charta richtig zu zitieren, denn Art.51 hat keinen Absatz 7 !!! Es gibt aber Schlimmeres: Die oben genannten Gebiete    sind integraler Bestandteil des Staates Ukraine. Putin hat sie über Nacht zu Völkerrechtssubjekten erklärt, mit denen man völkerrechtliche Verträge abschließen könnte.

Insgesamt hat Russland mehrere grundlegende Prinzipien des Völkerrechts, insbesondere das Prinzip der Androhung und Anwendung von Gewalt und das  Das Prinzip der souveränen Gleichheit der Staaten, wozu die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit der Staaten gehören, schwerwiegend verletzt. Hieraus ergibt sich die berechtigte Frage nach der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit  Putins.

Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (24.2.22)

__________________________________

Ein angegriffener Staat hat nach Art. 51 der UNO-Charta das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung. Kollektiv bedeutet, dass er andere Staaten um Hilfe (Soldaten, WAFFENLIEFERUNG) bitten kann. Die notwendigen Waffen werden im Falle der Ukraine gratis zur Verfügung gestellt oder finanziert. Zeit (3.3.22)____________________

Russlands  Taktik: Heim ins Reich, Unterschied zu Hitler

Der folgende Text ist auf eine nützliche Information durch die Mit-Kommentatorin Frau Petra Kallweit zurückzuführen.
Vielen Dank für den nützlichen Hinweis hinsichtlich der Betroffenen. Ich habe diesem notwendigen Aspekt fast keine Aufmerksamkeit geschenkt. Die Deutschen außerhalb der Reichsgrenzen waren bekanntlich davon begeistert. Die russische ethnische Minderheit in der Ukraine, aber die Mehrheit in Lukansk und Donetzk hat tatsächlich ab 2014 für das “Heim insReich”gekämpft. 4. Die taiwanesische Bevölkerung (23 Mill., davon 95% Chinesen) verabscheut das totalitäre System in China und ist daher bereit, für ihre Unabhängigkeit und Freiheit zu kämpfen. Ansonsten machen die ultranationalistischen Großmachtphantasien den russischen Zaren und den chinesischen Kaiser blind. Putin /(Tschetschenien, Syrien, Georgien, Ukraine) kann, verglichen mit Xi Jinping, als gefährlicher eingeschätzt werden. Xi ist besonnener, Putin ist hingegen ein regelrechter Hasardeur. NZZ (1.6.23)
Literatur zur China (ausgewählt)
-S. Aust / A. Geiges, Xi Jinping – der mächtigste Mann der Welt: Biografie | Ein neuer Blick auf China, München 2021.
-J.Klenk / F. Waschek, Chinas Rolle in einer neuen Weltordnung, Wissenschaft, Handel und internationale Beziehungen, Baden-Baden 2022.
-H. Rupold, Supermacht China – Die chinesische Weltmacht aus Asien verstehen: Geschichte, Politik, Bildung, Wirtschaft und Militär, Brzezia Laka 2020.
-A.Görlach, Alarmstufe Rot: Wie Chinas aggressive Außenpolitik im Pazifik in einen globalen, Krieg führt (Das aktuelle Buch zu Taiwan, China und der Krise), Hamburg 2022.

 

Putin, Putinismus, Putinisten, Grundverhaltensmuster, Medwedew, Πούτιν

Υπέρ του Βλαντίμιρ Πούτιν ψήφισε το 99,27% των στρατιωτικών στις προεδρικές εκλογές της Ρωσίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.Wahlen  März 2024.

 

«Στην ψηφοφορία πήραν μέρος περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο στρατιωτικοί και μέλη του πολιτικού προσωπικού του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Η προσέλευση σημείωσε ρεκόρ και έφτασε το 99,8%» αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

WERBUNG

 

Η ψηφοφορία των στρατιωτικών ψηφοφόρων διεξήχθη με «συγκεντρωτικό τρόπο», παραδέχτηκε το υπουργείο Άμυνας. Σύμφωνα με το υπουργείο, τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν «απόλυτη υποστήριξη» στις αποφάσεις της ανώτατης στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας.

iefimerida  28/03/2024 _____________________________

Putin über die Ukraine

Πούτιν: Πώς η εμμονή του με την ιστορία τον οδήγησε στην έναρξη ενός πολέμου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΤΣΑΣ in : Economistas

12 Φεβ 2024

Το μακροσκελές μάθημα ευρωπαϊκής ιστορίας του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας δίωρης συνέντευξης με τον Τάκερ Κάρλσον πριν από λίγες ημέρες, φάνηκε «αλλόκοτο» σε πολλούς θεατές.

Όμως, καθώς ο Πούτιν εξιστορούσε γεγονότα περασμένων αιώνων και αναπαρήγαγε έγγραφα του 17ου αιώνα, εξέθετε βαθιά ριζωμένες απόψεις για το παρελθόν – πολλές από τις οποίες αμφισβητούνται ευρέως από τους ιστορικούς- που τον οδήγησαν να ξεκινήσει την πιο αιματηρή σύγκρουση στην ήπειρο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η εμμονή του Πούτιν

Η εμμονή του Πούτιν με την ιστορία της Ουκρανίας και των σλαβικών λαών δεν είναι καθόλου καινούργια. Το 2008, όταν ο Πούτιν κάθισε μαζί με τον τότε πρεσβευτή των ΗΠΑ Ουίλιαμ Μπερνς, νυν διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, εξέφρασε ωμά το όραμά του. «Δεν ξέρετε ότι η Ουκρανία δεν είναι καν πραγματική χώρα;» ρώτησε ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με τον Μπερνς.

Οι κινήσεις του Πούτιν έκτοτε -από την πρώτη εισβολή στην Ουκρανία το 2014 και την προσάρτηση της Κριμαίας μέχρι τον πόλεμο που ξεκίνησε η Μόσχα το 2022- πηγάζουν όλες από αυτή την πεποίθηση, όπως αναφέρει η Wall Street Journal.

Η χώρα που ο Πούτιν συνεχίζει να απορρίπτει ως «τεχνητή», αντιστέκεται σθεναρά στις προσπάθειες της Μόσχας να τερματίσει την ανεξαρτησία της εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, ανακτώντας το ήμισυ του αρχικά κατεχόμενου εδάφους.

Οι ιστορικές απόψεις του Πούτιν δεν είναι πρωτόγνωρες. Έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορική αφήγηση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που προηγείται της Ρωσικής Επανάστασης του 1917. Το ίδιο το όνομα Ουκρανία και η εκτύπωση βιβλίων και εφημερίδων στα ουκρανικά ήταν παράνομα στη Ρωσία εκείνη την εποχή, με τους Ουκρανούς να αποκαλούνται επισήμως «μικροί Ρώσοι».

Πόλεμος στην Ουκρανία

Μελέτη ιστορικών κειμένων

Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με αξιωματούχους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών, πέρασε υπερβολικά πολύ χρόνο κατά τη διάρκεια της πανδημίας μελετώντας ιστορικά κείμενα. Το αποτέλεσμα ήταν μια πραγματεία, «Για την ιστορική ενότητα Ρώσων και Ουκρανών», η οποία δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2021 και διαβάστηκε σε κάθε μέλος των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων πριν από την εισβολή.

Οι μακροσκελείς και συχνά λανθασμένες ως προς τα γεγονότα εξηγήσεις του Πούτιν στο πρώτο μισάωρο της συνέντευξης του Κάρλσον ουσιαστικά επανέλαβαν τα κύρια σημεία συζήτησης αυτού του εγγράφου -αν και σε κάποια σημεία εξέφρασε ακραίες απόψεις, όπως το να λέει ότι ο Χίτλερ δεν είχε άλλη επιλογή από το να εισβάλει στην Πολωνία το 1939 και να προκαλέσει τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αν και αυτή η εμμονή σε γεγονότα αιώνων του παρελθόντος μπορεί να φαίνεται παράξενη, το ζήτημα της ουκρανικής ταυτότητας αποτελεί τον πυρήνα του ιδρυτικού μύθου της ίδιας της Ρωσίας – και, ως εκ τούτου, της τρέχουσας πολιτικής της.

Τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν πάρει το όνομά τους από τον μεγάλο πρίγκιπα του Κιέβου, ο οποίος, το 988, ασπάστηκε τον χριστιανισμό και βάφτισε το κράτος του, το Κίεβο Ρους, το οποίο περιελάμβανε μεγάλα τμήματα της σημερινής Ουκρανίας, της Λευκορωσίας και της Ρωσίας. (Η Μόσχα ιδρύθηκε περισσότερο από έναν αιώνα μετά τον θάνατό του).

Λίγο μετά την προσάρτηση της Ουκρανικής Χερσονήσου της Κριμαίας το 2014, ο Πούτιν διέταξε την κατασκευή ενός γιγαντιαίου αγάλματος του Πρίγκιπα Βλαντίμιρ-Βολοντίμιρ ακριβώς έξω από το Κρεμλίνο.

«Μια επινόηση»

Σύμφωνα με την αφήγηση του Πούτιν, η ουκρανική ταυτότητα είναι μια επινόηση των αρχών του 20ού αιώνα του εχθρού της Ρωσίας, της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας. Η ιδέα «ότι οι άνθρωποι που κατοικούσαν σε αυτό το έδαφος δεν ήταν δήθεν πραγματικά Ρώσοι, αλλά ανήκαν μάλλον σε μια ειδική εθνοτική ομάδα, τους Ουκρανούς, άρχισε να προπαγανδίζεται από το αυστριακό Γενικό Επιτελείο», υποστήριξε στον Carlson.

Τμήματα της Ουκρανίας υπό αυστριακή κυριαρχία εκείνη την εποχή, όπως η πόλη Λβιβ, έγιναν πράγματι κέντρα της ουκρανικής πνευματικής ζωής – αλλά μόνο επειδή συγγραφείς, ιστορικοί και ποιητές από το Κίεβο έπρεπε να αναζητήσουν εκεί καταφύγιο, καθώς η Ρωσία απαγόρευσε τη χρήση της ουκρανικής γλώσσας. Το 1847, ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας, ο Τάρας Σεβτσένκο, συνελήφθη επειδή έγραφε πατριωτικά ποιήματα και επιστρατεύτηκε με τη βία στην Κεντρική Ασία. Του επετράπη να επιστρέψει στην Ουκρανία περισσότερο από μια δεκαετία αργότερα, μόνο και μόνο για να συλληφθεί εκ νέου.

Στη συνάντηση με τον Κάρλσον, ο Πούτιν παρέδωσε επίσης αντίγραφα επιστολών του Μπούνταν Χμελνίτσκι, τον οποίο περιέγραψε ως «τον άνθρωπο που ήλεγχε την εξουσία σε αυτό το τμήμα των ρωσικών εδαφών που σήμερα ονομάζεται Ουκρανία». Ο τίτλος του Χμελνίτσκι ήταν hetman, ή δούκας, της Ουκρανίας -όπως μαρτυρούν πολλά πορτρέτα από εκείνη την εποχή.

Η αναγνώριση ότι το όνομα Ουκρανία χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες, ωστόσο, αποτελεί ταμπού στη Ρωσία του Πούτιν. Τον περασμένο Μάιο, ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ρωσίας, Valery Zorkin, παρέδωσε στον Πούτιν έναν χάρτη του 17ου αιώνα που είχε βρεθεί στα αρχεία του δικαστηρίου. «Γιατί τον έφερα;» είπε ο Zorkin. «Επειδή δεν δείχνει καμία Ουκρανία», απάντησε ο ίδιοςΟ Πούτιν εξέτασε με ικανοποίηση τον χάρτη, εξηγώντας για άλλη μια φορά πώς η Ουκρανία δημιουργήθηκε μόνο ως αποτέλεσμα της Ρωσικής Επανάστασης του 1917. «Οι σοβιετικές αρχές δημιούργησαν μια σοβιετική Ουκρανία. Όλοι το γνωρίζουν καλά. Πριν από αυτό, δεν υπήρχε καμία Ουκρανία στην ιστορία της ανθρωπότητας», ανέφερε χαμογελώντας.

______________________________

Έκπληκτος από την απόφαση του αφεντικού του τον περασμένο Φεβρουάριο 2022, ο υπουργός Εξωτερικών Λαβρόφ φέρεται να μουρμούρισε σε έναν φιλικό του ολιγάρχη ότι ο Πούτιν έχει μόνο τρεις συμβούλους: «Ιβάν ο Τρομερός. Ο Μέγας Πέτρος. Και η Μεγάλη Αικατερίνη».

Putin als ontologisches System, Versuch einer Analyse
Beim Putin spielen etliche Faktoren eine Rolle: a) toxische Männlichkeit: Judoka, Pferdereiter, nackter Oberkörper, Schwimmer, Angler, Pilot etc. b) Überbewertung der (brutalen) Gewalt, was in der russischen Tradition sehr verbreitet war. c) Paranoid, archaisch und extrem primitiv rachsüchtig d) Fehlende intellektuelle Fähigkeit, um die Folgen der eigenen Erklärungen und Handlungen richtig einschätzen zu können. Nolens hat er z.B. zur Stärkung der „hirntoten“ NATO beigetragen (Finnland und bald Schweden). In einem demokratischen Land wäre er schon längst weg vom Fenster, aber in dem politisch rückständigen Russland darf Putin weiterhin den neuen Zaren spielen. e) Bildungsmässiger Mikrokosmos sicherheitsdienstlicher, d.h. völlig einseitiger Provenienz. f) Pathologischer Ehrgeiz, irgendetwas Ultrapatriotisches zu tun, um in die russische Geschichte als eine heroische Figur eingehen zu können. Putin „kommuniziert“ schon mit der Geschichte, was brandgefährlich für ganz Europa ist. g) Ultranationalismus archaischer Art nach dem Motto Russland über alles. h) IMPERIALPARANOIA bzw. Supermachtphantasien im Sinne der Wiedererrichtung des Imperium Sovieticum Supremum in Gestalt eines Imperium Russicum Supremum auf Biegen und Brechen, obwohl Russland nur eine Großmacht ist und mit der Supermacht USA oder etwa mit der Supermacht in statu nascendi China keinesfalls zu vergleichen wäre. Russland kann als ein ein destruktiver player in den internationalen Beziehungen eingeschätzt werden. j) Sein Panrussismus wird das Land konsequenterweise zur Katastrophe führen. i) Putin hat die brutale militärische Gewalt zum Mittel der Politik erhoben und hierdurch die gesamte Völkerrechtsordnung zerstört. Er ist außerdem ein Kriegsverbrecher. Daher wird seiner barbarischen Hybris die Nemesis folgen.All diese Elemente stellen systemtheoretisch betrachtet, ein objektives System dar, dessen Elemente zueinander in Wechselwirkung stehen, sodass das gesamte ontologische System eine höhere Wirkungskraft und eine stärkere Dynamik entfaltet.

Schlussfolgerung: Putin, inzwischen ein Kriegsverbrecher, ist gefährlich nicht nur für den Frieden in Europa, sondern darüber hinaus für den Weltfrieden. Daher ist es an der Zeit, ihn international als Paria zu behandeln. Dabei dürfe die Position armer oder unzureichend entwickelter Länder nicht von essenzieller Bedeutung sein. Auch die untergegangene Sowjetunion hatte enge und zahlreiche Kontakte zu unterentwickelten und armen Ländern bzw. zur “Dritten Welt”, aber sie war nicht in der Lage,ihnen entscheidende Wirtscaftshilfe zu gewähren. Gegenwärtig wiederholt sich diese verlogene Haltung gegenüber dem “globalen Süden”.
Literatur

-M. Eltchaninoff, In Putins Kopf, Logik und Willkür eines Autokraten (Übers. aus dem Französischen), Stuttgart 2022.
-M. Gessen, Der Mann ohne Gesicht, Wladimir Putin – Eine Enthüllung, München 2013. -C. Beltonn, Putins Netz, Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste, Hamburg 2022.
-H. Blanc, KGB Connexion, Le système Poutine, Montevideo 2004. -A. Politkowskaja, In Putins Russland, Köln 2005.
-A. Soldatow, I. Borogan, The New Nobility, The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB, New York 2010.
-G. Mangott, D. Trenin, M. Senn, H. Timmermann, Russlands Rückkehr. Außenpolitik unter Vladimir Putin, Baden-Baden 2005.
-A. Rahr, Putin nach Putin: Das kapitalistische Rußland am Beginn einer neuen Weltordnung, Berlin 2008.
-M. Thumann, Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, München 2023.
-S. Courtois / G. Ackerman (Hrsg.), J. Pinnow / J. Hagestedt (Übers.), Schwarzbuch Putin, München 2023.
-V. Fédorovski, POUTINE ET L’UKRAINE., Les faces cachées, Paris 2022.
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020.

Zeit (6.12.22), Stern (9.12.22), NZZ (1.6.23), BZ (22.7.23)

_________________________________________________

Putins Autokratie und DDR

Putins Autokratie und DDR-System
Das hat tiefere Ursachen: Die in Russland herrschende putinsche Autokratie weist viele Ähnlichkeiten mit dem totalitären Herrschaftssystem in der untergegangenen DDR. Partei- und Staatskader sowie Angehörige der Stasi, der Polizei und der Armee spüren eine starke Sehnsucht nach solchen politischen Systemen. Sie träumen von ähnlichen Zuständen in ganz Deutschland, deswegen greifen sie die liberaldemokratische Grundordnung und sind außerdem Verteidiger auch der völkerrechtswidrigen Abenteuer des imperialistischen und militaristischen Russland unter Putin. BZ (27.5.23
__________________________
Putins Freunde und das russische Menschenbild
Solche Auffassungen entsprechen nicht dem Menschenbild des Westens (Selbstbewusst, souveräne Entscheidungsfreiheit, Willensautonomie, Verantwortungsbewusstsein), sondern eher dem durch die russische Orthodoxie geprägte Menschenbild des Durchschnittsrussen: Fehlen des streng logischen Denkens, Nichterkennen der “Ursache-Wirkungs-Kausalität” (zutreffend formuliert), Neigung zum Mythologischen, Mystischen und Irrationalen, Fehlen desVerantwortungsbewusstseins, für das eigene Versagen andere verantwortlich machen, Ablehnung der konstruktiven Kritik und keine Selbstkritik. Kurzum: Es handelt sich um ein Menschenbild aus der Zeit vor der europäischen Aufklärung.
Russland hat ferner eine ganze Etappe der Menschheitsgeschichte, und zwar die BÜRGERLICHE, übersprungen. Das herrschende russische Menschenbild enthält immer noch Elemente des Mittelalters in Verbindung mit mittelasiatischen Denkstrukturen und Grundverhaltensweisen. BZ (25.5.23)
Ehemalige DDR-Kader als Unterstützer Putins
Das hat tiefere Ursachen: Die in Russland herrschende putinsche Autokratie weist viele Ähnlichkeiten mit dem totalitären Herrschaftssystem in der untergegangenen DDR. Partei- und Staatskader sowie Angehörige der Stasi, der Polizei und der Armee spüren eine starke Sehnsucht nach solchen politischen Systemen. Sie träumen von ähnlichen Zuständen in ganz Deutschland, deswegen greifen sie die liberaldemokratische Grundordnung und sind außerdem Verteidiger auch der völkerrechtswidrigen Abenteuer des imperialistischen und militaristischen Russland unter Putin. NZZ (25.5.23)
______________________

Welche Faktoren haben Putin geprägt?

1. Putin ist in einem totalitären Staat aufgewachsen und kann daher über kein entwickeltes Demokratie-Bewusstsein verfügen. Infolgedessen besitzt bei ihm die Gewalt absolute Priorität gegenüber dem Wort und der Verständigung.

2. Er lebt und wirkt in einem Land, das keine Renaissance, keine Aufklärung, keine bürgerliche Revolution, keine echte Gewaltenteilung, keine individuelle Menschenrechte und keine bürgerlichen Freiheiten kennt. Das Totalitäre und das Autoritäre haben ihn geprägt.

3. Die Beschäftigung mit der Vergangenheit in Gestalt des Zarenreiches und des Sowjetimperiums hat zu Großmachtphantasien und zu einer gewissen Irrationalität, ja zu einer Imperialparanoia geführt.

4. Die langjährige Herrschaft an der Spitze des Staates hat sich allmählich zur Autokratie mit einigen Anzeichen von Diktatur derart entwickelt, dass in der letzten Zeit paranoide Züge zu erkennen sind.

5. Hierdurch hat sich bei Putin eine starke Wirklichkeitsferne so entwickelt, dass er seine Imperiums Phantasien mit der Realität verwechselt, dass Russland eben keine Supermacht mehr darstellt. Der brutale, völkerrechtswidrige und barbarische Aggressionskrieg gegen die Ukraine macht den Kohl (schwache Wirtschaftskraft) auch nicht fett. Im Gegenteil, der Westen ist imstande, Russland derart mit Sanktionen zu überziehen, dass die Wirtschaft regelrecht stranguliert wird. Die einzige Rettung für dieses Land wäre eigentlich seine Entfernung von der Spitze des Riesenreiches.

6. Nur der FSB im Zusammenwirken mit dem Generalstab und führenden Oligarchen könnte ihn entmachten. Danach wird entweder ein neuer Putin oder für eine Übergangszeit eine Militärjunta die Macht übernehmen. Eins dürfte klar sein: Russland wird sich niemals zu einem normalen, d.h. zu einem demokratischen Rechtsstaat entwickeln. Insofern wird Russland auch in der Zukunft eine Gefahr für den Westen darstellen.

Literatur -M. Eltchaninoff, In Putins Kopf, Logik und Willkür eines Autokraten (Übers. aus dem Französischen), Stuttgart 2022. -M. Gessen, Der Mann ohne Gesicht, Wladimir Putin – Eine Enthüllung, München 2013. -C. Beltonn, Putins Netz, Wie sich der KGB Russland zurückholte und dann den Westen ins Auge fasste, Hamburg 2022. -H. Blanc, KGB Connexion, Le système Poutine, Montevideo 2004. -A. Politkowskaja, In Putins Russland, Köln 2005.
-A. Soldatow, I. Borogan, The New Nobility, The Restoration of Russia’s Security State and the Enduring Legacy of the KGB, New York 2010. -G. Mangott, D. Trenin, M. Senn, H. Timmermann, Russlands Rückkehr. Außenpolitik unter Vladimir Putin, Baden-Baden 2005.
-A. Rahr, Putin nach Putin: Das kapitalistische Rußland am Beginn einer neuen Weltordnung, Berlin 2008. -M. Thumann, Revanche. Wie Putin das bedrohlichste Regime der Welt geschaffen hat, München 2023. -S. Courtois / G. Ackerman (Hrsg.), J. Pinnow / J. Hagestedt (Übers.), Schwarzbuch Putin, München 2023. -V. Fédorovski, POUTINE ET L’UKRAINE.: Les faces cachées, Paris 2022.
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020.

Berliner Zeitung,NZZ (1.6.23), FAZ, Stern, SDZ , Zeit (30.6.22), Focus (4.7.22), Stern (11.7.22, 21.7.22,9.12.22), Zeit (15.7.22),  BZ(19.10.22), NZZ (27.10.22,1.6.23), FAZ (6.7.23)

________________________________________________________
Putin, der omnipotente und omnipräsente
Alle Diktatoren und Autokraten glauben im Ernst allseitig begnadete Personen zu sein: Putin z.B. ist herausragender Judoka, vortrefflicher Reiter, unvergleichlicher Pilot, außergewöhnlicher Schwimmer, gefürchtete Taiga-Jäger, beeindruckender Historiker, einmaliger Philosoph russischer Provenienz und nicht zuletzt Militärgenie ohne Konkurrenz. Ihm fehlt noch der Ehrentitel Generalissimus (Stalin). Focus (3.5.23)
________________________________
Putin “denkt” nach echt russischen Kriterien,
d.h., unlogisch, primitiv, plump und gezielt verlogen und bestätigt damit, dass das jus rationis der welthistorischen Europäischen Aufklärung das rückständige Russland immer noch nicht erreicht hat.
Der Westen unterstützt das Opfer der barbarischen, brutalen und völkerrechtswidrigen Aggression des militaristischen und imperialistischen neurussischen Staates freiwillig gemäß Artikel 51 der UNO-Charta ( “Recht auf individuelle und KOLLEKTIVE Selbstverteidigung”). Allerdings als echter homo sovieticus (Sowjetmensch) ist er weder intellektuell, noch kulturell imstande, zu begreifen, was Freiheit und infolgedessen freier Entscheidungswille bedeutet. So fabriziert nach seinem KGB- Denkmuster irgendwelchen plumpen, primitiven und verlogenen Schwachsinn, den er hinaus posaunt. BZ, NZZ (9.5.23)
________________________________

Putin ist schnell beleidigt

Nicht nur Putin, die Sache mit der Empfindlichkeit und des Fehlens des echten Selbstbewusstseins gegenüber dem überlegenen Westen hat tiefere Ursachen. Russland hat viel zu spät den Weg zu der europäischen Kultur gefunden, und das politische System ist immer noch zurückgeblieben. Als Kompensation hierfür haben die russischen Eliten die “russische Seele” entdeckt, die angeblich dem westlichen Menschen überlegen sei. Auch die Balkanvölker befindensich mental in ähnlicher Situation: Sie sprechen von “uns” und Europa. Sie sind stolz darauf, wenn sie in Europa studiert haben. BZ (21.10.22)
_____________________________________________________________
Putin und die ehemaligen Unionsrepubliken
Wladimir Putin kämpft seit Wochen mit zunehmender Kritik. Nun hat ein Verbündeter den russischen Machthaber scharf angegriffen.
Moskau – Der Präsident Tadschikistans, Emomali Rahmon, hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf einem Gipfeltreffen zwischen Zentralasien und Russland in der kasachischen Hauptstadt Astana am Freitag (14. Oktober) scharf kritisiert. Das berichtet newsweek.com. Er warf Russland Respektlosigkeit gegenüber seinen Verbündeten in Zentralasien vor. Putin solle Tadschikistan mit Respekt behandeln und nicht wie eine ehemalige Sowjetrepublik. Russlands Präsident hatte an dem Gipfeltreffen teilgenommen.
Tadschikistan liegt in Zentralasien, zwischen Usbekistan und Kirgisistan, und war von 1929 bis 1991 eine von der Sowjetunion kontrollierte Republik. Mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion erklärte das Land 1991 seine Unabhängigkeit und wird seit 1994 von Präsident Emomali Rahmon regiert.
Tadschikistan fordert Respekt von Russland
Rahmon fragte, warum sein Land Russland „anflehen“ müsse, an dem Forum in Tadschikistan teilzunehmen. „Ist es das, was Tadschikistan verdient, ein strategischer Partner“, so Rahmon und weiter: „Wir sind nicht 100 bis 200 Millionen, aber wir wollen respektiert werden. Ich bitte Sie, keine Politik gegenüber zentralasiatischen Ländern zu betreiben, als ob sie die ehemalige Sowjetunion wären“.                                                Aus: Frankfurter Rundschau (17.10.22)
________________________________________________________

Putins verbrecherischer Krieg und einige interessante Folgen

a)Festigung der angeblich nicht existierenden ukrainischen Nation. b) Gewaltiger Aufwertung des ukrainischen Präsidenten. c) Festigung der Einheit der EU-Staaten. d) Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen den NATO-Staaten. e) Wandlung der NATO in eine richtige militärische Organisation. f)Finnland mit der sehr langen Grenze zu Russland ist der NATO beigetreten. Bald folgt Schweden. g) Wille, die Abhängigkeit des Westens von den russischen Rohstoffen zu beenden. h) Russland zeigt zum ersten Mal so deutlich seine imperialistische Fratze. h) Beendigung des Mythos von der “ruhmreichen” russischen Armee. j) Es ist deutlich gezeigt worden, dass die Russen auf militärischem Gebiet über kein Organisationstalent verfügen. i) Putin hat sich als ein brutaler, menschenfeindlicher, ultranationalistischer, völkischer, imperialer und en peu paranoider (Wiederherstellung des Imperiums !) Politiker gezeigt).
Schlussfolgerungen: a) Als ehemaliger KGB –Offizier mag er, verschiedene Tricks zu beherrschen, aber seine Intelligenz kann nicht gerade als hoch entwickelt bewertet werden, sonst hätte er die Folgen seines Überfalls auf die Ukraine einigermaßen richtig voraussehen können. b)Schon jetzt kann eingeschätzt werden, dass Putin der große Verlierer dieses verbrecherischen Abenteuers ist. In demokratischen Staaten hätte ein solcher Politiker schon längst sein Amt zur Verfügung gestellt. Im autoritären und politisch total rückständigen  Russland und überhaupt in der gesamten russischen Geschichte ist ein solcher Schritt natürlich völlig ausgeschlossen.
Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Neue Zürcher Zeitung, Stern, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung (8.4.22), Berliner Zeitung (10.6.22), NZZ (1.5.23)
An die Putin-Bewunderer
Putin leidet schwer an IMPERIALPARANOIA. Wer ausgerechnet diesen Kriegstreiber und Kriegsverbrecher maßlos bewundert, ist entweder verblendet, oder verblödet, oder ist ein beauftragter russischer Troll, oder gehört schon zu der russischen 5.Kolonne in Deutschland und betreibt in den sozialen Netzwerken die extrem primitive und plumpe russische Propaganda für intellektuell Unterbelichtete und Vollidioten. Schon in der Zeit der wie ein Kartenhaus untergegangenen Sowjetunion war dieses Phänomen wohlbekannt: Kritiklose Bewunderung des kommunistischen “Paradieses”. BZ (15.10.22)
_________________________________________________________________
Putin, Physiognomie
Was ist eigentlich, ethnologisch betrachtet, ein Russe? Ist die Mischung von Ostslawen und einem sibirischen Stamm auch ein “echter” Russe? Kann dies an der Physiognomie erkannt werden? BZ (16.6.22)
__________________________________________
Nach den Kriterien über Super- und Großmächte seitens der Theorie der internationalen
Beziehungen ist Russland nur auf militär-strategischem Gebiet immer noch eine
Supermacht, da jedoch ihre Wirtschaft (Brutto Inlandsprodukt) lediglich in etwa der
spanischen entspricht, kann Russland insgesamt lediglich als Großmacht gewertet
werden. Gegenwärtig sind nur die USA eine Supermacht, während China sich sukzessive
zu einer Supermacht entwickelt. Das zeigt, dass Russland international nicht die Rolle der
untergegangenen Supermacht UdSSR zu spielen vermag(hierzu siehe: Panos Terz,
Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2,
Saarbrücken 2019). Das psychologische Problem besteht aber darin, dass Putin über
keine Selbsterkenntnis verfügt und glaubt, der Präsident einer Supermacht zu sein. Dies
hat bei ihm zu einer brandgefährlichen Imperialparanoia geführt. Ansonsten ist er ein
Autokrat/Diktator. Das von ihm geschaffene Herrschaftssystem (Putinismus) kann wie folgt
definiert werden: Eine hochtoxische Synthese von Autokratie, Unterdrückung der
Opposition im Rahmen einer Neuauflage des KGB-Staates, von Imperialparanoia in
Verbindung mit Aggressivität nach Außen, von hoch gezüchtetem, fast infantilem
Patriotismus-Ultranationalismus und von archaisch anmutenden Panrussismus (Begriff von mir) sowie  von der rückwärtsgewandten und dem grössten Feind der Europäischen Aufklärung, der Orthodoxen Kirche.
Übrigens die Brutalität der russischen Armee ist ein prägendes Merkmal seit der Zarenzeit
bis heute. Möglicherweise ist die Brutalität und manchmal auch die archaische
Grausamkeit ein Überbleibsel aus der mongolisch-tatarischen Zeit, deren Herrschaft tiefe
Spuren in der Psychosynthese der Russen hinterlassen hat.
ΑΝΑΛΥΣΗ CNNi FOCUS

Η αποκατάσταση μιας αυτοκρατορίας: Μήπως είναι αυτός ο τελικός στόχος του Βλαντιμίρ Πούτιν;

wsroom, Ανανεώθηκε:

Πολλοί παρατηρητές δεν άφησαν ασχολίαστο το φαινόμενο ότι ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Μεγάλο Πέτρο Yuri Kochetkov/Pool Photo via AP

Το να διαβάσει κανείς το μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν σπάνια είναι… περίπατος, κάποιες φορές, όμως, ο ηγέτης του Κρεμλίνου διευκολύνει τη διαδικασία, αναφέρει ο αναλυτής του CNNi, Νέιθαν Χοτζ.

Αυτό συνέβη την περασμένη Πέμπτη, κατά τη συνάντησή του με μια ομάδα νεαρών Ρώσων επιχειρηματιών.

Όποιος αναρωτιέται για το τι ακριβώς επιδιώκει ο Πούτιν στην Ουκρανία, καλά θα κάνει να διαβάσει την απομαγνητοφώνηση της συνάντησης, η οποία διατίθεται και στα αγγλικά.

Πολλοί παρατηρητές δεν άφησαν ασχολίαστο το ότι ο Ρώσος πρόεδρος έφτασε να συγκρίνει τον εαυτό του με τον Μεγάλο Πέτρο, τον εκμοντερνιστή τσάρο και ιδρυτή της Αγίας Πετρούπολης -γενέτειρα του Πούτιν- που ανέβηκε στην εξουσία στα τέλη του 17ου αιώνα.

«Όταν ο Άγιος Πέτρος ίδρυσε μια νέα πρωτεύουσα (σ.σ. την Αγία Πετρούπολη) καμία από τις χώρες της Ευρώπης δεν αναγνώριζε αυτό το έδαφος ως ρωσικό. Όλοι το θεωρούσαν μέρος της Σουηδίας. Όμως εξ αμνημονεύτων χρόνων ζούσαν εκεί Σλάβοι, δίπλα στους Φινοουγγρικούς λαούς. Τα ξαναπήρε πίσω και ενίσχυσε» τα εδάφη αυτά, είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Προφανώς, επαφίεται σε εμάς να ξαναπάρουμε πίσω (ό,τι ανήκει στη Ρωσία) και να ενισχύσουμε» (τη χώρα), συνέχισε, αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

«Ναι, υπήρξαν εποχές στην ιστορία της χώρας μας που υποχρεωθήκαμε να υποχωρήσουμε, όμως μόνο για να ανασυγκροτήσουμε τις δυνάμεις και να προχωρήσουμε προς τα εμπρός», κατέληξε.

Οι παραπάνω αναφορές καταδικάστηκαν σφόδρα από τους Ουκρανούς, που τις είδαν ως απροκάλυπτη παραδοχή των αυτοκρατορικών φιλοδοξιών του Βλαντιμίρ Πούτιν.«Η ομολογία του Πούτιν για κατασχέσεις γης και η σύγκριση του εαυτού του με τον Μέγα Πέτρο το αποδεικνύουν: δεν υπήρξε ‘σύγκρουση’, παρά μόνο η αιματηρή κατάληψη της χώρας κάτω από επινοημένα προσχήματα της γενοκτονίας των λαών», έγραψε στο Twitter ο σύμβουλος του προέδρου της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Ποντόλιακ. «Δεν πρέπει να μιλάμε για ‘διάσωση του προσώπου [της Ρωσίας]’, αλλά για την άμεσο από-ιμπεριαλοποίηση».

Ο Ποντόλιακ αναφέρεται στις προσπάθειες να «σωθεί» το γόητρο της Ρωσίας προκειμένου αυτή να αποκλιμακώσει ή να σταματήσει τις μάχες στην Ουκρανία.

Των προσπαθειών αυτών ηγήθηκε ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος τόνισε το περασμένο Σαββατοκύριακο ότι ο κόσμος «δεν πρέπει να ταπεινώσει τη Ρωσία» στην αναζήτηση μιας διπλωματικής λύσης.

Αυτά τα επιχειρήματα μπορεί να φαίνονταν πιο λογικά πριν από τις 24 Φεβρουαρίου.

Πριν από την εισβολή, ο Πούτιν εξέθεσε μια σειρά από παράπονα για να υποστηρίξει τον πόλεμο, από την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά έως την παροχή στρατιωτικής βοήθειας από τη Δύση στην Ουκρανία.

Αλλά διαβάζοντας πιο προσεκτικά την απομαγνητοφώνηση της Πέμπτης καταλαβαίνει κανείς ότι το προσωπείο της ορθολογικής γεωπολιτικής διαπραγμάτευσης καταρρέει.

«Για να διεκδικήσουμε κάποιου είδους ηγεσία -δεν μιλάω καν για παγκόσμια ηγεσία, εννοώ ηγεσία σε οποιονδήποτε τομέα- οποιαδήποτε χώρα, οποιοσδήποτε λαός, οποιαδήποτε εθνική ομάδα θα πρέπει να διασφαλίσει την κυριαρχία της», είπε ο Πούτιν. «Επειδή δεν υπάρχει ενδιάμεση κατάσταση: είτε μια χώρα είναι κυρίαρχη, είτε είναι αποικία, ανεξάρτητα από το πώς ονομάζονται οι αποικίες».

Με άλλα λόγια, υπάρχουν δύο κατηγορίες κράτους: το κυρίαρχο και το κατακτημένο.

Κατά την αυτοκρατορική άποψη του Πούτιν, η Ουκρανία θα έπρεπε να ανήκει στην τελευταία κατηγορία.

Ο Πούτιν έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν νόμιμη εθνική ταυτότητα και ότι το κράτος τους είναι, ουσιαστικά, μαριονέτα της Δύσης.

Με άλλα λόγια, πιστεύει ότι οι Ουκρανοί δεν έχουν ταυτότητα, είναι υποκείμενος λαός.

Με την επίκληση του Μεγάλου Πέτρου, γίνεται επίσης σαφές ότι οι στόχοι του Πούτιν καθοδηγούνται από κάποια αίσθηση του ιστορικού πεπρωμένου.iefimerida (11.6.22)

_______________________________________________________

Was ist das System Putins?

Aus Sicht de Politologie handelt es sich um ein autoritäres Herrschaftssystem mit sich herausbildenden Elementen des Totalitarismus. Ich würde daher empfehlen, das Adjektiv faschistisch nicht zu verwenden. Es herrscht ohnehin ein terminologisches Chaos, denn der Faschismus herrschte in Italien, während in Deutschland der Nationalsozialismus an der Macht war. Zwischen den beiden Totalitarismen gibt es schon einige Unterschiede. In China haben wir eindeutig mit einem kommunistisch-konfuzianischen Totalitarismus zu tun.
Das Herrschaftssystem Putins, ist eine hochtoxische Synthese von Autokratie, Unterdrückung der Opposition im Rahmen  einer Neuauflage des KGB-Staates, von Imperialparanoia in Verbindung mit Aggressivität nach Außen, von hoch gezüchtetem, fast infantilem Patriotismus-Ultranationalismus und von der rückwärtsgewandten Orthodoxen Kirche.
Berliner Zeitung (2Z8.5.22), LVZ (15.6.22), Zeit (6.12.22)

Πουτινισμός: ένας αυταρχικός, αγανακτισμένος, μυστικιστικός εθνικισμός βασισμένος στον αντιδυτικισμό. Foreign Affairs, Ναυτεμπορική(21.4.24)

__________________________

Ein Politikwissenschaftler hat ausgerechnet Putin als Opfer bezeichnet !
Putin als Opfer? Das nennt man verzerrte Widerspiegelung der objektiven Realität nach der Widerspiegelungstheorie des altgriechischen Philosophen und Begründers des Materialismus Demokrit (αντικατοπτρισμός). Aus Sicht des Völkerrechts ist Putin en general ein Verbrecher und aus Sicht des Humanitären Völkerrechts ein Kriegsverbrecher. Putin ist eigentlich das Opfer nur seiner hypertrophierten IMPERIALPARANOIA.
Berliner Zeitung (3.6.22)
_________________________________________
Drohungen Putins an den Westen
Auch die Bereitstellung von schweren Waffen an die Ukraine ist vom Art.51 der UNO-Charta (ein angegriffener Staat hat “das natürliche Recht auf individuelle und KOLLEKTIVE Selbstverteidigung”) gedeckt und wird als völkerrechtsgemäß qualifiziert, während Russland ein brutaler Aggressor ist, der äußerst völkerrechtswidrig handelt. Kein westlicher Staat hat Kampfeinheiten in die Ukraine geschickt Infolgedessen hat kein NATO-Staat Russland angegriffen. Die NATO ist nach der Haager Landkriegsordnung von 1907 (Art.1 und 2) kein Kriegsteilnehmer. D.h. Russland kann sich nicht auf den Art.51 berufen.
Sollte jedoch der an Imperialparanoia leidende Putin den Befehl auf Angriff auf irgendeinen NATO-Staat erteilen, dann hat die letzte Stunde für Russland geschlagen, denn die NATO ist die stärkste Militär-Allianz in der Geschichte der Menschheit. Übrigens, das Grundverhaltensmuster Putins zeigt, dass er in seinem Innersten ein KGB-Mann geblieben ist. Berliner Zeitung (7.6.22)
_______________________________

Unterstützer Putins

Für mich steht fest: Menschen, die den KRIEGSVERBRECHER Putin und seinen brutalen, barbarischen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg unterstützen, besitzen keine Empathie, keine Moral und keine Menschlichkeit. Sie sind hoch fanatisiert, verblendet, durch die primitive russische Propaganda hoch toxisch und verblödet. Focus (7.6.22)
_______________________________________
Interview: Präsident Polens Andrzej Duda vergleicht Wladimir Putin mit Adolf Hitler,Polens Präsident Andrzej Duda hat in einem Interview mit einem deutschen Journalisten Scholz‘ Telefonate mit Putin kritisiert. Mit drastischen Vergleichen.
________________________________
Putin wendet immerhin die Kriegstaktik der deutschen Wehrmacht, d.h. faschistische Methoden an. : “Blitzkrieg”, verbrannte Erde (Städte werden in Schutt und Asche gelegt, eklatante Verletzung des Völkerrechts und insbesondere des “Kriegsrechts”), Kriegsverbrechen, Zerstörungen von Kultureinrichtungen, Plünderungen etc. Für diese nicht zu übersehenden Ähnlichkeiten gibt es schon eine allgemeine ideologische Grundlage: Zwischen dem faschistisch-nationalsozialistischen Totalitarismus und der Autokratie a la russe (Autokratie, Totalitarismus und wieder Autokratie) mit einzelnen Elementen des Totalitarismus kann man schon einige gemeinsame Merkmale konstatieren. Berliner Zeitung, Focus (9.6.22)
_________________________________
Eine sehr interessante, demaskierende Information:
Julia Bernewasser
Kremlchef zieht Vergleich mit Zar Peter dem Großen Putin will russische Erde „zurückholen“
Wladimir Putin hat den Angriffskrieg auf die Ukraine als Rückholaktion russischer Erde bezeichnet. Dafür zog er einen historischen Vergleich mit Zar Peter I.
Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt an einem Treffen mit russischen Jungunternehmern und Fachleuten im Vorfeld des…Foto: via REUTERS/Kreml/Sputnik/Mikhail Metzel
Kremlchef Wladimir Putin hat den von ihm befohlenen Krieg gegen die Ukraine auf eine Ebene mit dem Großen Nordischen Krieg unter Russlands Zar Peter I. gestellt und von einer Rückholaktion russischer Erde gesprochen.
[Der Zar habe das Gebiet um die heutige Millionenstadt St. Petersburg nicht von den Schweden erobert, sondern zurückgewonnen. „Offenbar ist es auch unser Los: Zurückzuholen und zu stärken“, zog Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag Parallelen zum Krieg gegen die Ukraine.
Am 9. Juni ist der 350. Geburtstag von Peter dem Großen, der sich als erster russischer Zar den Titel Imperator gab und mit Eroberungen im Norden Russland einen Zugang zur Ostsee sicherte - als so genanntes „Fenster nach Europa“. Seit dieser Zeit habe sich fast nichts geändert, behauptete Putin nun in einem Gespräch mit Jungunternehmen im Vorfeld des Internationalen Petersburger Wirtschaftsforums.
Auch damals habe kein europäischer Staat das Gebiet als russisch anerkannt. „Dabei haben dort seit Jahrhunderten neben den finno-ugrischen Stämmen auch Slawen gelebt“, sagte der Kremlchef.
Putin begründete den Krieg gegen die Ukraine einerseits mit der Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung im Land. Andererseits verwehrte er aber auch der Ukraine das grundsätzliche Bestandsrecht und meldete Besitzansprüche auf große Teile des Landes an, die historisch gesehen russisches Herrschaftsgebiet gewesen seien. (dpa)
Der Tagesspiegel (10.6.22)
_________________________________
KGB an der Macht in Russland
In Russland besteht die Tragik darin, dass Putin zusammen mit seinen ehemaligen KGB-Genossen die Macht ausübt. So was hat es in der Menschheitsgeschichte noch nicht gegeben, dass eben ein Geheimdienst die Führung eines ganzen Landes übernimmt. NZZ (11.6.22)
_________________________________

Wenn schon über 70% der russischen Bevölkerung mit Putin und seinem militärischen Abenteuer einverstanden sind, drängt sich die berechtigte Frage nach den tieferen Ursachen auf.

Nicht vergessen, dass das russische Volk kaum die Demokratie erlebt hat. Bis 1861 existierte die Leibeigenschaft und  es herrschte das feudalabsolutistische System mit seinen Untertanen. Die bürgerliche Revolution unter Kerenski war lediglich ein Intermezzo, und im Grunde genommen ist die ganze Epoche des  bürgerlichen Entwicklungsstadiums übersprungen worden, danach folgte  das totalitäre System des Leninismus-Stalinismus ohne Menschenrechte und Grundfreiheiten und  weiterhin mit dem Untertan. Jetzt herrscht das  System Putins sui generis, d. h. eine hochtoxische Synthese von Autokratie, Unterdrückung der Opposition im Rahmen  einer Neuauflage des KGB-Staates, von Imperialparanoia in Verbindung mit Aggressivität nach Außen, von hoch gezüchtetem, fast infantilem Patriotismus-Ultranationalismus und von der rückwärtsgewandten Orthodoxen Kirche. Kurzum es fehlt der  selbstbewusste,  kritische und freiheitsliebende citoyen. Der Mythos hingegen von der „russischen Seele“ und der Patriotismus Ultranationalismus vermögen nicht, diesen gewaltigen historischen, ideologischen  und politische Mangel zu ersetzen.

Hieraus ergibt sich, dass die Zukunft dieses Riesenlandes mit größten ideologischen und politischen Problemen sowie mit militärischen Abenteuern verbunden sein wird.

Siehe ausführlicher: Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία, Δεύτερος Τόμος (Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Religion, Geschichte, Ethnologie, Kultur, Linguistik, Band 2), ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken 2020, 300 S. Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Stern, Neue Zürcher Zeitung (10.5.22), NZZ (11.5.22), Berliner Zeitung (28.5.22, 3.6.22), LVZ (15.6.22)

____________________________________

Eroberungen
sind nach Völkerrecht als Ausdruck höherer Zivilisationsstufe der Menschheit strengstens verboten. Wenn also de Verbrecher Putin Imperialphantasien hat, handelt er UNZIVILISIERTERT. In seinem Imperialwahn verwechselt er offensichtlich die Jahrhunderte.
NZZ (19.4.22)
_____________________________
Putin "kommuniziert" seit einigen Jahren mit der Geschichte.
Das nennt man Imperialwahn. Auch Hitler und Mussolini haben mit der Geschichte kommuniziert. Die vernichtende Niederlage und die nationale Katastrophe waren die Antwort. Zeit (22.4.22)
_____________________________

Dämpfer für Franziskus : Putin empfängt den Papst vorerst nicht

_________________________
Der brutale Diktator Putin pfeift auf den Papst, die Diplomatie und das Völkerrecht. Er zieht es eher vor, seine Imperialparanoia auf Kosten des leidgeprüften ukrainischen Volkes und des Weltfriedens in die Tat umzusetzen. Hinter ihm steht bestimmt der ultranationalistische und Putin - Diener russisch - orthodoxe Patriarch. Putin kommuniziert wegen seiner Imperialparanoia nur mit der Geschichte. Gleiches taten auch Mussolini, Hitler und Miloschewitz. Ihr Ende dürfte bekannt sein. FAZ, Zeit (5.5.22)
_______________________________
Der FSB ist dem Wesen nach der echte Nachfolger des KGB.
Für diese Kontinuität hat der ehemalige KGB-Offizier Putin als Begründer des FSB gesorgt. Kurzum: Die Russen kommen niemals auf einen grünen demokratischen Zweig. Zeit (6.5.22)

_____________________________________

Putin leidet zwar an Imperialparanoia, jedoch nicht unbedingt an Masochismus. Es gilt immer noch der Spruch aus der Zeit des Kalten Krieges und des „Gleichgewichts des Schreckens“: Wer als erster schießt, stirbt als zweiter“. Siehe ausführlicher: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019, NZZ (4.4.22)

__________________________

Diktatoren, keine Selbsterkenntnis
Diktatoren, wie z.B. Mussolini, Hitler, Miloschewitz, Saddam Hussein und jetzt Putin besitzen keine Selbsterkenntnis, deswegen neigen sie stark zur Selbstüberschätzung und zugleich zur Unterschätzung des Gegners. Dies führt konsequenterweise zu nationalen Katastrophen. Zeit (12.5.22)
__________________________________
Eine neue Systemauseinandesetzung
Putin ahnt wohl, dass sein unterentwickeltes System die Auseinandersetzung mit dem in jeder Hinsicht hochentwickelten und haushoch überlegenen Westen nicht bestehen wird. Es geht also dem Wesen nach um eine Systemauseinandersetzung. Zeit (12.5.22)

Putin  leidet zwar an Imperialparanoia, jedoch nicht unbedingt an Masochismus. Es gilt immer noch der Spruch aus der Zeit des Kalten Krieges und des „Gleichgewichts des Schreckens“: Wer als erster schießt, stirbt als zweiter“. Siehe ausführlicher: Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019, NZZ (4.4.22)

__________________________________

Putins Rede

Diese Rede kommt uns bekannt vor. Sie erinnert an ähnliche Begriffe, die Stalin bei seinen Säuberungsaktionen reichlich verwendet hat und außerdem beim KGB durchaus üblich waren. Zugleich wird bestätigt, dass der KGB - Geist immer noch präsent ist.

Es ist damit zu rechnen, dass bald eine regelrechte Jagd auf die "Bastarde", "den Abschaum" und vor allem auf die "Fünfte Kolonne" des Westens vom Zaune gebrochen wird. Diese Explosion von Bosheit, Niedertracht, Primitivität, Kulturlosigkeit und Zerstörungswut ist ein Zeichen dafür, das Putin sich in die Enge getrieben fühlt. Unter anderen Umständen hätte man sagen können, dass er schon jetzt am Ende ist. Focus (17.3.22)

_____________________________________________________________________________________________

(Der Vergleich zwischen Putin und Hitler wurde in der Vergangenheit unter anderem von Wolfgang Schäuble, Hillary Clinton, Prinz Charles und Boris Johnson gezogen. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine gehören die Vergleiche nicht der Vergangenheit an, doch kann man die beiden Machthaber tatsächlich miteinander vergleichen? Historiker klären auf.

Hitler mit Putin vergleichen: Historiker sind sich einig

Die meisten Historiker positionieren sich deutlich gegen Versuch, Putin und Hitler miteinander zu vergleichen.

.Hauptgründe dafür sind der nationalsozialistische Völkermord an sechs Millionen europäischen Juden und Hitlers Verantwortung für den Beginn des Zweiten Weltkrieges, welcher mindestens 60 Millionen Toten verursachte.

.Die Taten, denen Putin aktuell die Schuld zugesprochen wird, befinden sich auf einer komplett anderen Skala.

.Die zwei Personen miteinander zu vergleichen, lässt jedoch nicht auf eine Gleichsetzung schließen. Im Gegenteil: In einem Vergleich sollen und können Unterschiede hervorgehoben werden.

.Historiker merken an, dass durch Vergleiche gewisse Parallelen und Muster deutlich gemacht werden können, die die Einschätzung aktueller Situationen unterstützen können. Gleichzeitig sei es schwierig, eindeutige Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.

Putin und Hitler: Diese Aspekte können verglichen werden IMAGO / ZUMA Wire und IMAGO / UIG

Parallelen von Hitler und Putin:Klar ist aus Sicht von Holocaust-Forscher Götz Aly, dass der Vergleich zwischen Putin und Hitler nur in mancher Hinsicht gemacht werden kann.

.Die Vorbereitung und Rechtfertigung des Krieges sei eine dieser partiellen Parallelen. Laut Aly habe "auch Hitler […] enorme Truppen aufmarschieren lassen, während gleichzeitig versichert wurde: ‘Der Führer will nichts anderes als den Frieden‘.“

.Historiker Heinrich August Winkler sieht analoges Vorgehen zwischen Putins gewaltsamer Aneignung der Krim, dem Vorgehen in der Donbass-Region und dem Angriffskrieg auf die Ukraine sowie Hitlers „Anschluss“ Österreichs, der Angliederung des Sudetenlands und der Zerschlagung der Rest-Tschechei.

.Auch die Benutzung des Begriffs „militärische Spezialoperation“ in Bezug zum Kriegsangriff auf die Ukraine sowie Göbbels Instruktion „Gegenschlag“ statt „Krieg“ zu nutzen, zeige nach Aly Parallelen auf.

.Sowohl für Aly und Winkler zeigen sich in Putins Aussagen zu angeblichen Neonazis und Drogensüchtigen in der Ukraine Ähnlichkeiten zu Hitler.

.Nazi-Deutschland und das postsowjetischen Russland haben nach Aly gemein, dass die Absetzung eines Alleinherrschers durch die nationale Staatsspitze nicht vorzustellen ist.

.Laut Winkler kann die Rechtfertigung von Taten durch eine historische Untermauerung bei Hitler und Putins gefunden werden.

.Aly und Winkler sind sich einig, die “Selbststilisierung zum Opfer mächtiger Feinde” verknüpfe Ultranationalisten wie Hitler und Putin. Focus (29.3.22)

________________________________________________________________________________________________

Der verbrecherischen und barbarischen Hybris des paranoiden Aggressors wird bald die gerechte Nemesis folgen. Man braucht nicht ein Prophet zu sein, um den Zusammenbruch der Wirtschaft (Gesamtwirtschaftskraft lediglich wie Italien) voraus zu sehen. Die geballte vereinigte Kraft der beiden ökonomischen Supermächte EU und USA wird schon die Wirtschaft Russlands strangulieren.

Danach werden soziale Probleme folgen, die zum Aufwachen der größtenteils hypnotisierten Russen führen werden. Sie werden ihn schon zum Teufel jagen, aber die russische Geschichte zeigt, dass der nächste Diktator ante portas steht. Man hat allmählich den Eindruck, dass die „russische Seele“ und die Demokratie (Freiheiten, Menschenrechte, echte Gewaltenteilung) eine contradictio in adjecto darstellen. WZ (10.3.22), Focus (22.3.22)

______________________________________________________________

Was kommt nach Putin?
Möglicherweise wird dem Diktator Putin eine Militärjunta folgen, denn Russland und Demokratie bedeuten einen Widerspruch in sich (contradictio in adjecto). Zeit (3.3.22)
_______________________________

Dem Westen (USA, EU) bleibt nur ein wirksames Mittel, um das aggressive Russland unter Putin  zu zähmen: Einsatz seiner haushoch überlegene Wirtschaftskraft, um zunächst die russische Wirtschaft zu strangulieren. Hierdurch werden große Unruhen entstehen, die dazu führen können, dass der Diktator zum Teufel gejagt wird.              Zeit (3.3.22)

_________________________________

Hochrüstungs-Wettbewerb
Die USA werden hochrüsten, Russland wird mitmachen müssen und wegen der geringen Wirtschaftskraft (wie Italien) wie die Sowjetunion zusammenbrechen.
Genauso hat es Reagan mit großem Erfolg gemacht.
Rubel verliert 40 Prozent in wenigen Tagen, Die harten Sanktionen gegen Russland haben enorme Folgen. Wie zahlungsfähig ist der Kreml noch? Zeit (2.3.22)
______
Das hat man dem paranoiden und verbrecherischen Aggressor und Diktator Putin zu verdanken. Von mir aus kann der Rubel völlig wertlos werden. Dann werden die Russen endlich aufwachen und den Diktator zum Teufel jagen. SDZ (4.3.22

Zeit, FAZ, Focus, NZZ, Stern, SDZ, WZ (2.3.22), Berliner Zeitung (14.5.22, 3.6.22,30.6.22.), Leipziger Volkszeitung (16.5.22, 24.5.22), Stern (11.7.22, 221.7.22), Zeit (15.7.22)

______________________________________

Möglicherweise wird dem Diktator eine Militärjunta folgen, denn Russland und Demokratie bedeuten einen Widerspruch in sich (contradictio in adjecto). Zeit (3.3.22)

______________________________________________________________________________________________________

 Julia Bernewasser  Putin Vergleich mit Zar Peter dem Großen Putin will russische Erde „zurückholen“

Wladimir Putin hat den Angriffskrieg auf die Ukraine als Rückholaktion russischer Erde bezeichnet. Dafür zog er einen historischen Vergleich mit Zar Peter I.

Russlands Präsident Wladimir Putin nimmt an einem Treffen mit russischen Jungunternehmern und Fachleuten im Vorfeld des…Foto: via REUTERS/Kreml/Sputnik/Mikhail Metzel

 

 

Kremlchef Wladimir Putin hat den von ihm befohlenen Krieg gegen die Ukraine auf eine Ebene mit dem Großen Nordischen Krieg unter Russlands Zar Peter I. gestellt und von einer Rückholaktion russischer Erde gesprochen.

[Der Zar habe das Gebiet um die heutige Millionenstadt St. Petersburg nicht von den Schweden erobert, sondern zurück gewonnen ffenbar ist es auch unser Los: Zurückzuholen und zu stärken“, zog Putin laut der Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag Parallelen zum Krieg gegen die Ukraine.

Am 9. Juni ist der 350. Geburtstag von Peter dem Großen, der sich als erster russischer Zar den Titel Imperator gab und mit Eroberungen im Norden Russland einen Zugang zur Ostsee sicherte – als so genanntes „Fenster nach Europa“. Seit dieser Zeit habe sich fast nichts geändert, behauptete Putin nun in einem Gespräch mit Jungunternehmen im Vorfeld des Internationalen Petersburger Wirtschaftsforums.

Auch damals habe kein europäischer Staat das Gebiet als russisch anerkannt. „Dabei haben dort seit Jahrhunderten neben den finno-ugrischen Stämmen auch Slawen gelebt“, sagte der Kremlchef.

 

Putin begründete den Krieg gegen die Ukraine einerseits mit der Unterdrückung der russischsprachigen Bevölkerung im Land.Mehr zum Thema

Andererseits verwehrte er aber auch der Ukraine das grundsätzliche Bestandsrecht und meldete Besitzansprüche auf große Teile des Landes an, die historisch gesehen russisches Herrschaftsgebiet gewesen seien. (dpa) Der Tagesspiegel (10.6.22)

_________________________________________________________________________________
Der folgende Text stammt nicht von mir. To κάτωθι κείμενο δεν είναι δικό μου

Καθώς ο Βλαντίμιρ Πούτιν γιορτάζει τα 70α γενέθλιά του την Παρασκευή, το BBC εξηγεί πώς έγινε ο απομονωμένος αυταρχικός ηγέτης που ξεκίνησε την καταστροφική εισβολή στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, επτά κομβικές στιγμές στη ζωή του βοήθησαν να διαμορφώσει τη σκέψη του και εξηγούν την αυξανόμενη αποξένωσή του από τη Δύση.

Το 1964 ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκίνησε τζούντο

Γεννημένος στο -ακόμα σημαδεμένο από την πολιορκία των 872 ημερών κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο- Λένινγκραντ, ο νεαρός Βλαντίμιρ ήταν ένα δύστροπο και επιθετικό αγόρι στο σχολείο -ο καλύτερος φίλος του θυμάται ότι «θα μπορούσε να τσακωθεί με οποιονδήποτε, επειδή δεν είχε κανένα φόβο».

Οι πυρηνικές απειλές του Πούτιν: Θα πατήσει τελικά το κουμπί; Πόσο πιθανός είναι πρακτικά ο πυρηνικός πόλεμος

Ανάλυση Guardian: Ο Πούτιν σαν θυμωμένος ταξιτζής και όχι αρχηγός κράτους στην ομιλία του για την προσάρτηση

Παρ ‘όλα αυτά, ένα ασήμαντο αλλά μάχιμο νεαρό αγόρι σε μια πόλη που είχε κατακλυστεί από συμμορίες του δρόμου χρειαζόταν ένα πλεονέκτημα. Γι’αυτό, σε ηλικία 12 ετών ασχολήθηκε πρώτα με το σάμπο, μια ρωσική πολεμική τέχνη, και έπειτα με το τζούντο. Ήταν αποφασισμένος και πειθαρχημένος και μέχρι τα 18 του είχε μαύρη ζώνη τζούντο και την τρίτη θέση στον εθνικό διαγωνισμό νεανίδων.

Φυσικά, χρησιμοποιείται από τότε ως μέρος της προσεκτικά επιμελημένης macho περσόνας του, αλλά επιβεβαιώνει επίσης την πρώιμη πεποίθησή του ότι σε έναν επικίνδυνο κόσμο, πρέπει να έχεις αυτοπεποίθηση αλλά και να συνειδητοποιείς ότι -με τα δικά του λόγια- σε έναν αγώνας είναι αναπόφευκτο, «πρέπει να χτυπήσεις πρώτος, και να χτυπήσεις τόσο δυνατά ώστε ο αντίπαλός σου να μη μπορέσει να σταθεί στα πόδια του».

Το 1968, ο Πούτιν ζητά δουλειά στην KGB

Γενικά, οι περισσότεροι απέφευγαν να πάνε στο 4 Liteyny Prospekt, το αρχηγείο της πολιτικής αστυνομίας της KGB στο Λένινγκραντ. Ήταν τόσοι πολλοί αυτοί που είχαν περάσει από τα κελιά ανάκρισής του στα στρατόπεδα εργασίας γκουλάγκ την εποχή του Στάλιν που το πικρό αστείο ήταν ότι το λεγόμενο Bolshoi Dom, το «Μεγάλο Σπίτι», ήταν το ψηλότερο κτίριο στο Λένινγκραντ, επειδή μπορούσε κανείς να δει τη Σιβηρία από το υπόγειο.

Ωστόσο, όταν ήταν 16 ετών, ο Πούτιν μπήκε στην είσοδο που ήταν στρωμένη με κόκκινο χαλί και ρώτησε τον αρκετά μπερδεμένο αξιωματικό πίσω από το γραφείο πώς θα μπορούσε να γίνει μέλος του οργανισμού. Του είπαν ότι έπρεπε να έχει ολοκληρώσει τη στρατιωτική θητεία ή να έχει πτυχίο, και έτσι ρώτησε ακόμη και ποιο πτυχίο ήταν το καλύτερο.

Νομική, του είπαν -και από εκείνο το σημείο, ο Πούτιν ήταν αποφασισμένος να αποφοιτήσει από τη Νομική και να προσληφθεί, όπως και έγινε. Για τον Πούτιν, η KGB ήταν η μεγαλύτερη συμμορία στην πόλη, που πρόσφερε ασφάλεια και πρόοδο ακόμα και σε κάποιον χωρίς διασυνδέσεις σε πολιτικά κόμματα.

Αλλά αντιπροσώπευε επίσης μια ευκαιρία να κινεί και να ταράζει τα νερά -όπως είπε ο ίδιος για τις κατασκοπευτικές ταινίες που έβλεπε ως έφηβος, «ένας κατάσκοπος θα μπορούσε να αποφασίσει τη μοίρα χιλιάδων ανθρώπων».

1989: Η στιγμή που η φιγούρα του Γκορμπατσόφ καταρρέει στα μάτια του Πούτιν

Παρ’ όλες τις ελπίδες του, η καριέρα του Πούτιν στην KGB δεν απογειώθηκε ποτέ. Εργαζόταν σκληρά, αλλά δεν πήρε ποτέ υψηλό βαθμό. Παρόλα αυτά, είχε κάνει αίτηση για να μάθει γερμανικά και αυτό του έδωσε την ευκαιρία για ένα ραντεβού στα γραφεία συνδέσμου της KGB στη Δρέσδη το 1985.

Εγκαταστάθηκε εκεί, σε μια άνετη ζωή, αλλά τον Νοέμβριο του 1989, το καθεστώς της Ανατολικής Γερμανίας άρχισε να καταρρέει με συγκλονιστική ταχύτητα.

Στις 5 Δεκεμβρίου, ένας όχλος περικύκλωσε το κτίριο της KGB της Δρέσδης. Ο Πούτιν τηλεφώνησε απελπισμένα στην πλησιέστερη φρουρά του Κόκκινου Στρατού για να ζητήσει προστασία, και εκείνοι απάντησαν ανήμποροι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς εντολές από τη Μόσχα. Και η Μόσχα είναι σιωπηλή».

Ο Πούτιν έμαθε να φοβάται την ξαφνική κατάρρευση της κεντρικής εξουσίας -και αποφάσισε να μην επαναλάβει ποτέ αυτό που ένιωθε ότι ήταν το λάθος του Σοβιετικού ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, δηλαδή το να μην απαντήσει με ταχύτητα και αποφασιστικότητα όταν βρεθεί αντιμέτωπος με την αντιπολίτευση.

Διαπραγματευόμενος το πρόγραμμα «Oil for Food» το 1992

Ο Πούτιν αργότερα θα εγκατέλειπε την KGB καθώς η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε, αλλά σύντομα εξασφάλισε μια θέση ως συνεργάτης του μεταρρυθμιστή νέου δημάρχου της σημερινής Αγίας Πετρούπολης.

Η οικονομία βρισκόταν σε ελεύθερη πτώση και ο Πούτιν επιφορτίστηκε με τη διαχείριση μιας συμφωνίας για να προσπαθήσει να βοηθήσει τους κατοίκους της πόλης να τα βγάλουν πέρα, ανταλλάσσοντας πετρέλαιο και μέταλλο αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων με τρόφιμα.

Στην πράξη, κανείς δεν είδε φαγητό, αλλά σύμφωνα με μια έρευνα, που γρήγορα εξαφανίστηκε, ο Πούτιν, οι φίλοι του και οι γκάνγκστερ της πόλης έβαλαν τα χρήματα στις δικές τους τσέπες.

Στην «άγρια εποχή των ​​90s», ο Πούτιν έμαθε γρήγορα ότι η πολιτική επιρροή ήταν ένα εμπόρευμα με δυνατότητα χρηματοδότησης και οι γκάνγκστερ μπορούσαν να αποτελούν χρήσιμους συμμάχους. Όταν όλοι γύρω του επωφελούνταν από τις θέσεις τους, γιατί να μην το κάνει κι εκείνος;

Όταν ο Πούτιν έγινε πρόεδρος της Ρωσίας το 2000, ήλπιζε ότι θα μπορούσε να οικοδομήσει μια θετική σχέση με τη Δύση -με τους δικούς του όρους, συμπεριλαμβανομένης της σφαίρας επιρροής σε ολόκληρη την πρώην Σοβιετική Ένωση. Σύντομα απογοητεύτηκε και μετά θύμωσε, πιστεύοντας ότι η Δύση προσπαθούσε ενεργά να απομονώσει και να υποτιμήσει τη Ρωσία.

Όταν ο Γεωργιανός πρόεδρος Μιχαήλ Σαακασβίλι δεσμεύθηκε ώστε η χώρα του να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ο Πούτιν είδε μια κόκκινη γραμμή και η προσπάθεια της Γεωργίας να ανακτήσει τον έλεγχο της αποσχισμένης από τη Ρωσία περιοχή της Νότιας Οσετίας έγινε δικαιολογία για μια τιμωρητική επιχείρηση.

Διαδηλώσεις στη Γεωργία υπέρ του προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι / Φωτογραφία: AP

Διαδηλώσεις στη Γεωργία υπέρ του προέδρου Μιχαήλ Σαακασβίλι / Φωτογραφία: AP

Σε πέντε ημέρες, οι ρωσικές δυνάμεις διέλυσαν τον γεωργιανό στρατό και κέρδισαν ταπεινωτικά τον Σαακασβίλι.

Η Δύση ήταν εξοργισμένη, ωστόσο μέσα σε ένα χρόνο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προσφέρθηκε να «επαναφέρει» τις σχέσεις με τη Ρωσία, και μάλιστα η Μόσχα έλαβε το δικαίωμα να φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου του 2018.

Για τον Πούτιν, ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν σωστό -και μια αδύναμη και ασταθής Δύση θα γκρίνιαζε και θα ξεφυσούσε, αλλά τελικά θα υποχωρούσε μπροστά σε μια αποφασιστική βούληση.

Μια ευρέως διαδεδομένη -και αξιόπιστη- πεποίθηση ότι οι κοινοβουλευτικές εκλογές του 2011 ήταν νοθευμένες πυροδότησε διαμαρτυρίες που ενισχύθηκαν μόνο όταν ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι θα ήταν υποψήφιος για επανεκλογή το 2012.

Οι διαμαρτυρίες που γέμισαν την πλατεία της Μόσχας, γνωστές ως «Διαμαρτυρίες Μπολότναγια», αντιπροσώπευαν τη μεγαλύτερη δημόσια έκφραση αντίθεσης υπό τον Πούτιν.

Η πεποίθησή του ήταν ότι οι συγκεντρώσεις ήταν μια πρωτοβουλία και είχαν την ενθάρρυνση και την κατεύθυνση από την Ουάσιγκτον, κατηγορώντας προσωπικά την τότε υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Χίλαρι Κλίντον.

Για τον Πούτιν, ήταν απόδειξη ότι η Δύση άνοιξε τα χαρτιά της και ερχόταν κατευθείαν κατά πάνω του, και ότι, στην πραγματικότητα, τώρα βρισκόταν σε πόλεμο.

Ο απομονωμένος Πούτιν εξαιτίας της Covid-19 την τελευταία διετία

Όταν η Covid-19 σάρωσε την υφήλιο, ο Πούτιν μπήκε σε μια απομόνωση ασυνήθιστη ακόμη και για αυταρχικούς ηγέτες που λατρεύουν μόνο τον εαυτό τους. Όποιος τον συναντούσε έπρεπε να έχει περάσει 15 ημέρες σε καραντίνα και φρουρούμενος και στη συνέχεια πρέπει να περπατήσει σε έναν διάδρομο λουσμένο με μικροβιοκτόνο υπεριώδες φως και απολυμαντικό σε μορφή ομίχλης.

Σε αυτό το διάστημα, ο αριθμός των συμμάχων και των συμβούλων που μπορούσαν να έχουν δια ζώσης επαφή με τον Πούτιν συρρικνώθηκε δραματικά σε μια χούφτα υποτακτικών και αξιόπιστων συνεργατών.

Εκτεθειμένος σε λιγότερες εναλλακτικές απόψεις και βλέποντας σπανίως τη χώρα του, ο Πούτιν φαίνεται να «έμαθε» ότι όλες οι υποψίες του ήταν σωστές και όλες οι προκαταλήψεις του δικαιολογημένες. Τότε, όλοι οι σπόροι της εισβολής στην Ουκρανία είχαν πλέον φυτευτεί.BBC, iefimerida (7.10.22)

____________________________________________________________________

Der folgede Text stammt nicht von mir:

Russlands Krieg läuft schlecht. Erodiert Wladimir Putins Macht bereits deswegen? Das weiß niemand so genau, sagt Mark Galeotti, Jahrgang 1965, ist Experte für russische Sicherheitspolitik und die Ära Wladimir Putin. Der britische Historiker leitete das Zentrum für Europäische Sicherheit am Institut für Internationale Beziehungen in Prag, zuvor war Galeotti Professor für Internationale Beziehungen an der New York University. Gerade erschien sein neues Buch “Die kürzeste Geschichte Russlands” bei den Ullstein Buchverlagen.
Warum es dem Kremlchef ähnlich wie einem Mafia-Boss ergeht, erklärt der Historiker im Gespräch. Ein schneller Vorstoß gen Kiew, danach wäre die Ukraine wieder Russland untertan: So einfach hatte es sich Wladimir Putin wohl gedacht. Wie konnte sich der sonst so gewiefte russische Machthaber derart verkalkulieren? Weil er seiner eigenen Propaganda aufgesessen ist, sagt mit dem Sicherheitsexperten Mark Galeotti einer der besten Kenner Russlands.Wer könnte Putin aber später einmal ersetzen? Und welches Bedrohungspotential steht dem Kremlchef neben den russischen Atomraketen noch gegen den Westen zur Verfügung? Diese Fragen beantwortet der Historiker Galeotti im Gespräch.
t-online: Professor Galeotti, Wladimir Putin will es eigentlich den bedeutendsten Herrschergestalten Russlands gleichtun. Sind die Fußstapfen eines Peter des Großen dann aber nicht doch zu “groß”? Mark Galeotti: Eine Persönlichkeit wie Peter der Große ist Putin sicherlich nicht. Er eifert eher Iwan dem Schrecklichen nach, wenn wir historische Vergleiche ziehen wollen.
Was hat Putin aber mit einem der gefürchtetsten Herrschern Russland gemein?
Iwan der Schreckliche durchlebte eine überaus raue Kindheit, die in ihm ein tiefes Bedürfnis nach Sicherheit ausgelöst hat. Ähnliches lässt sich auch für Putins Jugendjahre im damaligen Leningrad konstatieren. Iwan IV. – wie er eigentlich genannt wird – hat dann in der ersten Hälfte seiner Regierungszeit einen überaus effektiven Beitrag zum Aufbau des russischen Staates geleistet.
Bei Festigung und Ausbau seiner Macht war Putin ebenfalls wenig zimperlich.
Richtig. Die Parallelen sind insgesamt überaus interessant: Iwan der Schreckliche legte viele der Grundlagen des modernen russischen Staates, etwa in Form eines stehenden Heeres. Putin wiederum stabilisierte Russland nach seinem Amtsantritt im Jahr 2000 und sorgte zudem für einen gewissen Wohlstand im Land. Beide Männer wandten dabei extreme Mittel an: Wir sollten zum Beispiel nicht vergessen, was Russland im Zweiten Tschetschenienkrieg unter Putin angerichtet hat.Letzten Endes wird das Kapitel Putin ebenso wie Iwan der Schreckliche kaum von der Nachwelt als positiv angesehen werden.
Wenn sich Putin 2008 nach zwei Amtszeiten als Präsident zurückgezogen hätte, wäre dies anders verlaufen. “Er war kein besonders gnädiger Mann, aber er hat seine notwendige Aufgabe erfüllt”: So hätten es dann wahrscheinlich die russischen Geschichtsbücher vermerkt. Moskau führt jetzt aber Krieg gegen die Ukraine – und Putin ruiniert sich damit selbst. Nebst allem, was er in Jahrzehnten geschaffen hat: Sei es die Lebensqualität der Menschen der Russischen Föderation, sei es das Ansehen Russlands in der Welt. Und auch die russische Armee, die mühsam aufgebaut worden ist, wird nun verheizt. Iwan dem Schrecklichen erging es ähnlich, seine Paranoia überwältigte ihn irgendwann. So hat er viele seiner positiven Errungenschaften selbst wieder zerstört.
Russlands derzeitiger Machthaber biegt sich gern historische Ereignisse zurecht. In Ihrem neuen Buch “Die kürzeste Geschichte Russlands” schreiben Sie hingegen die bemerkenswerten Worte: “Putin hätte sich nicht mit der Geschichte anlegen sollen.” Was meinen Sie damit?
Putin ist ein Amateurhistoriker der allerschlimmsten Sorte. Er kann die Geschichte so sehr verfälschen, wie er will. Eine Tatsache bleibt aber bestehen: Die Geschichte ist ein Fluss, der niemals rückwärts fließt. Die Menschen Russlands sind nicht mehr diejenigen aus den tristen, grauen 1970er Jahren. Sie wissen, was für sie in dieser Situation auf dem Spiel steht. Oder sie werden es noch erkennen.
Mark Galeotti: Der Historiker darf seit Juni nicht mehr nach Russland einreisen.
Mark Galeotti: Der Historiker darf seit Juni nicht mehr nach Russland einreisen. (Quelle: privat)
Rechnet sich Putin überhaupt noch Chancen auf einen Sieg in der Ukraine aus?
Putin wird sich derzeit eher fragen, wie er eine Niederlage vermeiden kann. Schauen wir uns doch an, welche Männer nun durch die Teilmobilisierung aktiviert werden: Das sind keine Soldaten, mit denen man eine große Offensive starten kann. Wenn diese Männer wenigstens die Stellung halten, hat Putin schon viel Glück gehabt. Falls dann noch die westliche Unterstützung für die Ukrainer schwinden sollte, wäre für ihn einiges gewonnen. Auf mehr kann Putin nicht hoffen.
Russlands zuvor gefürchtete Armee hat sich in diesem Konflikt als ziemlich marode erwiesen. Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung?
Tatsächlich hat es in der russischen Armee vor der Attacke auf die Ukraine durchaus bemerkenswerte Reformen gegeben, allerdings keine derart einschneidenden, wie Putin es angenommen hatte. Die derzeitige Situation ist ein Ergebnis dieser irrigen Annahme.
Innerhalb der russischen Machtclique richten immer mehr Protagonisten anklagende Blicke in Richtung Sergei Schoigus.
Sergei Schoigu ist das, was man in einer westlichen Unternehmensberatung einen “Turnaround-Spezialisten” nennen würde. Seit 1994 war er zunächst Minister für Katastrophenschutz – und hat diese ziemlich desolate Institution in der Tat dazu gebracht, wieder einigermaßen zu funktionieren. Einen Erfolg, den er dann seit 2012 als Verteidigungsminister wiederholen sollte.
Genau. Das russische Verteidigungsministerium hat unter seiner Führung eben auch tatsächlich die bereits erwähnten Erfolge vorzuweisen, wenn man das so nennen will. Nehmen wir die russische Beteiligung am Bürgerkrieg in Syrien: Viele westliche Analysten hatten es Russland zunächst nicht zugetraut, diesen Konflikt derart effektiv führen zu können.
Mit dem Krieg gegen die Ukraine hat sich Russland nun aber übernommen.
Und genau das ist der Vorwurf, dem sich Schoigu stellen muss: Er hat Putin nicht daran gehindert, diesen Krieg zu beginnen. Wenn Schoigu der Verteidigungsminister wäre, den das Land braucht, hätte er Putin klipp und klar sagen müssen: Wir können diesen Krieg nicht führen. Anscheinend sind diese Worte im Kreml aber nicht gefallen. Oder sie wurden zumindest nicht erhört.
Schoigu hat mitgemacht, weil es die Natur des Systems so vorsieht. Wenn der Zar befiehlt, dann müssen alle folgen – so kann man es zusammenfassen.

Aber warum ließ Putin seine Truppen in diesem Winter angreifen? Hat er die eigene Stärke derart überschätzt und die ukrainische unterschätzt?
Putin hat anscheinend seinen eigenen Unsinn geglaubt, er dachte aller Wahrscheinlichkeit nach wirklich, dass binnen zwei Wochen in der Ukraine alles vorbei sein würde. In Kiew wäre dann eine Marionettenregierung von Putins Gnaden eingesetzt worden, Belarus ist ohnehin in vielerlei Hinsicht von Russland abhängig – in gewisser Weise hätte Putin so tatsächlich diese drei Länder wiedervereinigt.

Wladimir Putin ist mittlerweile ein alter Mann, gerade hat er seinen 70. Geburtstag begangen. Wahrscheinlich wollte sich Putin den ihm seiner Meinung nach gebührenden Platz in den Geschichtsbüchern sichern, außerdem hatte er sicherlich auch den Wahlzyklus im Blick. 2024 werden voraussichtlich in Russland Präsidentschaftswahlen abgehalten – und als Bezwinger der Ukraine hätte er sich zu diesem Zeitpunkt einen Rückzug aus dem Kreml leisten können. Einfach, weil er durch einen Sieg geradezu erhaben gewesen wäre. Aber das ist selbstverständlich spekulativ.
Nun kann sich Putin also einen Rückzug aus der Politik gar nicht mehr erlauben?
Putins Situation gleicht der eines Mafia-Bosses. In dem Moment, in dem ein solcher seine Position aufgibt, verliert er auch seine Sicherheit.
Vor allem muss Putin genau wie ein Mafia-Boss den Überblick behalten. Auch die Unterstützung des Westens für die angegriffene Ukraine hat er anscheinend unterschätzt.
Das ist richtig. Vielleicht gab es in Putin Gedankenwelt auch tatsächlich eine Befürchtung, dass die Nato irgendwann in Russland einmarschiert. Wer weiß? Putin ist kein Typ, der den Westen wirklich versteht oder weiß, wie er funktioniert.
Wir im Westen verstehen Putin allerdings auch nicht mehr. Wenn wir ihn überhaupt je richtig eingeschätzt haben.
Putin ist kein Idiot, aber er glaubt einigen Schwachsinn. So die Behauptung, dass die Ukrainer geradezu auf die “Befreiung” durch Russland gewartet hätten. Wahrscheinlich hat aber auch das Coronavirus etwas mit seiner Radikalisierung zu tun.
Weil sich Putin in dieser Zeit ziemlich isoliert hat?
Richtig. Der ohnehin schon kleine Kreis von Leuten, denen er wirklich zuhört, ist damals nochmals geschrumpft. Diese Handvoll Leute sind ebensolche Falken wie er selbst, manche sind sogar noch extremer. In der Isolation wurde Putin dann immer wütender – er hatte ja auch genug Zeit, um über das angebliche Unrecht nachzudenken, das Russland vom Westen angetan worden sei. Dann trat wahrscheinlich noch ein zweiter Effekt ein: Putin wurde die eigene Sterblichkeit bewusst. Entsprechend handelte er dann im Glauben, dass ihm die Zeit knapp würde.
Läuft Putins Zeit nun aber befeuert durch die Fehlschläge in der Ukraine tatsächlich allmählich ab?
Das ist eine gute Frage. Putin ist jedenfalls nicht der direkte Adressat der Kritik, die nun lauter und lauter wird. Rechte Kommentatoren behaupten im Fernsehen und im Internet, dass die Leute um Putin Verräter gewesen seien – und ihr Rat entsprechend schlecht. Putin war auch in der Tat schlecht beraten, aber in etwas anderer Hinsicht. Er lebt wie so viele Autokraten in einer Echokammer: Keiner traut sich, ihm die Wahrheit zu sagen. Sonst wäre es auch nur schwer verständlich, dass Putin anscheinend wirklich nur von ein paar Tagen “Spezialoperation” gegen die Ukraine ausging, um das Land zu bezwingen. Russland verfügt über sehr gute Analytiker, etwa im Geheimdienst. Nur ist keiner von diesen Leuten in der Lage, Putin mit der Realität zu konfrontieren.
Wladimir Putin gibt Nikolai Patruschew die Hand (Archivbild): Der Sicherheitsberater ist ein Hardliner.
Bei der derzeitigen Lage werden Putin und Russland aber doch in absehbarer Zeit einen weiteren Zusammenprall mit der Wirklichkeit erleben.
Selbstverständlich. Ich persönlich darf seit dem vergangenen Juni nicht mehr nach Russland einreisen, aber die Erkenntnisse, die ich früher dort gewonnen habe, sind sehr aufschlussreich. Putin selbst konzentriert sich auf den von ihm selbst zum Existenzkampf erklärten Konflikt mit dem Westen. Das sehen manche anders. Ein pensionierter Armeeoffizier erzählte mir seine Sichtweise auf die Weltlage: In 20 Jahren müsse Russland ein Verbündeter des Westens sein, sonst würde das Land als Vasall Chinas enden.
Manche Experten sehen Russland bereits nahezu in dieser Position.
Für Putin spielt das alles keine Rolle, er braucht China im Augenblick. In Russland gibt es eine extrem unterschiedliche Sichtweise zwischen den Generationen. Die einflussreichen Männer um Putin sind alle zwischen 68 und 74 Jahre alt, von Schoigu abgesehen. Sie alle wurden sowjetisch sozialisiert, viele von ihnen waren beim KGB. Und haben eine Erfahrung gemacht: Kaum hatten sie es in die Elite geschafft, brach die Sowjetunion zusammen. Das löste eine Wut aus, deren Folgen wir heute erleben.
Wie sehen denn die nachkommenden “Jüngeren”, wenn man sie so nennen will, die Lage?
Die “Jungen” sind ebenfalls gesetzten Alters, aber ohne diese Ressentiments. Diese Leute sind alles andere als sympathisch, aber sie trauern nicht wie Putin & Co. der früheren Bedeutung der Sowjetunion als Supermacht hinterher. Das sind rücksichtslose Kleptokraten, aber eben mit einem Sinn für Pragmatismus. Für Russland selbst sind auch diese Leute schlecht, aber dem Westen bietet sich hier zumindest eine Chance: Wir haben es ja überall auf der Welt mit rücksichtslosen, pragmatischen Kleptokraten zu tun – und eine entsprechende Erfahrung.
Vom moralischen Standpunkt wären Deals mit diesen Leuten auch problematisch.
Das ist vollkommen richtig. Die Leute aus Putins innerem Kreis sind aber unheimlich: Nikolai Patruschew, der nationale Sicherheitsberater, glaubt wirklich, dass es gerade um einen Kampf um das Überleben Russlands als unabhängige Nation gehe. Das macht es so gefährlich. Die “Jüngeren”, die noch nicht ganz oben in der Elite angekommen sind, wollen hingegen zurück zu den “guten, alten Zeiten”, in denen man sich ungestört bereichern, die Jacht in Italien ankern lassen und die Kinder auf gute amerikanische Universitäten schicken konnte.
Könnte von diesen Leuten ab einem bestimmten Punkt der Impuls zu einem Regimewechsel ausgehen? Immerhin schaden die westlichen Sanktionen Russlands Reichen.
Jedem einzelnen russischen Oligarchen ist eine Tatsache überaus bewusst: Er ist reich, weil Putin es ihm erlaubt hat. Zudem sind die russischen Oligarchen seit Beginn der westlichen Strafmaßnahmen umso abhängiger von den Staatsgeldern. Dass ist eine problematische Auswirkung von Sanktionen – durch sie werden Eliten dazu gebracht, dem Regime gegenüber noch loyaler zu sein.
In Russland kommt es immer wieder zu Todesfällen innerhalb der reichen Oberschicht. Was steckt dahinter?
Oft wird gemutmaßt, dass der Kreml bei diesen Fällen seine Finger im Spiel gehabt hätte. Ich persönlich habe Zweifel. Wenn sich die Betreffenden in Russland aufhalten, kann der Kreml sie einfach verhaften lassen und muss keine Suizide oder dergleichen inszenieren. Nein, meine Erklärung ist eine andere: Wir beobachten einen Prozess, der auch schon zu früheren Zeiten auftrat. Allmählich wächst das Chaos in Russland, die Kämpfe um Ressourcen werden schärfer. Manche Menschen müssen zusehen, wie sie alles verlieren, was sie zuvor aufgebaut haben. Und natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass Mord in Krisenzeiten für manche Leute in Russland eine akzeptierte “Geschäftsmethode” ist.
Gesetzt den Fall, dass sich die Lage in Russland zuspitzen sollte. Welches Szenario wäre denkbar für eine Nachfolge Putins?
Niemand könnte Putin so einfach ersetzen. Er hat sein System in mehr als zwei Jahrzehnten aufgebaut, es gibt keine Person, die eine ähnliche Autorität besitzt. Wenn Putin stirbt oder tatsächlich von der Macht vertrieben werden sollte, wird es wahrscheinlich zu einer Art Feilschen zwischen den wichtigsten Interessengruppen kommen. Das könnte bedeuten, dass ein zukünftiger russischer Präsident gar kein sonderlich starker, mächtiger Führer sein wird, sondern eher eine Art Vorstandsvorsitzender. Ein Mann, der Konsens innerhalb der Mächtigen Russlands herstellt. Es kann jemand sein, den wir schon kennen – oder auch ein bislang Unbekannter.
Nun warnen manche Experten davor, dass Putins Nachfolger noch radikaler sein könnte.
Es fällt schwer, mir einen möglichen Nachfolger Putins vorzustellen, der noch kompromissloser wäre als er. Gut, es gibt Hardliner wie den erwähnten Patruschew, aber diese Wahl halte ich für unwahrscheinlich. Ich vermute eher, dass es in der Zukunft eine Machtverschiebung hin zu jüngeren Politikern geben wird, die sich mehr als Technokraten und Pragmatiker verstehen.
Bis dahin werden wir aber mit Putin zurechtkommen müssen. Einem Putin, der immer wieder mit den russischen Atomwaffen droht. Müssen wir uns fürchten?
Je öfter Putin von Atomwaffen spricht, desto unwahrscheinlicher wird ihr Einsatz. Wer weiß, wie viele davon überhaupt noch einsatzbereit sind. Die Gefahr könnte an anderer Stelle lauern.
Bei unserer Infrastruktur?
Genau. Nehmen wir die Anschläge auf die Gasleitungen von Nord Stream: Möglicherweise wollte uns Putin demonstrieren, dass der Kreml noch ganz andere Mittel der Eskalation zur Verfügung hat, bevor er zu Nuklearwaffen greifen muss. Die Infrastruktur im Westen ist sehr verletzlich. Putin weiß genau, wie er Schrecken verbreiten kann – wir sollten ihn nicht unterschätzen. Quelle: t-online, Nachrichten für Deutschland, 14.10.22)

_______________________________________________________________________

 Militärhistoriker Beevor,”Das hat Putin niemals verkraftet”

InterviewVon Marc von Lüpke

Aktualisiert am 11.05.2023. t-online, Nachrichten in Deutschland

Wladimir Putin: Russlands Machthaber wird den Krieg nicht gewinnen, sagt Militärhistoriker Antony Beevor. (Quelle: Valery Sharifulin/imago-images-bilder)

Durch Krieg will Wladimir Putin Russland wieder “groß” machen. Woher stammt aber diese mörderische Ideologie? Militärhistoriker Antony Beevor verweist auf den Russischen Bürgerkrieg.

Wladimir Putin ist ein Kind der Sowjetunion, heißt es immer wieder. Doch Russlands Präsident eifert ganz anderen Gestalten der Geschichte nach: den weißen Generälen, die seit 1917 in Russland einen grausamen Bürgerkrieg mit den Bolschewiki ausgetragen haben. Warum aber führt Russland seine Kriege derart brutal, ist selbst den eigenen Soldaten gegenüber unbarmherzig?

Antwort weiß Antony Beevor, führender Militärhistoriker der Gegenwart, der gerade ein Buch über den Russischen Bürgerkrieg veröffentlicht hat. Im Gespräch erklärt Beevor, warum Putin das Genie eines Wladimir Iljitsch Lenin abgeht, woher die aggressive Politik des russischen Machthabers gegen seine Nachbarstaaten stammt und dass zu wenig aus der Geschichte gelernt wurde.

t-online: Herr Beevor, vor dem Hintergrund Ihrer jahrzehntelangen Erfahrung als Militärhistoriker: Wer wird den Krieg gewinnen – Russland oder die Ukraine?

Antony Beevor: Diese Frage wird mir regelmäßig gestellt, etwa bei Abendessen mit Gästen. Eine befriedigende Antwort muss ich leider schuldig bleiben. Ich kann aber eine Art Tableau der Möglichkeiten zusammenstellen: Wladimir Putin wird den Krieg jedenfalls nicht gewinnen. Denn dafür müsste er die gesamte Ukraine erobern, wonach es nicht aussieht.

Könnte eine Niederlage in der Ukraine Putins politisches Schicksal wiederum besiegeln?

Das wäre meine nächste Überlegung. Ein Palastputsch ist keineswegs unrealistisch, was aber wären die Folgen? Putins Nachfolger könnte noch schlimmer sein als er selbst. Es gibt furchteinflößende Hardliner in der russischen Politik. Das grundlegende Problem besteht aber darin, dass Putin keine Nachfolgeregelung getroffen hat – weil er stets auf das Prinzip von Teilen und Herrschen setzt.

Wäre im Falle eines Putschversuchs gar ein neuer Bürgerkrieg in Russland möglich?

Diese Möglichkeit ist jedenfalls nicht komplett auszuschließen. Wer weiß, was passieren würde, wenn Russlands Armee kollabiert? Der Blick auf die russische Politik offenbart jedenfalls zahlreiche ambitionierte Männer, die wenig Skrupel haben. Ein neuer Russischer Bürgerkrieg wäre jedenfalls der Albtraum für den Westen. Denn eine Verwicklung darin würde sich als enorm gefährlich erweisen. Das würde der Westen auch nicht wagen. Wie gesagt, das ist nur ein Gedankenspiel. Aber definitiv eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen sollten.

Antony Beevor, Jahrgang 1946, gehört zu den bekanntesten Militärhistorikern der Welt. Beevor hat unter anderem zahlreiche Bestseller zum Zweiten Weltkrieg veröffentlicht, darunter “Stalingrad“, “D-Day. Die Schlacht um die Normandie“, “Der Zweite Weltkrieg“, und “Arnheim“. Für seine Verdienste wurde der Historiker 2017 in den britischen Adelsstand erhoben. Gerade ist sein neuestes Werk “Russland. Revolution und Bürgerkrieg 1917–1921” erschienen.

Mit “Russland. Revolution und Bürgerkrieg 1917–1921″ haben Sie gerade Ihr neues Buch über den Russischen Bürgerkrieg veröffentlicht. Ein historisches Ereignis, das auch in Wladimir Putins Gedankenwelt eine große Rolle spielt.

Wladimir Putin ist im eigentlichen Sinne kein Geschöpf der Sowjetunion. Das ist ein großer Irrtum über ihn. Nein, er folgt vielmehr der Ideologie, die weiße Emigranten einst im Exil und anderen Orten ersonnen haben.

Weiße Emigranten wurden diejenigen genannt, die vor den siegreichen Bolschewiki im und nach dem Bürgerkrieg geflohen sind.

Richtig. Da saßen sie nun im Exil in Paris und anderswo – und fantasierten ein heiliges, slawisches und orthodoxes Russland herbei, das das Recht habe, die gesamte eurasische Landmasse kontrollieren zu dürfen. Von Wladiwostok bis Dublin. Das sind Dimensionen des Größenwahns, die sich nur mit Adolf Hitler vergleichen lassen. Basierend auf ihrer Ideologie glaubten sie, Nachbarländer nach Gutdünken besetzen zu dürfen. Ob diesen das nun gefiel oder nicht. Putin ist genauso schamlos, er hat niemals Respekt vor der Demokratie gehabt oder dem freien Willen der Menschen.

Putin wähnt sich auf einer historischen Mission. Er will das Russländische Imperium nach seinen Vorstellungen gewaltsam restaurieren, wie es im Russischen Bürgerkrieg die Generäle der sogenannten Weißen Armee als Gegner der Bolschewiki mit ihrer Roten Armee getan haben.

Zwei der bekanntesten weißen Generäle waren Anton Iwanowitsch Denikin und Wladimir Oskarowitsch Kappel. Ihre sterblichen Überreste hat Putin nach Russland überführen lassen, außerdem wurden Ihnen Denkmäler errichtet. Das war eine zu wenig beachtete Geste. Und schauen Sie sich doch im heutigen Kreml einmal um: Da finden Sie keinen Hammer und keine Sichel wie in der Zeit der Sowjetunion – sondern den Doppeladler der Zaren.

 

Antony Beevor: Der Militärhistoriker hat den Russischen Bürgerkrieg erforscht.Lange Zeit konnte Putin dem Westen den vertrauenswürdigen Staatsmann vorspielen. Hatte Russlands Präsident schon immer imperiale Ambitionen?

Putin ist von der Ukraine besessen, genau wie er etwa den Verlust von Belarus und Kasachstan betrauert. Das hat er niemals verkraftet. Ebenso wenig wie sein Vorbild Denikin einst die Niederlage im Russischen Bürgerkrieg.

Sprechen wir über diesen Konflikt, der zumindest in unserer westlichen Sichtweise vom Ersten Weltkrieg überlagert wird.

Der Erste Weltkrieg war die ursprüngliche Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Aber der Russische Bürgerkrieg zwischen 1917 und 1921 erwies sich aufgrund seiner Folgen als der einflussreichste Konflikt dieses 20. Jahrhunderts. Denn er schuf durch die gewaltige Zahl von Opfern und eine kaum fassbare Zerstörungskraft, die von einer überwältigenden Grausamkeit überlagert war, einen kaum enden wollenden Kreislauf der Furcht und des Schreckens.

Bitte erklären Sie das näher.

Im Bürgertum herrschte gewaltige Angst vor den Bolschewiki, was zur Entstehung des Faschismus beitrug und seiner Verbreitung in vielen Teilen Europas. Die Linke wiederum fürchtete die Rechte, die den Liberalismus zu zermalmen drohte. Im Spanischen Bürgerkrieg von 1936 bis 1939, über den ich ein Buch geschrieben habe, kam dieser Teufelskreis der Rhetorik zwischen Links und Rechts deutlich zum Ausdruck. Francisco Largo Caballero, der einmal als spanischer Lenin beschrieben worden ist, hat damals gedroht, die gesamte Bourgeoisie Spaniens zu vernichten. Um nur ein Beispiel der Eskalation zu nennen.

Immerhin ist der Streit zwischen Kapitalismus und Kommunismus zugunsten des Erstgenannten entschieden.

Wir befinden uns nun im zweiten Kalten Krieg, es geht jetzt um den Konflikt zwischen Autoritarismus und Demokratie. Auch diese Auseinandersetzung wird langwierig.

Bleiben wir beim Russischen Bürgerkrieg, dessen Verlauf schwer überschaubar ist. Die Rote Armee der Bolschewiki etwa kämpfte nach der Oktoberrevolution gegen die Weiße Armee, die sich vorwiegend aus Monarchisten und Ultranationalisten, aber auch linken Gegnern Lenins zusammensetzte. Dazu gab es eine Grüne Armee, bestehend aus Bauern, die Rote und Weiße Armee zugleich bekämpfte.

Es ist in der Tat eine komplizierte Geschichte. Zusätzlich zu den von Ihnen erwähnten Armeen waren noch verschiedene westliche Truppen am Russischen Bürgerkrieg beteiligt. Darunter die Tschechische Legion, Japaner und Amerikaner zum Beispiel, in der Ukraine kämpften Nationalisten wiederum für die Unabhängigkeit des Landes. Eigentlich hatte ich schon in den Achtzigerjahren ein Buch über den Russischen Bürgerkrieg schreiben wollen, aber mein damaliger Verleger sagte Nein. Das war auch gut so, ich war noch nicht so weit. Außerdem waren die Archive zu dieser Zeit geschlossen.Bürgerkriege verlaufen oft besonders brutal, aber bei der Lektüre Ihres neuen Buches fällt die extreme Gewalt des Russischen Bürgerkriegs auf. Insbesondere an Juden wurden abscheuliche Verbrechen verübt. Woher stammt die Grausamkeit?

Manche Historiker würden bei dieser Frage auf den sogenannten Mongolensturm des 13. Jahrhunderts verweisen – der eine historisch traumatische Erfahrung des späteren Russlands darstellt. Andere hingegen machen diese seltsame Vorstellung in Russland verantwortlich, dass man allzeit von Feinden umzingelt sei. Da mag jeweils ein Körnchen Wahrheit dran sein, aber wenn wir ehrlich sind, waren wir in Westeuropa doch bis zu den Religionskriegen des 17. Jahrhunderts keinen Deut anders. Auch hier wurde die Bevölkerung von Städten massakriert, wenn sie sich nicht rechtzeitig ergeben hatte. In manchen Fällen machte man sie trotzdem nieder.

Die Gewalt, zu der Russlands Armee fähig ist, wird auch gegen die eigenen Soldaten angewandt. Die Männer werden bis heute misshandelt und gedemütigt.

Seit dem 19. Jahrhundert werden Soldaten in westlichen Armeen besser behandelt, in Russland hat sich wenig verändert. Das ist ein Erklärungsansatz für die enorme Gewalt in Russlands Kriegen im Allgemeinen und im Bürgerkrieg im Speziellen. Ich habe vor Jahren auch ein Buch über das Kriegsende 1945 in Berlin geschrieben, ein Punkt sind die Massenvergewaltigen durch Soldaten der Roten Armee damals. Diese Männer wurden von ihren eigenen Kommandeuren unmenschlich behandelt. An wem ließen sie ihre Wut und ihren Groll aus? An den Schwächsten, den Frauen. Ähnliches beobachten wir heute in der Ukraine. Leider. Mit der russischen Armee stimmt psychologisch etwas nicht. Die Brutalisierung der eigenen Soldaten in einem solchen Ausmaß ist zutiefst schockierend.

Die Furcht vor der russischen Soldateska hat den Widerstandswillen der Ukrainerinnen und Ukrainer allerdings nur verstärkt. Wie konnte sich Putin derart irren bei seinem Griff nach der Ukraine?

Der bolschewistische Revolutionsführer Lenin, der auch den Russischen Bürgerkrieg von 1917 für sich entschied, war in gewisser Weise ein Genie. Dieses äußerte sich darin, dass er die Handlungsmöglichkeiten und Schwächen seiner Gegner erkennen konnte. Niemand hatte den Bolschewiki nach der Februarrevolution 1917 etwas zugetraut, so winzig wie sie waren. Doch dann kam die Oktoberrevolution und Lenins Stunde. Hitler hatte ein ähnliches Talent wie er. Nun hat Putin aber kein Genie – er hat sich gründlich verschätzt.

Lenin hatte den Vorteil, genau zu wissen, was er wollte. Seine weißen Gegner waren sich eher uneinig, sie teilten nur den Hass auf die Bolschewiki.

Richtig. Die Bolschewiki konnten ihre Rücksichtslosigkeit gewissermaßen auf ein einziges Ziel konzentrieren. Ähnliches hatte auch Putin vor, er hatte allerdings weder mit der Widerstandskraft der Ukraine gerechnet noch mit der doch bemerkenswerten Reaktion des Westens.

Wie schätzen Sie Putins Persönlichkeit ein?

Putin ist ein Spieler und ein Gangster. Genau das führt zu einem gewaltigen Problem. Im ersten Kalten Krieg konnten die Staatsführer aus West und Ost mit ziemlicher Sicherheit darauf vertrauen, dass gegenseitige Vereinbarungen eingehalten würden. Im nun angebrochenen neuen Kalten Krieg ist das anders. Würden Sie Putin noch vertrauen?

Nein. Genauso wenig wie die Ukraine.

Wozu die Ukraine auch jedes Recht hat. Wenn irgendwann China oder ein anderer Staat als Friedensvermittler auftritt, wird es schwierig. Denn wir können die Ukraine schlecht zu etwas überreden, was sie nicht will. Etwa auf Teile ihres Territoriums im Gegenzug für Frieden zu verzichten.

Dieser Versuch hat sich bereits 1938 beim Münchner Abkommen als trügerisch erwiesen, als die Westmächte Hitler das tschechoslowakische Sudetenland überließen.

So ist es. Duff Cooper, ein Verwandter meiner Frau, ist damals im Protest als britischer Marineminister aus der Regierung zurückgetreten. Als einziger wohlgemerkt. Beschwichtigung hilft nicht gegen Diktatoren. Diese Lektion der Geschichte müsste mittlerweile eigentlich verstanden worden sein.

 

___________________________________________________________________________________________________

Demokratie, Autoritäre und Totalitäre Herrschaftsformen

Demokratie, Unterschied zu der autoritären und zu der totalitären Herrschaftsform
Fundamente der Demokratie: Individuum mit seiner Autonomie (Willens –und Entscheidungsfreiheit); Staatsbürger (citoyen): Anerkennung von Rechten und Pflichten und des Wechselverhältnisses von Freiheit und Verantwortung; Rechtsgleichheit aller Bürger, grundlegende Freiheiten und Individualmenschenrechte, Rechtsstaatlichkeit (Herrschaft des Rechts, Gewaltenteilung); Parlamentarismus und Partizipationsrechte (aktives und passives Wahlrecht). Nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Demokratie durch die soziale Komponente erweitert worden.
Die Verwirklichung der Demokratie ist stark abhängig von der Tradition eines Volkes. Es werden daher qualitative Unterschiede konstatiert. Als besonders demokratisch gilt die Schweiz, gefolgt von den skandinavischen Ländern, während einige Länder auf dem Balkan und in Latein – Amerika eher als Karikaturen der Demokratie bezeichnet werden könnten.
Heute existieren in der Welt demokratische, autoritäre (z.B. Russland, Zentral-asiatische Staaten teilweise auch die Türkei) und totalitäre (z.B. Nord-Korea, China, Iran, und etliche arabische Staaten) Formen der Herrschaftsausübung.
Grundsätzliches: a)Nur in den Utopien gibt es eine absolute Demokratie, die natürlich relativ ist. b) Aber die Demokratie ist bei allen vorhandenen Mängeln viel besser als die autoritäre oder die totalitäre Herrschaftsausübung (in Anlehnung an Aristoteles „Politika“ sinngemäß: Ich weiß schon , dass die Demokratie auch Mängeln aufzuweisen hat, aber letzten Endes ist sie besser als die Aristokratie und die Ochlokratie: Pöbelherrschaft). Zeit (10.2.22)
______________________
Gesetz und Gerechtigkeit in den totalitären Herrschaftssystemen und in der russischen Autokratie
Rechtstheoretisch geht es um das positive Recht in seiner normformalistischen Ausprägung, d.h. das Gesetz impliziere angeblich die Gerechtigkeit, was schon Platon und Konfuzius (das Gesetz ist immer gerecht) meinten, und die totalitären Herrschaftssysteme (italienischer Faschismus, deutscher Nationalsozialismus, und sowjetrusisscher “Kommunismus” -Stalinismus) praktiziert haben.Wesen: Gesetze ohne individuelle Menschenrechte und bürgerliche Freiheiten, weil eben das freie Individuum und der selbstbewusste citoyen fehlen. NZZ (23.5.23)

Autoritäre Herrscher in den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentalasien, Kasachstan, Usbekistan

Autoritäre Herrscher bei den Völkern in den ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien

Gemeinsame Merkmale: 1. Ihre fernen Vorfahren stammen aus dem Ural-Altai Gebiet. 2. Sie gehören zu den Turkvölkern mit Turksprachen (nicht identisch mit den Türken und mit der türkischen Sprache, die auch dazu gehören). 3. Sie haben die gleiche Religion (Islam) und die gleiche kulturelle Tradition). 4. Selbsternennung zum  „Vater der (Nation)“, was schon bei Atatürk (Vater der Türken) begann. 5. Sie hatten vermittels des  zaristischen Russland andeutungsweise und der ehemaligen UdSSR stärkeren Kontakt zu der europäischen Kultur, ohne jedoch ihre Identität zu verlieren. 6. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit ist es zu einer Renaissance der islamischen Religion gekommen, die als identitätsstärkend  und –sichernd wirkt. 7. Es herrschen Korruption und Vetternwirtschaft, während der Gemeinwohl- Gedanke ihnen wesensfremd ist. 8. Das Grundverhaltensmuster der führenden Persönlichkeiten stellt eine Synthese von starken Elementen des orientalischen Despotismus  und dem sowjetischen Totalitarismus dar. Insofern unterscheiden sie sich von den autoritären Herrschern russischer (Putin) und belorussischer (Lukaschenko) Provenienz. 9. Ein weiteres  gemeinsames Merkmal ist die Angst vor dem Volk und vor dem Westen mit seiner Demokratie, den Menschenrechten und den Bürgerfreiheiten.  Es ist daher damit zu rechnen, dass ihre  Völker versuchen werden, die bürgerliche Revolution nachzuholen. Es wird also zu Aufständen bzw. zu Revolutionen kommen. Der Westen  muss sich darauf vorbereiten und Reaktionsmöglichkeiten erarbeiten.                                                                                                            Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Wiener Zeitung, Zeit (7.1.21), FAZ (5.7.22), BZ (19.7.22, 2.5.23), FAZ, WZ (21.11.22)

____________________________________

Kasachstan

“Eingreifen” Russlands in Kasachstan. Ist das in Ordnung ?
Das Völkerrecht, genau Art.51 der UNO-Charta kennt das individuelle und kollektive Selbstverteidigungsrecht nur im Falle eines Angriffs durch einen anderen Staat. Der Sicherheitsvertrag zwischen einigenehemaligen Sowjetrepubliken bezieht sich, genauso wie die NATO (Art.5) darauf. Es liegt also nicht die Voraussetzung für eine militärische Hilfeleistung vor. Was in Kasachstan geschieht, gehört nach Völkerrecht zu den inneren Angelegenheiten dieses Landes. Der Präsident darf also andere Staaten nicht um militärische Unterstützung bitten. Der Präsident hat einen irreparablen Fehler wider das kasachische Volk begangen. Irgendwann wird man ihn zur Verantwortung ziehen. Siehe ausführlich:
-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1,
Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права,
ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •
ISBN: ‎ 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich,
ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020. Stern, FAZ, NZZ (7.1.22)
_______________________
Usbekistan ist an engen Beziehungen zu Europa interessiert
Es ist sehr klug, zu allen Staaten Mittelasiens Wirtschaftsbeziehungen auf der Basis des gegenseitigen Nutzens und Vorteils aufzunehmen, zu vertiefen und zu unterhalten. Endlich sind diese Völker frei und selbstbestimmt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, zu der europäischen Zivilisation direkten Kontakt aufzunehmen. Bisher erfolgte der Kontakt nur indirekt durch die russifizierte Variante der europäischenZivilisation, d.h. sie war eine Zivilisation aus zweiter Hand. BZ (3.5.232)

China – Russland; Ukraine

Russland – China

Zwischen dem autoritären Russland, das nur auf militärstrategischem Gebiet eine Supermacht, jedoch in der  entscheidenden  Wirtschaftskraft nicht mal eine mittlere Macht ist, und dem totalitären China, das hinsichtlich der ökonomischen Potenz eine Supermacht darstellt und insgesamt eine Supermacht im Geneseprozess ist, besteht keine Gleichwertigkeit und infolgedessen keine gleichberechtigten Beziehungen in Frage kommen können, wird Russland  in der Perspektive höchstens ein Juniorpartner Chinas sein. Dabei wird China in zunehmendem Masse auf die Naturreichtümer Sibiriens schielen.

Auf alle Fälle trägt die Haltung des Westens gegenüber den beiden Staaten nolens volens dazu bei, dass sie sich  immer mehr nähern. Es fragt sich, ob eine solche Politik, perspektivisch betrachtet,  die klügste ist. Zeit, Focus, NZZ (4.2.22),FAZ (4.3.22), 4.6.22), Focus (15.9.22)

_________________________________________________

China-Russland

Russisch-chinesische Beziehung: Russland und China bekräftigen gegenseitige Unterstützung, Die beiden Staatschefs Wladimir Putin und Xi Jinping haben per Videoschalte Gemeinsamkeiten ausgelotet. Im Februar wollen sich beide in Peking persönlich treffen.

Das war schon längst  voraus zu sehen. Wenn die USA  zugleich (unkluger geht es nicht) China und Russland dämonisieren und als Gegner bzw. als Feind betrachten, wird es unweigerlich zu einer chinesisch-russischen strategisch – militärischen Allianz kommen. Das hieße dann in concreto die ökonomische Supermacht China plus die strategisch-militärische Supermacht Russland. Dann wäre es  mit der strategischen Dominanz der USA vorbei. In der Perspektive wird Russland nur die Rolle des Junior-Partners Chinas spielen. Zeit (16.12.21), Wiener Zeitung (3.2.22)

_________________________

Systeme in Deutschland, Russland und China
Kurz und bündig: Deutschland ist demokratisch, Russland autoritär und China konfuzianisch-kommunistisch totalitär. In der chinesischen Sprache wird das Wird Menschenrecht als Macht+Interesse übersetzt. In der chinesischen Tradition sind das Individuum der Staatsbürger, die Gewaltenteilung, die Individualrechte – -Freiheiten UNBEKANNT. Das ist die objektive Realität. NZZ (10.12.21)
________________________________________
Die “Freundschaft” ist ein poetisches Wort für die knallharten Interessen. Auch zwischen der Sowjetunion und China wurde sie tatsächlich sehr lyrisch formuliert und zwar in der Präambel eines Vertrages : Unsere Freundschaft wird ewig bleiben wie der Fluß Jang Tse ewig ins Meer fließt. Einige Jahre später kam es zu einem Grenzkrieg am Amur/Usuri!!!  Facebook(1.3.22), FAZ (4.6.22)
_______________________________________
Freundschaft zwischen China und Russland ?
Die internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen stützen sich auf Interessen und zwar auf parallele, gemeinsame, übereinstimmende, essenzielle etc. Danach folgen historisch gewachsene oder ideologisch begründete freundschaftliche Beziehungen. Jedoch allgemein ist die Freundschaft eher eine diplomatische Floskel. Im Falle, dass konträre Interessen entstehen, kann man sogar kriegerische Auseinandersetzungen zwischen den “Freunden”nicht ausschließen. Das beste Beispiel hierfür sind die Beziehungen zwischen der ehemaligen Sowjetunion und China. Im Freundschaftsvertrag zwischen ihnen aus den 60e-Jahren war davon die Rede, das “die sowjetisch-chinesische Freundschaft genauso ewig sein wird, wie der Fluss Jangtse ewig ins chinesische Meer mündet”. Allerdings 1969 kämpften Russen und Chinesen am Usuri, einem Nebenfluss von Amur gegeneinander. Es gab zahlreiche Tote. Gegen wärtig erleben wir eine zweite Auflage der russisch-chinesischen “Freundschaft”, die “ohne Grenzen sei”.
Übrigens auch zwischen den Chinesischen (unter Deng Xiaoping) und den Vietnamesischen “Freunden” ist es 1979 zu einem regelrechten Krieg gekommen.
Ansonsten siehe sehr ausführlich Panos Terz, Interessentheorie, Eine Abhandlung im Koordinatensystem von Philosophie, Epistemologie, Völkerrechtssoziologie und Theorie der internationalen Beziehungen,In : Papel Politico, No. 1, Vol. 14, 2009, pp. 223-274 , Universidad Pontificia JAVERIANA, Facultad de Ciencias Politicas y Relaciones Internacional, In honorem philosophi Graeci, praestabilis Epicuri. Neue Zürcher Zeitung (27.4.23)
_______________________________
Ukraine, Xi Jinping ist an einer friedlichen Lösung unter Beachtung der Souveränität und der territorialen Integrität
Wir erleben sukzessiv den Aufstieg Chinas zu einer Supermacht der Diplomatie. Gelingt es China, diesen Gordischen Knoten zu lösen, dann ist der Weg frei möglicherweise zum wichtigsten Player der internationalen Beziehungen. China hat übrigens, das Unvorstellbare zustand gebracht, dass die feindlichen Staaten Iran und Saudi- Arabien nunmehr normale Beziehungenunterhalten. Gelingt es China, auch in der Ukraine den Gordischen Knoten zu lösen, dann ist der Weg frei möglicherweise zum wichtigsten Player der internationalen Beziehungen. Diese Aktivitäten entsprechen vollauf dem in der UNO-Charta (Art. II,Ziff. 3,Art.33) verankerten grundlegenden Vökerrechtsprinzip der friedlichen internationalen Streitbeilegung. BZ, FAZ (26.4.23)

USA und die Demokratie Weltweit

Biden und die Demokratie  weltweit
Anne-Marie Slaughter: “Wir können nicht gegeneinander kämpfen, während der Winter kommt” ,Die US-Demokratie als Ideal für die Welt? “Steht uns nicht zu”, sagt Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Slaughter. Joe Bidens Demokratiegipfel findet sie nicht nur gut.
Die Politikwissenschaftlerin Anne-Marie Slaughter leitete zwei Jahre lang den politischen Planungsstab im US-Außenministerium unter Hillary Clinton, bevor sie auf ihre Professur an der Princeton University zurückkehrte (inzwischen emeritiert). Seit 2013 ist sie CEO des nach US-Maßstäben eher linksliberalen Thinktanks New America. Auf den “Gipfel für Demokratie”, zu dem US-Präsident Joe Biden in dieser Woche einlädt, blickt sie mit Wohlwollen. Aber ist das wirklich hilfreich, den Systemwettbewerb so auf die Spitze zu treiben? Und können die Vereinigten Staaten überhaupt noch ein Vorbild sein?
_______________________________________________________________
Aus Sicht der Europäer sind die Hauptaussagen der amerikanischen Politikwissenschaftlerin sachlich, vernünftig, realistisch, pragmatisch, logisch, friedens- und kooperationsfreundlich, sowie äußerst beruhigend und erfreulich.
Aus Sicht der Amerikaner handelt es sich um ein Abweichen vom üblichen imperialen Grundgedankenkmuster, unvorstellbar, fast antiamerikanisch.
Sie spricht aus das, was wir hier in der Zeit seit Jahren immer wieder betonen:
1. In einer Welt mit unterschiedlichen Menschen -und Gesellschaftsbildern, mit unterschiedlichen Traditionen ideologischen und politischen Grundpositionen ist es ein Zeichen altimperialer und neokolonialistischer Arroganz und Ignoranz des Westens zu versuchen, allen Staaten seine Wertvorstellungen aufzuzwingen.
2. Die Beziehungen zwischen Staaten können sich nur auf die international anerkannten Völkerrechtsprinzipien, die zugleich Grundprinzipien der UNO-Charta sind, stützen. Diese Grundsätze enthalten schon ein Minimum an Werten, über die sich die Staaten geeinigt haben.
3. Es ist ein Gebot der Vernunft und konkreter des völkerrechtlichen grundlegenden Prinzips der Friedlichen internationalen Zusammenarbeit, dass alle Staaten, insbesondere die Weltmächte ihre Kräfte bündeln, um die existierenden globalen Herausforderungen bewältigen zu können. Allerdings der von den USA forcierte und in der letzten Zeit intensivierte Konfrontationskurs mit China und zeitgleich mit Russland (nicht gerade intelligente Herangehensweise, die sich bald rächen wird), widerspricht der Vernunft, dem gesunden Menschenverstand, den Interessen aller Völker, dem Gemeinwohl der Menschheit (commune bonum humanitatis) sowie dem Völkerrecht.
3. Wir Wissen schon, dass in den USA Politikwissenschaftler, insbesondere Vertreter der Theorie of international relations gibt, die seit Jahrzehnten eine regelrechte Apologetik der imperialen Außenpolitik der USA statt seriöser wissenschaftlicher Arbeit betreiben, nur die „nationalen Sicherheitsinteressen der USA“ sehen, absolut nicht an das Wohl der Menschheit denken und, höre und staune, neuerdings den amerikanischen Markt mit pseudowissenschaftlichen Büchern überschwemmen mit dem gegenwärtigen Hauptthema, ob und wie man vorbeugend den ersten und vernichtenden Atomschlag gegen China führen könnte, sonst könnte China mächtiger werden und die „Sicherheitsinteressen der USA gefährden“. Diese alte Leier hört offenkundig niemals auf. Das grenzt an Psychose. Man denkt automatisch daran, dass die USA die ersten Atom-Bomben gegen STÄDTE abgeworfen haben, in Korea als erste Macht in der Welt bakteriologische Waffen und in Vietnam massenweise chemische Kampfstoffe (Entlaubungsmittel, Agent Orange) eingesetzt haben.
4. Die USA tun so, als hätten sie die Menschenrechte für alle Ewigkeit gepachtet. Ihre Haltung jedoch zu den wichtigsten Menschenrechtsdokumenten ist extrem negativ, was unglaublich zu schein mag. Die USA haben Jahrzehnte lang die UNO -Konvention über da Verbot und die Bestrafung des Völkermordes von 1948 nicht unterzeichnet (dies geschah erst vor kurzem) und meines wissen noch nicht ratifiziert. Warum wohl? Sie haben ferner die Internationale Konvention über die politischen und bürgerlichen Rechte von 1966 erst 1992 (!) unterzeichnet und vor kurzem ratifiziert. Sie ignorierte außerdem Jahrzehnte lang die Internationale Konvention über die sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte von1966. Die USA haben dieses gewichtige Dokument erst von kurzem unterzeichnet, aber nicht ratifiziert. Zu der Realität gibt es zahlreiche Informationen.
5. Ich darf sowohl der amerikanischen Politikwissenschaftlerin für ihre exzellenten Ausführungen sowie der Journalistin für die intelligenten Fragen, als auch der Zeit für dieses wohltuende Interview, eine regelrechte Perle, danken und zugleich die Bitte äußern, Interviews dieser Qualität häufiger zu veröffentlichen. Dies würde der Zeit gut zu Gesicht stehen.
Zu den angesprochenen Problemen siehe ausführlicher (wenn schon, denn schon)
-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich,
ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020
Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1,
Saarbrücken 2021
Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits,
ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021
Panos Terz, La ciencia del derecho internacional,
ISBN: 978-620-3-97856-8, Saarbrücken 2021
Panos Terz, Diritto internazionale dei contratti, Problemi speciali,
ISBN: 978-6204107127, Saarbrücken 2021
Zeit (10.12.21)
___________________________________
In den USA, wo fast die Hälfte der Bevölkerung über kein Demokratie – Bewusstsein verfügt, ist auch das möglich. Seine Anhänger werden ihm wie eine Hammelherde auch dann folgen, sollte er erneut versuchen, ein autoritäres Herrschaftssystem zu errichten. Der Mythos der Demokratie a la USA ist schon längst zusammen gebrochen. Finis Democracia Americae ! Zeit (8.1.21)

AfD und der Corona-Virus

Die Minderheit der “enthemmtem Extremisten” (Scholz im Bundestag)
______________________
Auf der einen Seite steht die AfD mit ihrem bunten Gefolge (Leerdenker, Impfgegegner, hellbraune, faschistoide, Reichsbürger etc., (ca 12 % der Bevölkerung) und auf der anderen Seite stehen die 88%, also eine übergroße Mehrheit, die nicht länger bereit ist, die Verwirrten, Enthemmten, Hasardeure und Hasserfüllten zu dulden. Basta. FAZ (15.12.21)
__________________________

Innenausschuss des Bundestages: AfD-Abgeordneter Martin Hess als Ausschussvorsitzender abgelehnt

In geheimer Wahl ist der AfD-Vorschlag für den Vorsitz im Innenausschuss gescheitert. Auch bei zwei weiteren Ausschüssen stießen die AfD-Kandidaten auf Ablehnung.
_______________________________
Eine kluge, wohlüberlegte, notwendige und absolut richtige Entscheidung. Das hätte noch gefehlt, dass man den Bock zum Gärtner macht. Eine Zustimmung hingegen hätte dem internationalen Ansehen Deutschlands erheblich geschadet. Zeit (15.12.21)
______________________
AfD und der Corona-Virus

Ich kenne etliche Anhänger der AfD, jedoch kein einziger ist bereit, sich impfen zu lassen. Im Gegenteil, sie versuchen, andere davon abzuhalten. Ihre äußerst destruktive  Haltung zum Corona-Problem  lässt sich wie folgt zusammen fassen: am Anfang  Leugnung des Corona-Virus, Leugnung der Gefährlichkeit des Corona-Virus (lediglich eine „Grippe“), Ablehnung der Notwendigkeit der Impfung, Zweifeln an der Wirksamkeit der Impfung, Überflüssigkeit der Schutzmaßnahmen, schwerwiegende Verletzung von Bürgerfreiheiten durch die Schutzmaßnahmen, wiederholte  Forderung nach „sofortiger“ Beendigung der Schutzmaßnahmen, in der Anfangszeit zu  viele Betten in den Intensivstationen, danach nicht ausreichende Betten in den Intensivstationen, die Mehrheit der Verstorbenen in den Intensivstationen seien Geimpfte etc.

Ich kann  die erste Kurzerklärung von Gaulandt nach den ersten Wahlen nicht vergessen: „Wir werden sie jagen, jagen, jagen“. Diese fast Kriegserklärung an die Regierungsparteien  ist durchdrungen von  Hass, Spaltungs- und  Destabilisierungsabsichten gegen die  Demokratie.

Diese gefährliche Partei ist wie ein Raubtier, das auf der Lauer liegt, um sofort aufzuspringen und anzugreifen, die Demokratie lächerlich zu machen und ihr Schaden zuzufügen. Sie träumt offenkundig von einem autoritären Herrschaftssystem in Deutschland und  fungiert nolens volens als Steigbügelhalter für  zutiefst antidemokratische Entwicklungen. Davon zeugt der faschistoide „Flügel“ unter dem verkappten Faschisten Höcke. Zeit (9.12.21)

________________________________

AfD, ein politischer Paria
In der letzten Zeit hat sich erneut gezeigt, dass die AfD hinter vielen Protesten demokratiefeindlicher Kräfte steht und das politische Klima ständig anheizt. Man möge diese Partei als einen politischen Paria behandeln. Zeit (16.12.21)
___________________________________
AfD und Corona-Krise
Ich kenne etliche Anhänger der AfD, jedoch kein einziger ist bereit, sich impfen zu lassen. Im Gegenteil, versuchen sie andere davon abzuhalten. Ihre äußerst destruktive Haltung zum Corona-Problem lässt sich wie folgt zusammen fassen: am Anfang Leugnung des Corona-Virus, Leugnung der Gefährlichkeit des Corona-Virus (lediglich eine „Grippe“), Ablehnung den Notwendigkeit der Impfung, Zweifeln an der Wirksamkeit der Impfung, Überflüssigkeit der Schutzmaßnahmen, schwerwiegende Verletzung von Bürgerfreiheiten durch die Schutzmaßnahmen, wiederholte Forderung nach „sofortiger“ Beendigung der Schutzmaßnahmen, in der Anfangszeit zu viele Betten in den Intensivstationen, danach nicht ausreichende Betten in den Intensivstationen, die Mehrheit der Verstorbenen in den Intensivstationen seien Geimpfte etc.
Ich kann die erste Kurzerklärung von Gaulandt nach den ersten Wahlen nicht vergessen: „Wir werden sie jagen, jagen, jagen“. Diese fast Kriegserklärung an die Regierungsparteien ist durchdrungen von Hass, Spaltungs- und Destabilisierungsabsichten gegen die Demokratie.
Diese gefährliche Partei ist wie ein Raubtier, das auf der Lauer liegt, um sofort aufzuspringen und anzugreifen, die Demokratie lächerlich zu machen und ihr Schaden zuzufügen. Sie träumt offenkundig von einem Autoritären Herrschaftssystem in Deutschland und fungiert nolens volens als Steigbügelhalter für zutiefst antidemokratische Entwicklungen. Davon zeugt der faschistoide „Flügel“. Zeit (10.12.21)

USA – Russland, Sanktionsdrohungen, USA – Diplomatie, Russlands Zukunft

 Amerikanische Diplomatie?
Die USA hatten niemals eine hochentwickelte Diplomatie, sie haben hingegen alle Differenzen mit anderen Staaten vermittels ihrer Ledernacken und der „Kanonen-Diplomatie“ gelöst. Die Zeiten haben sich aber geändert.
Dennoch aus Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen begehen die USA einen groben Fehler, sich zugleich mit Russland, das immer noch militärstrategisch eine Supermacht ist und mit China als Supermacht im Entstehungsprozess (in statu nascendi) auseinander zu setzen. Sollten die USA diese nicht gerade intelligente Außenpolitik fortsetzen, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass zwischen China und Russland zu einem Bündnis kommt.
Die USA verstehen nichts, aber gar nichts vom uralten Grundsatz „divide et impera“. Diese Ahnungslosigkeit gepaart mit einer unvorstellbaren Arroganz wird die USA konsequenterweise in eine Sachgasse führen. Wiener Zeitung (9.1.21)
___________________________________________________

Die USA hatten niemals eine hochentwickelte Diplomatie, sie haben hingegen alle Differenzen mit anderen Staaten vermittels ihrer Ledernacken und der „Kanonen-Diplomatie“ gelöst. Die Zeiten haben sich aber geändert.

Dennoch as Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen begehen die USA einen groben  Fehler, sich zugleich mit  Russland, das  immer noch militärstrategisch eine Supermacht ist und mit China als Supermacht im Entstehungsprozess (in statu nascendi)  auseinander zu setzen. Sollten die USA diese nicht gerade intelligente Außenpolitik fortsetzen, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass zwischen China und Russland zu einem Bündnis kommt.

Die USA  verstehen nichts, aber gar nichts vom uralten Grundsatz „divide et impera“. Diese Ahnungslosigkeit gepaart mit einer unvorstellbaren Arroganz wird die USA konsequenterweise in eine Sachgasse führen. Siehe ausführlicher

-Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich,

ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020

Id., Selected problems of international law, Collected writings, •

ISBN: ‎978-620-4-10172-9, Saarbrücken 2021

Zeit  (7.12.21)

_________________________________________________

Russlands Zukunft

Der Wettbewerb zwischen dem Westen (echte Demokratien plus Karikaturen) und Russland (autoritäres Herrschaftssystem) wird nicht im Schlachtfeld, sondern durch die Wirtschaftskraft und den Lebensstandard entschieden. Eine gewisse Rolle spielen auch die Menschenrechte und die Bürger-Freiheiten.

Ich bin fest davon überzeugt, dass Russland implodieren wird, denn es kann nicht ewig bei der Hochrüstung auf Kosten des Lebensstandards der Bevölkerung mithalten. Russland wird also, genauso wie die damalige Supermacht Sowjetunion friedlich zusammenbrechen. Zeit (28.12.21)

______________________________________

Russland wird sich kaputt rüsten. Das ist klar wie das Amen in der Kirche.
Die Sowjetische Volkswirtschaft erreichte nur 25% der Produktivität der USA-Volkswirtschaft, und die russische erreicht nur 30%. Das russische BSP ist so groß wie das italienische. Das sowjetische war so groß wie das Spanische.
Schlussfolgerung: Der Westen (USA+EU) ist locker in der Lage, dass Russland sich kaputt rüstet. Also Wiederholung des Schicksals der UdSSR. Das mit den 30% hat vor fünf Jahren Putin zugegeben! Übrigens ein holländischer Bauer konnte so viel produzieren wie 60 sowjetische Kolchos-Bauern. Zeit (21.1.22)
_______________________________________
Möglicherweise wird dem Diktator eine Militärjunta folgen, denn Russland und Demokratie bedeuten einen Widerspruch in sich (contradictio in adjecto). Zeit (3.3.22)

 

Baerbock, Aussenministerin

Falsche Prioritäten in derAußenpolitik

1.Baerbock: „Europa ist der Dreh- und Angelpunkt für unsere Außenpolitik.“ Das ist schlicht und einfach EUROZENTRISMUS, d.h. die Welt nur durch die europäische  (genau EU) Brille sehen nach einem neuen Motto: Am europäischen Wesen soll die Welt genesen.

2. Die wichtigsten Aufgaben in der Außenpolitik können beim besten Willen nicht die Sanktionen gegen Russland und China sein und zwar zeitnah, was ausgesprochen töricht ist, sondern a) die Wahrung des Friedens, b) die Bewältigung des Klimawandels, c) die Bewältigung der internationalen Flüchtlingsströme in Verbindung mit der katastrophalen ökonomischen Lage der meisten Entwicklungsländer (viele failed states) und c) die Bekämpfung der Pandemien. Hier kann man sich Meriten verdienen.

Also “ Hic Rhodus, hic salta“.  Zeit (9.12.21)

____________________________________

Baerbock im Interview mit dem Spiegel: “Wir befinden uns in einer Systemrivalität mit autoritären Regimen und müssen alles daransetzen, die internationale regelbasierte Ordnung zu verteidigen.” Notwendige Bemerkungen bzw. Fragen dazu:

1. Die Fomulierung „regelbasierte Ordnung“stammt von dem US-Außenministerium. 2. Was ist denn diese „regelbasierte Ordnung. 3. Wer bestimmt eigentlich, was zu dieser „regelbasierten Ordnung“ gehört? 4. Ist sie möglicherweise deckungsgleich mit den internationalen Interessen der USA? 5. Warum wird die Internationale Rechtsordnung auf der Basis der sieben grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts ignoriert? 6. Warum wird der Begriff Völkerrecht überhaupt nicht verwendet? 7. Systemrivalität  muss nicht unbedingt Konfrontation bzw. Kalter Krieg, der jetzt von den USA mit voller Kraft voran getrieben wird, bedeuten.8. Aus welchem Grunde steuert die neue Außenministerin  mit Volldampf auf Konfrontation mit China und Russland? 9. Glaubt sie denn daran dass Deutschland sich über Nacht zu einem ernst zu nehmenden Player der internationalen Beziehungen verwandelt? Dazu empfehle ich das „Erkenne Dich selbst“(«Γνώθι σ αυτόν»).10.

Baerbock (Außnministerin)
im Interview mit dem Spiegel: “Wir befinden uns in einer Systemrivalität mit autoritären Regimen und müssen alles daransetzen, die internationale regelbasierte Ordnung zu verteidigen.” Notwendige Bemerkungen bzw. Fragen dazu:
1. Die Fomulierung „regelbasierte Ordnung“stammt von dem US-Außenministerium. 2. Was ist denn diese „regelbasierte Ordnung. 3. Wer bestimmt eigentlich, was zu dieser „regelbasierte Ordnung“ gehört? 4.Ist sie möglicherweise deckungsgleich mit den internationalen Interessen der USA?5. Warum wird die Internationale Rechtsordnung auf der Basis der sieben grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts ignoriert? 6. Warum wird der Begriff Völkerrecht überhaupt nicht verwendet? 7. Systemrivalität muss nicht unbedingt Konfrontation bzw. Kalter Krieg, der jetzt von den USA mit voller Kraft voran getrieben wird, bedeuten.8. Aus welchem Grunde steuert die neue Außenministerin mit Volldampf auf Konfrontation mit China und Russland? 9. Glaubt sie denn im Ernst, dass Deutschland sich über Nacht zu einem ernst zu nehmenden Player der internationalen Beziehungen verwandelt? Dazu empfehle ich das „Erkenne Dich selbst“(«Γνώθι σ αυτόν»). 10. Wird sie die deutschen Interessen vertreten und verteidigen oder Moral predigen?
Schlußfolgerung: Wenn der Budeskanzler, der bekanntlich die Grundlinien der Aussenpolitiki bestimmt, nicht aufpasst, wird die Außeministerin großen Schaden anrichten.
Zeit (8.12.21)

_______________________________________

Annalena Baerbock kündigt härteren Kurs gegen China an

Die designierte Außenministerin will Missstände in China klar ansprechen. Auch einen Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking schließt sie nicht aus.
(Erste  Äusserung zu Fragen der Aussenpolitik)
___________________________

Die von Frau Baerbock vertretene Grundposition  ist ideologisch überfrachtet, strotzt von unvorstellbarer Naivität und beängstigender Ahnungslosigkeit.

1. Aus Sicht der formalen Logik: Es ist ein Gebot des common sense und der Logik, ausgehend von den reellen Lebensbedingungen, Prioritäten zu setzen. Eine  existenzielle Aufgabe ist z.B. die außenpolitische Absicherung der internationalen Absatzmärkte für die deutschen Produkte.  Eine besonders wichtige Priorität ist es ferner für Deutschland, sich für die Vertiefung des europäischen Einigungsprozesses einzusetzen. Danach folgen andere Fragen von internationaler Dimension, wie der Klimawandel und das Flüchtlingsproblem. Dabei sollte  das Herangehen der deutschen Politik an die Problemfindung  und Problemlösung beachten, dass beides einen PROZESSCHARAKTER besitzen.

1. Aus Sicht der Theorie der Internationalen Beziehungen:

a) In den internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen geht es in erster Linie  um Interessen (VORTEIL) und nicht unbedingt um ideologische Glaubenssätze und abstrakte Humanitäts- und Gerechtigkeitspostulate. Unter Verwendung der philosophischen Widerspiegelungstheorie stellen wir die Richtigkeit dieser Aussage relativ leicht fest (Wirtschafts- und Handelsbeziehungen westlicher Staaten mit autoritär und sogar diktatorisch regierten Staaten).

b) Die These von der „Weltinnenpolitik“ ist, solange Staaten unterschiedlicher Kulturkreise und sogar entgegen gesetzter  ideologischer, politischer und sozialer Ausrichtung sowie souveräne Staaten existieren, wirklichkeitsfremd  und eine reine Chimäre. Durch universelle Konventionen auf der Basis der Interessenkoordinierung und Willensübereinstimmung durch Kompromisse  ist es grundsätzlich eher möglich, bei der Bewältigung der globalen Herausforderungen Erfolge zu erzielen. All dies ist möglich durch   KOOPERATION und niemals durch Konfrontation. Wer das nicht begreift, ist fehl am Platze.

2. Aus Sicht der Diplomatie: Man operiert mit dem diplomatischen Florett  und keinesfalls mit dem Schachtbeil bzw. plump und dumm. Letztere Methode, die nicht mehr als Stammtischniveau besitzt und daher naive Gemüter begeistert, als ginge es um ein Fußballspiel,  führt unweigerlich zu einer Sackgasse.

3. Aus Sicht des Völkerrechts: In den internationalen zwischenstaatlichen Beziehungen gibt es allgemein anerkannte Völkerrechtsprinzipien (in erster Linie die sieben grundlegenden in der UNO – Charta  verankerten wie  z.B. die friedliche internationale Zusammenarbeit, die gewissenhafte Erfüllung vertraglich übernommener Verpflichtungen, das Verbot der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten  und Normen etc.), nach denen sich die Staaten zu richten haben.

Siehe ausführlich:

-Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts,

ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021.

-Id., The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.

-Id., Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •ISBN: 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021

-Id., Derecho contractual internacional, ISBN: 978-620-4-10710-3, Saarbrücken 2021

-Id., Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021

Zeit (2.12.21), Neue Zürcher Zeitung (10.12.21)

____________________________________________

Null-Ahnung von Diplomatie. Ich habe 70 Jahre lang künftige Diplomaten aus 70 Ländern ausgebildet. Sie hätte bei der Prüfung höchstens die Note vier bekommen. Focus (16.12.21)

__________________________________________________________________

Baerbock als Völkerrechtlerin ?

„Es könnten keine Abstriche bei Grundprinzipien wie der territorialen Unverletzlichkeit, der freien Bündniswahl und dem Verzicht auf Gewaltandrohung gemacht werden“.Es tut mir leid,  aber sowohl nach der UNO-Charta, als auch nach der UNO- Prinzipiendeklaration von 1970, die eine authentische, also verbindliche Interpretation der Charta darstellt, gibt es kein „Grundprinzip der territorialen Unverletzlichkeit“, sondern ein grundlegendes Völkerrechtsprinzips Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten, welches aus mehreren Elementen, darunter aus den territorialen Integrität, besteht. Die „freie Bündiswahl“ ist ebenso wenig ein grundlegendes Völkerrechtsprinzip, sondern vermittels der Interpretation ein Aspekt der Unabhängigkeit  als eines wesentlichen Elements des grundlegenden Prinzips der souveränen Gleichheit der Staaten . Ferner  heißt es in der UNO-Charta „Verbot der Androhung mit Gewalt und die GEWALTANWENDUNG“. Letzteres ist das punctum quaestionis (Wesen) des Prinzips. Schutzobjekte dieses besonders wichtigen Völkerrechtsprinzips sind die Unabhängigkeit und die territoriale Integrität der Staaten. Ich möchte unterstreichen, dass keine einzige Formulierung in diesen und anderen internationalen Dokumenten völkerrechtlichen Charakters ist zufällig.

In Kenntnis der Tatsache, dass Politiker und Journalisten solche Sachen gering schätzen, bitte ich darum, dass diese absolut  notwendigen Klarstellungen, nicht wie hin und wieder. gelöscht werden. Siehe ausführlicher:

-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, International contract law: Special problems, ISBN: 978-620-4-10709-7‎, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021. Zeit (17.1.21)

 

 

 

 

Russland-NATO-Ukraine

 

Fünf vor acht / Russland: Putins politische und moralische Zumutung, Eine Kolumne von Matthias Naß

„Zwar gibt es im Völkerrecht nicht den Tatbestand der Nötigung. Aber es gilt das Prinzip des allgemeinen Gewaltverbots, verankert in Artikel zwei, Abschnitt vier der UN-Charta. Unter dieses Gewaltverbot fällt nicht nur die Anwendung, sondern schon die Androhung von Gewalt. Otto Luchterhandt, emeritierter Professor für Völkerrecht an der Universität Hamburg, kommt in einer noch unveröffentlichten Analyse zu dem Schluss: “Die Androhung der Anwendung militärischer Gewalt, das heißt die Einkreisung der Ukraine durch die Streitkräfte Russlands, verletzt das Völkerrecht.Wenn Russland also durch seine Androhung von Gewalt das Völkerrecht gebrochen hat, dann sollten Europäer und Amerikaner die vorbereiteten Sanktionen nicht einfach in der Schublade verschwinden lassen“…. Zeit (16.2.22)

____________________________________________________________________

Meine Antwort

Es sei mir gestattet, eben aus Sicht des Völkerrechts zwei Bemerkungen zu machen.

1. Sie schreiben: „Zwar gibt es im Völkerrecht nicht den Tatbestand der Nötigung“. Im Artikel 51 der Wiener Konvention über das Recht der Verträge kann man im Original englischen Text lesen:“The expression of a State’s consent to be bound by a treaty which has been procured by the
coercion of its representative through acts or threats directed against him shall be without any legal effect“ („Wurde die Zustimmung eines Staates, durch einen Vertrag gebunden zu sein, durch Zwang gegen seinen Vertreter mittels gegen diesen gerichteter Handlungen oder Drohungen herbeigeführt, so hat sie keine Rechtswirkung“. Im der Allgemeinen wird das Wort  „coercion“ nicht nur als  Zwang, sondern auch als Nötigung interpretiert. Bei dieser Gelegenheit sei darauf verwiesen, dass das Deutsche  keine UNO-Sprache ist und infolgedessen nicht als Interpretationsgrundlage dienen kann.

2. Zum Gewaltverbot

Artikel 2, Abs.4 der UNO-Charta: „All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations“(„Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“). a) Es wird zwischen der Anndrohung von  Gewalt und der Anwendung von Gewalt unterschieden. Hieraus folgt, dass beide Begriffe nicht gleichwertig sind, obwohl ihre Verletzung völkerrechtswidrig ist. b) Eine Bedrohung liegt vor, wenn sie direkt (z.B. mittels eines Ultimatums) oder indirekt durch ein entsprechendes Verhalten erfolgt. Dies ist  jedoch nicht der Fall, wenn ein Staat häufig  klarstellt, nicht die ABSICHT hegt, gegenüber einem anderen Staat Gewalt anzuwenden.

Diese Charta –Bestimmung ist ferner  in engem Zusammenhang mit der „Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen“ von 1970 (Res.2625 (XXV) zu sehen: Jeder Staat hat die Pflicht, in seinen internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen. Eine solche Androhung oder Anwendung von Gewalt stellt eine Verletzung des Völkerrechts und der Charta der Vereinten Nationen dar und darf niemals als Mittel zur Regelung internationaler Fragen angewandt werden.
Ein Angriffskrieg stellt ein Verbrechen gegen den Frieden dar, für das die Verantwortlichkeit nach dem Völkerrecht
besteht. “Hier wird  hinsichtlich der Folgen zwischen den oben genannten Begriffen insofern unterschieden, als nur bei „einem Angriffskrieg“, also bei der Anwendung von Gewalt, die völkerrechtliche Verantwortlichkeit in Frage kommt. Gerade dies war und ist der Grund, dass die westlichen Staaten nicht sozusagen im Voraus gegenüber Russland Sanktionen verhängen, wie es von der ukrainischen Regierung oft gefordert worden ist.

Schlussfolgerung: Die Auffassung, dass die Sanktionen gegen Russland bereits jetzt  völkerrechtlich gedeckt wären, ist nicht richtig.

Siehe ausführlicher:

-Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021.

-Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •ISBN: ‎ 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021.

______________________________________________

Die Ukraine-Frage : Zwei Hauptprobleme

1.Problemfindung: Im Wesentlichen gibt es zwei Haptprobleme: a) Die mögliche NATO-Mitgliedschaft in Verbindung mit Sicherheitsfragen und  b) die Rolle  der russisch sprechenden Minderheit.

2.Problemlösung

Zu a) Die Ukraine liegt geographisch zwischen Russland und der NATO. Es liegen alle Voraussetzungen vor, dass die Ukraine natürlich auf der Basis internationaler Garantien einen Neutralitätsstatus erhält. Natürlich darf der Neutralitätsstatus das von der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung gewünschte politische System nicht im Geringsten berühren. Dies habe ich hier bereits am 17.10.21 geäußert.

Zu b) Parallel dazu gewährt Ukraine der russisch sprechenden Minderheit im Osten des Landes eine weitestgehende Autonomie. Als Vorbild könnte im Prinzip der Autonomie-Status von Katalonien  dienen. Zu diesem Zweck sollte die Verfassung revidiert werden.

Die bessere  und endgültige Lösung dieses Problems wäre allerdings auf der Grundlage einer neuen Verfassung die Umwandlung des Ukraine in eine Föderation (Bundesstaat): Bildung einer zentralen Regierung, bestehend analog zu dem Bevölkerungsanteil aus den zwei Ethnien, zuständig in erster Linie für die Außenpolitik und die Verteidigung. Die Regionalregierungen wären für alle anderen Bereiche zuständig. In der Ostukraine  würde Ukrainisch  die erste und Russisch die  zweite Sprache sein.

Alles andere hätte  einen vorläufigen Charakter, und die Probleme würden immer wieder auftauchen. Zeit, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Focus, Stern, Neue Zürcher Zeitung, Süddeutsche Zeitung (14.2.22)

_________________________________________________

Lösung des Ukraine-Problems

1. Russland hat das lebenswichtige Interesse, dass die  NATO sich nicht in Richtung der Ukraine ausdehnt. Zur Realisierung dieses besonderen Interesses benötigt Russland  eine Garantie-Erklärung seitens der NATO.

2. Die NATO umfasst ein Gebiet, zu dem die Ukraine nicht gehört. Die NATO hat ebenso ein Lebensinteresse, dass ihre Mitgliedstaaten nicht von Russland angegriffen werden. Wird dieses Interesse durch Russland gefährdet?

3. Die Ukraine liegt geographisch zwischen Russland und der NATO. Es liegen alle Voraussetzungen vor, dass die Ukraine natürlich auf der Basis internationaler Garantien einen Neutralitätsstatus erhält. Natürlich darf der Neutralitätsstatus das von der Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung gewünschte politische System nicht im Geringsten berühren.

4. Parallel dazu gewährt Ukraine der russisch sprechenden Minderheit im Osten des Landes eine weitestgehende Autonomie. Die bessere  und endgültige Lösung dieses Problems wäre auf der Grundlage einer neuen Verfassung die Umwandlung des Ukraine in eine Föderation (Bundesstaat): Bildung einer zentralen Regierung, bestehend analog zu dem Bevölkerungsanteil aus den zwei Ethnien, zuständig in erster Linie für die Außenpolitik und die Verteidigung. Die Regionalregierungen wären für alle anderen Bereiche zuständig. In der Ostukraine  würde Ukrainisch  die erste und Russisch die  zweite Sprache sein.

Sollte es zu keiner endgültigen Lösung dieser Probleme kommen,  und der Bürgerkrieg  bzw. der Sezessionskrieg  sowie indirekt die militärische  russische Einmischung fortgesetzt werden, dann ist nicht ausgeschlossen, dass Russland offen in den Osten der Ukraine einmarschieren, dieses Gebiet  besetzen wird, was militärisch sehr leicht wäre. Es ist kaum damit zu rechnen, dass die NATO oder die  USA der Ukraine  militärische Hilfe leisten werden. Russland wird dann als Bedingung für das Räumen des Besetzten Gebietes die  weitestgehende Autonomie für die russische Ethnie  sowie die militärische Neutralität der gesamten Ukraine verlangen. All dies wird durch einen internationalen Vertrag mit den üblichen Garantien zustande kommen. Alles spricht dafür, dass die NATO, wenn auch zähneknirschend, sich an diesem Prozess beteiligen  wird.

Klarstellung: Aus Sicht des Völkerrechts sehen die Probleme anders aus. Allerdings das Völkerrecht sollte auch für die russische Ethnie gelten. Zeit (17.12.21), NZZ (25.1.22)

_____________________________

Der ukrainische Präsident gibt sich leider großen Illusionen hin. Es wird keine Mitgliedschaft in der EU oder in der NATO geben. Und im Falle eines russischen Einmarsches und möglicherweise der Besetzung der Ost-Ukraine, wo bekanntlich mehrheitlich Russen leben, wird die NATO der Ukraine militärisch nicht beistehen, denn man wird keinen Dritten Weltkrieg wegen der Ukraine riskieren. Das ist die bittere Wahrheit.

Ich bin zwar kein Freund Putins, aber als Akademiker nicht so bescheuert, daran zu glauben, dass Russland dabei sei, Europa mit Krieg zu überziehen. Was der Journalist schreibt ist m. E. der Gipfel der Verantwortungslosigkeit.

Zeit, Stern, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Neue Zürcher Zeitung (16.12.21), Wiener Zeitung (3.2.22)

___________________________________

Ukraine-Krise: Deutschland und Frankreich wollen im Ukraine-Konflikt vermitteln, Olaf Scholz und Emmanuel Macron möchten das Normandie-Format neu beleben. Damit soll ein Angriff Russlands auf die Ukraine verhindert werden.

_____________________

Endlich. Das ist kluge DIPLOMATIE. Die  Vermittlerfunktion ist ein Bestandteil des grundlegenden völkerrechtlichen Prinzips der friedlichen Streitbeilegung (Artikel 33 der UNO-Charta). Gerade das gehört zum VÖLKERRECHT. Davon kann die Außenministerin was lernen, denn im Voraus mit Sanktionen drohen, ist schlicht und einfach undiplomatisch, unklug und plump. Schlimmer geht es nicht. Zeit (16.12.21)

__________________________

Aus Sicht des Völkerrechts wäre der Status der (militärischen) Neutralität der Ukraine die beste Lösung. Es gilt also im Falle der Ukraine, zwei wesentliche Probleme zu lösen: Staatsfrage (weitestgehende Autonomie an die russische Ethnie oder Bildung eines Bundesstaates) und Neutralität.

Im Falle einer natürlich völkerrechtswidrigen Intervention Russlands in die Ukraine, wird die NATO keinen Finger krumm machen. In diesem Falle würde das Schicksal der ukrainischen Staatlichkeit aufs Spiel gesetzt. Zeit, Stern(7.12.21)

_________________________
Russische Militärmanöver und NATO-Reaktionen, das Ukraine-Problem
Wieso kann es nicht möglich sein, dass 1.Die NATO und die Ukraine und vereinbaren mit Russland Sicherheitsgarantien zwecks Schaffung vertrauensbildender Maßnahmen. 2. Russland vereinbart mit der NATO und der Ukraine Sicherheitsgarantien betreffs die territoriale Integrität der Ukraine. 3. Die Ukraine verpflichtet sich, entweder a) der russischen Minderheit weitestgehende Minderheiten Rechte zu gewähren oder b) es entsteht auf der Basis einer neuen Verfassung ein ukrainischer Bundesstaat mit einer zentralen Regierung zuständig für die Außenpolitik und die Verteidigung und zwei Territorialregierungen zuständig vor allem für die Wirtschaft, den Außenhandel, die Bildung, die Kultur etc.
Andernfalls sehe ich keine Möglichkeit der Problemlösung. Zeit (1.12.21), Süddeutsche Zeitung (2.12.21)
______________________________________________

Es drängt sich die berechtigte Frage, ob die ukrainische Regierung vielleicht mit der Behauptung einer drohenden militärischen Intervention Russlands  mit dem Ziel übertreibt, beständige  Beziehungen zur NATO herzustellen oder sogar in der Perspektive NATO-Mitglied zu werden, was allerdings Russland fast als casus belli betrachten und entsprechend handeln würde?

Russland hat aber kein Recht, militärisch  zu intervenieren. Sollte Russland dies tun, so wird die NATO sich kaum veranlasst sehen, der Ukraine militärisch zu helfen, denn der im Artikel 5 des NATO-Vertrages verankerte Beistandsfall (casus foederis) kann auf das  Nicht-NATO Mitglied Ukraine nicht angewandt werden. Kurzum: Es ist kaum damit zu rechnen, dass der der Westen wegen der Ukraine einen dritten Weltkrieg riskieren wird. Im Unterschied davon  wird der Westen eher ökonomische, politische und diplomatische Maßnahmen gegen den Aggressor ergreifen. Forts.

Im übrigen Europa  hat für die USA an Bedeutung erheblich verloren. Angesichts der zu erwartenden vielfältigen Auseinandersetzungen mit dem Hauptgegner China, werden sich die USA auf den Indo – Pazifischen Raum konzentrieren

Die Ukraine könnte im eigenen existenziellen Interesse versuchen, die Kampfhandlungen im Osten des Landes zu beenden und das Problem der großen russisch sprechenden Minderheit nach europäischen Maßstäben friedlich lösen. Das müssen auch die ukrainischen Nationalisten begreifen, bevor es zu spät ist.

Siehe ausführlich Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020. Zeit (4.12.21)

_______________________________________________________________________________

Russland veröffentlicht Forderungen an Nato zu Sicherheitsgarantien

Der Kreml hat Forderungen zum Ende der Nato-Osterweiterung vorgelegt. Präsident Putin will über einen neuen Sicherheitspakt verhandeln.

Russland hat seine Forderungen über ein Ende der Nato-Osterweiterung vorgelegt. In einem Entwurf für ein Sicherheitsabkommen mit den USA und der Nato verlangte die Regierung in Moskau, dass das westliche Militärbündnis die Ukraine und andere ehemalige Sowjetrepubliken nicht aufnimmt, Waffen aus der Region abzieht und Manöver dort beendet.

Moskau und die Nato sollten daran arbeiten, Zwischenfälle im Baltikum und in der Schwarzmeerregion zu verhindern, heißt es in dem Dokument weiter. Die Regierung in Moskau schlägt in diesem Zusammenhang die Einrichtung einer Hotline für “Notfallkontakte” vor, offenbar ähnlich dem “heißen Draht” während der Zeit des Kalten Krieges. Die USA und ihre Verbündeten haben diese Forderungen bereits abgelehnt.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte auch bei einem Videogipfel mit US-Präsident Joe Biden solche Sicherheitsgarantien angesprochen. Im Zusammenhang mit dem Konflikt um den Truppenaufmarsch hat Russland seine Forderungen nach Sicherheitsgarantien erhoben. Für die Nato ist die Sache klar: Russland hat kein Mitspracherecht dabei, wer Mitglied des Militärbündnisses wird und wer nicht. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich jedoch grundsätzlich offen für einen Dialog mit Russland.

Im Fokus steht derzeit die Ukraine

Gleichzeitig müssten aber auch die Bedenken der Nato hinsichtlich des Verhaltens der russischen Regierung an der Grenze zur Ukraine thematisiert werden. Dort wurden nach Einschätzung der US-Geheimdienste 70.000 russische Soldaten zusammengezogen. Für Anfang 2022 könnte, so befürchten Experten, ein Einmarsch geplant sein. Die 30 Nato-Staaten seien interessiert daran, Spannungen zu reduzieren und gegenseitiges Vertrauen aufzubauen, sagte Stoltenberg.

Der Kreml hatte bereits in der vergangenen Woche verlangt, die Beitrittsperspektiven der Ukraine und Georgiens zur Nato zu beenden. Ein Nato-Beitritt beider Länder steht derzeit zwar nicht zur Debatte. Insbesondere die Ukraine kooperiert aber auch militärisch eng mit dem Westen, besonders mit den USA.

Russland und Nato “an einem gefährlichen Punkt angekommen”

Der russische Vizeaußenminister Sergej Rjabkow sagte, sein Land sei bereit, die Verhandlungen über seine Vorschläge sofort zu beginnen, und habe Genf als Verhandlungsort vorgeschlagen. Die Beziehungen zwischen Russland und der Nato seien an einem gefährlichen Punkt angekommen. Es sei entscheidend, dass die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien Rechtskraft hätten, betonte Rjabkow.

Russland forderte in seinem Verhandlungsentwurf auch, dass die USA und ihre Verbündeten keine militärischen Stützpunkte in Nicht-Nato-Ländern installieren, die einmal Teil der Sowjetunion waren. Außerdem solle das Bündnis seine Truppen auf die Positionen von 1997 zurückziehen, also vor dem Beginn der Osterweiterung. Zeit (17.12.21)

_______________________________

 

Russland wird sich kaputt rüsten. Das ist klar wie das Amen in der Kirche.
Die Sowjetische Volkswirtschaft erreichte nur 25% der Produktivität der USA-Volkswirtschaft, und die russische erreicht nur 30%. Das russische BSP ist so groß wie das italienische. Das sowjetische war so groß wie das Spanische.
Schlussfolgerung: Der Westen (USA+EU) ist locker in der Lage, dass Russland sich kaputt rüstet. Also Wiederholung des Schicksals der UdSSR. Zeit (21.1.22)
_______________________________________________________

Kurz und bündig

1. Nur Gespräche bzw. Verhandlungen tragen zur Problemlösung bei.

2. Die direkten Gespräche USA-Russland degradieren die EU, die international ohnehin keine wesentliche Rolle zu spielen vermag.

3. Die USA haben sich schon längst dem Indopazifik -Raum zugewandt. Europa hat für sie an Bedeutung teilweise verloren, und das ukrainische Problem ist für sie fast lästig geworden.

4. Die Ukraine erfüllt nicht die im NATO-Vertrag festgelegten Voraussetzungen, um der NATO beizutreten. Die NATO-Mitglieder in ihrer Mehrheit  wollen keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine.

5. Russland beabsichtigt nicht, die Ukraine  anzugreifen.

6. Es ist mit einer friedlichen Lösung des Ukraine-Problems auf der Basis gegenseitiger Sicherheitsgarantien zu rechnen.

7. Die Ukraine sollte schnell der starken russischen Minderheit weitestgehende Autonomierechte gewähren, was ohnehin im Minsker Abkommen (Minsk II) von 2015  vereinbart worden ist.

8. Europa ist beim besten Willen nicht bereit, Opfer russischer oder ukrainischer Ultranationalisten zu werden. Zeit (30.12.21), WZ (3.2.22)

________________________________________________

In der Verhandlungstheorie gilt folgender  Grundsatz: Zu Beginn der Verhandlungen Maximalforderungen stellen, aber auch andere Varianten bereit halten, wissend, dass mehrere Kompromisse gemacht werden müssen. Am Ende werden sich die  Verhandlungsteilnehmer   von ihren ursprünglichen Positionen entfernen, bis  auf der Basis der Interessenkoordinierung eine Willensübereinstimmung erzielt wird: Vereinbarung.Also je größer das Pochen auf die eigenen Positionen, desto größer die Kompromisse.

Siehe ausführlich: Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht, Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken, Dezember 2021. Zeit, NZZ, WZ (13.1.22)

________________________________________

Russland kündigt internationale Manöver an
Im Atlantik, der Arktis, Pazifik und Mittelmeer sollen bis Ende Februar russische Truppen den Ernstfall üben.
____________________________________________________________________
Definitiv: Russland wird den Wettbewerb mit den beiden Wirtschafts-Giganten USA und EU auch wegen der Hochrüstung verlieren. Putin könnte vernünftiger handeln und sich eher auf die Modernisierung der Wirtschaft und die Hebung des Lebensstands der Bevölkerung konzentrieren, als mit dem Säbel zu rasseln. Die Zeit für solche Muskelspiele dürfte vorbei sein. Zeit (20.2.21)

 

Libysche Tragödie

Die libysche Tragödie

Das Hauptproblem Libyens: Es gibt Stämme mit Stammesbewusstsein, aber keine Nation mit Nationalbewusstsein und kein citoyen mit Staatsbewusstsein. Infolgedessen fehlt die conditio sine qua non für die beständige Existenz und das Funktionieren eines Staates. Auch deswegen kann Libyen höchstens das Niveau eines staatsähnlichen Gebildes erreichen.

Es wird nebenbei vergessen, dass Sarkozy und Kameron die Hauptschuldigen für das entstandene Chaos in Libyen sind. Diktatorische Regime in der islamischen Welt entsprechen einer uralten Tradition und sind dem Kulturniveau der Völker adäquat. Der  „arabische Frühling“ war hingegen eine große Chimäre (Illusion, Traum).

Ghaddafi hat doch gegen die Bezahlung von ca. 25 Mill. Dollar jährlich dafür gesorgt, dass keine Menschen aus dem Sub-Saharischen Afrika über das Mittelmeer illegal und gefahrvoll nach Europa  kommen. Nach seinem gewaltsamen Sturz wurden die Schleusen geöffnet, und die EU muss die Folgen dieser unvernünftigen, nicht gerade hochintelligenten, verfehlten, verhängnisvollen und auch VÖLKERRECHTSWIDRIGEN Handlung  der beiden Politiker tragen. Es drängt sich die berechtigte Frage  auf, ob sie möglicherweise keine oder nicht die richtigen Berater hatten.

Eine weitere berechtigte Frage ist, warum diese Zusammenhänge unter den Teppich gekehrt werden oder vielleicht gar nicht einleuchtend sind ?

-Panos Terz, La scienza del diritto internazionale,

ISBN: 978-620-3-97858-2, Saarbrücken 2021

-Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1,

Saarbrücken 2021

-Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021

Zeit (13.11.21)

Bosnien – Herzegowina, Misslungenes Experimet eines Kunststaates

Bei Bosnien – Herzegowina liegt ein schwerwiegender Geburtsfehler vor: Nach Völkerrecht stützt sich die Souveränität eines Staates (grundlegendes Völkerrechtsprinzip) auf das Sebstbestimmungsrecht  des Volkes (grundlegendes Völkerrechtsprinzip). Bei diesem  staatsähnlichen Kunstprodukt existiert jedoch diese conditio sine  qua non  nicht. Schlußfolgerung : Bosnien – Hezegowina wird nicht lange bestehen. Der kroatische Teil wird Kroatien, der serbische Teil Serbien zugeschlagen, und Bosnien wird als ein rein muslimischer Kleinstaat bestehen. Alles andere ist eine große Illusion.

Siehe ausführlicher: Panos Terz, La science du droit international,                                    ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021

Zeit (12.11.21)

USA – China, Beziehungen, Biden-Xi jinping

USA-DEmokratie-Treffen

Diese Initiative der USA ist nicht unbedingt als Ausdruck ihrer Sorge um die Demokratie, sondern richtet sich eindeutig gegen China, mit dem Ziel a) dieses Land international zu diskreditieren und zu isolieren, b) die Rolle der Supermacht weiterhin beizubehalten und c) die Bataillone (Allianzen aller Art) international für die sich anbahnende Auseinandersetzung zwischen den USA und China zu formieren, was nicht unbedingt identisch ist mit einem weltweiten Wettbewerb des Systeme, wie hin und wieder behauptet wird.
Solange keine militärischen Mittel eingesetzt werden, ist gegen den Wettbewerb zwischen den beiden Staaten nichts einzuwenden, vorausgesetzt, dass sie gemeinsam als Supermächte und zugleich als ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrates versuchen, zur Lösung der globalen Probleme der Menschheit beizutragen. Die seitens der USA vom Zaune gebrochene aggressive Konfrontationspolitik gegenüber China wird allerdings extrem negative Folgen für die gesamte Menschheit haben.Zeit (8.12.21)

_________________________________________________

Joe Biden: USA kündigen harten Wettbewerb mit China an

Ja, endlich. Da können sich die Völkerrechtler freuen.
Es gibt keine andere Möglichkeit als den FRIEDLICHEN WETTBEWERB, zwischen den beiden Weltmächten. Dies entspricht vollauf dem Internationalen Öffentlichen Recht (Völkerrecht), dessen wichtigste Aufgabe die Aufrechterhaltung des Weltfriedens ist, weswegen man von einem Jus pacis (Friedensrecht) spricht.
Der zweite Schritt wäre die Kooperation zur Lösung der globalen Probleme der Menschheit entsprechend dem grundlegenden völkerrechtlichen Prinzip der Friedlichen internationalen Zusammenarbeit, weswegen auch die Rede vom Völkerrecht als Jus cooperationis (Kooperationsrecht) die Rede ist.
Siehe ausführlich:
-Panos Terz, La ciencia del derecho internacional,
ISBN: 978-620-3-97856-8, Saarbrücken 2021
-Ders., Панос Терц, Наука международного права,
ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021, Zeit, Wiener Zeitung (15.11.21)

________________________________________________

Video Gespräch Biden-Xi Jinping

Erfreuliche Anzeichen für die Schaffung von Beziehungen auf der Basis des common sense, des gegenseitigen Vertrauens, der Friedlichen Koexistenz, des Völkerrechts  und der beiderseitigen  Interessen. Der übliche Weg ist der folgende: Kontakte, Absichtserklärungen, Vorverhandlungen, Verhandlungen, Vertragsabschluß durch Kompromisse, Interessenangleichung und als grundsätzliche  Übereinstimmung.

Siehe hierzu sehr ausführlich:

-Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme,

ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Saarbrücken 2021

-Panos Terz, International contract law: Special problems,

ISBN: ‎978-620-4-10709-7, Saarbrücken 2021

-Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •

ISBN: ‎ 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021

Zeit, NZZ, FAZ, Stern, WZ (16.11.21)

______________________________________

USA – China, Beziehungen

1. Die USA können sich nicht damit abfinden, die einzige omnipotente und  omnipräsente  Supermacht der Welz zu sein.

2. Die USA haben inzwischen große Angst vor China als Supermacht in statu nascendi. Hierdurch weist die amerikanische Haltung gegenüber China irrationale Züge auf.

3. Es ist für die USA nunmehr zu spät, einen atomaren Erstschlag gegen China zu führen, den es gilt bereits im Ansatz ein „Gleichgewicht des Schreckens“ („Wer als erster schießt, stirbt als zweiter“).

4. Die militär-psychologischen Probleme der USA dürfen nicht auf die gesamte NATO ausgedehnt werden, denn es geht um den „Indo – pazifischen Raum“, der mit Europa  nichts zu tun hat. In concreto, die europäischen Staaten dürfen nicht wieder in mögliche gefährliche militärische Abenteuer der USA, die fleißig Allianzen schmieden,  einbezogen werden. Zwei Weltkriege auf europäischen Boden dürfen für alle Ewigkeit ausreichen. Das ist der essentielle Unterschied zu den USA, die keinen Weltkrieg auf eigenem Territorium erlebt haben.

5. China betrieb in seiner fast viertausendjährigen Geschichte, abgesehen von seltenen Ausnahmen, eine Verteidigungspolitik und war noch dazu Opfer westlicher kolonialistischer  Mächte.

6. China  hat ein Milliarden Volk zu ernähren, wozu Frieden, Stabilität und in den  internationalen Beziehungen Kooperation im Interesse aller absolut notwendig sind.

7. Zwischen den USA und China, die zwei entgegen gesetzte ideologisch-politische Systeme, Menschen und Gesellschaftsbilder repräsentieren, kommt  nur ein FRIEDLICHER WETTBEWERB  in Frage.

Ansonsten siehe sehr ausführlich

Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019

Id. , Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich,

ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020

 

Panos Terz, Neueste Bücher von 2018 – Februar 2022

Panos Terz, Neueste Bücher von 2018- Februar 2022, sämtliche Texte waren schon längst vorbereitet, wurden gründlich überarbeitet und auf den neuesten Stand gebracht. In der DDR wurde die Veröffentlichung nicht zugelassen und nach der Wende verlangten die Verlage im Voraus für jedes Buch15-20 000 DM bzw. Euro. Ein hochmoderner Verlag zur Förderung der Wissenschaft hat  zufällig einige von mir in international renommierten Fachzeitschriften veröffentlichte Spezialbeiträge im Internet gelesen und wollte mit mir kooperieren. Er trägt übrigens sämtliche Kosten.

Neueste  Bücher

1. Panos Terz, Vertragsrecht internationaler Organisationen: Entstehung der Konvention von 1986, ISBN: 978-620-0-27201-0, Lehrbuch, Saarbrücken 2019, 290 S.

2. Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen: Eine universalhistorische und komparative Betrachtung, ISBN: 978-620-0-27129-7, Saarbrücken 2019, 223 S.

3. Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft:Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie, ISBN: 978-620-0-27090-0, Saarbrücken 2019, 253 S.

4. Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht: Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 978-620-0-67264-3, Saarbrücken 2021, 161 S.

5. Panos Terz, The science of international law, ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021

6. Panos Terz, La science du droit international, ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021

7. Panos Terz, La ciencia del derecho internacional, ISBN: 978-620-3-97856-8, Saarbrücken 2021

8. Panos Terz, La scienza del diritto internazionale, ISBN: 978-620-3-97858-2, Saarbrücken 2021

9. Panos Terz, A ciência do direito internacional, ISBN: 978-620-3-97859-9, Saarbrücken 2021

10. Panos Terz, Панос Терц: Наука международного права, ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021

11. Panos Terz, Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken 2020,107 S.

12. Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme, ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Lehrbuch, Saarbrücken 2021, 200 S.

13. Panos Terz, International contract law: Special problems, ISBN: 978-620-4-10709-7‎, Saarbrücken 2021, 286 S.

14. Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, •ISBN: ‎ 978-620-4-10711-0, Saarbrücken 2021

15. Panos Terz, Derecho contractual internacional, ISBN: 978-620-4-10710-3, Saarbrücken 2021

16. Panos Terz, Diritto internazionale dei contratti, Problemi speciali, ISBN: 978-6204107127, Saarbrücken 2021

17. Panos Terz, Direito Contratual Internacional, Problemas especiais, •ISBN: ‎978-620-4-10713-4, Saarbrücken 2021

18. Panos Terz, Панос Терц, Международное договорное право, ISBN-13: 978-620-4-10708-0, Saarbrücken 2021

19. Panos Terz, Ausgewählte Probleme des Völkerrechts, Gesammelte Schriften,ISBN: 978-620-0-44679-4, Saarbrücken 2021, 286 S.

20. Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings, ISBN: ‎978-620-4-10172-9, Saarbrücken 2021

21. Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits, ISBN: ‎ 978-620-4-10192-7, Saarbrücken 2021

22. Panos Terz, Problemas seleccionados de derecho internacional, ISBN: 978-620-4-10191-0, Saarbrücken 2021

23. Panos Terz, Problemi selezionati di diritto internazionale, Scritti raccolti,ISBN: ‎ 978-620-4-10173-6, Saarbrücken 2021

24. Panos Terz, Problemas selecionados de direito internacional, Escritos recolhidos, ISBN: ‎ 978-620-4-10193-4, Saarbrücken 2021

25. Panos Terz, Панос Терц, Отдельные проблемы международного права, ISBN-13: 978-620-4-10170-5, Saarbrücken 2021

26. Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ISBN: 978-620-0-44488-2, Saarbrücken 2019, 95 S.

27. Panos Terz, Theorie der Normenbildung im Völkerrecht: Völkerrechtsnormen, Politische Normen, Moralnormen, ISBN : 978-3-330-50950-4, Saarbrücken, Dezember 2021, 117 S.

28. Panos Terz, Theory of norm formation in international law: Norms of international law, political norms, moral norms, ISBN: 978-6204378848, Saarbrücken 2022

29. Panos Terz, Théorie de la formation des normes en droit international public: Normes de droit international, normes politiques, normes morales, ISBN: 978-6204378916, Saarbrücken 2022

30. Panos Terz, Teoría de la elaboración de normas en el derecho internacional: Normas de derecho internacional, normas políticas, normas morales,  ISBN 978-6204378855, Saarbrücken 2022  

31. Panos Terz, Teoria della costruzione di norme nel diritto internazionale: Norme di diritto internazionale, norme politiche, norme morali, ISBN:  978-6204378893, Saarbrücken 2022

32. Panos Terz, Teoria da construção de normas no direito internacional: Normas de direito internacional, normas políticas, normas morais, ISBN: 978-6204379005, Saarbrücken 2022

33. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Επιστήμη του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου: Θεωρία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Φιλοσοφία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου Κοινωνιολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, Μεθοδολογία του Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου, ISBN: 978-620-0-63275-3, Saarbrücken 2022, 150 S.(σελ.)

34. Panos Terz, Панос Терц, Теория нормотворчества в международном праве, ISBN: 978-620-4-37882-4, Saarbrücken 2022

35. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος, Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Φιλοσοφία, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτολογία, (Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Philosophie, Völkerrecht, Internationale Beziehungen, Band 1)Πρώτος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61337-0, Saarbrücken 2020, 289 S.(σελ.)

36. Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία,( Enzyklopädische und Allgemeinbildung: Religion, Geschichte, Ethnologie, Kultur, Linguistik, Band 2) Δεύτερος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken 2020, 284 S. (σελ.)

Ältere Bücher

37. Panos Terz, Cuestiones teoricas fundamentales del proceso de formacion de las normas internacionales, Con especial analysis de las resoluciones de la ONU, Universidad Santiago de Cali, ISBN: 958-96666-2-0, Cali 1999, 271 p. (S.).

38. Panos  Terz, Die Normbildungstheorie (Eine völkerrechtsphilosophische, völkerrechtssoziologische und völkerrrechtstheoretische Studie)
A Szegedi József Attila Tudományegyetem Államès Jogtudományi Kara (Universität Szeged), Szeged 1985

39. Panos Terz(Edit.), Normbildungstheorie im Völkerrecht – Gerechtigkeit – neue internationale Wirtschaftsordnung. Materialien des ersten und zweiten Leipziger Symposiums vom 24. bis 26. September 1986 und vom 08. bis 09. Oktober 1987. Gebundene Ausgabe, Leipzig 1988

Für dieses  Jahr (2023) ist  ein sehr lange vorbereitetes Buch mit dem Titel „Gerechtigkeit im Völkerrecht in der Zeit der Globalisierung und das naturrechtliche Jus resistendi (Widerstandsrecht)“ vorgesehen.

Des Weiteren liegen 69 Fachbeiträge in Zeitschriften von Universitäten und Akademien der Wissenschaften in mehreren Ländern und Sprachen, sowie 62 wissenschaftliche Gutachten bzw. Expertisen und Positionspapiere zu Völkerrechtsfragen (UNO – Kodifikations – Projekte)  für die UNO und für Staaten (Friedensverträge, Grenzverträge) vor.

Außerdem sind über 1000 populärwissenschaftliche Beiträge zu Fragen des Völkerrechts, der Internationalen Beziehungen, der Geschichte, der Politologie, der Philosophie und der Ethnologie in führenden Zeitungen in Deutschland, in Griechenland, in Österreich und in der Schweiz veröffentlicht worden. Dies wird intensiv fortgesetzt.

Stand: Februar 2022

 

Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie, Völkerrechtsmethodologie

Panos Terz, Völkerrechtswissenschaft: Völkerrechtstheorie Völkerrechtsphilosophie Völkerrechtssoziologie Völkerrechtsmethodologie,ISBN-13 ‏ : ‎ 978-6200270900 ,Saarbrücken 2019
Die vorliegende Monographie ist das Ergebnis einer fast vierzigjährigen Grundlagenforschung mit Erkenntniszuwachs. Sie soll zur Weiterentwicklung der Völkerrechtswissenschaft beitragen. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht die Völkerrechtswissenschaft an sich mit ihren Bestandteilen und Wissenschaftsgebieten in statu nascendi (Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie und Völkerrechtsmethodologie) und nicht das positive Völkerrecht oder die Zusammenfassung der Werke einzelner Völkerrechtler oder etwa die Vielzahl von verschiedenen Völkerrechtsauffassungen. Darüber gibt es international bereits ganze Bibliotheken. Eine interessante Besonderheit des Buches besteht darin, dass Fachliteratur aus allen Kultur- und Rechtskreisen und in mehreren Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumänisch, Griechisch, Bulgarisch, Arabisch, Altgriechisch und Latein) ausgewertet worden ist. Dies war möglich, weil der Autor als Hochschullehrer jahrelang Studenten und Doktoranden aus siebzig Ländern ausgebildet hat.

Panos Terz, Direito Contratual Internacional, Problemas especiais

Panos Terz, Direito Contratual Internacional, Problemas especiais, ·

ISBN: ‎978-6204107134, Saarbrücken 2021

Na sequência do já publicado livro “Direito dos Tratados das Organizações Internacionais, Emergência da Convenção de 1986″, o presente livro centra-se em questões especiais do direito dos tratados internacionais, tais como consultas, negociações, o tratado, especialmente o tratado multilateral de carácter universal, os atos finais, a codificação do direito internacional, o processo de elaboração do tratado, jus cogens, o princípio pacta sunt servanda, a clausula rebus sic stantibus, o pactum de consultando como um novo termo científico, aqui cunhado pela primeira vez, o pactum de negotiando e o pactum de contrahendo.Durante anos, estes temas fizeram parte das pesquisas básicas do autor, bem como das suas palestras especiais sobre direito internacional. Além disso, são utilizados alguns relatórios de peritos elaborados pelo autor na sua qualidade de perito governamental para os fins da ONU. Foram avaliados documentos da ONU, bem como literatura especializada em várias línguas e de vários círculos jurídicos

Panos Terz, Diritto internazionale dei contratti, Problemi speciali

Panos Terz, Diritto internazionale dei contratti, Problemi speciali,

ISBN-13 ‏ : ‎ 978-6204107127, Saarbrücken 2021

Dopo il libro già pubblicato “Treaty Law of International Organisations, Emergence of the 1986 Convention”, il presente libro si concentra su questioni speciali del diritto dei trattati internazionali come le consultazioni, i negoziati, il trattato, specialmente il trattato multilaterale di carattere universale, gli atti finali, la codificazione del diritto internazionale, il processo di elaborazione dei trattati, lo jus cogens, il principio pacta sunt servanda, la clausula rebus sic stantibus, il pactum de consultando come nuovo terminus scientificus, coniato qui per la prima volta, il pactum de negotiando e il pactum de contrahendo.Per anni, questi temi hanno fatto parte della ricerca di base dell’autore e delle sue lezioni speciali di diritto internazionale. Inoltre, vengono utilizzate alcune perizie preparate dall’autore in qualità di esperto governativo per gli scopi dell’ONU. Sono stati valutati i documenti dell’ONU e la letteratura specializzata in diverse lingue e da vari ambienti giuridici.

Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers

Panos Terz, Droit des contrats internationaux, Problèmes particuliers, ·

ISBN: ‎ 978-6204107110, Saarbrücken 2021

Faisant suite à l’ouvrage déjà publié “Treaty Law of International Organisations, Emergence of the 1986 Convention”, le présent ouvrage se concentre sur des questions particulières du droit international des traités telles que les consultations, les négociations, le traité, notamment le traité multilatéral à caractère universel, les actes finals, la codification du droit international, le processus conventionnel, le jus cogens, le principe pacta sunt servanda, la clausula rebus sic stantibus, le pactum de consultando comme nouveau terminus scientificus, inventé ici pour la première fois, le pactum de negotiando et le pactum de contrahendo.Pendant des années, ces sujets ont fait partie de la recherche fondamentale de l’auteur ainsi que de ses conférences spéciales sur le droit international. En outre, certains rapports d’expertise préparés par l’auteur en sa qualité d’expert gouvernemental pour les besoins de l’ONU sont utilisés. Les documents de l’ONU ainsi que la littérature spécialisée en plusieurs langues et provenant de divers milieux juridiques ont été évalués.

Panos Terz, International contract law, Special problems

Panos Terz, International contract law: Special problems,

ISBN: ‎978-6204107097, Saarbrücken 2021

After the already published book “Treaty Law of International Organizations, Emergence of the 1986 Convention”, the present book focuses on special issues of international treaty law such as consultations, negotiations, the treaty, especially the multilateral treaty of universal character, the final acts, the codification of international law, the treaty-making process, jus cogens, the principle pacta sunt servanda, the clausula rebus sic stantibus, the pactum de consultando as a new terminus scientificus, coined for the first time here, the pactum de negotiando and the pactum de contrahendo.These topics were for many years part of the author’s basic research as well as his special lectures on international law. Furthermore, some expert opinions, prepared by the author in his capacity as a governmental expert for the purposes of the UN, are used. UN documents as well as specialist literature in several languages and from various legal circles were evaluated.

Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme

Panos Terz, Internationales Vertragsrecht, Spezialprobleme,

ISBN: 978 – 620 – 0 – 44713 – 5, Saarbrücken 2021

Nach dem bereits erschienenen Buch “Vertragsrecht internationaler Organisationen, Entstehung der Konvention von 1986″, stehen im Mittelpunkt des vorliegenden Buches Spezialfragen des Internationalen Vertragsrechts wie die Konsultationen, die Verhandlungen, der Vertrag, speziell der multilaterale Vertrag universellen Charakters, die Schlussakten, die Kodifikation des Völkerrechts, der treaty-making – process, das Jus cogens, das Prinzip Pacta sunt servanda, die Clausula rebus sic stantibus, das Pactum de consultando als neuer Terminus scientificus, geprägt zum ersten Mal hier, das Pactum de negotiando und das Pactum de contrahendo.Diese Themenstellungen gehörten jahrelang zu der Grundlageforschung des Autors sowie zu seinen völkerrechtlichen Spezialvorlesungen. Ferner werden einige Expertisen, erstellt vom Autor in seiner Eigenschaft als Regierungsgutachter für die Zwecke der UNO, verwendet. Es wurden UNO-Dokumente sowie Fachliteratur in mehreren Sprachen und aus verschiedenen Rechtskreisen ausgewertet.

Panos Terz, Vertragsrecht internationaler Organisationen

Panos Terz, Vertragsrecht internationaler Organisationen,                                      ISBN: 978-620-0-27201-0, Saarbrücken 2019

Nach der Wiener Vertragsrechtskonvention von 1969 ist nach langen travaux preparatoires innerhalb der International Law Commission 1986 die Wiener Vertragsrechtskonvention speziell für die internationalen zwischenstaatlichen Organisationen kodifiziert worden. Somit wurde höchstoffiziell die wachsende Bedeutung dieser Organisationen für die friedliche internationale Zusammenarbeit und für die internationale Rechtsordnung bekräftigt. Speziell in der Epoche der Globalisierung stellt die Konvention eine solide völkerrechtliche Grundlage des Wirkens der internationalen Organisationen dar. Im ersten Teil werden notwendige theoretische Grundfragen der zwischenstaatlichen internationalen Organisationen ausführlich behandelt. Im Mittelpunkt des zweiten Teils steht der langwierige Entstehungsprozess innerhalb der Völkerrechtskommission sowie auf der Wiener Kodifikationskonferenz. Der Autor hat diesen Prozess als Regierungsgutachter von Anfang bis Ende begleitet und parallel dazu mehrere wissenschaftliche Beiträge veröffentlicht. Es wurde Fachliteratur in mehreren Fremdsprachen ausgewertet.

Panos Terz, Панос Терц, Наука международного права

Panos Terz, Панос Терц, Наука международного права,

ISBN: 978-620-3-97860-5, Saarbrücken 2021

В основном это теоретические материалы, которые уже были опубликованы в нескольких странах и на нескольких языках. Основное внимание уделяется следующим темам: наука международного права с ее компонентами как новые области науки in statu nascendi (теория международного права, философия международного права, социология международного права и методология международного права), стабилизирующая функция основополагающих принципов позитивного международного права, теория нормотворчества в международном праве и основные виды норм (правовые нормы, политические нормы и моральные нормы), кодификация права международных организаций как процесс, нормы ius cogens, соотношение между pacta sunt servanda и clausula rebus sic stantibus, pactum de negotiando и pactum de contrahendo, международно-правовые аспекты Северного Совета, вопросы философии права и истории права международно-правовой субъективности личности, существующие различные концепции прав человека, а также теория интересов в системе координат философии, истории, теории международных отношений. международное право.

Panos Terz, A ciência do direito internacional

Panos Terz, A ciência do direito internacional,

ISBN: 978-620-3-97859-9, Saarbrücken 2021

Esta monografia é uma versão menor de um tratado maior e é o resultado de quarenta anos de pesquisa básica com o objetivo de aumentar o conhecimento. Pretende-se contribuir para o desenvolvimento da substância teórica da ciência do direito internacional. É dirigido contra a visão unilateral positivista legal e, ao mesmo tempo, contra a sociologização niilista legal do direito internacional. O foco não está na dogmática do direito internacional nem na doutrina do direito internacional, sobre a qual existem bibliotecas inteiras, mas nos componentes integrais da ciência do direito internacional: teoria do direito internacional, filosofia do direito internacional, sociologia do direito internacional e metodologia do direito internacional. Uma característica especial do livro é que a literatura especializada em alemão, inglês, francês, espanhol, russo, italiano, português, polaco, checo, romeno, húngaro, grego, búlgaro, árabe e latim foi avaliada. Isto foi possível porque, além da poliglote, o autor formou ou supervisionou academicamente estudantes e doutorandos de setenta países.

Panos Terz, La scienza del diritto internazionale

Panos Terz, La scienza del diritto internazionale,

ISBN: 978-620-3-97858-2, Saarbrücken 2021

Questa monografia è una versione ridotta di un trattato più grande ed è il risultato di quarant’anni di ricerca di base con l’obiettivo di aumentare le conoscenze. Ha lo scopo di contribuire all’ulteriore sviluppo della sostanza teorica della scienza del diritto internazionale. È diretto contro la visione unilaterale del positivismo giuridico e allo stesso tempo contro la sociologizzazione nichilista del diritto internazionale. L’attenzione non si concentra né sulla dogmatica del diritto internazionale né sulla dottrina del diritto internazionale, su cui esistono intere biblioteche, ma sulle componenti integranti della scienza del diritto internazionale: teoria del diritto internazionale, filosofia del diritto internazionale, sociologia del diritto internazionale e metodologia del diritto internazionale. Una caratteristica speciale del libro è che è stata valutata la letteratura specializzata in tedesco, inglese, francese, spagnolo, russo, italiano, portoghese, polacco, ceco, rumeno, ungherese, greco, bulgaro, arabo e latino. Questo è stato possibile perché, oltre alla poliglottia, l’autore ha formato o supervisionato accademicamente studenti e dottorandi di settanta paesi.

Panos Terz, La science du droit international

Panos Terz, La science du droit international,

ISBN: 978-620-3-97857-5, Saarbrücken 2021

Cette monographie est une version réduite d’un traité plus important et est le résultat de quarante années de recherche fondamentale dans le but d’accroître les connaissances. Il est destiné à contribuer au développement de la substance théorique de la science du droit international. Elle est dirigée contre la vision positiviste unilatérale du droit et en même temps contre la sociologisation nihiliste du droit international. L’accent n’est pas mis sur la dogmatique du droit international ni sur la doctrine du droit international, sur lesquelles il existe des bibliothèques entières, mais sur les composantes intégrales de la science du droit international : la théorie du droit international, la philosophie du droit international, la sociologie du droit international et la méthodologie du droit international. Une particularité de l’ouvrage est que la littérature spécialisée en allemand, anglais, français, espagnol, russe, italien, portugais, polonais, tchèque, roumain, hongrois, grec, bulgare, arabe et latin a été évaluée. Cela a été possible car, outre sa polyglottie, l’auteur a formé ou encadré académiquement des étudiants et des doctorants de soixante-dix pays.

Panos Terz, The science of international law

. Panos Terz, The science of international law,

ISBN: 978-620-3-97855-1, Saarbrücken 2021

This monograph is a smaller version of a larger treatise and is the result of forty years of basic research with the aim of increasing knowledge. It is intended to contribute to the further development of the theoretical substance of the science of international law. It is directed against the one-sided legal positivist view and at the same time against the legal nihilist sociologization of international law. The focus is neither on the dogmatics of international law nor on the doctrine of international law, on which there are entire libraries, but on the integral components of the science of international law: international law theory, international law philosophy, international law sociology and international law methodology. A special feature of the book is that specialist literature in German, English, French, Spanish, Russian, Italian, Portuguese, Polish, Czech, Romanian, Hungarian, Greek, Bulgarian, Arabic and Latin has been evaluated. This was possible because, in addition to polyglotty, the author has trained or academically supervised undergraduate and graduate students from seventy countries.

Panos Terz, Wissenschaft vom Völkerrecht:Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts

Panos Terz,  Wissenschaft vom Völkerrecht:Theorie des Völkerrechts, Philosophie des Völkerrechts, Soziologie des Völkerrechts, Methodologie des Völkerrechts, ISBN: 6200672644, Saarbrücken 2021

Die vorliegende Monographie stellt die kleinere Fassung einer größeren Abhandlung dar und ist das Ergebnis einer vierzigjährigen Grundlagenforschung mit angestrebtem Erkenntniszuwachs. Sie soll zur Weiterentwicklung der theoretischen Substanz der Wissenschaft vom Völkerrecht beitragen. Sie richtet sich gegen die einseitige rechtspositivistische Sicht und zugleich gegen die rechtsnihilistische Soziologisierung des Völkerrechts. Im Mittelpunkt stehen weder die Völkerrechtsdogmatik, noch die internationale Völkerrechtslehre, worüber es ganze Bibliotheken gibt, sondern die integralen Bestandteile der Wissenschaft vom Völkerrecht Völkerrechtstheorie, Völkerrechtsphilosophie, Völkerrechtssoziologie und Völkerrechtsmethodologie. Eine Besonderheit des Buches besteht darin, dass Fachliteratur in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Russisch, Italienisch, Portugiesisch, Polnisch, Tschechisch, Rumänisch, Ungarisch, Griechisch, Bulgarisch, Arabisch und Latein ausgewertet worden ist. Dies war möglich, weil der Autor neben der Polyglottie Studenten und Doktoranden aus siebzig Ländern ausgebildet bzw. wissenschaftlich betreut hat.

Panos Terz, Problemas selecionados de direito internacional, Escritos recolhidos

Panos Terz, Problemas selecionados de direito internacional, Escritos recolhidos, ISBN: ‎ 978-6204101934, Saarbrücken 2021

Estas são principalmente contribuições teóricas que já foram publicadas em vários países e línguas. O foco está nos seguintes tópicos: a ciência do direito internacional com seus componentes como novos campos da ciência em statu nascendi (teoria do direito internacional, filosofia do direito internacional, sociologia do direito internacional e metodologia do direito internacional), a função estabilizadora dos princípios fundamentais do direito internacional positivo, a teoria da formação de normas no direito internacional e os principais tipos de normas (normas legais, normas políticas e normas morais), a codificação do direito das organizações internacionais como um processo, as normas ius cogens, a relação entre o pacta sunt servanda e a clausula rebus sic stantibus, o pactum de negotiando e o pactum de contrahendo, os aspectos de direito internacional do Conselho Nórdico, as questões de filosofia jurídica e história jurídica da subjetividade jurídica internacional do indivíduo, os diferentes conceitos atuais de direitos humanos, bem como a teoria do interesse no sistema coordenado de filosofia, história, teoria das relações internacionais e direito internacional.

Panos Terz, Problemi selezionati di diritto internazionale, Scritti raccolti

Panos Terz, Problemi selezionati di diritto internazionale, Scritti raccolti,

ISBN: ‎ 978-6204101736, Saarbrücken 2021

Si tratta principalmente di contributi teorici che sono già stati pubblicati in diversi paesi e lingue. Il focus è sui seguenti argomenti: la scienza del diritto internazionale con le sue componenti come nuovi campi della scienza in statu nascendi (teoria del diritto internazionale, filosofia del diritto internazionale, sociologia del diritto internazionale e metodologia del diritto internazionale), la funzione stabilizzatrice dei principi fondamentali per il diritto internazionale positivo, la teoria della formazione delle norme nel diritto internazionale e i principali tipi di norme (norme giuridiche, norme politiche e norme morali), la codificazione del diritto delle organizzazioni internazionali come processo, le norme ius cogens, la relazione tra il pacta sunt servanda e la clausula rebus sic stantibus, il pactum de negotiando e il pactum de contrahendo, gli aspetti di diritto internazionale del Consiglio nordico, le questioni di filosofia del diritto e di storia del diritto della soggettività giuridica internazionale dell’individuo, i diversi concetti attuali dei diritti umani così come la teoria degli interessi nel sistema coordinato di filosofia, storia, teoria delle relazioni internazionali e diritto internazionale.

Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits

. Panos Terz, Quelques problèmes de droit international, Recueil d’écrits,

ISBN: ‎ 978-6204101927, Saarbrücken 2021

Il s’agit principalement de contributions théoriques qui ont déjà été publiées dans plusieurs pays et langues. L’accent est mis sur les sujets suivants : la science du droit international avec ses composantes en tant que nouveaux domaines scientifiques in statu nascendi (théorie du droit international, philosophie du droit international, sociologie du droit international et méthodologie du droit international), la fonction stabilisatrice des principes fondamentaux du droit international positif, la théorie de la formation des normes en droit international et les principaux types de normes (normes juridiques, normes politiques et normes morales), la codification du droit des organisations internationales en tant que processus, les normes du ius cogens, la relation entre le pacta sunt servanda et la clausula rebus sic stantibus, le pactum de negotiando et le pactum de contrahendo, les aspects de droit international du Conseil nordique, les questions de philosophie du droit et d’histoire du droit de la subjectivité juridique internationale de l’individu, les différents concepts actuels des droits de l’homme ainsi que la théorie de l’intérêt dans le système de coordination de la philosophie, de l’histoire, de la théorie des relations internationales et du droit international humanitaire. le droit international.

Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings

Panos Terz, Selected problems of international law, Collected writings, ·

ISBN: ‎978-6204101729, Saarbrücken 2021

These are primarily theoretical amounts that have already been published in several countries and languages. The focus is on the following topics: the science of international law with its components as new fields of science in statu nascendi (theory of international law, philosophy of international law, sociology of international law and methodology of international law), the stabilizing function of the fundamental principles for positive international law, the theory of norm formation in international law and the main types of norms (legal norms, political norms and moral norms), the codification of the law of international organizations as a process, the ius cogens norms, the relationship between the pacta sunt servanda and the clausula rebus sic stantibus, the pactum de negotiando and the pactum de contrahendo, the international law aspects of the Nordic Council, legal philosophy and legal history issues of the international legal subjectivity of the individual, the current different human rights concepts, and the theory of interest in the coordinate system of philosophy, history, international relations theory and international law.

Panos Terz, Ausgewählte Probleme des Völkerrechts: Gesammelte Schriften

Panos Terz, Ausgewählte Probleme des Völkerrechts: Gesammelte Schriften,

·  ISBN: ‎978-6200446794, Saarbrücken 2021

Herbei handelt es sich um eine Anthologie von Spezialbeiträgen die in erster Linie an verschiedenen Universitäten im In- und Auslandveröffentlicht worden sind und größtenteils nicht digitalisiert wurden. Im Mittelpunkt stehen theoretische Grundfragen des Völkerrechts und der Völkerrechtswissenschaft, die Normenbildung, Haupttendenzen der Völkerrechtswissenschaft der Entwicklungsländer, völkerrechtsphilosophische Aspekte der heute vorhandenen  unterschiedlichen Menschenrechtskonzepte, Fragen der Vertragstheorie und des Internationalen Vertragsrechts sowie die Hauptkategorien der Theorie der Internationalen Beziehungen Stabilität, Veränderung und Interessen in ihrer Komplexität.

Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία,

(Το κάτωθι κείμενο δεν είναι δικό μου, αλλά είναι δανεισμένο

@Οι Λέλεγες και η σχέση τους με τον ελλαδικό χώροΣύμφωνα με τις αρχαίες ελληνικές παραδόσεις οι Λέλεγες και οι Πελασγοί ήταν προελληνικοί λαοί. Το εθνικό όνομα Λέλεγες έχει ενικό αριθμό Λεξ. Το λε- που μπαίνει στον πληθυντικό είναι το πρόθημα που διαφοροποιεί αυτόν τον αριθμό από τον ενικό στη γλώσσα των Χάττι, λαού που κατοίκησε στη Μικρά Ασία πριν τους Ινδοευρωπαΐους. Άρα οι Λέλεγες μιλούσαν την ίδια γλώσσα με τους Χάττι. Πιθανότατα οι Λέλεγες και άλλοι προελληνικοί λαοί επικράτησαν στην Ελλάδα νωρίτερα από την αρχή της Εποχής του Χαλκού, ως το τέλος της Νεολιθικής Εποχής (περ. 6.500-3.000 π.Χ.).

 

Οι Λέλεγες απλώθηκαν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας: Θεσσαλία, Εύβοια, Λοκρίδα, Βοιωτία, Μεγαρίδα, Αιτωλία, Ακαρνανία, Λευκάδα, Ήλιδα, Λακωνία, Κυκλάδες, καθώς και σε περιοχές της δυτικής Μικράς Ασίας.

Στην Ελλάδα εξαφανίστηκαν σχετικά νωρίς κάτω από διαδοχικά στρώματα Ινδροευρωπαίων με εξαίρεση ίσως τη Δυτική Λοκρίδα (Φθιώτιδας) όπου φαίνεται ότι επιβίωσαν ως την άφιξη των Λοκρών (ίσως στην αρχή της Μυκηναϊκής Εποχής). Στη Μικρά Ασία διατηρήθηκαν περισσότερο καιρό. Η «Ιλιάδα» αναφέρει ότι ήταν σύμμαχοι των Τρώων και τους τοποθετεί κοντά στην Τροία. Άλλες κοινότητες Λελέγων υποτάχθηκαν από τους Έλληνες στην Ιωνία. Οι Κάρες υπέταξαν τους Λέλεγες που ζούσαν στην, μετέπειτα γνωστή ως Καρία, περιοχή. Οι Λέλεγες επιβίωσαν κάποιους αιώνες ως υπόδουλοι τελικά όμως αφομοιώθηκαν από τους Κάρες. Η βαθμιαία προσέγγιση των Λελέγων με τους Κάρες είναι η αιτία που οι Έλληνες από τα κλασικά χρόνια συγχέουν τους δύο λαούς.

Μεγαλύτερη σχέση απ’ όλα τα ελληνικά έθνη φαίνεται ότι είχαν οι Λέλεγες με τους Λοκρούς. Ο Ησίοδος αποδίδει το όνομα Λοκρός στον αρχηγό των λαών των Λελέγων που ο Δίας έπλασε από χώμα για τον Δευκαλίωνα.

 

Σύμφωνα με τον Στράβωνα, ο Αριστοτέλης στο έργο του «Αιτωλών Πολιτεία» ονόμαζε τους Λοκρούς Λέλεγες (πιθανότατα αναφερόταν στους Οζολούς Λοκρούς). Ο Διονύσιος Καλλιφώντος αναφέρει ότι οι Λοκροί που κατοικούσαν νότια από τους Αιτωλούς έφεραν άλλοτε το όνομα Λέλεγες. Στον Διονύσιο τον Αλικαρνασσέα αναγράφεται ότι οι Πελασγοί είχαν εκδιωχθεί από τη Θεσσαλία από τους Κουρήτες και τους Λέλεγες «που ονομάζονται τώρα Αιτωλοί και Λοκροί». Τέλος ο Στέφανος Βυζάντιος μας πληροφορεί ότι σύμφωνα με έναν συγγραφέα που δεν κατονομάζει, οι Λέλεγες υπήρχαν μετά τον Φύσκο (τον επώνυμο ήρωα της πόλης Φύσκος στην Οζολία Λοκρίδα) και ήταν οι «σημερινοί Λοκροί». Γενικότερα για τους Λέλεγες υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία. Θεωρείται βέβαιο πάντως ότι συμβιούσαν σπάνια ειρηνικά όμως με τους φιλήσυχους Πελασγούς.

Οι αρχαίοι Έλληνες διατηρούσαν την ανάμνηση της ύπαρξής τους δείχνοντας τάφους Λελέγων και «λελέγεια ερύματα» (=φρούρια). Θεωρούσαν ότι πήραν το όνομα τους από τον Λέλεγα που κατά τη λακωνική παράδοση ήταν αυτόχθονας της Λακωνίας (Λελεγίας). Από τη νύμφη Κλεοχάρεια απέκτησε τον Ευρώτα, τη Θεράπνη και τον Πολυκάωνα. Αυτός παραχώρησε τη Λακωνία στο γιο του Ευρώτα, Μύλητα ή Μύλο εφευρέτη των μύλων και ίδρυσε το βασίλειο της Μεσσηνίας. Αλλού ο Λέλεγας αναφέρεται ως αυτόχθονας της Λευκάδας και αλλού ως γιος του Ποσειδώνα και της Λιβύης που πήγε από την Αίγυπτο (ή τη Λοκρίδα) στα Μέγαρα όπου κυριάρχησε. Φυλετικά πάντως οι Λέλεγες ανήκαν στη μεσογειακή ομάδα με μέτριο ανάστημα, δολιχοκεφαλία και σκούρο χρώμα δέρματος, ίριδας και τριχών”.

ΠΗΓΕΣ: ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ «Ελληνικά έθνη κατά την Εποχή του Χαλκού» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, Ηράκλειο 2018
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ», Τόμος 1,Εκδοτική Αθηνών

 Μιχάλης Στούκας
___________________________________________________________________________________

Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Θρησκεία, Ιστορία, Εθνολογία, Πολιτισμός, Γλωσσολογία, Δεύτερος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61339-4, Saarbrücken  2020

Στο δεύτερο τόμο του βιβλίου εστιάζονται πρωτίστως θέματα μυθολογικά και θρησκευτικά (μύθος, έπος, προφητεία, «χρυσή εποχή», θρησκεία, πίστη και επιστήμη, μύθος και ιστορία, μητριαρχία και πατριαρχία, θεός, ανάσταση, «αγιον φως», αγία τριάδα, γεννηση θεών, ορθοδοξία, προτεσταντισμός και καλβινισμός, ισλαμική εκόνα του ανθρώπου, Ισλάμ και γυναίκες, φιλόσοφοι του Ισλάμ), ιστορικά (Βυζάντιο, Μέγας Αλέξανδρος, Ελληνες και Εβραίοι), εθνολογικά (προέλευση των Ευρωπαίων, προέλευση και ονομασίες των Ελλήνων, Τούρκοι, διαφορές μεταξύ Βορείων και Νοτίων Ευρωπαίων, ψυχοσύνθεση των Ελλήνων, των Γερμανών και των Γάλλων, νεοελληνική «ιδιαιτερότητα» και ταυτότητα, νεοελληνικός εθνοκεντρισμός, ευρωπαϊκός ρεαλισμός και νεοελληνικός σουρεαλισμός, Νουλισμός), πολιτισμικά (πολιτισμός και κουλτούρα, κύκλοι πολιτισμού, πολυπολιτισμικότητα, υψηλός πολιτισμός, ελληνικός πολιτισμός, ρωμαϊκός πολιτισμός, κληρονόμοι του ελληνικού πολιτισμού, πυλώνες και εχθροί του δυτικού πολιτισμού, κονφουκιανικός πολιτισμός, ευγενής άμιλλα, «αγαπάτε αλλήλους», νόμοι και νομική συνείδηση, νόμος και ηθική, εγκυκλοπαιδική και γενική μόρφωση) και γλωσσολογικά («ινδοδευρωπαϊκές» γλωσσικές ρίζες, αρχαιότατες γλώσσες.

Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα

Panos Terz, Παναγιώτης Δημητρίου Τερζόπουλος: Εγκυκλοπαιδική και Κοινωνική Μόρφωση, Εκλαϊκευμένα: Φιλοσοφία, Διεθνές Δίκαιο, Διεθνείς Σχέσεις, Πολιτολογία, Πρώτος Τόμος, ISBN: 978-620-0-61337-0, Saarbrücken   2020

Τα κύρια θέματα του πρώτου τόμου του βιβλίου είναι φιλοσοφικά (διαφωτισμός και εχθροί του, κριτική σκέψη, οντολογία, μεταφυσική, μυστικισμός, διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός, μεθοδολογία, κοινωνικό συμβόλαιο, μέτρον άριστον, αλήθεια, ελευθερία, αξίες, δικαιοσύνη, ισότητα, συμφέρον, άνθρωπος, άτομο, ατομικισμός, πολίτης), διεθνολογικά (αξιοπιστία, αμοιβαιότητα, Βάσκοι, Καταλάνοι, Σκωτσέζοι, πρόσφυγες, ρατσισμός, γενοκτονία των Ποντίων, αποτυχημένο κράτος, κουρδικό πρόβλημα, Ισραήλ και Παλαιστίνιοι, ουκρανικό πρόβλημα, διεθνής οργανισμός, Ευρωπαϊκή Ενωση, Ευρωσκεπτισμός, υπερδύναμη, ισορροπία δυνάμεων), πολιτολογικά (δημοκρατία, κοινοβουλευτισμός, ολοκληρωτισμός, φασισμός, κομμουνισμός, φιλελευθερισμός, πελατειακό κράτος, οικογενειοκρατία, νεοέλληνας πολιτικός, διαφθορά, έθνος, πατριωτισμός, εθνικισμός, πατριδοκαπηλεία, Πολυδωρισμός, Αριστερά, Δεξιά, Βαρουφακιαμός, σύμβουλοι κυβερνήσεων, έθνος,τεχνοκράτης, μεταρρυθμίσεις.

Panos Terz,Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich

Panos Terz,Völkerrecht und Internationale Beziehungen, Populärwissenschaftlich, ISBN: 978-620-0-44645-9, Saarbrücken  2020

Hauptgegenstände sind gewichtige internationale und nationale Ereignisse mit Bezügen zum Völkerrecht und zur Theorie der internationalen Beziehungen. In den völkerrechtlich relevanten Problemen geht es in erster Linie um die grundlegenden Prinzipien Friedliche internationale Zusammenarbeit, Souveräne Gleichheit der Staaten, Selbstbestimmung, Einmischungsverbot, um Spezialfragen des Völkervertragsrechts, des Völkerseerechts, des Internationalen Flüchtlingsrechts und der Menschenrechtskonzeptionen der Gegenwart. Aus der Sicht der Theorie der internationalen Beziehungen stehen im Mittelpunkt die Beziehungen zwischen Staaten unterschiedlicher Kultur – und Rechtskreise, die Interessenproblematik, das Gleichgewicht und die Gegengewichte, Fragenstellungen der Supermächte und der Großmächte, die Hegemonie sowie verschiedene Dimensionen des europäischen Vereinigungsprozesses.

Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose

Panos Terz, Gleichgewichtstheorie: Geschichte, Gegenwart, Prognose, ·  ISBN-13 ‏ : ‎ 978-6200444882, Saarbrücken 2019

Die vorliegende Abhandlung ist das Ergebnis jahrelanger Grundlagenforschung. Sie wurde sukzessive auch durch gezielte Publikationen zu Teilfragen sowie durch umfangreiche Spezialvorlesungen vorbereitet. Das Thema befindet sich im Schnittpunkt von Geschichte, Theorie der internationalen Beziehungen und Völkerrechtssoziologie. Die Methodologie ist daher universalhistorisch, global und komplex. Historisch betrachtet, haben sich mit der Gleichgewichtsproblematik  in erster Linie europäische Völkerrechtler befasst. Jedoch nach dem zweiten Weltkrieg übernahmen amerikanische Politologen die Führung, die das Völkerrecht beiseite geschoben haben und außerdem Apologetik der USA-Außenpolitik betreiben. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen hauptsächlich das Gleichgewicht, die Gegengewichte, die Allianzen, die Stabilität, die Veränderung, die Bipolarität, die polygonale Welt, die Hegemonie und das kollektive Sicherheitssystem der UNO.

Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen, Eine universalhistorische und komparative Betrachtung,

Panos Terz, Menschenbild und Recht in den alten Hochkulturen,

Eine universalhistorische und komparative Betrachtung,

ISBN: 978-620-0-27129-7, Saarbrücken 2019

Das Buch ist das Ergebnis einer mehrjährigen Untersuchung und hat einen populärwissenschaftlichen Charakter. Es stützt sich auf Dokumente über Geschichte, Religion und Mythen der wichtigsten Hochkulturen sowie auf entsprechende internationale Fachliteratur. Das methodische Vorgehen ist transdisziplinär, universalhistorisch, komplex, global und vor allem komparativ. Hauptziel ist, den üblichen Eurozentrismus zu überwinden und die Leistungen anderer Kulturkreise gebührend zu würdigen. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen das Verhältnis der Menschen zueinander, zur Gesellschaft und zum Staat, die Herrschaftsformen, die Rechtspraxis und die Begründung der Herkunft des Rechts, die zahlreichen Gerechtigkeits- und Gleichheitsauffassungen sowie das Verhältnis von Gerechtigkeit und Gleichheit und nicht zuletzt das jus resistendi als besonderer Ausdruck des jus naturalis.